To translate this page into different languages, click here!

Het voorhangsel

Het voorhangsel

Exodus 26:31-33 U moet ook een voorhangsel maken, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen; men moet het maken met cherubs erop, werk van een kunstenaar. Dan moet u het hangen aan vier pilaren van acaciahout die met goud overtrokken zijn en van gouden haken voorzien, op vier zilveren voetstukken.

Dan moet u het voorhangsel onder aan de haken hangen en de ark van de getuigenis daarbinnen achter het voorhangsel brengen. Het voorhangsel moet voor u scheiding maken tussen het heilige en het heilige der heiligen.

Het voorhangsel was prachtig geweven en geborduurd met cherubs (engelen van een bepaalde orde die er zijn om Gods heiligheid te bewaken). Het waren Bezaleël en Aholiab die over dit werk de leiding hadden en ook bijzondere gaven daarvoor van God hadden gekregen. (Exodus 36:1,2)  Ze moesten in de tabernakel de scheiding aanbrengen tussen God en mensen.

Daarom stonden er na de zondeval cherubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken.(Genesis 3:24). Het voorhangsel is de scheiding, de muur tussen God en mensen.

“Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en Uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort ” (Jesaja 59:1-2).

In het Heilige der Heiligen stond de ark: de verbondskist met verzoendeksel, waarop weer twee cherubs waren afgebeeld. De ark is een beeld van de troon van God.

Markus 16:19 De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God.

De tempel links afgebeeld is de tweede tempel gebouwd door Ezra en Nehemia, verfraaid door Herodes. 

EN HET VOORHANGSEL VAN DE TEMPEL SCHEURDE IN TWEEËN, VAN BOVEN TOT BENEDEN.  Markus 15:38

Zoals we dus weten uit de Tora was het voorhangsel in de tabernakel de scheiding tussen “het Heilige” en “het Heilige der Heiligen”, waar de Ark van het Verbond stond. De plaats waar God Zijn Woord sprak tot Mozes en de plaats waar alleen de Hogepriester eens per jaar op de Grote Verzoendag het bloed van een bok sprenkelde om vergeving van de zonden voor hemzelf en het volk te ontvangen.

Later kwam de tempel in de plaats van de tabernakel. Het was een grote wens van koning David om die tempel te bouwen, maar God gaf zijn Zoon Salomo de opdracht dit te doen, naar goddelijk bestek. In die tempel kwam de Ark te staan in het Heilige der Heiligen. En ook de aanwezigheid van YHWH werd daar ervaren. Net zo als in de tabernakel stak God zelf het vuur aan dat daarna voortdurend voor de offers en de lampen werd gebruikt.

2 Kronieken 7: 1-4 Toen Salomo geëindigd had dit gebed te bidden, kwam het vuur uit de hemel neer en verteerde het brandoffer en de slachtoffers, en de heerlijkheid van de HEERE vervulde het huis. De priesters konden het huis van de HEERE niet binnengaan, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van de HEERE vervuld. Toen alle Israëlieten het vuur en de heerlijkheid van de HEERE over het huis zagen neerkomen, knielden zij met hun gezichten ter aarde, op de vloer, bogen zich neer en loofden de HEERE dat Hij goed is, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. De koning en heel het volk brachten offers voor het aangezicht van de HEERE.

Er is een belangrijk verschil met de tabernakel, want koning Salomo bracht deuren aan als afscheiding van het Heilige der Heiligen, en er was dus geen voorhangsel.

1 Koningen 6: 31 Voor de ingang van het binnenste heiligdom maakte hij deuren (daletot דַּלְתוֹת) van olijfwilgenhout. Het raamwerk van de deurposten vormde een vijfhoek.

 

In 418 voor Christus, na de ballingschap, was de tweede tempel, gebouwd door Ezra, voltooid. Deze tempel was veel bescheidener dan die van Salomo en er werd zelfs gehuild als men dacht aan de prachtige tempel die Salomo eens gebouwd had.

Een belangrijk aspect is dat er vanaf die tijd geen Ark van het Verbond meer aanwezig was, want die is tijdens de Babylonische verwoesting van de tempel verloren gegaan. Weliswaar werd de offerdienst hervat, maar het is onbekend of er een Heilige der Heiligen was, wat met een voorhangsel of met deuren (zoals bij de tempel van Salomo) werd afgesloten.         (Tempelbouw onder leiding van Nehemia →)

We weten dat Herodes de tempel uit de tijd van Ezra verbouwd en verfraaid heeft. Maar er is geen informatie over de aanwezigheid van een Heilige der Heiligen of een binnenst voorhangsel. In ieder geval was er geen Ark des Verbonds aanwezig.

In de oorspronkelijke tabernakel waren twee voorhangsels:

 

1 Het tweede voorhangsel of binnenste voorhangsel, waarmee het Heilige der Heiligen werd afgesloten

Hebreeuws parochet פָרֹכֶת – Grieks: katapetasma

 

2 Het eerste voorhangsel – het gordijn aan de ingang van de tent, de afscheiding tussen het Heilige en de Voorhof.

Hebreeuws Masak - מָסָךְ  Grieks: epispastron

 

Toen Yeshua stierf kon men op Golgotha zien dat het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden in tweeën scheurde. Dit was in de eerste plaats een heel sprekend beeld van het Lichaam van Yeshua dat verbroken werd voor onze zonden. Maar als er twee voorhangsels in de tempel zouden zijn geweest, zou men nooit het binnenste voorhangsel (parochet) hebben kunnen zien. Want daarvóór is nog het andere vertrek “het Heilige”, waar de priesters mochten komen. Dat werd naar buiten afgesloten met de “masak”. Dat deze scheurde was zichtbaar voor degenen die bij de kruisiging aanwezig waren.

 

Dit heeft ook een begrijpelijke betekenis. De weg naar God is open via onze Hogepriester Yeshua de Messias en op geen enkele andere manier. Hij is de Enige die het Heilige der Heiligen kan binnentreden. Maar God heeft Israël wel bestemd tot een “heilig priesterschap”. De “gewone gelovige man” mag nu priesterdienst verrichten in “het Heilige”.

 

Indien wij dus geen toegang hebben tot het Heilige der Heiligen, ligt het voor de hand dat het eerste voorhangsel, het gordijn, scheurde en dat daardoor alle mensen die één in Yeshua zijn, toegelaten worden het priesterschap uit te oefenen in de orde van Melchizedek

 

Exodus 19:6

U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van PRIESTERS en een heilig volk zijn.

 

1 Petrus 2:5

dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig PRIESTERSCHAP, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

 

1 Petrus 2:9

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk PRIESTERSCHAP, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

 

Openbaring 1:6

en Die ons gemaakt heeft tot koningen en PRIESTERS voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

 

Openbaring 5: 10

En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en PRIESTERS, en wij zullen als koningen regeren over de aarde.

 

Wij kunnen nog steeds niet rechtstreeks tot God naderen. Onze Hogepriester brengt verzoening van de zonde door Zijn eigen bloed en pleit voor ons bij de Vader.

We kunnen wel in de Naam van Yeshua tot Gods troon komen en dan ziet de Vader ons in Zijn Zoon. In Sion, in het Vrederijk zullen er herders zijn naar Gods hart om Israël te onderwijzen en dan zal er niet meer aan de Ark gedacht worden:

Jeremia 3: 16 En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land, spreekt de HEERE, dan zal men niet meer zeggen: de Ark van het verbond van de HEERE. Zij zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet opnieuw gemaakt worden.

Bij het sterven van Yeshua is het tweede voorhangsel in tact gebleven, maar doordat we met Hem verbonden zijn als een anker, kan Yeshua als Hogepriester onze verzoening bewerken bij de troon van God in het hemelse Heilige der Heilige.

Hebreeën 6: 19 Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel (katepetasma). 20 Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.

(Je ziet dat deze schrijver van de Hebreeënbrief , geschreven na de kruisiging van Yeshua, ook in de geestelijke toepassing nog uitgaat van de scheiding door middel van het voorhangsel.)

Onderstaande tekst wordt vaak gebruikt om te zeggen dat we vrij naar God kunnen gaan, maar het vers staat duidelijk in de context van de Hogepriester Yeshua die daar aanwezig is.

 

Wij mogen met vrijmoedigheid toegaan naar de troon der genade, om barmhartigheid te vinden en hulp op de tijd dat we in verzoeking zijn (Hebr. 4:16). 

 

Alleen in verbondenheid met Yeshua, onze hogepriester,  kunnen we met vrijmoedigheid toegaan naar de troon van genade.

De tijd dat de scheiding voorbij is komt pas, als Yeshua de Messias Koning is geworden en de doden geoordeeld zijn. Dan is er de laatste eindstrijd voorbij en gaat de hemel open. Dan zien wij de “Ark van Zijn Verbond”, het Verbond dat eeuwigheidswaarde heeft. Dan zijn alle dingen aan God onderworpen er is geen zonde meer die tussen God en de mens instaan. Dat zal het moment zijn dat de scheiding, het voorhangsel, de parochet, is weggenomen.

 

1 Korinthe 15:25-28 Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, OPDAT GOD ALLES IN ALLEN ZAL ZIJN.

 

Openbaring 11: 19

En de tempel van God in de hemel werd geopend en de Ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

 

Ezechiël 28: 25,26 Zo zegt de Heere HEERE: Als Ik het huis van Israël bijeengebracht heb uit de volken waaronder zij verspreid zijn, en Ik door hen voor de ogen van de heidenvolken geheiligd word, dan zullen zij in hun land wonen, dat Ik Mijn dienaar Jakob gegeven heb.  Zij zullen er onbezorgd wonen, huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja, zij zullen er onbezorgd wonen, zodra Ik strafgerichten heb voltrokken aan allen die hen verachten onder hen die hen omringen. Dan zullen zij weten dat Ik, YHWH, hun God ben.

Over het scheuren van het voorhangsel heeft ook eens een artikel gestaan in het blad Melach HaAretz (2015) zie hier   

Ida