English & other languages: click here!

De Heilige Geest ontvangen

Dit onderwerp is een vervolg op de doop van gelovigen

Toen God in Jezus Christus de gestalte van de mens had aangenomen, werd ook het doel herkenbaar, dat reeds eerder door de profeten Jeremia en Joël was voorzegd: "God IN ons".  

{Hnd 5:32 } Aan allen die God gehoorzaam zijn wordt de Heilige Geest gegeven.

{Joh 7:39 } Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.

 

De Heilige Geest in de mens Hier volgt een tekstgegeven over het onderwerp "De Heilige Geest in de mens". Het is de bedoeling dat je deze teksten zelf opzoekt en leest.

{Joh 14:14-17 } Ik in de Vader, gij in Mij en Ik in u.

{Efe 1:3 } Met allerlei geestelijke zegen gezegend.

{1 Kor. 6:19 } De Heilige Geest die in u woont … .van God ontvangen.

{Ga 5:21-22 } De vrucht van de Geest wordt openbaar in ons leven.

{Ga 2:20 } Christus leeft in mij. Hij maakt woning in onze harten en beheerst ons leven.

{2 Kor.5:17 } In Christus ben je een nieuwe schepping.

{Joh 1:18 } Jezus heeft ons de Vader doen kennen.

{Joh 16:7 } "Ik zal de Trooster zenden," zei Jezus, maar Hij voegde er {Joh 14:17 } aan toe: "Zo zal Ik altijd bij en in u zijn."

{Joh 14:10 } Op die dag zul je weten …… De Bijbel geeft {Joh 14:10 } getuigenis dat dat moment plaats vindt, als de Heilige

{Ro 8:16 } Geest en onze geest samen getuigen dat we kinderen van God zijn. Vanaf die tijd spreekt Paulus herhaalde malen

{Ro 8:9-11 } over: De Geest die in je woont.

Ons gebed is dat de Heilige Geest in ons het werk kan doen, waartoe Hij gezonden is.

{Hnd 1:5 Hand. 1:8 } Op die gedenkwaardige Pinksterdag gebeurden er twee dingen.

  1. De Heilige Geest werd uitgestort (vrijgegeven) overeenkomstig de "belofte" en 
  2. De gebeurtenissen {Hnd 2:38-39 } waar Jezus over sprak: "De Geest zal over u komen … "

Hieronder volgt een overzicht van teksten die duidelijk maken wat de Heilige Geest in de gelovigen bewerkt:

{Efe 4:4 } Er is maar één Heilige Geest. DE Heilige Geest.

{1 Kor 2:12 } Wij hebben de Geest uit God ontvangen, opdat wij zouden weten … ..

{Heb 9:14 } De eeuwige Geest.

{Joh 14:15-17 } De Heilige Geest blijft bij u en zal in u

zijn, in eeuwigheid.

{Joh 15:26,27 } Getuigt van Jezus.

{Joh 3:3-6 } Verwezenlijkt de wedergeboorte.

{Joh 14:17 } De wereld kan Hem niet ontvangen.

{Ro 8:9 } Woont alleen in gelovigen.

{Ro 8:11 } Deed Jezus opstaan uit de doden.

{Ro 8:16 } Draagt getuigenis tot het Zoonschap.

{Ro 8:26 } Helpt in gebed.

{1 Kor 2:11 } Kent de dingen van God.

{1 Kor 2:12 } Wij hebben ontvangen "de Geest uit God".

{1 Kor 6:11 } Heiligt en rechtvaardigt.

{2 Kor 3:13 } Schrijft in onze harten.

{2 Kor 3:2-6 } Maakt levend.

{Ga 3:5 } Is de bron van hoop.

{2 Th 2:13 } Is de bron van heiliging.

{1 Pe 1:2 } Heiliging door de Geest.

{Ga 5:16 } Het geheim van overwinning.

{Ro 8:4-6 } Wandelen in de Geest.

{Ga 4:6 } God heeft de Geest Zijns Zoons uitgezonden in onze harten.

{Joh 14:17 } Is de Geest der waarheid. {Joh 15:26, Joh 16:13,1 Joh 4:16,1 Joh 5:6 }

{Joh 14, 16 } Hij zal leren, te binnen brengen, overtuigen van zonde, kracht geven, doen spreken, de weg wijzen, leiden tot

waarheid en heiliging, vrijmaken van zonden.

{Joh 15:26 } Komt van de Vader en wordt van de Zoon gegeven. Zijn één.

{Hnd 8:31 } De Heilige Geest helpt om tot bekering te komen en daarin te groeien.

{1 Kor 12:13 } Doopt de gelovigen in het éne lichaam van Christus.

{Ga 3:2; Ga 3:14 } Wordt ontvangen door geloof, niet uit werken.

{Ga 5:22-26 } Geeft deel aan de gezindheid van Christus. (Rom. 8:5 - Fil. 2:5)

{Ga 5:19-22 } Bouwt woonstede Gods in de Geest. (Efeze 2:22)

Een nieuwe geboorte

Al deze Bijbelteksten spreken over wat de Heilige Geest "Die in jewoont," tot stand brengt. Dit bedoelt de Bijbel als het normale christelijk leven in gemeenschap met de Heilige Geest. Maar hieraan gaat iets vooraf, namelijk de zekerheid van geloof, hetgeen bevestigd wordt door "wedergeboorte", d.w.z. “opnieuw geboren worden”.

De wedergeboorte

De wedergeboorte door de Heilige Geest is onmiskenbaar Gods werk, even geheimzinnig als de wind, even wonderlijk als God Zelf.  Lees hierover meer in dit artikel de wedergeboorte.

 

Jur