To translate this website in different languages click here.

Genezing door gebedsverhoring

 

Omdat ik elders bij dit onderwerp werd bepaald, ben ik opnieuw daarover na gaan denken en besloot voor mezelf eens alles op een rijtje te zetten.

Ja, ik geloof zeker dat God zieken geneest. Helaas zie ik gewoon om mij heen dat genezing op gebed lang niet altijd plaatsvindt. Toch staan er in de bijbel best veel aanwijzingen dat God zieken geneest.

Hoe moeten we hiermee omgaan?

Van wie komt ziekte?

Ziekte is het gevolg van de zondeval. We leven in een gebroken bestaan. We kunnen gefundeerd op de bijbel zeggen dat God de ziekte niet wil. Toch zien we situaties waarin God wel de hand had in ziekte. Neem bijvoorbeeld het onschuldige kind van David en Batseba dat ziek werd.

Job 5:17 Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd,

wijs daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af!

18 Want Hij verwondt en hij verbindt,

hij slaat en Zijn handen genezen.

 

God gebruikt moeilijke omstandigheden om ons te vormen:

 

Heb. 12: 5-11 Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt, 6 want de Heer berispt wie hij liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt.’ 7 Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? 8 Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent u geen kinderen, maar bastaards. 9 Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven? 10 Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. 11 Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

 

Een aantal teksten waarin genezing beloofd of ervaren wordt.

Math. 10:7-8 Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” 8 Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! 9 Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee,

 

Math.12:15 Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen allen.

 

Dat mensen naar Jezus gingen om genezen te worden is een praktijk die we ook nu toepassen als we in gebed gaan om genezing. God vragen om genezing in de Naam van Jezus. Ook nu worden veel gebeden om genezing verhoord.

 

Wonderen als voorproefje van het nieuwe koninkrijk

 (het duizendjarig rijk).

 

Het is niet ondenkbaar dat de veelheid van wonderen in de tijd van Jezus verband hielden met het Koninkrijk dat toen zou aanbreken, maar wat in eerste instantie niet doorging. (Want gij hebt niet gewild Math. 23:37 ) Maar dit zal werkelijkheid worden als Gods Koninkrijk: het Vrederijk baan breekt.

 

Lukas.4:18-19

 ‘De Geest van de Heer rust op mij,

want hij heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft hij mij gezonden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan blinden het herstel van hun zicht,

om onderdrukten hun vrijheid te geven,

 om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

 

Lukas 4:20-21 Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. 21 Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’

Math.10: 7-8 Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” 8 Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

 

Mijn ervaringen:

Toen mijn moeder op 52-jarige leeftijd, na een autoongeluk zwaar gewond in het ziekenhuis lag heb ik hartstochtelijk gebeden om haar genezing. Na een week overleed ze toch.

 

Later heb ik zelf meegemaakt dat een dochtertje leed aan blaasontsteking. Ze had voortdurend koorts en de medicijnen hadden geen resultaat. Ze was nog klein, waarschijnlijk een jaar of vijf. Toen het niet hielp werden er zwaardere medicijnen voorgeschreven, die het kind niet naar binnen kon krijgen. Vervolgens heb ik die medicijnen weggelegd en ben samen met haar om genezing gaan bidden. De koorts verdween en bij onderzoek van het plasje, bleek het helemaal in orde te zijn.

 

Ook heb ik zelf een oorprobleem (een vorm van eczeem in de gehoorgang) gehad dat me jaren geplaagd heeft. Ik heb me laten zalven en met me laten bidden om genezing. De ziekte verdween daarna langzamerhand.

 

Ik had een knieprobleem en de dokter verwees me naar het ziekenhuis, waar een kijkoperatie zou plaatsvinden om te kijken wat er aan de hand was. Iemand uit mijn omgeving - die ik overigens heel hoog schat en ook in ontwikkeling zat - bad en zei dat ik nu moest geloven dat de knie genezen was. Ik raakte daarover in verwarring. Als ze in mijn knie zouden kijken zou men denken dat ik me had aangesteld, omdat er geen probleem te zien zou zijn. Bovendien voelde ik de pijn in mijn knie nog steeds en ging er door bij een bepaalde beweging. Maar ik moest geloven dat het over was. Ik raakte er gewoon van in de stress. Steeds maar denken - tegen beter weten in - : toch is het over.  Ik kreeg pas rust toen ik tegen de Heer zei: "Het is goed, wat er ook gebeurt. Ik ben in Uw hand".  De operatie vond plaats. Men vond een gescheurde meniscus. De operatie was geslaagd, het probleem was verholpen, hoewel ik wel een enigszins verzwakte knie bleef houden. Maar daar was best mee te leven.

 

Zie verder bij het kopje "handoplegging", waar ik beschrijf hoe ik een pijnlijke les ontvangen heb.

 

Situaties in de bijbel waarbij geen genezing plaatsvond.

 

Door ongeloof:

Math. 13:58  En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof.

 

Door onbevoegd de naam van Jezus te gebruiken:

Hand. 1:15 Maar de boze geest gaf hun ten antwoord: ‘Jezus ken ik, en Paulus ook, maar wie zijn jullie?’ 16 De man die door de boze geest bezeten was, sprong op hen af en ging hen met zo veel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten.

 

Omdat kracht in zwakheid openbaar moet worden:

2 Kor. 12: 7 niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van Satan. 8 Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, 9 maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. 10 Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.

 

Wegsturen van ziekte.

 

Soms vragen mensen om te bidden voor de zieke. Als er dan in een gebed overgegaan wordt tot het wegsturen van de ziekte, ontstaat er voor mijn gevoel een vreemde situatie. Een gebed is op God gericht en ineens wordt er tot de ziekte gesproken. Dan is het geen gebed meer en wordt er een gebod uitgesproken. Dit was bovendien niet hetgeen aan de zieke was gevraagd. Het lijkt me oneerbieding om een gebed aan God te vermengen met een gebod aan de Satan in de Naam van Jezus.

 

Als dit dan bovendien geen effect resulteert dan heeft de ziekte (of Satan) niet geluisterd naar het gebod in Jezus Naam. Dat voelt als een overwinning voor Satan, die in zijn vuistje lacht. Als we in Jezus Naam spreken zal het effect moeten hebben. Jezus woorden hebben kracht. Daar moet Satan naar luisteren, want hij is door Jezus verslagen.

 

Blijft staan dat de bijbel de opdracht geeft: "geneest de zieken". Maar in welke context? Dit gebod werd aan de discipelen gegeven in de eerder hier genoemde tekst uit Math. 10. Maar hierbij staat ook dat ze zonder geld en reiszak op weg moesten gaan. Dat doen we dacht ik ook niet. Bovendien moesten ze naar de verloren schapen van het huis van Israël gaan.  Dat was een andere doelgroep. Het stond ook in het teken van het naderende Koninkrijk (het Sabbatsjaar, oftewel het Vrederijk, wat Jezus in Lucas 4 aankondigde en dat -voorlopig- niet doorging. Lukas 19:41 Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. 42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu.)

 

Handoplegging.

Bij het gebed om genezing worden vaak de handen opgelegd. Ook hierbij moeten we "weten"  dat God het zo wil. We behoren een fijngevoeligheid ten aanzien van de leiding van de Heilige Geest te hebben. Handoplegging is een teken van "overdracht".  In Markus 16:18 worden de discipelen aangemoedigd om te genezen met handoplegging. In 1 Tim. 5:22 worden we gewaarschuwd om iemand niet overijld de handen op te leggen. 

 

Ik heb daar zelf een pijnlijke ervaring mee gehad. Indertijd werkte ik veel onder asielzoekers. Ik bezocht een vrouw die heel erg veel pijn had. Ze lag  kreunend onder een deken op de bank. Ik ging met haar om genezing bidden. Omdat alleen haar hoofd boven de deken uitkwam, legde ik mijn handen tijdens het gebed op haar hoofd. En.... de vrouw genas op hetzelfde ogenblik. Geweldig! Maar toen ik naar huis fietste kwam er een vreemde kramp door mijn armen en rug. Dat ging door, ook toen ik op bed lag. Het was niet zo erg als bij die vrouw, maar het was duidelijk dat haar kwaal van mij bezit probeerde te nemen. Natuurlijk heb ik het bij Jezus gebracht. Het werd steeds minder voelbaar en na enkele weken was het helemaal weg.

Dit is wel een les voor me geweest.

 

De les van 1 Tim. 5.22 Leg iemand niet te snel de handen op, maak jezelf niet medeverantwoordelijk voor zijn zonden, zorg ervoor dat je rein blijft.

 

Ik dacht dat ik dit kon doen. De vrouw was christen. Maar later begreep ik dat het christendom uit haar land vermengd was met occulte zaken. Deze vrouw was gebonden.

 

 Genezingen als onderstreping van de verkondiging van het evangelie.

 De slotverzen van het evangelie van Markus, na de opstanding van Jezus:

Markus 16:15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. 17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.’

19 Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. 20 En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.

 

Ziekte ontstaan door zonde of verslavingen.

 

In veel gevallen ontstaat ziekte door zonde:

Psychische problemen kunnen ontstaan door niet te vergeven.

Aids kan ontstaan door wisselende sexuele contacten.

Longkanker kan ontstaan door roken.

Leveraandoeningen kunnen ontstaan door drankverslaving.

 

Deze lijst kan worden aangevuld met tal van zaken. Het ligt voor de hand dat God in de eerste plaats de oorzaak van de zonde aan de kaak zal stellen. Genezing kan in zulke gevallen niet plaatsvinden zonder: "ga heen en zondig niet meer".

 

Uiteindelijk is onze zonde de belangrijkste "ziekte". God wil niets liever dan ons hiervan bevrijden. We zien dat genezingen in de bijbel ook dikwijls gepaard gaan met vergeving van zonden.

 

Math.2: 8 Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u zoiets? 9 Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop”? 10 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: 11 ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ 12 Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.

 

Hierbij werd de genezing ondergeschikt gemaakt aan de vergeving van zonden. God is inderdaad de enige die zonde vergeven kan, vanuit deze volmacht kon de zonde vergeven worden en het leven hersteld worden.

 

Ook in het bekende Jacobus 5 ligt de nadruk op het belijden van zonden.

 

Verder wordt in Psalm 103 vergeving van zonde en genezing aan elkaar gekoppeld:

 

3 Hij vergeeft u alle schuld,

hij geneest al uw kwalen,

 

Mijn conclusie: Ziekte komt niet van God, maar God neemt het wel ter hand.

 

Genezen van ziekte na overtuiging en leiding van de Heilige Geest.

Joh.16:. 8-10 Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9 zonde – dat ze niet in mij geloven, 10 gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, 11 oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld.

Joh.16:12-15 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen.13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14 Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15 Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft.

 

De Heilige Geest zal ons leiden. Hij wijst ons in ons eigen leven zonden, gerechtigheid en oordeel (van de Satan) door Christus aan. Maar hij leidt ons ook om de weg van Jezus te gaan. Hij zal - in geval van ziekte van een medemens - ons ervan kunnen overtuigen dat hier een zonde aan ten grondslag ligt. Hij kan ook aandringen om genezing uit te spreken. Het is zaak om te onderkennen of deze aandrang uit ons eigen ik of uit Gods Geest voortkomt.

 

Jezus deed niets, of Hij moest het de Vader zien doen. Zo moeten ook onze activiteiten afgestemd zijn op wat de Geest ons namens Jezus bekend maakt. Genezen van ziekte is geen regel die je - ongeacht de persoon of de situatie - op iedereen kunt toepassen. God zal ons geloof geven voor een bepaalde situatie.

 

Rom. 8: 9 Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe. 

 

Hand. 14:8 In Lystra zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had; hij was al sinds zijn geboorte verlamd en had nooit kunnen lopen. 9 Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden.  

 

Wat Paulus hier zag, was openbaring door de Heilige Geest.  Dat zien was een "weten". Dit ging overigens ook gepaard met evangelieverkonding aan de heidenen.

Dit "weten"  vanuit de Heilige Geest moet ten grondslag liggen aan wat we namens Jezus uitspreken. We zien dat ook in de evangeliën bij Jezus:

Math. 9:2  Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’  (hierbij ging het allereerst over de vergeving van zonden!)

Er bestaat een "gave van genezing", maar niet iedereen heeft deze gave. 

1 Kor. 12:. 8 Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9 de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 10 En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. 11 Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.

Lijden kan zegen brengen, omdat God hiermee het heiligingsproces op het oog heeft.

 

 

 

Ida