To translate this page into different languages, click here!

Complottheorieën - Samenzwering van de antichrist

DE SAMENZWERING VAN DE ANTICHRIST

Jesaja 8:12 ‘Dit volk ziet overal samenzweringen. Doe er niet aan mee. Vrees niet wat zij vrezen; heb geen angst.
Is dit een tekst waarmee je je gelijk wilt bewijzen tegenover de zogenaamde complotdenkers van onze tijd?

Je moet dit vers wel in de context lezen, want satan zou dezelfde tekst voor zijn doel gebruiken en zeggen dat jij een 'complotgekkie' bent als je de WHO en de NWO niet onvoorwaardelijk vertrouwt en gehoorzaamt.

CONTEXT - Wat ging eraan vooraf? Wat is de context?

Jesaja 8: 8 Hij (Assyrië) dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen, hij reikt tot aan de hals, en zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van UW LAND innemen, IMMANUËL!

In deze tekst komt duidelijk naar voren dat het land van Israël Gods land is, wat Israël van Hem in bruikleen heeft.

Het volk van de Assyriërs wordt vergeleken met een aanzwellende waterstroom van de rivier de Eufraat, die Israël zal overspoelen. In de volgende twee verzen staat: Jesaja 8:8b  Zij zullen de volle breedte van Uw land innemen, Immanuel! mela rogab eretzcha Imanoe’El. מְלֹא רֹחַב-אַרְצְךָm עִמָּנוּ אֵל

= de volle breedte van UW LAND EMANUEL.  

Jesaja 8:12 U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt; en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken.

Een complot of samenzwering is een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen tegen een andere persoon of groep. In de Bijbel wordt hieronder een verbond met een ander land bedoeld.

Niet te verwarren met een complottheorie waarbij alleen maar gesuggereerd wordt dat er een complot is.


Wie heeft het over een samenzwering, een complot?

Het volk Israël

En wat is dan die samenzwering?

Oorzaak: de oorlogsdreiging van het Syrische rijk. Zie Jesaja 7:5,6. De oplossing die de Baäl-dienaar koning Achaz, tegen Gods raad in, bedacht om hulp te zoeken bij Assyrië. (2 Kon. 16:7)  Ieder verbond, met welk land dan ook, is een samenzwering. Het betekent dat je je bindt aan de andere natie. Het woord "qesher" קֶשֶׁר betekent ook in modern Hebreeuws "verbinding".

Waarom is dat geen samenzwering?

Omdat de Heere dit heeft aangekondigd als oordeel:
Jesaja 8:7 daarom, zie, doet de Heere over hen opkomen
de machtige, geweldige wateren van de rivier de Eufraat,
namelijk de koning van Assyrië met al zijn luister.
Deze zal buiten al zijn stroombeddingen treden, en over al zijn oevers heenstromen. 8. Hij dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen, hij reikt tot aan de hals, en zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van Uw land innemen, Immanuel!


Wie de tekenen van de tijd niet ziet, zegt "vrede, vrede en geen gevaar"
‘Terwijl de mensen zeggen: Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief.’ – 1 Thessalonicenzen 5:3-4

Satan zegt: op mijn koninkrijk (van leugen en moord) kun je bouwen en hij heeft ook stenen die daar aan mee bouwen.  Babel wordt afgebouwd en dat zien we voor onze ogen gebeuren.

Satan is een diabolo* en draait alles om. God zegt: “als je van de boom van kennis van goed en kwaad eet dan zul je voorzeker sterven”. Dan zegt satan: "je zult niet sterven, maar als God zijn, kennende het goed en kwaad."

God heeft het oordeel uitgesproken en mensen noemen de situatie - door satan geïnspireerd - een "samenzwering". 

Toen God het oordeel over Sodom en Gormorra uitsprak, noemden de schoonzoons van Lot het een "grap". 

In Juda was er grote angst, want de dreigingen van Syrië hadden hen angstig gemaakt. (Jesaja 7:6).  Maar ze vertrouwden op wat de overheid had aangekondigd bij monde van koning Achaz, tegen de godsspraak van Jesaja in (Jesaja 7:4-6).  Omdat mensen de werkelijkheid niet onder ogen willen zien houden ze zich vast aan wat hen zelf beter uitkomt,  maar wat tenslotte een zeepbel blijkt te zijn, die uit elkaar spat.

En velen zonder Bijbels inzicht menen dat inzicht zelf te hebben en gedragen zich als goden en heersen met satan. Ze gaan mee met de overheid die deel uitmaakt van Babel.  Zij willen geen vrije mensen zijn, zoals wij in geloof door Christus vrijgemaakt zijn. Wij laten ons gebruiken als levende stenen voor een geestelijk huis. 1 Petrus 2:5

Satan doet er alles aan om dat geestelijk huis af te breken.

En dat is de strijd van Genesis 3 vers 15, die begon na de zondeval van de mens.

Satan met zijn aanhangers misleiden en verleiden de mensen. DAT is een complot! Die strijd zal er zijn totdat Christus terug komt. Wie volhardt tot het einde zal zalig worden! (Mattheüs 24:13)

 

Het lijkt erop dat Jesaja geneigd is geweest om mee te gaan in het denken van Achaz en Juda die hun kracht in een alliantie, hier vertaald met “samenzwering”, met Assyrië zoeken (Jesaja 8: 12). Het hart van de profeet is van nature niet beter dan het hart van het volk. Hij mag zijn boodschap niet aanpassen of zelfs inslikken.

 

Ook wij mogen het Woord niet aanpassen om vrienden van de wereld te worden.

In de toekomst zal ook het overblijfsel afstand moeten nemen van de samenzwering van de antichrist die Israël verbindt met het beest. Als we de noodkreten vanuit Israël horen, dan zien dat de geprofeteerde benauwdheid van Jacob is gekomen.

Jeremia 30:7 Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.

De hele wereld staat onder invloed van het beest en het herstelde West-Romeinse rijk ofwel Europa speelt daarin een leidende rol. Politiek en religie, de vrouw op het beest...... Letterlijk uitgebeeld voor het Europees Parlementsgebouw in Brussel.

Babel was één van taal en wat zeggen de Europese politici: Many tongues, une voice!

Genesis 11:6 Hij zei: "Ze zijn nu één volk, met één taal. Niets zal onmogelijk voor hen zijn. Dit is nog maar het begin van al hun plannen. Daar zal Ik een eind aan maken.

Eén taal, kan ook betekenen: één cultuur, het gezamenlijk streven naar één doel. Ook dat éénheidsstreven is een qesher קֶשֶׁר: een verbintenis, een samenzwering waarmee satan probeert God buiten spel te zetten.

Wie voortdurend in gedachten houdt dat ‘God met ons’ is, is niet bang voor de dingen waar mensen bang voor zijn die geen levend geloof in ‘Immanuel’ hebben. God bemoedigt ieder om op Hem te vertrouwen en geen vertrouwen te stellen op de kracht van menselijke verbonden.

 

* Het woord duivel/satan stamt van het Griekse Διάβολος, Diábolos, letterlijk "doorelkaargooier" in de betekenis van "iemand die zaken verwart", "iemand die de feiten verdraait", "lasteraar", samengesteld uit διά, dia, "uit elkaar" en βάλλειν, bállein, "gooien". (Wikipedia)

 

Jur