English & other languages: click here!

Evangelie voor Israël - II

Update van evangelist Gerard Kroezen. Hier slapen ze in een tent op de daken van Jeruzalem. Zie je de tent?

UPDATE VANUIT ISRAËL

1. Telefoon gestolen toen we sliepen in de tent
2. God is geen aannemer des persoons
3. Fysieke vervolging mogen meemaken om de Naam van Jezus
4. Orthodoxe "Joden" kunnen helpen en hierdoor het Evangelie kunnen brengen


1. Telefoon gestolen toen we sliepen in de tent:

Sorry voor de late update, helaas was m'n telefoon gestolen in Tel Aviv terwijl we sliepen in onze tent! Ik heb hierdoor helaas niet alle contacten meer (ergens is het ook wel fijn, zit nu niet meer in meerdere WhatsApp groepen en kan m'n focus meer op Jezus houden). Ik heb intussen wel een tweedehandse telefoon kunnen kopen, met behulp van een bijzondere en totaal onverwachte gift die op het juiste moment kwam (en wat nog niet op is), alle dank aan onze hemelse Vader die in alles voorziet.

 


2. God is geen aannemer des persoons:

 

We hebben al veel mogen reizen en zien zoals Jeruzalem (kunnen bidden en slapen op de Olijfberg in onze tent, zie foto), Haifa (de berg Karmel van Elia), Tiberias (op het Meer van Galilea geweest in een vissers bootje) en Nazareth. Ook naar het zuiden kunnen liften naar Eilat (de Rode Zee kunnen bewonderen, waar de Israëlieten doorheen gingen toen God de zee opende), Berseba (waar Abraham gewoond heeft) en nog meer prachtige locaties, maar het allerbelangrijkste is dat we overal het goede nieuws konden delen!

Slapen op de Olijfberg zoals onze Meester zelf ook deed: “‭Overdag nu gaf Hij onderwijs in de tempel, maar ‘s nachts ging Hij ‭de stad‭ uit en overnachtte op de berg die de Olijf‭ berg‭ heet.‭” Lukas 21:37

Hele mooie gesprekken gehad met toeristen en veel "Joden", dit laatste is soms lastig te zeggen na 2000 jaar, we hebben Joden dit gevraagd en sommigen geven zelf ook eerlijk aan dat ze aan de hand van tradities in de familie enkele generaties terug kunnen gaan, maar geen 100% bewijs hebben, ook een DNA test is niet volledig bewijs, en van welke stam ze zijn is al helemaal lastig te zeggen zeiden ze zelf, uiteraard kent God de Zijnen.

We konden hierdoor duidelijk maken hoe lastig het moet zijn als de Messias uit Juda moet komen, als je niet 100% zeker bent van welke stam je bent en ook dat de Messias uit Bethlehem zou moeten komen, wat nu geen Joods gebied is, dus wie gelooft dat nu als de Messias daar vandaan komt? 2000 jaar geleden was dit allemaal veel duidelijker en logischer, toen had je namelijk‭ nog 2 huizen, het huis van Juda (zuidelijk koninkrijk na de splitsing, ook wel het 2 stammenrijk genoemd) en het huis van Israël (noordelijk koninkrijk na de splitsing, het 10 stammenrijk), Jeremia 31:31-34 spreekt o.a. over deze 2 huizen die bij elkaar gaan komen. Jezus bracht dit Nieuwe Verbond/Tweede Verbond/Beter Verbond (zie ook Hebreeën 8) door Zijn bloed en dit is tot op de dag van vandaag in wording.

Joden en heidenen kunnen tot Hem komen, er is geen onderscheid meer, de vijandschap is door Jezus weggedaan, later lezen we o.a in de eerste brief van Jakobus dat die gericht is aan de 12 stammen in de verstrooiing (dus niet meer aan het 10 stammenrijk) en na het jaar 70 na Christus werd het helemaal duidelijk dat er geen 2 huizen meer zijn en dat de vloek van Deutronomium 28:15-68 waar geworden is voor het volledige Israël (exclusief het overblijfsel van die tijd, de apostelen en de overige echte Joden, later in Openbaring 2:9 wordt namelijk gesproken over mensen die zeggen dat ze Joden zijn, dus er zijn ook niet echte Joden). Alleen door het offer van Jezus te accepteren komen ze onder de vloek vandaan en worden ze kinderen van God: "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden". Galaten 3:13, de "vloek van de wet" is de vloek die staat in Deutronomium 28:15-68.

Helaas zien we hier in het land Israël dan ook vaak dat gelovigen onderscheid maken bij het evangeliseren en ze de "Joden" hoger plaatsen dan andere verloren zielen, terwijl ze allemaal Jezus nodig hebben om tot de Vader te komen, vaak zeggen ze bijvoorbeeld dat het goed is om eerst vrienden te worden voordat je over Jezus praat, waar ze dat uit de Bijbel halen weten we niet, het tegenovergestelde staat er wel: "Wie dan nu een ‭vriend‭ ‭van‭ ‭de‭ ‭wereld‭ wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt". Jakobus 4:4. Wij maken bij het evangeliseren dan ook geen onderscheid in personen (Handelingen 10:34-35, zie hieronder), dat zal Jezus bij Zijn wederkomst wel doen, Hij kent immers de Zijnen.

"En Petrus opende zijn mond en zei: Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt; maar in ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig." Handelingen 10:34‭-‬35

“‭En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars; want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de ‭hoeken‭ ‭van‭ ‭de‭ ‭straten‭ te staan bidden om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.‭” Mattheüs 6:5

Er is niets veranderd! Ze bidden nog steeds op de hoeken van de straten om letterlijk gezien te worden. Uiteraard is niet iedereen zo en sommigen geloofden wel in de Messias Yeshua (Jezus), ook die kwamen we gelukkig tegen.


3. Fysieke vervolging mogen meemaken om de Naam van Jezus:


Ook hebben we voor het eerst in ons leven fysieke vervolging mogen meemaken om de Naam van Jezus én dat in Jeruzalem zelf, er lijkt niets veranderd te zijn als je echt voor de Waarheid uitkomt. We waren bij de Western Wall waar de meeste Joden bij elkaar komen en we zaten daar in totaal 3 uur heel rustig de Bijbel te lezen en we hadden een klein bordje met een tekst gedeelte uit de Tenach (Oude Testament) met "Kiss the Son, lest he be angry, and you perish from the way". Psalm 2:12. Na 2 uur kwamen we in gesprek met een Joodse man die erg openstond en hoorde ons ongeveer een uur aan, we begonnen vanuit het Oude Testament te vertellen over hoe de offers vooruitwijzen naar de Messias Jezus (Yeshua) en dat dát de reden is waarom er geen tempel meer is, want God heeft voorzien in een Lam dat de zonde op zich nam voor de gehele wereld! Hallelujah!

Tijdens dit gesprek kwam er eerst een kleine Joodse jongen aan die ons niet kon verstaan maar heel onbeschoft met gebaren zei dat we direct weg moesten gaan, terwijl wij nog in gesprek waren met deze Joodse man en we gingen dus verder met dit gesprek, vervolgens werd hij steeds agressiever en begon hij onze tassen weg te gooien en hij wilde onze Bijbels in de brand steken (dit is niet gelukt, omdat we dat steeds op tijd zagen). Meerdere Joden zeiden tegen hem dat dit niet nodig was, aangezien iedereen zag dat wij heel rustig overkwamen en er geen kwaad in ons was en we niets terug deden.

Maar door dit alles kwamen steeds meer Joden om ons heen staan en gingen meeluisteren en begonnen ook vragen te stellen en we mochten tegenover een grote groep Joden het Evangelie delen door Gods genade en dit leidde er uiteindelijk toe dat we werden geslagen en geschopt, ook verdraaiden ze onze woorden én we werden vervloekt, maar wij mochten ze zegenen en tijdens dit alles hebben we gebeden voor hen en werden we verblijd dat we mochten lijden voor Zijn Naam en dat God ons kracht gaf door Zijn genade (het gaat erg goed met ons nu, alleen nog wat blauwe plekken). We werden vervolgens door de politie naar de uitgang geleid en mijn broeder deed symbolisch nog zijn slippers uit en veegde het stof van zijn voeten als een getuigenis tegen hen (Markus 6:11). We moesten tijdens dit alles vooral denken aan de woorden van Jezus zelf:

“‭Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.‭ ‭Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u ‭geweest zijn.‭” Mattheüs 5:11-12

Een week later waren we opnieuw in Jeruzalem en we werden allebei bepaald in die week bij Handelingen 5:

“‭...toen zij de apostelen bij zich geroepen hadden, geselden zij hen en geboden ‭hun‭ dat zij niet zouden spreken in de ‭Naam‭ ‭van‭ ‭Jezus‭, en zij lieten ‭hen‭ gaan.‭ ‭Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam schandelijk behandeld te worden.‭ ‭En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.‭” Handelingen 5:40-42

We werden opnieuw vervuld van blijdschap door de Heilige Geest en gingen vol goede moed naar de Western Wall en schreven dit keer op een nieuw gekocht whiteboard (aangezien ze die andere kapot hadden gemaakt) in het Hebreeuws de tekst uit 

Spreuken 30:4 "...‭Wie heeft alle einden der aarde vastgesteld? ‭Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon, u weet het immers?‭"

We hadden dit keer veel meer gesprekken en konden opnieuw via dit bordje, als iemand tot ons kwam, vertellen dat de Naam van Zijn Zoon Jezus (Yeshua) is. Er waren een paar momenten dat het leek alsof weer hetzelfde ging gebeuren als de vorige keer, maar God beschermde ons. Veel Joden lazen aandachtig het bordje en liepen door, we bidden dat ze hierover na gaan denken en God hun een openbaring mag geven over Zijn Zoon Jezus en dat de volgende tekst in vervulling mag gaan:

“‭Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.‭ ‭Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem ‭aanroepen‭.‭ ‭Want ieder die de Naam van de Heere zal ‭aanroepen‭, zal zalig worden.‭” Romeinen 10:11-13


4. Orthodoxe "Joden" kunnen helpen en hierdoor het Evangelie kunnen brengen:

We hebben de afgelopen dagen bij orthodoxe Joden (die op ons pad kwamen door een andere broeder) één van hun kamers die ze verhuren op kunnen ruimen en kunnen schilderen. En hierdoor konden we ook samen de Bijbel doorgaan, al waren de gesprekken soms erg fel. Tegelijkertijd begrepen ze ook hoe belangrijk de boodschap was en dat ze het niet vanuit zichzelf kunnen doen en ze hierdoor een Verlosser nodig hebben die hen de Heilige Geest kan geven in hun harten, om Zijn wil te kunnen doen. Laten we bidden dat ze Jezus aan mogen nemen als ook hun Messias.

De mogelijke locatie van Golgotha (al zie je vanuit deze locatie niet super goed de schedel): “‭En gekomen bij de plaats die ‭Golgotha‭ genoemd wordt, wat Schedelplaats betekent,‭” Mattheüs 27:33


 

 

 

Uitzicht vanaf de Olijfberg over Jeruzalem.      →  →  →  →   

   

Gerard Kroezen, Israël 8 augustus 2022

(deel 1)       

 

Zo zag het er eerder uit, toen was het beter te zien dat het een schedel is.

De mogelijke locatie van het graf waar Jezus lag. Maar Hij is opgestaan!!! Hallelujah!

“‭Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.‭ ‭Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft.‭ ‭En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.‭ ‭En zij gingen haastig van het ‭graf‭ weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.‭” Mattheüs 28:5-8