English & other languages: click here!

De Wet van God en Wet van Christus

Vaak horen we uitgelegd dat er verschil zou zijn in de wet van Mozes (de Tora) en de wet van Christus. Er is inderdaad verschil,  Er wordt namelijk ander bloed gebruikt voor de vergeving van de zonde. In het eerste testament was er nog geen vergeving mogelijk omdat er dierenbloed geofferd werd. Het was een verwijzing naar het komende bloed van Christus, die de wet van Mozes vervulde. Maar de geboden van het Eerste Testament zijn dezelfde als die in het Nieuwe Testament.

Alleen de priesterdienst van Levi is overgeheveld naar de priesterdienst van Melchizedek en wordt voortgezet in de hemel. Het Nieuwe Verbond is een beter verbond omdat nu de schaduw van het dierenbloed vervangen is door het ZUIVERE KOSTBARE BLOED VAN YESHUA ONZE MESSIAS!

WAT VERSTAAN WE ONDER DE WET VAN CHRISTUS?

Deze ‘wet’ wordt tweemaal in de Bijbel genoemd:

1 Korinthe 9:21 Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder de wet van Christus – om hen te winnen die zonder de wet zijn.

Galaten 6:2 Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.

De Bijbel is zo eenvoudig en duidelijk....... 

Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

'De wet van de Geest' is dezelfde wet als ‘de wet van Christus’:

Voordat we deze Bijbelteksten nader gaan bekijken zou ik graag het begrip 'wetmatigheden' onder de aandacht willen brengen.

De Wet van Oorzaak en Gevolg, ook wel de wet  van causaliteit genoemd. ‘Wat je zaait, zul je oogsten’ en ’Alles wat aandacht krijgt, groeit’ zijn voorbeelden uit het spraakgebruik. Je hebt

'de wet van communicerende vaten', 'de wet van de zwaartekracht'. Deze ‘wetten’ zijn geen geboden, maar laten een natuurlijk verband zien tussen oorzaak en gevolg. We noemen ze 'wetmatigheden'. Zo zijn er ook in de Bijbel wetmatigheden te vinden, zoals 'De wet van zonde die tot de dood leidt', 'De wet van Christus die tot eeuwig leven leidt' en 'omdat we zondaars zijn gaan we zondigen'. 

Genesis 2:17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Ieder mens is sindsdien een zondaar, omdat iedereen afstamt van Adam en Eva. Hiermee trad de wet(matigheid) in:  'de zonde die tot de dood leidt'. 

Wat uit het vlees geboren is, is vlees (Joh.3:6). David zingt het in Psalm 51:7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

Het is een erg verwarrend dat we zulke uitdrukkingen in onze taal een 'wet' noemen, omdat we bij het woord 'wet' denken aan geboden, aan wat mag en niet mag.  Een belangrijk voorbeeld om een Bijbeltekst verkeerd te interpreteren is 

Kolossenzen 2:13-15 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven, 14. en het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.

Verschillende christelijke Bijbelverklaarders schrijven dat met het ‘handschrift dat tegen ons getuigde’ de Tora wordt bedoeld. Zij gaan ervan uit dat de wet van Mozes, die zij als een zware last van eisen beschouwen, door de kruisdood van Yeshua is weg gedaan.  Wat werd er werkelijk in drie talen als handschrift aan het kruis gespijkerd? Want dat was de beschuldiging waarop stond geschreven waarom Yeshua veroordeeld werd. 

Paulus legt ons aan de hand van dit voorbeeld uit dat het document waarop al onze zonden staan geschreven,  ‘alles dat tegen ons getuigde’, met Yeshua aan het kruis is gespijkerd. Al onze schuld, al onze zonden waren de oorzaak dat Yeshua gedood moest worden. Op die manier heeft God het voor ons in orde gemaakt dat wij niet hoeven te sterven om onze zonden en zijn wij vrij van iedere aanklacht. Yeshua heeft dus niet met de Tora afgerekend, maar met onze schuld!
Het is dus deze 'wetmatigheid': "de wet van de zonde die tot de dood leidt'' "het vonnis der wet", die door Yeshua's offer is opgeheven!

Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van DE WET VAN ZONDE EN VAN DE DOOD.

Nog een voorbeeld waarbij het woord 'wet' niet als Tora gelezen moet worden, maar als de wetmatigheid van 'de zonde die tot de dood leidt'.  Het gaat om 'het vonnis van de wet'!  Wat een ernstige verwarring is er ontstaan doordat dit niet begrepen werd.  En als je twijfelt, vraag dan of God je het duidelijk wil maken. 

Romeinen 7:6 NBV Maar nu zijn we bevrijd van de wet, waaraan we geketend waren; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.

Betekent dit dat we geketend waren aan de Tora? Aan de wet van Mozes? Waren de mensen uit het Eerste Testament daaraan geketend? David bijvoorbeeld, die in allerlei toonaarden de zegen van de Tora bezingt? Was hij daaraan geketend? Veel uitleggers zeggen dat wel. Veel mensen willen dat graag geloven, dan hoeven zij hun leven niet te veranderen. Maar dan gaan ze wel verloren. Waaraan waren ze dan wel geketend? Aan de wet(matigheid) van 'de zonde die tot de dood leidt'.  Maar God had al wel een Verlosser beloofd. En al die offers waren bedoeld om Israël duidelijk te maken dat er bloed zou komen om de zonden te vergeven, om het doodsvonnis op te heffen. In eerste instantie werden de zonden voorlopig bedekt door het dierenbloed. Maar vergeving kon pas werkelijkheid worden met het offer van Yeshua.  Omdat Yeshua in de plaats van de Israëlieten stierf waren ze met Hem gestorven voor de eeuwige dood. Dat geldt ook voor ons. Wij zijn in Christus gestorven en - als we oprecht geloven - zijn we,net zo als de gelovigen uit het eerste Testament, met Christus opgestaan. We zijn  opnieuw geboren: een nieuwe Schepping, met een heerlijke eeuwige bestemming! Die belofte is er ook voor de gelovigen uit het eerste Verbond.  Want Yeshua stierf - om zo te zeggen - met terugwerkende kracht voor de kinderen Israëls!

Hebreeën 9:15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er ONDER HET EERSTE VERBOND waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.

Wat een grote liefde heeft God ons laten zien in Yeshua onze Messias! Zie je wel dat de wet uit het eerste testament helemaal niet aan het kruis genageld is? Dat is een leugen die satan influistert. Hij zegt in de kerken: 'Opnieuw geboren worden? Haha, Je hoeft niet te veranderen hoor! Blijf maar gewoon de zondag vieren en vier de zogenaamde christelijke feesten maar zoals de wereld die viert.' Dat God  veel mooiere en leerzame feesten heeft geboden, ach dat kun je wel naast je neerleggen. Dat was vroeger.  Maar Yeshua heeft zelf gezegd:

Mattheüs 5:17-18 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 18. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Laten we nu de Bijbelteksten eens bekijken die over 'de wet van Christus gaan'

1 Korinthe 9:21 Voor hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet – hoewel niet zonder de wet van God, WANT IK STA ONDER DE WET VAN CHRISTUS – om hen te winnen die zonder de wet zijn.

Paulus gaf zijn gehoorzaamheid aan Gods Tora heus niet op. Wat God door de wet voor ons heeft bepaald, hoe gehoorzaamheid aan Hem er uitziet, wat rechtvaardig gedrag en onrechtvaardig gedrag is, dat onderscheid was in zijn hart. Van daaruit leefde hij en dat bepaalde zijn omgang met de heidenen. Van daaruit wist hij dat hij deel had aan het eeuwige leven (2 Tim. 4:8). Om heidenen te winnen, begon hij niet om hen tegemoet te komen met aanbidden in tempels, of werken op de sabbat, of liegen of bedriegen, of wat dan ook dat wetteloos is. Hij was niet zonder wet tegenover God. Maar hij bleef onder de wet ten opzichte van Christus, de wet die in zijn hart was verankerd. Gods Geest in hem bewerkte de gehoorzaamheid aan de wet van God. De rechtvaardige eis van de wet werd door God zelf in hem vervuld. Het was het werk van Gods Geest. Zie Romeinen 8:4. Hij bediende zich niet van krachtige, overtuigende overredingskracht in zijn spreken tot de heidenen. Hij ging niet boven hen staan. Hij was slechts instrument van Gods Geest en hij liet zich daardoor leiden. Zo werd Paulus als een zwakke, om de zwakken te winnen. Dit was allemaal mogelijk omdat Christus door Zijn eigen bloed de zonden van Paulus aan het kruis had weggedaan. 

Galaten 6:1-3 Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. 2. Draag elkaars lasten, en VERVUL ZO DE WET VAN CHRISTUS. 3. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf.

Ook hier geldt wat bij  1 Korinthe 9:21 is geschreven. Paulus roept de broeders op zich bewust te zijn van de ‘wet van Christus’ als zij iemand die zondigt moeten aanspreken. Hij zegt hierbij ook ‘u die geestelijk bent’. Het is de geest van Christus die in hen woont en waardoor ze zich laten leiden. Als je denkt dat je iets bent ten opzichte van een zondaar, stel je je boven hem. Dat is niet de nederigheid die bij Yeshua past. Ze zullen hun opdracht alleen tot eer van God kunnen vervullen als ze in een geest van zachtmoedigheid te werk gaan. Een zachtmoedigheid die zowel Yeshua als Mozes kenmerkte. 

De ‘wet van de Geest’ is dezelfde wet als ‘de wet van Christus’.

Romeinen 8:2 WANT DE WET VAN DE GEEST VAN HET LEVEN IN CHRISTUS JEZUS heeft mij vrijgemaakt van DE WET VAN DE ZONDE EN VAN DE DOOD.

Deze tekst laat wel heel duidelijk zien dat we samengegroeid met  Christus niet meer hoeven te sterven om onze zonden. We hebben het eeuwige leven van Christus in ons. Deze wet van de Geest heeft voor gelovigen de wet van zonde die de dood tot gevolg heeft vervangen. 

samengevat:

Romeinen 8:1 Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (dit is de wet van Christus!)

--

Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij VRIJGEMAAKT van de wet van de zonde en van de dood. (dit is de wet van zonde die tot de dood leidt)

De wet van zonde die tot de dood leidt: je bent schuldig en je verdient de eeuwige dood - het 'doodsvonnis' van de wet!

De wet van Christus: geen veroordeling: je bent vrijgesproken en je ontvangt het eeuwige leven

Deze beide wetmatigheden staan tegenover elkaar en dus niet Christus die tegenover de wet van Mozes zou staan.

Hij is de LEVENDE TORA

Om van schuldig naar vrijgesproken te komen is nodig:

BEKERING EN WEDERGEBOORTE

 

Dat is mogelijk gemaakt door het bloed van het Lam: Yeshua de Messias, Zijn bloed dat Hij uit liefde voor ons gaf.

Dit is LEVEN UIT DE DOOD!

Ida