To translate this website in different languages click here.

Humanisme - wat is humanisme?

Wat is humanisme?

“Humanisme is de levensovertuiging waarbij mensen zelf zin en vorm kunnen geven aan hun bestaan en daarbij het zelfbeschikkingsrecht van anderen willen respecteren. In het humanisme staan waarden als zelfbeschikking, gelijke behandeling, verdraagzaamheid en eigen verantwoordelijkheid centraal.”

Humanisme begon al in het Paradijs.

  1.  De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?     Humanistische benadering: is er Iemand die je beperkingen oplegt? Jij hebt toch zelfbeschikkingsrecht?
  2.  En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten,
  3.  maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Humanistische benadering: Eva is nog niet geïnfecteerd door het humanisme en zegt dat dit inderdaad een gebod van God is.
  4. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven.
  5. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend  Humanistische benadering: sterven… nee hoor. Eet er maar rustig van, je zult eens zien wat geweldig je wordt. Je krijgt inzicht in goed en kwaad, net als God. God wil dat voor zichzelf houden, maar jij hebt daar ook recht op. Het gaat in het leven om jou hoor!

 

Het vervolg kennen we.

Sleutelwoorden van het humanisme zijn zelfontplooiing en -ontwikkeling, autonomie (in de betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven), verantwoordelijkheid, kritisch denken, gelijkwaardigheid en humaniteit. Vooral in Europa is het humanisme sterk ontwikkeld. In de politiek uit het zich in het zoeken naar compromissen, diplomatie. We kennen het “poldermodel” waarbij je net zo lang blijft praten tot je je doel bereikt. Je ziet daardoor dat omstreden onderwerpen, zoals abortus, homoseksualiteit, ongehuwd samenwonen, geslachtsverandering na verloop van tijd geaccepteerde levensvormen worden. Wat de mens wil staat centraal en dat zit ook in het woord “democratie”. Men gelooft in de mens. Maar voor wie gelooft in God en in Zijn Woord, is het compleet anders.

 

Hij die ons geschapen heeft om met Hem gemeenschap te hebben, die ons liefheeft en daarmee in de dood aan het kruis, tot het uiterste is gegaan, weet ook wat het beste voor ons is. De instructies die Hij ons geeft, zijn voor ons welzijn, daarin vertrouwen wij Zijn liefde. Er mogen geen compromissen gemaakt worden tussen datgene wat God goed en kwaad noemt. We moeten kwaad ook als kwaad benoemen, zonder aanzien des persoons.

Humanisme heeft ook “goede” uitwerkingen vooral als het om onderlinge verhoudingen gaat. Het goede komt dan uit een verkeerde bron en heeft voor God geen waarde. Goed en kwaad laat zich niet vermengen. Juist dat vermengen is een gruwel in Gods ogen. Hij eist volkomen gehoorzaamheid. “Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen en er ook niets van afdoen”. Deut. 12:32.

Het humanisme maakt dat we onwaarachtig vriendelijk zijn en de ander vleien en prijzen, ook al zijn het geen 

prijzenswaardige daden of gedachten. Het maakt dat je een broeder of zuster niet attent maakt op zijn zonden, want dat kon de relatie wel eens verstoren. Je moet de ander toch respecteren? Je moet toch ieder in zijn waarde laten?

Maar wat is die waarde in Gods ogen? Er is een bekend spreekwoord: “zachte dokters maken stinkende wonden”. Het gaat je toch om het heil van die ander? Ik bedoel natuurlijk niet dat je voortdurend om je heen moet kijken of je ook iemand op zijn vingers kunt tikken. Maar Gods Geest kan je er wel bij bepalen en dan is het verkeerd om je eraan te onttrekken. Dan kun je net als Kaïn zeggen: “ben ik mijn broeders hoeder?”

Dus trek de “stoute schoenen” aan als God het van je vraagt. Doe het biddend. En dan is het ook goed om te beseffen wie je zelf bent. De ander zal het proeven als je het in liefde zegt, ook al ben je heel duidelijk.

Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Mattheüs 18: 15

Hebben we dan geen eigen wil? De “eigen wil” waarvoor het humanisme zich sterk maakt? Jazeker, aan ons is de keus onze eigen wil te doen of onze wil in handen van onze Schepper te geven. Dat is een keuze van onze wil(!) en dat vraagt wat van een mens. Dat kan heel moeilijk zijn.  En als we ons hebben overgegeven aan Hem komen er nog veel meer keuzes die om zelfverloochening vragen, waarbij we iedere keer onze situatie in Gods handen leggen en van daaruit onze verantwoordelijkheid nemen. Maar we beseffen dan dat we geen “speelbal van het lot” zijn en dat God ons leidt naar het heerlijk doel waarvoor Hij ons geschapen heeft.

 

En wie gezien heeft Wie God is en toch zijn eigen wil blijft volgen, die begaat de zonde van rebellie tegen God.

 

Humanisme is de wegbereider voor de antichrist, die Yeshua’s plaats wil innemen. Laten we die ook in zijn waarde? Respecteren we hem? Zeggen we: “hij bedoelt het toch goed?” We zijn al zo gewend al de leiders en predikanten die afwijken te respecteren en in hun waarde te laten, dat we dat met de antichrist ook doen. Waar blijft de heilige verontwaardiging tegen onze leiders die de godsdienst vermengen met religies die Yeshua niet meer noemen?

 

Laten we Hem volgen, die geen blad voor de mond nam als de Farizeeën hun schijnheilige vroomheid ten toon spreidden, die de tafels van de wisselaars omgooide in de tempel. Die verdienen geen respect, die bedoelen het niet goed en dat moet hen gezegd worden in heilige verontwaardiging.

De Amerikaanse Jefferson Bible. Passages die de mens niet aanstaan zijn er uit geknipt. Religieus humanisme is echt humanisme. Men gaat uit van de overtuiging dat er niet zo iets als een bijzondere, bovennatuurlijke openbaring bestaat. Alle zogenaamde heilige boeken zijn, dus niet meer en ook niet minder dan producten van de menselijke geest. Dat doet volgens hen niets af aan het feit dat men in die zogenaamde heilige boeken nog altijd veel waardevols kan aantreffen.

Keer je af van zulk "christendom", keer je af van humanisme, voor het te laat is! Dit zijn de vangarmen van de antichrist om je mee te trekken binnen de poorten van de hel. Ga naar Yeshua/Jezus de Levende Tora, de Weg, de Waarheid en het Leven!

Jur & Ida