English & other languages: click here!

SAMENZWERING & COMPLOTDENKEN

“Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” 1 Petr 5:8

.

“En toen het dag geworden was, smeedden enkele Joden een complot: zij vervloekten zichzelf en zeiden dat zij niet zouden eten en drinken voordat zij Paulus gedood zouden hebben. Het waren er meer dan veertig die deze samenzwering beraamden.” (Handelingen 23:12-13)

Het gaat over een complot dat gesmeed wordt om Paulus om te brengen. Het wordt in hetzelfde vers ook ‘samenzwering’ genoemd. Het woord ’complot’ komt maar één keer voor in het Nieuwe Testament, maar ‘samenzwering’ komt in de Bijbel meerdere keren voor.

Wanneer je deze geschiedenissen langs loopt en kijkt wat de context is van ‘samenzwering’ dan valt een aantal gemeenschappelijke kenmerken op. De meest eenvoudig te herkennen kenmerken van samenzweringen in het zijn:  Het is een ‘geheime’ operatie die als het ware ‘onder water’ wordt voorbereid en dan plotseling in de samenleving boven water komt. De voorbereiding is gericht op het verwerven van een zo effectief mogelijke groep mede ’strijders’, nodig om het doel te bereiken. Het doel is om de heersende macht te verwijderen. In de tijd van het Eerste Testament (O.T.) gaat het altijd om de koning die vermoord moet worden, zodat de moordenaar zijn plaats in kan nemen.

 

Toen de strijd begon in het paradijs ging het tussen het vrouwenzaad (Christus) en het slangenzaad (Satan). Een strijd die in de hemelse gewesten plaats vindt en zichtbaar wordt op aarde. Heel eenvoudig gezegd: Een strijd om macht wie deze aarde zal regeren: Jezus Christus of satan?  Satan wordt “de overste (vorst) van deze wereld” (Joh. 12:31; Joh. 14:30 en Joh.16:11) genoemd en velen zullen het beest volgen. De plannen van satan worden gesmeed (samenzwering) in het duister. De mensen houdt men de leugen voor. Velen geloven de leugen en gaan de leugen voor waarheid houden.

Als je het Eerste Testament (O.T.) leest dan verwonder je je ook niet dat politiek samen met religie vaak tegen het Koninkrijk van God strijdt en een eigen koninkrijk op aarde wil, zoals satan het hun voorhoudt.

Wat heeft men vaak koning David door een samenzwering van de troon willen stoten en in deze tijd wil men voorkomen dat Christus Zijn Koninkrijk op aarde gaat vestigen en satan gaat daarom als een briesende leeuw tekeer.

“Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.” 1 Petr 5:8. Het is een strijd om het leven op aarde.

Als satan zijn plannen zou kunnen verwezenlijken dan zou de dood volkomen heersen.

De satan wordt in de Bijbel ook wel, ‘de boze’, genoemd. De satan is boosaardig, slecht, zondig. De satan staat voor alles wat slecht en zondig is. Hij is de boosheid zelf.

Satan is een moordenaar

“U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af …” (Johannes 8:44)

 

Satan is een complotdenker en weet mensen daarin te betrekken. Tegen Jezus was een complot gesmeed. Ze wilden Hem dood en satan wil Zijn volgelingen ook dood.

Jezus beschuldigt in dit vers de Farizeeën. De Farizeeën probeerden Jezus om te brengen. Dat lukte hen niet, want Zijn tijd was nog niet gekomen. Achter de tegenstand van de Farizeeën zat volgens Jezus de grote tegenstander van God, de satan. Hun verlangen om Jezus te doden, was niets anders dan het verlangen van de satan zelf.

Jezus noemt de satan in dit vers, “een mensenmoordenaar van het begin af”. Gelijk aan het begin van de schepping komen we satan al tegen als moordenaar. Door Adam en Eva te misleiden, is hij er verantwoordelijk voor dat de dood in de wereld kwam.

 

Even onze gedachten laten gaan over SAMENZWERING in het cc

.

1 Samuël 22:8 Waarom anders zijn jullie allemaal tegen mij? Het is een SAMENZWERING!

Waarom heeft niemand mij gezegd dat mijn zoon een verbond sloot met de zoon van Isaï? Niemand van jullie trekt zich iets van mij aan! Niemand van jullie waarschuwt mij dat mijn zoon mijn dienaar tegen mij heeft opgestookt. Hij loert op een kans om mij te doden!

 

2 Samuël 15:12 Ook liet Absalom Achitofel komen. Achitofel, uit Gilo, was Davids raadgever. Zo werd het een grote SAMENZWERING. En er sloten zich steeds meer mensen bij Absalom aan.

 

1 Koningen 15:27 Baësa, de zoon van Ahia uit de stam van Issaschar, smeedde een SAMENZWERING tegen koning Nadab. Toen Nadab op een keer met zijn leger de Filistijnse stad Gibbeton aanviel, vermoordde Baësa hem daar.

 

1 Koningen 16:9 Zimri, de aanvoerder van de helft van de strijdwagens, smeedde een SAMENZWERING tegen koning Ela. Op een keer was Ela in Tirza in het huis van Arza, zijn hofmaarschalk. Hij zat daar stevig te drinken en werd dronken.

 

1 Koningen 16:20 De rest van wat Zimri allemaal heeft gedaan, met de SAMENZWERING die hij heeft gesmeed, staat opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Israël.

 

2 Koningen 9:15 In die tijd had koning Joram van Israël de stad Ramot in Gilead terug veroverd op koning Hazaël van Aram. Maar hij was gewond geraakt. Daarom was hij teruggegaan naar Jizreël om te herstellen van zijn verwondingen. Jehu zei tegen zijn mannen: "Als jullie er zo over denken, zorg er dan voor dat niemand uit deze stad vertrekt om in Jizreël te gaan vertellen wat hier is gebeurd." Zo smeedde Jehu een SAMENZWERING tegen koning Joram van Israël.

 

2 Koningen 10:9 De volgende morgen kwam hij naar buiten, stapte naar voren en zei tegen het volk: "Jullie hebben hier niets mee te maken en zijn onschuldig. Ikzelf heb een SAMENZWERING gesmeed tegen de koning en hem gedood. Maar wie heeft al deze mannen gedood?

 

2 Koningen 12:20 Twee van zijn dienaren smeedden een SAMENZWERING tegen hem. Ze vermoordden Joas in het huis de Millo, dat op de helling van Silla ligt.

 

2 Koningen 14:19 In Jeruzalem smeedde een aantal mannen een SAMENZWERING tegen hem. Daarom vluchtte hij naar Lachis. Maar ze achtervolgden hem en vermoordden hem in Lachis.

 

2 Koningen 15:10 Sallum, de zoon van Jabes, smeedde een SAMENZWERING tegen de koning. Hij doodde hem voor de ogen van het volk en werd zelf koning van Israël.

 

2 Koningen 15:15 De rest van wat Sallum allemaal heeft gedaan, met zijn SAMENZWERING, staat opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Israël.

 

2 Koningen 15:25 Zijn legeraanvoerder Peka, de zoon van Remalia, smeedde een SAMENZWERING tegen hem. Met de hulp van 50 mannen uit Gilead vermoordde hij koning Pekahia in het koninklijk paleis in Samaria. Ook doodde hij Argob en Arje. Daarna werd hij koning van Israël.

 

2 Koningen 15:30 Hosea, de zoon van Ela, smeedde een SAMENZWERING tegen Peka. Hij doodde hem en werd in zijn plaats koning van Israël. Jotam, de zoon van Azarja, was toen 20 jaar koning van Juda.

 

2 Koningen 17:4 Maar de koning van Assur ontdekte dat Hosea een SAMENZWERING tegen hem had gesmeed. Daarom nam hij hem gevangen en zette hem geboeid in de gevangenis. Hosea had namelijk hulp gezocht bij koning So van Egypte. Ook betaalde hij geen belasting meer aan de koning van Assur, zoals in de jaren daarvoor.

 

2 Koningen 21:23 De dienaren van Amon smeedden een SAMENZWERING tegen hem en vermoordden hem in zijn paleis.

 

2 Koningen 21:24 Maar het volk doodde daarna alle mannen die aan de SAMENZWERING hadden meegedaan. Daarna kroonden ze Amons zoon Josia tot koning van Juda.

 

2 Kronieken 24:21 Maar de leiders smeedden een SAMENZWERING tegen hem. Op bevel van de koning werd Zacharia met stenen doodgegooid op het buitenplein van de tempel van de Heer.

 

2 Kronieken 24:25-26 De Arameeërs lieten Joas zwaargewond achter en vertrokken naar hun land. Toen smeedden Joas’ dienaren een SAMENZWERING tegen hem, omdat hij de zoon van de hogepriester Jojada had laten doden. Ze vermoordden hem in zijn bed. Hij werd begraven in de ‘Stad van David,’ maar niet bij de andere koningen.

26 Dit zijn de namen van de mannen die de SAMENZWERING hadden gesmeed: Zabad de zoon van de Ammonitische vrouw Simeat, en Jozabad de zoon van de Moabitische vrouw Simrit.

 

2 Kronieken 25:27 Toen Amazia niet langer de Heer diende, smeedde in Jeruzalem een aantal mannen een SAMENZWERING tegen hem. Daarom vluchtte hij naar Lachis. Maar ze achtervolgden hem en vermoordden hem in Lachis.

 

2 Kronieken 33:24-25 Op een keer smeedden zijn dienaren een SAMENZWERING tegen hem en doodden hem in zijn paleis. 25 Maar het volk doodde daarna alle mannen die aan de SAMENZWERING hadden meegedaan. Daarna kroonden ze Amons zoon Josia tot koning van Juda.

 

Nehemia 4:8 Ze smeedden een SAMENZWERING tegen ons. Ze waren van plan ons aan te vallen en paniek te zaaien in Jeruzalem.

 

Jesaja 8:12 Hij zei: "Noem geen SAMENZWERING wat dit volk een SAMENZWERING noemt. En wees niet bang waar zij bang voor zijn.

 

Jeremia 11:9 Verder zei de Heer tegen mij: "Er is een SAMENZWERING van de bewoners van Juda en Jeruzalem.

 

Jeremia 11:19 Want ik had eerst helemaal niets in de gaten. Net zoals een lam of een koe het niet in de gaten heeft dat hij meegenomen wordt om geslacht te worden. Ik wist niet dat er een SAMENZWERING tegen mij was. Dat ze gezegd hadden: ‘Laten we hem vermoorden. Dan hoeven we hem niet meer aan te horen. Dan kunnen we hem vergeten!’

 

Ezechiël 22:25 De profeten gaan in het land tekeer. Ze lijken wel brullende leeuwen die hun prooien verscheuren. Ze hebben een SAMENZWERING gesmeed. Met elkaar willen ze de mensen doden en hun bezit roven. Zo verslinden ze mensen. Door hen zijn er steeds meer weduwen in het land.

 

Amos 7:10 Amazia, de priester van het gouden kalf in Bet-El, stuurde een boodschap naar koning Jerobeam van Israël. Hij schreef: "Amos smeedt een SAMENZWERING tegen u. Hij stookt de mensen tegen u op.

 

Handelingen 23:13 Er deden meer dan 40 mannen aan de SAMENZWERING mee.

 

Er is niets nieuws onder de zon…. (Prediker 1:9)

 

 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Efeziërs 6:12 - HSV

Jur