English & other languages: click here!

Wetten van Meden en Perzen

Als de regels boven de mens staan dan word je een zwaar juk opgelegd. Christus zegt het eveneens over de Wet van JHWH, dat de Sabbat gegeven is voor de mens en niet andersom. De Tora is dienend en niet wettisch. De liefde staat daarin centraal.

Christus kwam om te dienen en zegt, dat de farizeeën een zwaar juk opleggen, maar dat Zijn juk licht is. Hij noemt de farizeeën het zuurdeeg.

Yeshua/Jezus kwam om te dienen en zo moet de Overheid ook een dienaresse van God zijn en geen machtsinstituut van satan met zijn wetten van de Meden en Perzen. Bij satan ontbreekt volkomen de medemenselijkheid en de empathie. Haat kent geen liefde en de leugen kent geen waarheid.

Dat is de strijd waar de wereld een antwoord op moet geven. Buiten God om zullen we vele stemmen horen, maar niet Zijn stem. Of het nu politieke of religieuze stemmen zijn. Want in de eindtijd gaan religie en politiek samen en de Bijbel noemt dat "de hoer op het beest" .

Het systeem is dat van Perzië in de tijd van Ahasveros. De koning stond machteloos toen een volk door de eerste minister Haman aangewezen werd om vernietigd te worden. Het enige wat de koning toen nog kon doen was de Joden toestemming te geven om zichzelf te mogen verdedigen. Een bizarre situatie. En de dwaze wetten werden niet opgeheven. De koning was aangesteld "bij de gratie van die wet" (of is het "bij de gesel van die wet"?) en niet " bij de gratie Gods" , zoals wij dat graag zien.

Maar we moeten Gods Naam niet ijdel gebruiken. Ook koningen in Israël werden getoetst aan Gods Wet en de koning die afweek kreeg de profeet op de stoep. Hij diende God niet! God streed toen voor Zijn volk en zal het nu ook blijven doen. Hij verandert niet.

In deze tijd worden we ook onder druk gezet.  Het lijkt enigszins op de toestand waaronder de Joden verkeerden in Perzië en daar met de slechte Haman te maken kregen. Mordechai had door in welke geest Haman handelde. We hebben hier te doen met een geestelijke strijd en daar zitten we nu ook midden in.

Haman wilde Gods volk uitroeien en satan wil dat nog steeds en nu gaat het om een ieder die Christus in zijn of haar leven heeft aangenomen en wedergeboren is. Haman zei niet tegen de koning wie hij uiteindelijk wilde uitroeien in zijn rijk. Dat zegt satan ook niet, maar zijn plannen zijn ons bekend. Mordechai doorzag het en liet de boodschap overbrengen aan koningin Esther.

Hij waarschuwt haar dat ook zij en haar familie hetzelfde lot zal treffen als ze nu niet naar de koning ging om voor haar volk te pleiten. Esther wist dat ook zij de koning van Perzië (haar man) niet zomaar mocht benaderen. De koning kon iemand dan tot de dood veroordelen. Koningen waren ook god in dat opzicht.

Esther riep een vasten uit en daarna ging ze!! En wist het risico:

"Kom ik om dan kom ik om!"        

(Esther 4:16)

Ze was er geestelijk klaar voor om in de bres te gaan staan voor haar volk.

Satan houdt de mensen een worst voor om zijn doel te bereiken. Hij komt met vleierij, zegt de Schrift (Daniël 11:32) en de mensen geven gehoor (net als Eva in het paradijs). Hij houdt ze een worst voor en de mensen trappen er bij bosjes in en dan grijpt de antichrist de macht en gaat regeren naar zijn aard. Hij is en blijft "de vader der leugen en de mensenmoordenaar van het begin" (Johannes 8:44) . Hij zegt dat je zult leven, maar de dood heerst in de wereld en satan doodt een ieder die niet doet wat hij zegt. Tenslotte zal hij ook een beeld oprichten dat een ieder moet aanbidden op straffe des doods.

Dit had Daniël en zijn drie vrienden ook al eens ondervonden onder koning Nebudkadnezar. Maar ze weigerden voor het beeld te knielen en bleven staan. Jezus zegt dan ook: een ieder die standvastig blijft tot het einde zal behouden worden. (Matth.24:13)

Het is een strijd, die we niet in eigen kracht kunnen volbrengen en dat wisten Daniël, Ester en Mordechai ook. Ons wapen is ons gebed en het blijven in Hem is onze bescherming tegen de geesten in de hemelse gewesten. We zijn dan gevrijwaard voor de tweede dood. In dit leven moet die keuze gemaakt worden en in Zijn Naam krijgen we de kracht.

We leven in een goddeloze cultuur met zijn vele afgoden en demonen en ons wordt ook telkens opnieuw een worst voorgehouden en telkens zien we dat er meer druk op de ketel komt. Zo deed Haman ook en de koning vertrouwde volkomen op hem. Dan wordt er niet meer gecorrigeerd en uiteindelijk regeerde Haman en de koning was ondergeschikt aan zijn wil geworden. Maar de koning doorzag het niet en werd telkens een worst voorgehouden.

Lees zelf het Boek Eshter er maar op na. Met Purim herdenken we dat om van de geschiedenis van Israël te leren. De koning gaf een carte blanche aan Haman.  En Haman ging het Perzische volk opstoken tegen de Joden.

Zo werd er een welbewuste scheiding onder het volk aangebracht. Esther had op aandringen van haar oom Mordechai haar afkomst niet bekend gemaakt, maar nu moest ze dat openbaren en zo is het voor een christen in deze wereld ook. We moeten het licht der wereld zijn en het zoutend zout, maar satan zal het licht met geweld willen doven.

 

VERACHT DE PROFETIEËN NIET   (1 Thess. 5:20)

Jur