To translate this website in different languages click here.

Het Koninkrijk van God: geen woorden maar kracht!

„WANT HET KONINKRIJK GODS BESTAAT NIET IN WOORDEN, MAAR IN KRACHT.” 1 Korinthe 4:20

Het zou goed zijn als we eens bij onszelf nagingen wat het kruis van Christus eigenlijk betekent in ons leven. We zijn er meestal zo mee vertrouwd geraakt dat het een holle klank dreigt te worden. Wanneer we steunen op onze eigen wijsheid, ons inzicht, ons denken, dan moet het kruis in feite wel een ergernis zijn. Immers, als we zo op onszelf gericht zijn, dan zijn we van mening dat we geen verlossing nodig hebben! O ja, we kunnen best een christelijk leven leiden of zelfs theologie studeren buiten het kruis om.
Lezen: 1 Korintiërs 1:18-2:5
Paulus was een man met een scherp verstand, hij was een Farizeër en naar de wet een wijs en volmaakt man. Toch heeft hij om Christus’ wil dit alles voor vuilnis geacht (Fil.3:8) en hij had besloten onder de mensen niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd (1Kor.2:2)! Menselijk gesproken is dat dwaasheid. Maar we beroven het kruis van zijn kracht en we treden het volbrachte werk met voeten als we menen iets in onszelf te zijn.
Paulus vertrouwde niet op eigen kennis. Hij kwam in zwakheid met veel vrezen en beven. Hij wilde het kruis niet tot een holle klank maken door een spitsvondige prediking met een prachtige woordkeuze. Zijn enig motief was om God groot te maken, Hem de eer te geven en niet om een indruk van zichzelf achter te laten.
Als we werkelijk het verlangen hebben om God te dienen, dan moeten we durven zwak te zijn en durven alles uit ons leven te laten verwijderen waar we ons vertrouwen op stelden buiten de Here om. Voor Paulus was het de grote ontdekking in zijn leven, dat dan pas ons getuigenis kracht heeft, want alleen een woord dat van God komt zal krachtig zijn.

 

Uit mijn dagboek

Woorden hebben kracht en een grote invloed op ons leven. Ze kunnen ons maken of breken. De bijbel zegt dat onze tong te vergelijken is met de pen van een vaardige schrijver (Psalm 45:2).

Met onze tong schrijven we op de tafel van ons hart en in de harten van de mensen om ons heen (Spreuken 3:3). De woorden die in ons hart staan geschreven, hebben een invloed op hoe wij onszelf zien, op onze eigenwaarde en identiteit.

Woorden kunnen vernietigen
Met onze mond kunnen we zegenen en vervloeken. De bijbel waarschuwt ons dat zegen en vloek niet uit één mond zullen voortkomen. (Jakobus 3:9-12).

Als we onze tong niet in toom houden, is onze godsdienst waardeloos (Jakobus 1:26).

Vaak weten we niet wat voor effect negatieve woorden op een ander hebben.

Een onbezonnen woord kan een conflict veroorzaken. Gedachteloos gepraat kan een mens diep kwetsen (Spreuken 12:18)

Een hard woord kan een leven vernietigen. De woorden van slechte mensen zijn dodelijk. (Spreuken 12:6)

Een bitter woord kan onrust veroorzaken. Laat niet de verbittering als een onkruid opkomen, onrust veroorzaken en de hele gemeente vergiftigen. (Hebreeën 12:15)

Een vulgair woord kan iemand van God wegvoeren. Vermijd banaal en leeg geredeneer: wie daarmee aankomen, zullen de goddeloosheid nog verder drijven, en hun leer zal voortwoekeren als een kankergezwel (2 Timoteus 2:16,17)

Een lasterend woord kan iemand kapotmaken: een stiekeme roddelaar weet zelfs de beste vriendschappen kapot te maken (Spreuken 16:28)

Woorden kunnen scheppen
Woorden kunnen helpen, ophelderen, uitleggen, aanmoedigen en veranderen. Laten we zorgvuldig zijn in het kiezen van de juiste woorden. De wijze koning Salomo zei: Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord (Spreuken 10:32, NBV).

Een vriendelijk woord op het juiste moment kan de spanning verminderen: Een vriendelijk antwoord doet de woede wijken, maar een krenkend woord wekt de woede op (Spreuken 15:1)

Een wijs woord kan iemand genezen: er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt genezing aan. (Spreuken 12:18, NBG)

Een mild woord kan een weg effen maken: Een wijs man prijst men om zijn begrip en een zacht woord heeft de meeste overtuigingskracht (Spreuken 16:21 GN)

Een positief woord kan een dag goedmaken. Verdriet in het hart van een mens maakt neerslachtig, maar een goed woord geeft blijdschap (Spreuken 12:25, WV)

Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal (Spreuken 25:11, NBV)

Een cultuur van bemoedigen
Woorden hebben de macht een mens diep te raken. Tegenover één woord van ontmoediging blijken we 7 woorden van bemoediging nodig te hebben om hiervan te herstellen. Het Koninkrijk van God heeft een cultuur van bemoedigen.

Helaas heeft Nederland geen cultuur van bemoedigen, maar een cultuur van kritiek en oordelen. Deze negatieve houding vinden we zelfs terug in de manier waarop de bijbel vertaald is. In Hebreeën 3:13 lezen we bijvoorbeeld:

Vermaan elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding van de zonde.

Het Griekse werkwoord para-kaleo wordt hier in het Nederlands vertaald met vermanen, terwijl Engelse Bijbelvertalers hetzelfde woord vertalen met bemoedigen (NIV Encourage one another daily). Het is een wezenlijk verschil of je dagelijks een portie vermaning krijgt of dat je iedere dag bemoedigd wordt!

Onze woorden hebben kracht. 

(Opgestuurd door Wijnand Roald Koster)


Jur