English, click here!

Zoals in de dagen van Noach.....

Zoals het was in de dagen van Noach....

“En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot: zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.” (Lukas 17:26-30)

Deze woorden van Yeshua/Jezus slaan op ONZE TIJD. Noach getuigde door de bouw van de ark wat er zou gebeuren.  Men stoorde zich er niet aan. Totdat het te laat was.
Ze gingen gewoon door met hun leven, trouwen, scheiden, feest vieren, eten en drinken, een snack bij de borrel, een spannende film….. geen zorgen, vertrouwen hebben in de kerk en de overheid.

“Die Jezus…. nou ja dat was iemand die iedereen liefheeft, ongeacht wat hij of zij ook doet. “ Zo is de gangbare mening onder menige “naamchristen”. Maar Yeshua/Jezus had dezelfde boodschap als Noach:

 

“Ik getuig dat de werken van deze wereld slecht zijn!” (Johannes 7:7)

 

Dan wat Paulus door Gods Geest gedreven schrijft in de brief aan de gemeente Efeze:

Efeze 5:11-14 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, MAAR ONTMASKER ZE VEELEER.  Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.  Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.  Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

Het is echt waar dat het schandelijk is wat er in het geheim gebeurt. 

Gods Woord is de Waarheid!!

Er zijn genoeg bewijzen en getuigenissen van slachtoffers. Genocide is een verschijnsel van alle tijden, maar OOK VAN ONZE TIJD. Maar satan, de moordenaar vanaf zijn val,  is een meester in het verbloemen ervan.

Wie Yeshua toebehoren moeten dat ontmaskeren!  Ze moeten opkomen voor degenen die misbruikt  en benadeeld worden. Ze moeten getuigen van Gods plan voor deze wereld in de hoop dat men afstand neemt van deze wereld om niet met hen om te komen in Gods oordeel.

Dat houdt belijden van zonde in en vooral de zonde dat we Hem en Zijn Woord genegeerd hebben. Dat is bekering. Yeshua/Jezus veroordeelt ons niet als we zo tot Hem komen. Er zal  vreugde zijn in de hemel. Alleen zo kunnen we schuilen bij Yeshua/Jezus! Hij is de deur van de ark waarbinnen we redding kunnen vinden.

Verwacht niet dat we samen de wereld kunnen verbeteren. De wereld zal pas schoon worden als Gods oordeel er overheen is gegaan, zoals de zondvloed in Noach’s dagen. Maar bij het komende  oordeel zal de satan gebonden worden, zodat hij geen invloed meer kan uitoefenen op de mensen. De antichrist die namens satan zal komen zal gedood worden met allen die zich met hem verenigen. 

Daarna pas zal het beter worden. Dan komt Gods Koninkrijk op aarde en de wet, zoals we die in Gods Woord lezen, zal vanuit Sion toegepast worden, tot zegen en vrede van de mensen die door God zijn geschapen.

Ida