English & other languages: click here!

ÉÉN WERELDREGERING - ÉÉN WERELDKERK (2)

"LAAT U NIET MISLEIDEN ……. WANT EERST MOET DE MENS DER WETTELOOSHEID ZICH OPENBAREN". {2 Thess.2:3 }

Vanuit de context van bovenstaande Bijbeltekst is men het er over eens, dat het beeld dat Paulus hier schildert, betrekking heeft op satan, die in een mens "antichrist" genoemd, er naar streeft een één-wereldregering en een één-wereld-kerk te vestigen. Dat dit gebeuren ook een religieuze kant heeft, moge blijken uit het vervolg in deze tekst:

" … ZODAT HIJ ZICH IN DE TEMPEL GODS ZET, OM AAN ZICH TE LATEN ZIEN DAT HIJ EEN GOD IS".

Naast de hoop en zekerheid ten aanzien van de toekomst die God in Zijn Woord geeft, zegt Hij echter ook: " … Er komt een antichrist. {1 Joh. 2:18}

Als wij aan een één-hoofdige wereld-regering denken, komt vanzelf de vraag bij ons op: "Wie en wat zit er achter?" Want het is duidelijk dat die éne man een machtig lichaam achter zich moet hebben om dit alles mogelijk te maken. Bovendien wordt hem in de Bijbel  {Openbaring 13:1} een occulte macht toegekend, die hem in staat stelt op korte termijn de gehele wereld te beïnvloeden: " … en de gehele wereld ging het beest met verbazing achterna … " Het bijzondere is ook dat Paulus zegt: "Want het geheimenis der wetteloosheid is (in Paulus’ dagen dus) reeds in werking, wacht slechts totdat hij geopenbaard wordt … " En aangezien deze zich nog niet geopenbaard heeft, betekent dit dat de aktie hiertoe, sindsdien en ook nog in onze dagen, in werking is.

De vraag is dus niet òf het zal geschieden, maar HOE en ook: Wie en: Wat hebben wij ermee te maken? Wij zullen proberen aan te tonen hoe het zich onder onze ogen ontwikkelt, maar ook wie er achter zitten. Het is duidelijk dat een en ander zich afspeelt op wereldwijd niveau. Wie besturen deze aarde? Zijn het regeringen? Zijn het menselijke organisaties achter regeringen: de geheime genootschappen? Of zijn het de machten in de hemelse gewesten, die de eerste categorie via de tweede manipuleren? Deze vragen houden steeds meer mensen bezig, vooral hen die zich bepaald weten tot "de tekenen des tijds, die aan de komst van de Ware Messias vooraf gaan … ".

Hoewel wij weten de ware machthebbers te moeten plaatsen onder de machten in de hemelse gewesten, die onder leiding staan van de "Vorst dezer Wereld", moeten we ook aandacht besteden aan de middelste groep, die der geheime genootschappen. Zij opereren op geestelijk en politiek terrein, en steeds meer blijkt dat kennis van hun ideeën en aktiviteiten onmisbaar is voor een goed begrip van de tastbare geschiedenis. Want niet alleen God Zelf, maar ook satan werkt door mensen om zijn doel te bereiken.

Dit werd al doorzien in de jaren '70, omdat men de Bijbel en de profetieën kende. De kerk was horende doof en ziende blind. De theologen wilden graag voor gestudeerden aangezien worden en leidden het volk op de weg van de antichrist. Ze zien niet 

dat satan vrede wil afdwingen door meer geweld. Dat is satans werkwijze. Hij is de vader der leugen en de mensenmoordenaar van het begin. Velen die God niet kennen en niet beseffen dat Israël Zijn volk is, schreeuwen om vrede want het geweld neemt hand over hand toe. Maar ze zwichten voor geweld omdat men de geestelijke strijd tussen waarheid en leugen niet onderscheidt. En dat heeft alles te maken met de vader der leugen en de mensenmoordenaar van het begin.

We zien nu, als gevolg daarvan, dat religie, wetenschap naar de mens en het politiek denken, samen streven naar vrede buiten de Bijbel om. 

De VN gebruiken wel een Bijbeltekst voor hun eigen doel uit Micha 4:3. Zo maakt satan gebruik van de Bijbel uit zijn context.

Hij zal rechtspreken tussen vele volken, geschillen oplossen tussen talloze naties, hoe ver die ook wonen. Dan smeden ze hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk neemt nog de wapens op, nooit meer bereidt men zich voor op een oorlog. Micha 4:3 (Groot Nieuws Bijbel)

We kennen allemaal dit gezegde: Het is christelijk werk om heidenen te bekeren, maar heidens werk om christenen te bekeren.

"Je moet wedergeboren zijn", zegt Jezus tegen de schriftgeleerde Nicodemus, "anders kun je het Koninkrijk van God niet zien".

Als je van buiten de kerk komt moet je anders leren denken. De cultuur van kerkelijk denken is bijvoorbeeld anders dan socialistisch denken. Maar kerkelijk denken wordt vaak synoniem voor Bijbels denken aangezien.  

Ik heb ervaren dat mijn denken niet 'politiek denken' of 'religieus denken' moet zijn, maar dat het veranderd moet worden door Woord en Geest. De kerk kan een blokkade zijn, net als politiek denken vanuit ideologie. Beide hebben met overleveringen van mensen van doen, waar Jezus fel tegen tekeer ging. Hij ging geen discussie aan met Schriftgeleerden en farizeeën, maar stelde enkel het Woord van God er tegenover.

Maar ze luisterden niet en zo heb ik het ook ervaren bij velen met een kerkelijke opvoeding. Waar Christus centraal moet staan stond de kerk met de kerkleer centraal of de filosofie over het bijbels denken. Maar Schrift met schrift vergelijken en het antwoord uit de Schrift bleef vaak uit. Het bestuderen  van de Bijbel liet men over aan de 'hoger opgeleiden'  En men ging geloven in hun weg, maar zagen niet dat die weg vaak afweek van Zijn Weg.  Men was daarvoor te druk met hun eigen toko en met de organisatie daarvan en de schapen werden niet gevoed met Zijn Woord. Maar God roept Zelf die schapen die hongerig zijn naar Zijn Woord. Hij Zelf wil hun weiden. En Hij brengt ze in grazige weiden.

Er wordt door kerkmensen heel veel geluisterd naar ongelovige mensen op tv. Zelf studeren ze niet in de Bijbel en menen dat ze rijk zijn. Jezus zegt echter van de gemeente van Laodicea dat de lauwe aard van deze kerk/gemeente misselijk makend is (Openb. 3:15-16) en een verraad aan de ware geestelijke aard van de Gemeente van Christus.

De kerk die de politiek van de wereld volgt als overheidsgezag zondermeer en het Koninkrijk van God niet kent is een dwalende kerk. Zij erkennen het gezag van wereldse en wetteloze leiders en zijn geestelijk één met hen en promoten het koninkrijk van de antichrist. Dat deden de schriftgeleerden de farizeeën ook in Jezus tijd (Zijn eerste komst) en het zal bij de tweede komst niet anders zijn.

Velen zingen uitbundig en eensgezind de voorgeschreven werkelijkheid in het groot koor van politici die zeggen dat de anderen complotdenkers zijn. Ze beweren vanzelfsprekend dat zij dat beslist niet zijn. Maar satan zegt ook niet van zichzelf dat hij een leugenaar en een moordenaar is. Hij doet zich voor als een engel van het licht, vandaar zijn naam lucifer.

Maar Jezus heeft ons in Zijn Woord helemaal uitgetekend hoe een complot van religie en politieke macht uit was op Zijn dood en daar is satan niet in veranderd. Hij is de vader der leugen en de mensenmoordenaar van het begin (Joh. 8:44). Hij smeed complotten en door vleierij komt hij aan de macht (Daniël 11:21).

Ik hoorde nog een stukje van Maarten van Rossum, die geschiedenis studeerde. Zijn denken is echter niet veranderd in 'geestelijk denken' en velen in de wereld denken op eenzelfde wijze. Hij wordt dan ook veel gevraagd in de media.

Psalm 49:13-14 Toch blijft de mens, in al zijn aanzien, niet bestaan; hij wordt gelijk aan de dieren, die vergaan. Deze weg die zij gaan, is hun dwaasheid; toch scheppen hun nakomelingen behagen in hun woorden. Sela

Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken!

Romeinen 12:2 EN WORD NIET AAN DEZE WERELD GELIJKVORMIG, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Het Evangelie is Goed Nieuws! Het is zo een geweldig Goed Nieuws dat het voor sommigen te mooi is om waar te zijn. Als de Bijbel bijvoorbeeld zegt, dat je door de striemen van Jezus van je zondige natuur genezen bent, is dit een waarheid die niet iedereen in zijn denken kan “pakken”. Men kan het gewoon weg niet geloven en toch is het zo: Gods wil voor u is goed, aangenaam en volmaakt.

Maar Paulus plaatst het 'vernieuwen van je denken' tegenover: "Word niet gelijkvormig aan deze wereld: dit waarschuwt ons dat het "wereldsysteem" - de populaire cultuur en manier van denken die in opstand is tegen God - zal proberen ons te conformeren aan zijn goddeloze patroon, en dat proces moet worden weerstaan. Dan begint de geestelijke strijd in de kracht van de HEER..

Door je denken te vernieuwen zul je een metamorfose, een hervorming ondergaan. Het woord “metamorfose” is ook het Griekse woord dat gebruikt werd toen Jezus op de berg der verheerlijking van gedaante veranderde (Mattheus 17:2). Het uiterlijke van Jezus veranderde naar Wie Hij innerlijk werkelijk was! Als wij ons denken gaan vernieuwen met Gods Woord gaan we uiterlijk veranderen naar wie wij in onze vernieuwde geest geworden zijn, een complete nieuwe schepping (2 Korintiers 5:17).

Als we ons denken vernieuwen met Gods Woord, dan worden we hervormd naar wat het Woord zegt, een volledige verandering ten beste, een ontdekking van wat God wil, het goede, aangename en volmaakte.

Als we willen blijven ondergaan wat de wereld ondergaat, dan moeten we blijven denken zoals niet wedergeboren, onvernieuwde mensen, die geen rekening houden met God en Zijn Woord. Wat en hoe je denkt is heel belangrijk! Je leven wordt bepaald en gestuurd door je denken. Wat je zegt en doet, komt vanuit je denken. Je levenskoers wordt uitgezet door de dingen waarvan je overtuigd bent in je hart.

Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. (Mattheus 15:19 NBG)

Je hart bepaalt wat je uiteindelijk zult doen en zult bereiken in je leven. De Bijbel hecht een groot belang aan het beschermen van je hart, waar je denken deel van uitmaakt. 

Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet. (Spreuken 4:23 HB)

-----

De werking van uw denken:

-----

... Zoals hij denkt in zijn hart zo is hij.... (Spreuken 23:7)

Het woord “denken” hier gebruikt is het Hebreeuwse woord  שָׁעַר  “sha'ar”. Het komt van twee Hebreeuwse woorden die “deur” en “bewaker, behoeder” betekenen.

We kunnen zeggen dat ons denken, "de deurwachter" is van ons hart . Deze deurwachter laat alleen maar de gedachten toe waar hij van overtuigd is. Deze deurwachter kunnen we ook vergelijken met een soort filter. Deze “denkfilter”, heeft zich door de jaren heen gevormd en bepaalt uiteindelijk wat we nu geloven.

Deze "denkfilter" aanvaardt of verwerpt dingen, afhankelijk van hoe hij zich gevormd heeft. Je opvoeding, scholing, ervaringen, zintuigen, media en dergelijke hebben hiertoe bijgedragen. Daardoor heeft er zich nu in je denken een eigen mening, bedenkingen, opinies of een levensbeschouwing gevormd. Je kijkt met een bepaalde bril naar de dingen in het leven. Je hebt een bepaald denkpatroon.

Alles wat via je zintuigen of door je ervaringen je ziel binnenkomt, passeert je "denkfilter" en wordt doorgelaten of geblokkeerd, afhankelijk van de instellingen die zich door de jaren heen gevormd hebben. Veelal ben je je niet meer bewust van die "instelling of vooringenomenheid".

Je kunt weten wat er zich uiteindelijk in je hart bevindt door te luisteren naar wat er uit je mond komt. Want waar je hart vol van is, overtuigd van is, dat komt uit je mond (Lucas 6:45).

Je denken filtert bewust of onbewust de dingen die dagelijks op je afkomen. Alles wat je met je zintuigen waarneemt, wat je bijvoorbeeld hoort of nu leest, filter je- bewust of onbewust - naargelang je "denkfilter" zich ontwikkeld heeft. 

Je aanvaardt of verwerpt wat je waarneemt. De vraag is of dat wat je denken gevormd heeft wel zo goed was?

Je kijk op de wereld werd onder meer bepaald door wat jezelf ervaren hebt of nog ervaart of werd beïnvloed door wat mensen in je omgeving hebben meegemaakt. Ook wat ouders, onderwijzers of politici hebben gezegd, of wat je van de kansel hebt horen prediken, heeft de zeef van je “denkfilter” ingesteld. Het internet heeft vandaag een grote invloed, door de grote bron van informatie die daar (goed of slecht) op te vinden is. Al deze dingen hebben je denken gevormd en zijn van invloed op hoe je in dit leven staat. Het probleem met veel gelovigen is dat ze leven op basis van gevoelens, of dat ze alleen maar bezig zijn met doen, zonder na te denken. We gaan nog even terug naar Romeinen 12:2. 

Romeinen 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Voor bepaalde dingen staat je denken van nature wijd open. We zijn immers nageslacht van Adam en in zonden geboren.... Dit is het tegenovergestelde van het vernieuwen van je denken, je wordt "gelijkvormig aan deze wereld". Het strijdtoneel tussen zich conformeren aan de wereld en veranderd  worden, bevindt zich in de geest van de gelovige. Kinderen van God moeten anders leren denken!  Dat komt je niet aanwaaien. Het  begint ermee dat je onvrede ervaart vanuit je geweten. Dat is niet iets dat je gemakshalve maar naast je neer moet leggen. Ga ermee naar God en vraag naar Zijn weg. Als Zijn weg je duidelijk is, handel dan dienovereenkomstig, al zou dat nadelig voor je zijn. Dat is een bewuste  keuze.

Dit is de waarheid in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid (Efeziërs 4:21-24).

Wat hebben we vaak moeite met dat woord ‘heiligheid’! Maar deze Bijbelse ‘heiligheid’ is zo anders dan de ‘schijn-heiligheid’…

Want heiligheid betekent gewoon: zo geboeid zijn door Jezus en door Zijn aanbod om te zijn als Hij in deze wereld, dat je maar al te graag je oude plunje uitdoet en de ‘nieuwe mens’ aandoet. Het blijkt heel eenvoudig te zijn, omdat het allemaal al gereed ligt. Eenvoudig wordt het pas echt, als je er blij mee bent dat God wil dat wij werkelijk ‘anders’ willen zijn. Wij willen het beeld  zijn van Jezus. Dat wil je, als je Hem beter leert kennen uit het Woord, want dan ga je ‘anders denken’. Op dat moment wordt je denken niet meer bepaald door de denkpatronen van het tijdgebonden leven, maar door de Geest van God. 

Je behoort tot Zijn eeuwige Koninkrijk, dat door God in stand wordt gehouden door lijden en verdrukking heen. Hij heeft je met Zijn eigen bloed los gekocht uit de macht van satan om deel uit te maken van Zijn Koninkrijk van liefde en gerechtigheid.

IN CONFLICT MET DE WERELD DIE ZONDER GOD EN ZIJN WOORD LEEFT!

Als deze vernieuwing doorwerkt en een constante levenshouding wordt, dan ben je opnieuw geboren (wedergeboren). Je krijgt zicht op het Koninkrijk van God, waarvan je in wezen al deel uitmaakt. Een 'Koninkrijk in ballingschap' in een maatschappij waarvan satan 'de overste', de machthebber is. Maar dat blijft niet zo!  De 'wijsheid' van deze wereld gaat verloren. God gaat Zijn koninkrijk hier op aarde vestigen en wie weet hoe gauw al. Vanuit Zijn land 'Israël' vestigt Hij in Sion Zijn regeringscentrum.
Het spreekt vanzelf dat satan:  'de vorst (machthebber) van deze wereld' dit zal tegenwerken. Hij is al druk bezig om zelf zijn doelen te verwezenlijken. Eén wereld en één kerk, die hij kan besturen en waarin ze voor hem op de knieën gaan. Hij is van nature een moordenaar en leugenaar (Joh. 8:44). Hij zal door vleierijen aan de macht komen (Daniël 11:21), maar intussen brengt hij de mensen onder een verregaand controlesysteem dat uitmondt in slavernij. 

Satan wil liefst Israël vernietigen, omdat hij weet dat dit volk voor God de uitgangsbasis van het Koninkrijk naar de wereld is. Dat het hem nog niet gelukt is, bijv. door de rampzalige holocaust met 6 miljoen doden, is omdat God Zijn volk in stand houdt. Een andere strategie van satan is om Israël, Gods volk, aan zijn kant te krijgen. Soms lijkt het erop dat dit gaat lukken. Ook het grote orthodoxe deel van Israël zoekt via het Sanhedrin en de Noachitische wetten de wereldmacht en lijkt daarmee te knippogen naar de Islam. Israëlische politici Netanyahu en Danny Danon, vice minister van Defensie zijn enthousiast over de Abraham Akkoorden en willen de cirkel onder de islamitische staten uitbreiden. Terwijl God altijd waarschuwde om geen verbonden te sluiten met andere naties. Zo bereidt de hele wereld zich voor, onbewust van het feit dat het de antichristelijke geestelijke machten zijn die hen in die richting sturen.

Net zo als God Zijn Zoon als mens naar de aarde liet gaan, stuurt satan een mens die in de Bijbel de 'antichrist' wordt genoemd. Hij doet net alsof hij allemaal goede dingen voor de mensheid doet. Maar hij liegt! Bijvoorbeeld door zijn 'profeten' de Paus, Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, Zelenski of de Dalai Lama. Er zijn heel wat mensen die voor die rol in aanmerking komen. In de ogen van onbekeerde mensen zijn ze geniaal. Maar zij hebben, evenmin als Maarten van Rossem, hun denken vernieuwd naar Gods Woord. Ze hebben ook geen kennis van Gods Geest, integendeel, ze worden bestuurd door de geest van de duisternis, die hen tot grote hoogte voert, maar ze wegschopt als ze niet meer voor hem van voordeel zijn. Soms gebruiken ze Bijbelse woorden en begrippen om mensen te doen geloven dat het 'oprechte religiositeit' is, maar het is LEUGEN!! Satan is de vader der leugen!  

Johannes 8:44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

De Bijbel schaart al die ontwikkelingen onder de noemer "Babel". We weten hoe de geest van Babel de hele wereld heeft overwoekerd. We zien de Abrahamitische religies: Jodendom,Christendom en Islam toenadering zoeken door de bouw van een Abrahamic Family House in Abu Dhabi, de Verenigde Emiraten. Alles ontwikkelt zich zoals in de Bijbel geprofeteerd. De paus, als woordvoerder van de moederkerk heeft verklaard dat de moslims als onze broeders dezelfde God dienen. Dit is eveneens een belangrijke stap in de ontwikkeling van de éne wereldreligie. In het antichristelijk tijdperk worden de verschillen tussen de godsdiensten overbrugd om tot één grote wereldkerk uit te groeien. Dit wordt uitgebeeld in ‘de vrouw op het scharlakenrode beest’ (Openbaring 17:3). We zien in dit gedeelte uit Openbaring dat deze vrouw zich met de antichrist verbindt om samen een éénheid te vormen. Het is deze vrouw (religie) die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. De beker in haar hand is gevuld met het bloed van gelovigen, martelaren. Dit drukt de zware vervolging uit die zal plaatsvinden.

Met de selfmade Corona-crisis ontstond een lucratieve handel voor de pharma WHO gepaard met een dwingend karakter om de niet goedgekeurde prikken te nemen. Verboden levens- reddende medicijnen moesten wijken voor prikken die nodig zijn voor het komende wereldwijde controlesysteem.


We zien hoe alles in de economie en de landbouw opgeofferd moet worden aan de klimaatgekte. Terwijl God ons beloofd heeft dat, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden (Gen.8:22)Al deze zorgen konden worden weggenomen als landen en volken hun denken zouden vernieuwen en God zouden gehoorzamen. Er is bekering nodig!

Ach, de aarde is rijp voor "de man van het kwaad", waar de mensen achteraan zullen lopen omdat de problemen hen boven het hoofd groeien. Hij zal een heel korte tijd de wereldregering en -religie in handen hebben.

" … ZODAT HIJ ZICH IN DE TEMPEL GODS ZET, OM AAN ZICH TE LATEN ZIEN DAT HIJ EEN GOD IS" (2 Thess.2:3b).

Dan beseffen veel Joden dat ze de verkeerde man hebben vertrouwd (Joh. 5:43) en krijgen ze nog eenmaal de kans om voor Jezus te kiezen. 

De mensen verwachten het van de verkeerde. Maar dan komt het oordeel over deze wereld en eigenlijk is het al begonnen. Maar het zal in hevigheid toenemen. Dan komt Jezus, die de antichrist doodt en de duivel gevangen zet. Dan zal het lang verwachte Koninkrijk van God aanbreken, waar de vrede zal heersen. God komt tot Zijn doel met de schepping en met het gelovig overblijfsel. Naar die tijd zien we uit. Maranatha: Kom Jezus Kom!

Jur (bewerkt door Ida)