English: click here!

Wandelen in het LICHT

 

Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief.” 1 Petrus 1:22

 

Lezen: 1 Johannes 1:5-2:2

Dit is de boodschap die we van Hem hebben gehoord en die we aan jullie bekend maken: GOD IS LICHT. Er is in Hem helemaal geen duisternis.

Dus als we zeggen dat we één met Hem zijn, maar zelf in het donker leven omdat we Hem niet willen gehoorzamen, dan liegen we. Dan leven we niet vanuit Gods waarheid. Maar als we in het LICHT leven en Hem gehoorzaam willen zijn, net zoals Hij in het LICHT is, dan zijn we één met elkaar. Dan wast het bloed van zijn Zoon Jezus Christus ons schoon van al onze ongehoorzaamheid aan God.

Als we zeggen dat we nooit ongehoorzaam zijn aan God, houden we onszelf voor de gek. Dan leven we niet vanuit Gods waarheid.

Maar als we het aan God vertellen als we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij ons. Dan wast Hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid, zoals Hij heeft beloofd. Want Hij doet altijd wat Hij heeft gezegd.

Maar als we zeggen dat we nooit ongehoorzaam zijn aan God, zeggen we eigenlijk dat Hij een leugenaar is. Dan is zijn woord niet werkelijk in ons hart.

1 Johannes 2:1-2 Lieve kinderen, ik schrijf jullie dit om jullie te helpen niet ongehoorzaam aan God te zijn. Maar als iemand toch ongehoorzaam aan God is geweest, zal Jezus Christus, die rechtvaardig is, voor ons opkomen bij de Vader. Hij nam de straf op Zich voor al onze ongehoorzaamheid. En niet alleen voor die van óns, maar voor die van álle mensen.

 

Het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Joh. 1:7

Dat is een tekst die veel gebruikt wordt en waar we ook heel blij mee kunnen zijn. Hoe zouden we anders voor God kunnen verschijnen! Maar hoe vindt die reiniging plaats? De hemelse Hogepriester Yeshua heeft Zijn eigen bloed gebracht  naar het verzoendeksel: Gods Troon, in het hemelse heiligdom. Precies zoals het in de aardse tabernakel werd afgebeeld. Als de aardse hogepriester naar buiten kwam wist het volk dat de allerhoogste God het offer had aanvaard. Vanuit dit beeld weten wij dat YHWH het offerbloed van Zijn Zoon voor onze zonden heeft aanvaard. Wie één met  Yeshua is “weet” dat hij deel heeft aan Zijn sterven en verzoend is en met Hem is opgestaan in een nieuw leven, dat heet “wedergeboorte”.

Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Kolossenzen 3:3

We zullen dan ook op aarde de reinigende kracht van het bloed in ons leven ervaren. Het is een grote verarming van ons geloofsleven als we de reiniging van de zonde alleen maar veronderstellen en niet beleven. Hoeveel van ons blijven gebukt gaan onder de zondeschuld, hoeveel  van ons roemen wel in de verlossing door het Bloed van het Lam zonder de bevrijdende kracht van deze verlossing te beleven! Laten we er daarom diep van doordrongen zijn dat de reinigende kracht van het Bloed alleen daar werkzaam is, waar we, zoals het ook in dit Bijbelgedeelte staat, IN HET LICHT WANDELEN ZOALS HIJ IN HET LICHT IS! Want dan pas zullen we werkelijk gemeenschap met elkaar hebben. En daar waar deze liefdesgemeenschap realiteit wordt, daar willen we ook niets liever dan onze zonden in het LICHT brengen.

Want waar de liefde van Christus regeert, daar leren we onszelf te aanvaarden en daardoor ook elkaar. Vervuld van Zijn liefde nemen we elkaar dan mee in de gehoorzaamheid aan Christus. Maar hoe zouden we dat kunnen zonder de verlossing die Yeshua brengt door verloren zondaars tot een nieuwe schepping te maken?

 

We moeten daarom eerst wedergeboren worden. Anders kunnen we het Koninkrijk van God niet zien en delen we religieus mee in de wereldse organisaties, die onder de overste van deze wereld staan. Dan zijn we lauw. Bij heel veel mensen is er geen levend geloof. Ze geloven, maar dat doet de duivel ook en die siddert, want hij weet wat hem te wachten staat als Christus Zijn Koninkrijk doet komen op aarde en Babel (satans koninkrijk) te gronde wordt gericht.

Veel kerkmensen volgen onbewust de satan, die hun een religieuze worst voorhoudt, zoals hij de mens ook verleidde in het paradijs. Die strijd komt tot een climax. De ware volgelingen van Yeshua zullen worden verdrukt en vervolgd en sommigen zelfs gedood. En wie hielpen daar aan mee in Yeshua's dagen? De farizeeën en de schriftgeleerden! En die geest leeft heel sterk binnen het georganiseerd christendom, dat zich heeft verbonden met de wereld politiek, die de wetten van satan oplegt. Verkijk je niet op uiterlijke vroomheid.

We moeten niet alleen kijken met onze fysieke ogen, maar we moeten vooral geestelijk zien. De Bijbel laat ons zien, hoe God het ons wil laten zien. Wat hebben we toch vaak gesteund op theologie en leiders. Op hun woorden. En elke denominatie werd weer een eigen koninkrijkje en zo werd het "verdeel en heers".

Dat zien we de politieke leiders ook doen, want het komt uit dezelfde koker van satan. Daarom zien we ook vele politieke partijen, maar uiteindelijk is het satans werk. Hij trekt aan de touwtjes.

 

In mijn jeugd werd ik groot gebracht met politieke ideologie en later overkwam me het opnieuw in een ander jasje: religie.  Dan gaat het net als bij de verkiezingen: de PR met zijn slogans beperken ons denken. We lopen achter de slogans aan en menen ook nog zelfstandig een mening te hebben. In deze tijd zijn veel slogans door de NWO politiek wereldwijd ingevoerd: het nieuwe normaal begon met: “Build back better”. “je zult niets hebben, maar gelukkig zijn” ... enz.

De PR gaat door en de media verspreidt het als een virus. Ik zal je zeggen welke slogan ik al jaren zelf heb:

“Ze kunnen de pot op!”. 

Ook gebruik ik vaak de uitdrukking

"dat de mens een worst wordt voorgehouden".

 

“Foei, foei” zal het vrome volk zeggen en de politiek van het nieuwe normaal zal zeggen: “wappie”, maar ik zal antwoorden: “satans koninkrijk moet wijken voor Gods Koninkrijk van gerechtigheid. Jullie zijn werkers der wetteloosheid”.

Zullen we Psalm 2 eens samen lezen? Het nieuwe normaal en de NWO met de WHO willen ook alles zogenaamd “SAMEN”, maar het is de grootste leugen. (AMEN!). Dit is NIET het wandelen in het LICHT! Satan wil ons samen onder slavernij houden en wie dat niet wil met dwang onder zijn heerschappij van de duisternis brengen. En hij zal er vrolijk op los moorden en de religie doet daaraan mee. De inquisitie had zo zijn methoden en kijk maar in de kerkgeschiedenis hoeveel mensen er onder dwang werden bekeerd. Ja, ja, er is niets nieuws onder de zon, maar daarboven wel!

Er komt een NIEUWE HEMEL EN AARDE WAAROP GERECHTIGHEID WOONT!

God wil wonen bij de mensen en een relatie met hen hebben. Daarom zei God tot Mozes: ‘En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen’ (Exodus 25:8 vgl. Hebreeën 8:5).

Dit is een prachtige afschaduwing zoals het in de eeuwigheid zal zijn, als God bij (tussen) de mensen woont, wanneer de nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn gekomen, waarop GERECHTIGHEID woont:

 

‘Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volken zijn en God Zelf zal bij hen zijn’ (Openbaring 21: 3).

Gods tent (tabernakel) zal tot in alle eeuwigheid er prachtig en stralend uitzien: ‘getooid als een bruid, die voor haar man versierd is’ (Openbaring 21: 2).

 

Deze Stad is geen fictie. Johannes zag die bruidsstad echt neerdalen uit de hemel en opgemeten worden door een engel (Openbaring 21:15). Hij kreeg zelfs een blik in de Stad (Openbaring 22:1-2). Is het dan echt geen fictie? Moeten we die Stad niet gewoon vergeestelijken? Nee, zeker niet, want God zei tegen Johannes: ‘Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig’ (Openbaring 21: 5).

 

Openbaring 21:23-24 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

En de naties die zalig worden, zullen in haar LICHT wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

Jur