To translate this website in different languages click here.

DE NIEUWE WERELDORDE = HET NIEUWE NORMAAL

Efeze 6: 12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Op een heuvel in Amerika staan granieten zuilen met de boodschap van de Nieuwe Wereldorde. Het is een toeristische trekpleister. Hierop staan "tien geboden" waarmee het rijk van satan Gods tien geboden ontkracht. De Nieuwe Wereld Orde is anti-Tora, dus wetteloos!

De tien geboden:

 1. Houd het aantal mensen onder de 500 000 000 (500 miljoen), zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.
 2. Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
 3. Verenigt de mensheid onder een nieuwe levende taal.
 4. Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid.
 5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
 6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank
 7. Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren
 8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
 9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het Oneindige.
 10. Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.

 

commentaar:

Het eerste gebod: "Houd het aantal mensen onder de 500 miljoen in duurzaam evenwicht met de natuur."  (De Bijbel profeteert dat er in de eindtijd één derde van de mensheid gedood wordt  Zie Openbaring 9:18-21)

Het tweede gebod:  "Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd." (op basis van deze verfoeilijke ideologie paste Hitler de selectie op raszuiverheid toe.)

Het derde gebod:  "Verenig de mensheid met een levende Nieuwe taal"  (DIT IS HET OUDE SATANISCHE CONCEPT VAN "DE TOREN VAN BABEL"!! Genesis 11:6 )

Het negende gebod: "Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met de Oneindige." (GIJ ZULT GEEN ANDERE GODEN DIENEN  Exodus 20:3)

 

 

De foto's laten de inmiddels opgeblazen "Guidestones" op grote granieten zuilen op een heuvel in Elbert County, Georgia, VS. zien. Hierin stond in acht talen gegraveerd: de tien geboden van Nieuwe Wereldorde agenda 21, de NWO (New World Order - 1980) Een satanische groep die de hele aarde bezit en de politieke machten beheerst, noemt deze tijd: "het tijdperk van de Rede". De "Rede" met een hoofdletter is de vergoddelijking van het verstand. 

1 Korinthe 3, vers 19 Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid.

HET NIEUWE NORMAAL

Ralph Epperson is een historicus, auteur en docent die 50 jaar onderzoek heeft gedaan naar de geheimen van de Nieuwe Wereldorde en heeft daar meerdere boeken over geschreven.

Uit zijn onderzoek (1988) weten we wat de satanische toekomstvisie is van de Nieuwe Wereldorde:

Uittreksel  van de doelstellingen van “het rijk van de duisternis”.  (punt 19 van de link)

De wereldbevolking kan kennis nemen van de veranderingen die degenen, in de posities van het realiseren van die veranderingen, voor hen in petto hebben.

Samenvattend zijn deze wijzigingen dan:

 • De nieuwe wereld zal de "Nieuwe Wereldorde" worden genoemd.
 • De oude wereld loopt ten einde. Het wordt vervangen door  “HET NIEUWE NORMAAL”.
 • Deze nieuwe structurering zal de eigendommen van de "bezittende" naties herverdelen en zal het aan de "niet bezittende" naties geven.
 • De nieuwe wereldorde omvat wijzigingen in:

a. Het gezin: homoseksuele huwelijken worden gelegaliseerd; ouders mogen hun kinderen niet opvoeden (de staat wel;) alle vrouwen zullen in dienst zijn van de staat en mogen geen "huisvrouwen" zijn; echtscheiding wordt buitengewoon gemakkelijk en het monogame huwelijk wordt langzaam afgebouwd;

b. De werkplek: de overheid wordt eigenaar van alle productie sectoren; het privébezit van onroerend goed wordt verboden;

c. Religie: religie wordt verboden en gelovigen worden geëlimineerd of gevangengezet; er zal een nieuwe religie zijn: de aanbidding van de mens en zijn geest; allen zullen in de nieuwe religie geloven.

 

De Verenigde Staten zullen een belangrijke rol spelen om deze vernieuwingen in de wereld te introduceren.

Wereldoorlogen zijn uitgevochten om haar doelstellingen te bereiken.

Adolf Hitler, de NAZI-socialist, steunde het doel van de bedenkers van deze plannen.

De meerderheid van de mensen zal 'het nieuwe normaal' niet gemakkelijk accepteren, maar zal worden misleid door deze te accepteren door twee strategieën:

 1. Zij die voor de veranderingen zijn, zullen op de troon van de macht zijn gaan zitten, meestal zonder dat het publiek dat beseft;
 2. De "oude wereldorde" zal stuk voor stuk worden vernietigd door een reeks geplande "regeltjes" die geleidelijk voeren naar de vastgestelde orde. (Bijvoorbeeld zo'n "regeltje" van anderhalve meter afstand)

Stelsels  van gemeenschap van goederen en afschaffing van het eigendomsrecht ondersteunen actief de veranderingen in de 'nieuwe wereldorde'.

De principes van het christendom, die de basis vormden voor de 'oude wereldorde', zullen moeten worden verwijderd.

Als de langzamere, methodische veranderingen niet werken, zal geweld door de organisatoren worden geïntroduceerd en beheerst.

De kerken

De gemeente van Christus is een door de Heilige Geest geleid organisme en geen organisatie. De kerk als instituut heeft haar eigen regels (geen wereldorde, maar kerkorde) en mist daarom het geestelijk inzicht. Hun religie is vaak op hiërachie, macht en politiek gebaseerd. De wereld zit diep in de kerk geworteld. De Wet van God wordt niet geleerd en nageleefd;  daarmee staat men in dienst van de antichrist. Vele kerkleden zijn zich dit niet bewust en denken Christus te volgen. Maar het zal hun vergaan als Paulus die de ware gemeente van Christus vervolgde, totdat Jezus daar een keer in bracht. Maar kerkleden zijn over het algemeen geen wedergeboren mensen. Hun religie leert hen dat misschien, maar de vruchten zijn er niet en de geestelijke strijd kent men niet.

De corona maatregelen zijn een test voor de Nieuwe Wereldorde, dat is het rijk van satan: mensen moeten gehoorzamen  aan hun regels!

Velen gedragen zich op allerlei terreinen politiek correct en kerkleden hadden dat in de kerk al geleerd, maar het evangelie van het komende Koninkrijk is verduisterd. In de kanttekeningen van de Statenvertaling staat: "lees voor Israël: kerk". In plaats van de geboden van God, moesten de geboden van de overheid altijd worden gehoorzaamd, zelfs nu de overheid een beleid voert dat haaks op Gods geboden staat. Uit humanistisch oogpunt wordt abortus, euthanasie, genderpolitiek, en afwijzing van Israël doorgevoerd en men gaat in een compromis-model verder in de wereld. Men heeft ingestemd met de politiek van de antichist die een tactiek volgt van omkoping en vleierijenWaar zijn de predikanten en de politici die tegen dit alles weerstand bieden en zeggen "ZO ZEGT DE HEERE"!  Gods Woord zegt: 

Ga uit van haar, Mijn volk "Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel" (Op.18:5) 

 

Zo komt satan op de troon en de kerk heeft haar goedkeuring daaraan verleend. De hoer op het beest, zegt de Bijbel. (Openbaring 17)

Schriftgeleerden en farizeeën bepaalden de religie en daar viel Jezus buiten. Ze wilden Hem dood en Barabbas, de moordenaar moest vrij. Jezus zei dat ze de duivel tot vader hadden.

Jezus zegt ook: Zal ik nog geloof vinden als ik terug kom. (Lukas 18:8)

 

Jezus sprak: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld(Joh.18:36)

Uw Koninkrijk kome!


Fil. 3:20-21. “Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen”.

 

 

Jur & Ida