English & other languages: click here!

Autoriteit

In Wiens autoriteit handelen en denken we in de Gemeente van Yeshua?

Velen in de kerk zijn hier niet bij bepaald, en in allerlei geloofsrichtingen is men aan het freewheelen. Soms denken we dat zelf te ontdekken, maar in feite is het de Heilige Geest die onze ogen daarvoor opent.  En dan gaat men zich meer daarin verdiepen. Zo kwam ik in 2006 voor het eerst op een Loofhuttenfeest. Een goede zaak om de feesten bekend te maken vanuit de Schrift! Maar ik heb ook gezien dat het in de loop van de jaren is gaan verschuiven en er vele sprekers kwamen, waarvan sommigen zelf het eerste feest, de Sabbat, niet hielden en aan de rustdag (vierde gebod) een andere invulling gaven. Het blijkt bovendien dat de feesten  niet los verkrijgbaar zijn.

Op conferenties en  feesten  worden diverse boeken met een bepaalde visie gepresenteerd. Zo’n onderwerp krijgt dan steeds meer aandacht dan de Bijbel zelf. De feesten lijken soms een goede gelegenheid om boeken en visies te presenteren en te promoten. Wie presenteren de boeken? De mensen die uitgenodigd worden om te spreken of de organisatoren zelf. Zo werden we ongemerkt steeds meer aan bepaalde visies gebonden. Maar daar zijn de feesten niet voor bedoeld.

Wat Gods Woord over de feesten zegt ging steeds meer naar de achtergrond. De feesten zijn bedoeld om meer zicht te krijgen op wie Yeshua is en wat YAHWEH ons door middel van de voorjaars- en  najaarsfeesten wil duidelijk maken. Daarmee kunnen de mensen in geloof zelf verder groeien.

Het lijkt echter eenrichtingsverkeer te worden. Men ging spreken voor Yeshua, die Zelf nauwelijks meer aan het Woord komt. En met al die sprekers wordt de verwarring alleen maar groter. De meesten kiezen voor het getal en niet voor de waarheid, want wie zich niet aansluit bij de meerderheid komt alleen te staan. Ons geloof moet dan ook niet op mensen stoelen, maar op het Woord van God,  in relatie met Hem.

Zo ken ik bijvoorbeeld al jaren de gedachte van de “opname doctrine”, de ”alverzoeningsleer” en van de “tien ‘verloren’ stammen” die over Europa verspreid zouden zijn. Dat kan zover gaan dat zelfs de plaats Jeruzalem in de toekomst niet meer op die plek ligt, maar op de Veluwe. Dit laatste zullen velen afwijzen en belachelijk noemen, maar van die opvatting zijn er talrijke volgelingen, zoals anderen een kerkleer volgen. Iedere leider zegt dat zijn leer overeenkomstig de Schriften is en wijst een andere leer af.  Dan ontstaat er ook strijd, maar die uit zich meer in polemiek. Zoals er veel stromingen in het Jodendom zijn, zijn er ook veel stromingen in het christendom. Bij Yeshua is er echter maar één weg: die van Hemzelf!

Zo hangen we vaak een leer aan die met ons verstand is te overzien, zoals we dat ook in de politiek kennen. Met een paar slogans kom je dan heel ver. Maar het leidt van onze omgang met Christus af.

Velen zijn door een verkeerde uitleg van de feesten steeds meer de weg van het Jodendom opgegaan. Yeshua mocht dan nog een rabbijn zijn, maar daar moet het dan ook stoppen. We kennen messiaanse gemeenten die Yeshua daardoor helemaal verloochend hebben. Men is zich gaan verdiepen in de Joodse geschriften en zag de Bijbel niet meer als het onfeilbaar Woord van God. Het moest door een Judaïstische bril gelezen worden en zo kwam die zienswijze via de achterdeur op de Moadiem feesten.

Menigeen wordt op deze wijze gehersenspoeld. Dat ligt niet aan de Bijbelse feesten, maar aan de vermenging met buitenbijbelse invloeden.

Je ziet dat veel leiders dan ook een soort van rabbi worden en menen dat zij moeten onderwijzen op een rabbi-achtige wijze: het ons  bekende “vraag en antwoord spel”.  De Schrift zegt:

Mattheüs 23:10 Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias.

Yeshua werkt het uit in ons doen en laten. En dat gebeurt door Woord en Geest. We kunnen van elkaar leren en dat is wat anders.

Spr. 27:17 IJzer scherpt men met ijzer,  zo scherpt een man het gezicht van zijn naaste.

Wat niet door Woord en Geest wordt geleid  is menselijke wijsheid, die aftrekt van het Woord. Satan is de grote misleider en verleider. Religie is vaak de deur naar binnen in het denken  van de mens. Dus toets of de dingen zo zijn. Leer van de feesten dat Yeshua haMashiach je Leraar is, zodat je niet met allerlei winden van leer mee gaat.

De leiders zijn vaak helemaal niet geïnteresseerd wat jij gelooft en wat Christus in jouw leven uitwerkt. Als je de leiders niet volgt in hun visie word je afgewezen. Hoevelen hebben niet gemerkt dat er in de kerk eenrichtingsverkeer was en dat jouw leven er niet toe doet. “Grootbrengen door klein houden”.

Zo krijgen we vaker boeken voorgeschoteld dan dat we mensen ontmoeten die spreken vanuit hun relatie tot Christus.

Wat had Yeshua op farizeeën en schriftgeleerden tegen? Wat bedoelde Hij met “hun zuurdeeg”?

Mattheüs 16:12 Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Pas op voor messiaanse ‘christenen’ die de Talmoed bestuderen en vele andere buitenbijbelse geschriften. Ze erkennen daarmee een andere autoriteit. En ze zeggen allemaal hetzelfde: Je moet die boeken lezen want anders begrijp je niet wat er precies in de Bijbel staat. Maar de Heilige Geest wordt uitgebannen en satan wist de naam van Yeshua uit.

 

Alles begint in het klein en satan laat zijn vergif ook niet in één keer werken,  maar doseert. In het begin merk je er niets van, maar het is wel zuurdeeg.  Veel kennis is doel op zichzelf geworden, maar kennis maakt opgeblazen (1 Kor. 8:1,2) en verheft  zich. We gaan de Schrift onder ons verduisterd verstand brengen, omdat we voor een andere autoriteit hebben gebogen. Het gevolg is dat er dan een groot verschil ontstaat tussen elkaar tolereren en accepteren, d.w.z. de ander uitnemender achten dan jezelf. (Fil.2:3)

Vaak wordt de bal bij de ander gelegd en zo zijn vele mensen klein gehouden. Politiek en religie zijn broertje en zusje van elkaar geworden en dan komt het uit een verkeerde bron.

Een belangrijke uitspraak van Yeshua in Zijn Hogepriesterlijk gebed:

Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt IN UW NAAM, opdat zij één zullen zijn zoals Wij. Johannes 17:11b


De geestelijke strijd wordt omzeild en het compromis gestimuleerd. Dit past in de weg naar één wereldreligie.  Maar dat gaat stapje voor stapje en je wilt graag samen op weg zijn.  De Joden willen samenwerken, mits op hun voorwaarden en niet op die van Yeshua. Maar dat  zal een valse vrede zijn.


Zij bepalen waar wij als christenen horen te staan. Wie zich verdiept heeft in hun Noachitische wetten weet,  dat we in hun ogen tweederangsburgers zijn. Het past in het denken van de NWO. En deze wetten zijn al lang opgenomen in de wetgeving in Amerika. Het wachten is nu dat ze uitgevoerd gaan worden.

Het zijn de Joden, die Yeshua nog steeds als de valse Messias zien, die deze Noachitische wetten hebben ingevoerd. De heidenen moeten zich daaraan houden op straffe des doods. Hierbij moet Yeshua worden afgezworen want Zijn leer en Persoon vallen volgens hen onder afgoderij.

Satan weet maar al te goed dat dit Israël roept om de sterke man: de antichrist. Maar velen menen dat deze Joden ons goed gezind zijn en gaan er mee in gesprek en menen hun te kunnen bekeren, maar de uitwerking is vaak net andersom. We worden gevangen in de cirkel van hun duisternis van bedekking.

Het begint vaak uit nieuwsgierigheid en het denken wordt niet vernieuwd maar onbewust gaat men dieper in het denken van de satan, die hen misleidt met allerlei buitenbijbelse geschriften en maakt hen wijs dat het eenvoudig geloof in het evangelie niet toereikend is. Dit is een groot gevaar in de messiaanse bewegingen.

Wij zijn meer dan overwinnaars in Christus, maar we loochenen Hem als we bij  de leer van het Jodendom te rade gaan en menen dat daar wijsheid verkregen kan worden. 

Satan is niet gek; hij weet waar hij mee bezig is en gaat als een brullende leeuw tekeer om te zien wie hij kan verslinden. Wiens autoriteit erkennen we?

Het zal voor de Messias-belijdende Joden bijzonder zwaar zijn om stand te houden in een omgeving die zich klaarmaakt om de antichrist te verwelkomen. Zij hebben ons gebed en onze hulp nodig. God komt klaar met Zijn volk Israël. Blijf getuigen van Yeshua, maar lees ook de profetieën van het oordeel over Israël dat Zijn Messias verruilt voor de antichrist. Niemand komt tot de Vader dan door Mij, zegt Yeshua.(Joh.14:6) Het oordeel begint bij het huis van God. (1 Petrus 4:17)

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de Naam (autoriteit) van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

Als Jezus zegt dat Hij gekomen is ‘in de naam van Zijn Vader’, wil dat zeggen dat Jezus handelt vanuit de autoriteit die de Vader Hem gegeven heeft.
Als Hij zegt dat iemand komt ‘in zijn eigen naam’, betekent dit dat deze persoon zijn eigen opdrachtgever is en geen autoriteit boven zich heeft staan, waaraan hij verantwoording verschuldigd is.

Zo zijn in de loop der jaren, tijdens het vieren van de Bijbelse Feesten, ook heel veel stromingen ontstaan. Dat brengt verdeeldheid met zich mee. Dat is niet te wijten aan de Bijbelse Feesten, maar dat komt omdat de mens zelf het roer in handen neemt, de koers bepaalt en het niet aan de autoriteit van Yeshua overlaat. Het zal misschien betrouwbaar lijken, maar de antichrist doet zich voor als een engel van het licht en velen zien in hem de messias. Ze zijn verblind en vermengen zich met het Jodendom dat streeft naar één wereldmacht/regering, maar dat niets van Gods Koninkrijk wil horen.

Zo kunnen we de Feesten ook dichttimmeren en komen van de regen in de drup. Dan worden bijzaken hoofdzaken en willen we dingen ontdekken waar het geschreven Woord ons niet verder in onderwijst. Zo kunnen we op zoek gaan naar de stammen van Israël, en uitzoeken waar ze gebleven zijn. Het begint als een hypothese, maar al gauw wordt het de waarheid voor de mensen. De stammenleer wordt het criterium voor het geloof en de autoriteit van Christus komt steeds meer op de achtergrond. Voor je het weet dansen we om een gouden kalf, zoals Israël eens deed. Israël is ons ook in dat opzicht als voorbeeld gegeven.

Johannes 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal IN MIJN NAAM (autoriteit),  Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

We zijn gedoopt …..

Handelingen 10:48 En hij beval dat zij gedoopt zouden worden IN DE NAAM (autoriteit) VAN DE HEERE. Toen vroegen zij hem (Petrus) enkele dagen bij hen te blijven.

En zijn opgestaan uit de dood in de autoriteit van Zijn opstanding En dat verloochenen we als we Zijn autoriteit willen delen met de autoriteit van mensen of Yeshua slechts de autoriteit van een mens willen toekennen.

Mattheüs 10:32,33  Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

 

Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de schouders van de mensen; maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. Al hun werken doen zij om door de mensen gezien te worden, want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes aan hun kleren groot. 

Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen; zij zijn ook belust op de begroetingen op de markten, en om door de mensen ‘rabbi, rabbi’ genoemd te worden. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus.

De heilige Geest wordt de Leraar der gerechtigheid  genoemd. Hij leert ons IN DE NAAM VAN DE VADER EN DE ZOON (autoriteit)  dus "gerechtigheid" en wat is dat?

 In Jacobus 3:18 staat hierover: En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

 Jacobus zegt, dat gerechtigheid een vrucht is. Er worden drie dingen genoemd: - gerechtigheid is een vrucht - hij wordt in vrede gezaaid - voor hen die vrede stichten

We leven in de eindtijd en de geestelijke strijd zal zwaar zijn. De geest van het farizeïsme zal er weer zijn, waarvoor Yeshua ons waarschuwde. Hij noemde hen het zuurdesem – adderengebroed, witgekalkte graven en dat ze de duivel tot vader hebben.

Joël 2:23 En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heere, uw God, want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid.

De Najaarsfeesten zijn een schaduw van de toekomende dingen in Christus.


Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.  Kolossenzen 2:16-17 - HSV

De werkelijkheid is Christus en de wereld brengt zijn “voorgeschreven werkelijkheid” en dat is satanisch. Vele religies zijn hierin verstrikt geraakt.

Onze wereld is vervuld met afgoden, die straks allen het beeld van het beest zullen aanbidden.

Mattheüs 10:28-32  En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.  Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.  Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

In de eindtijd zullen er nog veel doden vallen in Israël onder hen die de antichrist aanbidden. Maar er is een overblijfsel zegt deze tekst.  Ze zullen de Naam van God aanroepen, die in Yeshua naar ze toe is gekomen en God zegt dan: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God.

Zacharia 13:7-14:7 Zwaard, waak op tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, luidt het woord van de HERE der heerscharen; sla die herder, zodat de schapen verstrooid worden; en Ik zal mijn hand keren tegen de kleinen. In het gehele land, luidt het woord des HEREN, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven.

Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen, en Ik zal hen smelten, zoals men zilver smelt, ja hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is mijn volk; en zij zullen zeggen: De HERE is mijn God.

Ze zullen erkennen wie de autoriteit heeft: Yeshua die komt IN DE NAAM van YAHWEH 

Baruch Haba beShem Adonai!

 

Mattheüs 23:39

Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt IN DE NAAM van YAHWEH!

Door de oordelen zal het derde deel van de wereldbevolking gedood worden.  Openbaring 9:18. 

Matteüs 24:13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Jur