To translate this website in different languages click here.

De Noachitische wetten in het licht van de Bijbel

DE 7 NOACHITISCHE GEBODEN IN HET LICHT VAN DE BIJBEL
De overgrote meerderheid van de christenen weet weinig of bijna niets over de 7 Noachitische wetten.  En als je deze zeven wetten oppervlakkig bekijkt zien ze eruit alsof ze op één lijn staan met de Bijbel. Maar de 7 Noachitische wetten ontkrachten de Bijbel. In werkelijkheid worden ze  afgekondigd door een donkere en schimmige groep van Joodse mystici en kabbalisten.  

Het is de Bijbel als dekmantel gebruiken maar de Talmoed laten spreken. Het is nodig om deze dingen te onderscheiden vanuit de Schrift.. 

Gods woord geeft vele waarschuwingen tegen valse leraars!
Petrus waarschuwt christenen: “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen” (2 Petrus 2:1, 2).

In onze tijd zijn er valse leraars in overvloed.
Yeshua waarschuwde: “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden” (Matteüs 24:11). Het feit dat er onder ons vele valse leraars zijn en dat velen naar hen luisteren is een vervulling van wat Christus profeteerde.

Hij zei ook: “Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven” (Matteüs 7:15). Valse leraars zijn vals, niet alleen in hun leer, maar ook in hun verschijning. Zij doen alsof zij iets zijn dat zij niet zijn. Van binnen zijn zij kwaadaardige wolven die de schapen doden en uit elkaar jagen. Maar zij doen zich onschuldig en ongevaarlijk voor. Zij dragen een schapenvacht om de schapen te foppen. Toch kunnen scherpe ogen het verschil wel zien.

Paulus zei tot de oudsten te Efeze: “Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken” (Handelingen 20:29, 30).


Johannes waarschuwde: “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1).

De rabbijnen houden de ‘christenen’ voor dat ze zich alleen maar aan deze zeven geboden  hoeven te houden. Het praktiseren van de Noachitische wetten zal de wereld verlossing brengen. Zo zal er vrede op aarde komen. En juist dat is waar de spreekwoordelijke aap uit de mouw komt.  Het is de valse vrede verkondiging. Vrede, vrede en geen gevaar.

 

‘Terwijl de mensen zeggen: Er is rust en vrede, er dreigt geen enkel gevaar, zal de vernietiging hen plotseling overvallen, zoals de weeën een zwangere vrouw. Zij zullen nergens heen kunnen vluchten. Broeders en zusters, u leeft echter niet in het donker. Die dag zal u niet overvallen als een dief.’ – 1 Thessalonicenzen 5:3-4

Iedereen moet onder dezelfde paraplu. Maar je komt van de regen in de drup. Neem geen beslissing zonder de Bijbel serieus te bestuderen en God om inzicht te vragen. 

Voorgangers en leiders kunnen ook hun blinde vlekken hebben. Vertrouw ze niet blindelings. Vertrouw alleen wat God zegt in Zijn Woord. Hij heeft ons meer dan zeven geboden gegeven. In messiaanse kringen is het zo voorspelbaar om in plaats van de dominees nu de rabbijnen te gaan vertrouwen. Er staat wel dat het heil uit de Joden komt maar dat betekent niet dat we ons vast moeten klampen aan het Jodendom. Het gaat niet om menselijke Joodse wijsheden, maar om het geloof in de Joodse goddelijke Messias Yeshua!!!.

Met ideologieën, wijsbegeerte  en traditie kom je niet tot de waarheid. Yeshua sprak tot de rabbi’s die Hem afwezen:

 

 

Mattheüs 23:15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u.  

Naar wie luister je? Naar rabbijnen, naar bekende sprekers? Laten we luisteren naar wat Yeshua zelf tot ons zegt. Daarvoor moet je in de stilte zijn met Zijn Woord!

Openbaring 2:7  (STV) Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.


Als er stond: 'wie oren heeft, die hore wat de Geest door het Jodendom tot hem zegt’, zouden we van de gemeente of het Jodendom afhankelijk zijn om te weten wat God ons te zeggen had. Maar dat staat er niet.   


De Vader zegt dan ook: LUISTER NAAR HEM. De discipelen waren geen academische mensen, maar werden onderwezen door Yeshua door naar Hem te luisteren. Dat was wijsheid van boven.

 

DE ENIGE DIE OOIT "DE WERELD KAN EN ZAL VERLOSSEN" IS DE JOODSE REDDER:

YESHUA DE MESSIAS.

HIJ IS DE VREDEVORST! (Prince of peace)

Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Jesaja 9:5Denk niet dat het rabbijns onderwijs  uit de Tenach (OT) komt. Deze Joden volgen de richtlijnen van de Talmoed en andere buiten-Bijbelse boeken. Dat merkte ik in een Messiaanse gemeente.  Het lijkt vroom gebaseerd op het Jodendom.  Aan de buitenkant doet het heel joods aan en de gebruiken en liturgie zijn vaak afkomstig uit de Sidur. De boeken waaruit men put komen uit de synagoge of uit het Joods onderwijs  en de feesten worden op een Joodse wijze ingevuld. En als men Yeshua als een van hun rabbi’s beschouwt hoeft Hij niet de Messias zijn, die het Jodendom verwacht. Dan is Hij niet de Rabbi die door Zijn bloed verzoening heeft gebracht aan het kruis. Men leert een religie aan uit het rabbijns Jodendom. En vele messiaanse leiders studeren bij de rabbijnen. Bezoeken daarvoor een  synagoge of yeshiva en zullen de gemeente daarna op dwaalwegen voeren met een Joodse rabbijnse uitleg. Maar dat is niet wat de Vader ons met nadruk zegt: LUISTER NAAR HEM!!  Denk maar aan de  messiaanse gemeente in Dordrecht, waarvan een belangrijk deel van de leden Yeshua heeft afgezworen en naar Israël is verhuisd.

Het onderwerp van de 7 Noachitische wetten is groot, verstrekkend en complex. Ex-president Bush nam de zeven Noachidische wetten aan welke in de Talmoed staan beschreven, en deze werden in 1991 in de Amerikaanse wetgeving opgenomen.  Zie hier de webpagina van de Amerikaanse overheid waarin deze besluitvorming in de wet is opgenomen. 

Deze wetten zijn (nog) niet in werking omdat dit in strijd is met de grondwet ten aanzien van het recht op vrijheid van godsdienst. Maar als de oorlogswet wordt ingevoerd geldt de grondwet niet meer. De Noachitische wetten dienden  evens als basis voor de Nieuwe Wereld Orde, waar we nu mee te maken hebben. Overtreding van die wetten zullen bestraft worden met onthoofding!
Het in Openbaring aangekondigde wereldrijk met de vrouw op het beest, het samengaan van religie en politiek, ontvouwt zich voor onze ogen. Dat gaat over het koninkrijk van satan. Hij bundelt alle krachten samen en de 7 Noachitische geboden zijn daarbij het vervoermiddel. Het is een geestelijke strijd die zichtbaar is voor wie wedergeboren zijn en anders zal je worden misleid.

Openbaring 13:3 En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. (TELOS)

Openbaring 13:12 En het oefent al het gezag van het eerste beest uit in diens tegenwoordigheid; en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, van wie de dodelijke wond genezen was. (TELOS)

Opb 13:14 En het misleidt hen die op de aarde wonen, door de tekenen die hem gegeven zijn te doen in tegenwoordigheid van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer leefde, een beeld moesten maken. (TELOS)

 

Politiek en Religie: Nieuwe Wereldorde en Noachitische wetten.

 

 Denk niet dat we op neutraal terrein zitten en sluit je ogen er niet voor! We leven in bezet gebied. Satan is immers “overste van deze wereld” en hij weet dat hij weinig tijd heeft.

De Noachitische wetten worden gezien door de rabbijnen als  zeven oude wetten die ook veel mensen zonder geloof aanspreken. Dit moet de basis zijn van de beschaafde samenleving. Ze beheersen de moraal en vertegenwoordigen het "absolute minimum" van wat God van de mensheid verwacht. Zij worden de "Noachitische" wetten genoemd, omdat men denkt dat ze na de zondvloed in hun volheid aan Noach gegeven zijn. Ze worden ook wel de Noachiaanse wetten genoemd, de Zeven Wetten van Noach, of de Zeven Geboden voor Noachs zonen (in het Hebreeuws, Sheva Mitzvot B'nei Noach).

Het idee van een formele set van wetten die aan de hele mensheid (alle zonen van Noach) is gegeven, komt uit de Talmoed en is daarom buiten-Bijbels. Vergeet niet dat de Talmoed een verzameling van ideeën en gedachten zijn, die door de eeuwen heen door Schriftgeleerden en Rabbijnen zijn geschreven. Deze woorden zijn NIET geïnspireerd door de Heilige Geest zoals de Canon van de Schrift - de Heilige Bijbel.

 

De Noachitische wetten


De Chabad beweging promoot ze en vele messiaanse christenen volgen hun parashot en denken dat ze onderwezen worden in de Tenach, Het is echter pure  misleiding en een religie zonder de Joodse Messias Yeshua. 

De 7 Noachitische wetten maken deel uit van de Joodse mystiek.

Volgens het Jodendom hoeft een heiden (niet-Jood) zich niet aan de Mozaïsche wet te houden, maar zijn alle heidenen verplicht om de Noachitische Wetten te volgen. De wetten die aan Noachs kinderen zijn gegeven zijn volgens hen universeel bindend. Een niet-Jood die zich aan de wetten van Noach houdt, wordt volgens het Jodendom beschouwd als een "rechtschapen heiden" en zal in het hiernamaals een beloning verdienen, als zijn gehoorzaamheid gepaard gaat met de wetenschap dat de wetten van God komen. Een "rechtschapen heiden" kan ook een "Hasidische heiden" of eenvoudigweg een "Noachitische" worden genoemd.

Opstandigheid is even erg als tovenarij en koppigheid is (net zo erg als) aanbidding van afgodsbeelden, 1 Sam. 15:23.

 

"En hij (Manasse) liet zijn zonen door het vuur liet gaan in het dal Ben-Hinnom, hij duidde wolken, deed aan wichelarij, deed aan toverij, en stelde dodenbezweerders en waarzeggers aan. Hij deed zeer veel slechts in de ogen van de HEERE, om Hem tot toorn te verwekken." 2 Kronieken 33:6.

Kabbalisme is Mystiek, en we weten dat God in Zijn Woord waarschuwt voor mystiek en hekserij en dergelijke. Het rebelleert tegen JHVH.

"Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit." Deuteronomium 18:10-12

De Bijbel legt nergens vast welke wetten God aan Adam heeft gegeven, dan alleen het bevel om de aarde te vullen en te onderwerpen en het verbod om van de boom der kennis van goed en kwaad te eten (Genesis 1:28; 2:17). Nadat Noach en zijn familie de ark hadden verlaten, gaf God hem de volgende drie geboden: "Wees vruchtbaar en groeiend in aantal en vul de aarde" (Genesis 9:1); "Gij moet geen vlees eten dat zijn bloed nog in zich heeft" (vers 4); en "Wie menselijk bloed vergieten, / door mensen zal hun bloed vergoten worden; / want naar het beeld van God / heeft God de mensheid gemaakt" (vers 6). Daarna herhaalt God Zijn gebod om "vruchtbaar te zijn en in aantal toe te nemen; zich op de aarde te vermenigvuldigen en erop te groeien" (vers 7). Behalve dat Noach wordt verteld dat hij geen rauw vlees mag eten, is er geen enkele aanwijzing van de traditionele Noachitische wetten in deze passages.

De 7 Noachitische wetten zijn opgetekend in een wet van het Congres van de Verenigde Staten onder president George H.W. Bush. Dat alleen al moet ons uiterst alert maken, want de wereld is satans Koninkrijk. President Bush tekende dit slechts enkele maanden voordat hij de komende nieuwe wereldorde aankondigde...  President George H.W. Bush ondertekende de verklaring over de 7 Noachitische wetten in maart 1991. En op 11 september van datzelfde jaar riep hij de komende Nieuwe Wereldorde uit. En wat is er nog meer gebeurd op 11 september dat we moeten weten?  De Noachitische wetten zijn niet in de Bijbel te vinden. Dan wordt het inlegkunde en worden ze als breekijzer gebruikt om andere doelen te bereiken.  Satan heeft altijd op die manier gewerkt en weet daardoor velen te misleiden en te verleiden.  

De Talmoed roept op tot de doodstraf voor heidenen die de Noachitische wetten overtreden, en dit heeft geleid tot enige discussie over de vraag of christenen (die Yeshua Christus aanbidden) zich schuldig maken aan het overtreden van de eerste Noachitische wet en daarom de doodstraf verdienen.

Hoe spreken de profeten en Yeshua  over  de eindtijd?  Een tijd van grote afval!!
Het is in ieder geval belangrijk  op te merken dat we niet gered worden door het naleven van de regels. Maar satan bindt ons aan zijn regels en wie Hem weerstaat zal door zijn Babels politiek/religieus systeem gedood worden.  God vereist geloof in Zijn Zoon (Johannes 3:18). En dat roept vijandschap op tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. (Genesis 3 vers 15) Het is een geestelijke strijd!

De betrouwbaarheid van de Bijbel wordt onderstreept door het profetische Woord, zo ook in het laatste Bijbelboek Openbaring. Vele voorzeggingen over Christus, Israël en de volken zijn vervuld. Zo zullen ook in een snel opvolgend tempo de eindtijd-profetieën uit Openbaring in vervulling gaan (Openbaring 1:1; 22:6). Maar de Openbaring van Yeshua haMashiach kent men niet in het rabbijns Jodendom. 

Daarom  zijn de Noachitische wetten een valse leer!

 

NIEMAND WORDT BEHOUDEN DOOR DE WET

EN ZEKER NIET DOOR DE NOACHITISCHE WETTEN VAN DE RABBIJNEN

 

Vlak voordat Yeshua komt, zullen de verschillen tussen de kinderen van God en satan toenemen:

 ‘Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd’ (Openbaring 22: 11).

De Heilige Geest en de Gemeente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de Geest Die in haar woont roept zij verlangend uit naar haar Bruidegom: ‘Kom!’ (Openbaring 22:17). En verwacht zij volhardend op haar vereniging met Hem, ‘de Here tegemoet in de lucht’ (1 Tessalonicenzen 4:15-18).

Daarom blijven wij zeggen:

‘Maranatha! Kom, Here Yeshua! Ja, kom spoedig.’ Amen.

Jur