To translate this website in different languages click here.

Het merkteken van het beest

Openbaring 13:15-18 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd,  en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.  Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

'

Het merkteken van het beest


Er zijn altijd mensen geweest die de Bijbel en de tijd waarin ze leefden vanuit de Schrift geestelijk zien. Dan versta je de profetieën die daar betrekking op hebben en kunt de dingen zien die weldra in vervulling gaan op Gods tijd.  Dit artikel werd zo’n vijftig jaar geleden geschreven door J.I. van Baaren.

Hij was een ex-vrijmetselaar, maar de Bijbel ging voor hem open en hij zag de duisternis waarin hij had verkeerd. Hij heeft zijn levenlang niet gezwegen aangaande de strijd tussen het licht en de duisternis.

En we mogen ons voordeel er mee doen.

 

De bijbelse profetieën onthullen gebeurtenissen in onze tijd die binnenkort ons leven zullen veranderen. Belangrijke, wereldschokkende gebeurtenissen worden voorspeld in de symbolische taal van een mysterieus, de wereld beheersend beest dat wordt beschreven in Opb 13:1, Opb 16:1, Opb17:1 en bevestigd in het profetisch boek Daniël, de brief van Johannes en de brief van Paulus aan de Efeziërs. Daarover is heel wat gespeculeerd.

De belangrijkste vraag die men in de meeste lectuur tegenkomt, luidt: ‘Is dit beest een geheimzinnig supermens, een werelddictator, is het de antichrist, een regering of een kerkleider?’ Erkend moet worden dat tot dusverre niemand de juiste sleutel heeft gevonden waarmee alle boeken van het Heilig Woord geheel kunnen worden ontsloten. Wat dit geheimzinnige beest, wat het verbijsterende beeld, wat het mysterieuze merkteken ook moge zijn, wij moeten het te weten zien te komen! Want de mensen van onze generatie die het beest of zijn beeld aanbidden, of zijn merkteken ontvangen, zullen onbeschrijfelijke martelingen van de zeven laatste plagen ondergaan, {Opb 16:2 }. Onwetendheid zal geen excuus zijn. ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’, zegt de Eeuwige in Hos 4:6.

In het boek Openbaring beschrijft Johannes de laatste waarschuwingsboodschap: ‘Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid’, {Opb 14:9-10 }.

Deze profetie is uiterst belangrijk, want zij openbaart van tevoren gebeurtenissen die nu aanstaande zijn. Het heeft geen zin zich voor te stellen, zoals zo velen doen, wat dit merkteken van dit beest precies is of zou kunnen zijn en daar onze betrokkenheid van afhankelijk maken. We moeten vooral de verschijning van het beest dat het merkteken geeft opmerken, waarvoor God ons de signalen geeft. De profetieën spreken voor zich. De vervulling ervan is aanstaande. Omdat deze en andere profetieën tot op heden nooit werden begrepen, negeren zelfs kerken, theologen en evangelisten de profetieën in het algemeen en deze spoedig in vervulling gaande profetieën in het bijzonder. Gods woord zal zelf het antwoord geven.

In Zijn wijsheid heeft God ons bewaard voor het bekendmaken van het ‘merkteken’, want dan zou nu de gehele wereld volgekladderd worden met dat teken en het feitelijk effect zou verloren gaan. Het is Gods bedoeling dat Zijn volk hierop attent is, want we leven reeds in de eeuw van de antichrist en het blijkt deze te lukken een groot deel van de mensheid achter zich te krijgen. Opb 13:7-8 leert ons, dat als deze zich openbaart, de ganse aarde hem volgt en dat hij zelfs ‘heiligen’ zal overwinnen. Als we spreken over ‘het merkteken’, dan hebben we het over een specifiek onderdeel van satans strijdplan.

 

Over de consequenties daarvan lezen we in Opb 16:2: ‘En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en het beeld aanbaden’. De wereld leeft op de drempel van een catastrofe. Ik geloof dat de geest van de antichrist reeds krachtig werkzaam is in de wereld. De wereldwijde roep om een sterke man zwelt aan. Wetenschappelijke vooruitgang brengt veel tragedies voort die chaos, verwarring en terreur voorspellen.

Zijn we in staat onze door God gegeven plaats in te nemen?

of zal de tegenmacht sterker blijken?

 

Talloze discutabele stromingen zijn actief in zaken die passen in het voorspelde wereldsysteem. Via bijvoorbeeld de algemeen aanvaarde credit card glijden we ongemerkt naar de cashless society (contant geldloze maatschappij) die een voorspel vormt op de beheersing van de handelsmarkt die grote invloed heeft op het leven van de mens. Waarschijnlijk zullen de bewerkers daarvan niet weten dat de Bijbel voor hun handelwijze waarschuwt of anderzijds zijn ze zodanig door de tegenstander beïnvloed dat hen dat niet deert, onder het motto: Wat gebeuren moet, gebeurt. Wij kunnen niet vaststellen wat het merkteken van het beest is, voordat wij geleerd hebben wat, of wie, het beest is. Het betreft immers het merkteken van het beest. Wie en wat is dan het beest? Er zijn weinig onderwerpen waarover zoveel gespeculeerd is als het boek Openbaring. U zult in een discussie of studie omtrent dit onderwerp mogelijk een viertal opties tegenkomen. Na rijpe overweging willen wij u deze vier opties voorleggen, waarbij voorop staat dat God, onze Heiland, wil dat alle mensen tot erkentenis der waarheid komen, {1Ti 2:4 }.

Er zijn in de loop der tijden vele visies geponeerd, waarvan sommige de moeite waard zijn in overweging te nemen. Bij de algemeen geldende opvatting dat het oude Romeinse Rijk zal worden hersteld, moet met de profetieën in het boek Daniël rekening worden gehouden, waarin blijkt dat het Romeinse Rijk niet alleen Europa behelsde, maar voor een belangrijk deel het Midden-Oosten omvatte. Het boek Daniël dat veel van de vragen van het boek Openbaring voor ons ontsluit, leert ons in Daniël 12:4: ‘Maar gij Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen.’ Hoe laat is het op Gods openbaringsklok?

 

De eerste optie

 

De eerste optie is naar onze mening het meest bijbels georiënteerd. De eerste vraag die men daarbij kan beluisteren is of de antichrist uit Europa zal komen. Als we ons oor te luister leggen, zal de tijd het ons leren. Er is slechts een manier om achter de waarheid te komen. Dat is zorgvuldig, nauwlettend, in voortdurend gebed, met een open verstand, in overgave aan en onder leiding van de Heilige Geest, alle getuigenissen in alle bijbelpassages die over deze kwestie handelen, te bestuderen en nauwgezet naar Gods stem te luisteren als Hij, op Zijn tijd, verdere geheimenissen ontsluit. Als we spreken over het merkteken van het beest, is het derhalve van groot belang eerst dat beest te herkennen.

 

Eerst moeten we de betekenis begrijpen van het woord Christos dat in het Grieks overeenkomt met het Hebreeuwse woord Messias. Als we spreken over Jezus Christus spreken we over Jezus de Messias. Dus de antichrist is de antimessias. Het Griekse woord anti heeft twee betekenissen. Het betekent ‘tegen’ en ‘in plaats van’. De geest van de antichrist is tegen de ware Christus en heeft als doel Hem uit de weg te ruimen en Hem te vervangen door de valse christus. Dat is de antichrist.

In 1 Joh. 2:18, 1 Joh. 4:3 lezen we drie verschillende uitdrukkingen: vele antichristen, de antichrist (een persoon) en de geest van de antichrist. Elke antichrist wordt beheerst door de geest van de antichrist en dat is de satan zelf. In de geschiedenis zijn er vele antichristen geweest.

Als we zien naar het Midden-Oosten, is de profeet Mohammed een uitzonderlijke antichrist. De islam loochent met nadruk Jezus als de Zoon van God. Dit wordt vooral beschreven in 1Jo 2:22. (Dit is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent). Ook nu zult u rondom u vele antichristen ontmoeten. Wat hen tot antichrist maakt, is de geest van de antichrist. Het is een geestelijke macht die in hen en door hen werkt.

In 1 Jh. 2:18-23, 1 Joh.4:3 worden ons tekenen gegeven van de geest van de antichrist. 1Jo 2:18 zegt: ‘Zij zijn van ons uitgegaan.’ Wij moeten verwachten dat de antichrist begint in verbinding met de kerk, want daar wordt de Christus gepredikt. De Schrift zegt dat de antichrist (en zijn profeet) vele wonderen zal verrichten, waardoor velen zullen worden misleid. Wonderen en tekenen zijn geen test voor de waarheid. De Schrift zegt dat de antichrist en zijn profeet vele tekenen en wonderen doen. In 1Jo 2:22-23 lezen we: ‘Wie is de leugenaar dan wie loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist die de Vader en de Zoon loochent.’ Hij ontkent de Vader en de Zoon. Hij ontkent niet het bestaan van God, maar de relatie Vader en Zoon. De islam heeft dat teken zeer nadrukkelijk en spreekt over Allah (God), maar geen moslim zal ooit erkennen dat Jezus de Zoon van God is. Op de Dome of the Rock in Jeruzalem staat: ‘God heeft geen zoon nodig.’ Dat is een citaat uit de koran.

 

Een ander teken van de geest van de antichrist is in 1Jo 4:1-2 te vinden. De antichrist ontkent dat Jezus in het vlees gekomen is. De Messias kwam als een mens van vlees en bloed. Dat zal de geest van de antichrist niet erkennen. En in 1Jo 4:3: ‘Iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God.’ Deze geest kan alleen maar geopenbaard worden waar Jezus is gepredikt. Het is satans laatste zet tegen het evangelie. Het is een weloverwogen ontkenning van het bestaan van Jezus.

Nu gaan we naar 2Th 2:1. Dit hoofdstuk waarschuwt de kerk omtrent het optreden van de antichrist. Als eerste zegt het in 2Th 2:1-4 dat de komst van de antichrist voorafgaat aan de komst van Jezus. Jezus komt pas nadat de komst van Zijn imitator heeft plaatsgevonden. Paulus maakt het duidelijk dat vóór de antichrist eerst de grote afval (in de kerk) moet komen. De grote afval van de geopenbaarde waarheid in het Nieuwe Testament. Het eerste wat de satan heeft te doen, is de barrière te verbreken voor de voorbereiding van de antichrist. En ik denk dat wij in het midden van die afval leven. In alle tijden zijn er allerlei vormen van afwijking geweest ten aanzien van het leven, het werk, de dood en de opstanding van Jezus. Dat is de laatste tijd in het bijzonder het geval, erger dan in vroegere tijden. Dat is satans manier om de wereld voor de antichrist voor te bereiden.

Terug naar 2Th 2:4-5; Paulus zegt dat de antichrist zich verzet tegen God. Hij claimt zelf God te zijn en hij wil zich zetten in de tempel van God. Dat was zijn eerste eis al én de reden waarom hij uit de hemelen werd gestoten. De vraag is, welke tempel. Sommigen menen dat het de mens (als tempel van de Heilige Geest) zou kunnen zijn. Mijn persoonlijke opvatting (die door meerderen wordt gedeeld) is dat het de derde tempel zal zijn in Jeruzalem, gebouwd door de Joden zelf. Zij zijn bereid dit te doen en bereiden alles voor. Zij leiden daartoe de priesters op. Het is een ingewikkelde opleiding. Je moet weten hoe de dieren moeten worden gedood, wat er moet worden gedaan met de huid en wat met het bloed. Maar de religieuze Jden nemen dat heel serieus.

Men vindt in Israël in veel winkels maquettes van die tempel (als beschreven in Eze 40:1 en men beweert dat die tempel in al zijn onderdelen reeds klaar zou liggen in Amerika. Er is een leer onder rabbijnen die zegt: ‘Wie ons de tempel teruggeeft, is onze Messias’. Dat is niet schriftuurlijk, maar zeker is wel dat de leider die de tempel aan de Joden terug geeft, overweldigende steun zal hebben van de meeste Joden over de gehele wereld. Dan gaat Paulus verder in 2Th 2:5-7: ‘Er is een macht die hem wederhoudt.’ Dat is een kwestie waar veel discussie over is. Ik ben geneigd te denken dat het de Heilige Geest is. Maar merk op dat er staat: ‘Totdat deze verwijderd is.’ De Engelse Bijbel zegt: ‘out of the way’. Niet dat hij ‘weg’ is. De Heilige Geest komt en gaat niet op en neer, nadat Hij eenmaal over de aarde is uitgestort (vrijgegeven). Hoe dat gaat, bepaalt God. (Zie hierover het onderwerp "De Weerhouder".)

 

Dan zegt Paulus in 2Th 2:9 dat de komst van de antichrist wordt begeleid met veel tekenen en wonderen. Dit begrip ‘tekenen en wonderen’ vormt geen test of bewijs van de waarheid. De enige manier om de waarheid te kennen is door de Schrift. Paulus gaat verder en zegt dat er slechts een bescherming is tegen het bedrog van de antichrist en dat is het behouden van de liefde tot de waarheid. Jezus zegt: ‘Gods woord is de waarheid’. (Johannes 17:17) Wie de liefde tot de waarheid niet vasthoudt zal bedrogen worden. Zich richten op de waarheid betekent dat men door de Geest Gods wordt geleid. Het betekent derhalve Gods Woord meer lief te hebben dan wat ook. De meesten van ons moeten van prioriteit veranderen. Anders zal de antichrist ons overheersen.

 

Nu gaan we naar Opb 13:1. Dit hoofdstuk beschrijft de komst van de antichrist in symbolen. Het beschrijft een beest dat opkomt uit de zee. De zee vertegenwoordigt de politiek (of de regering) en dit vreemde dier heeft tien horens en zeven koppen. Het heeft het lichaam van een luipaard, de voeten van een beer en de muil van een leeuw. Dan zegt het verder dat dit beest drie dingen ontvangt van de draak (de satan): zijn kracht, zijn troon en grote macht. En dan wordt er geschreven dat een van de hoofden als ten dode wordt gewond en dan weer geneest. Als dat gebeurt gaat de hele aarde hem vol verbazing achterna. In deze context wordt met ‘de gehele aarde’ en ‘de gehele wereld’ naar men gewoonlijk meent, het Romeinse beheersgebied bedoeld.

Er is een interessant contrast tussen de ware Christus en de valse. Satan bood Jezus in de woestijn macht aan over de hele wereld. Op één voorwaarde: ‘dat Gij mij aanbidt’. Jezus weigerde, evenals het aanbod van brood en mystiek. Maar de valse christus aanvaardt dat wel. De ganse aarde aanbidt hem en als zij hem aanbidden, aanbidden zij de satan. Dat is de belangrijkste ambitie van de satan, aanbeden te worden. Hij viel toen hij aan God gelijk wilde worden. Hij weet dat hij dat niet meer kan bereiken (want Jezus heeft hem van zijn macht beroofd en over hem gezegevierd, {Col 2:15 }. Hij moet nu via een mens werken om zijn doel te bereiken. Maar aanbidding komt alleen God toe.

Verder leert Opb 13:1 dat hij de macht zal hebben gedurende 42 maanden, dat is drieënhalf jaar. Opb 13:6 zegt dat hij voortgaat met het lasteren van God. Opb 13:7 zegt dat hij oorlog voert tegen de heiligen en hen overwint (hen verleidt). Wie zijn die heiligen? Ik denk dat het mensen zijn als u en ik en op dit punt in de geschiedenis krijgt de antichrist de macht de ware gelovigen te overwinnen die kennelijk onvoldoende zijn voorbereid.

Opb 13:8 zegt dat hij wordt aanbeden door de gehele aarde uitgezonderd één klasse van mensen: Zij wier namen staan ingeschreven in het boek des levens van het Lam. Dat zijn zij die als Jezus de gezindheid van het Lam hebben.

Opb 13:1 spreekt ons van het tweede beest met twee horens als die van het lam, maar dat spreekt als de draak (de duivel). De zee is de politiek, de aarde is de religie. Satan neemt beide machten over: politiek (macht en regering) en religie. Hij vertegenwoordigt valse religie. Ik denk dat religieus terrorisme erger is dan ongelovig terrorisme. Denk maar aan de inquisitie, toen duizenden hun leven lieten op de brandstapel.

Het was erg genoeg onder het communisme, maar het is erger onder een valse religie. In Opb 19:20 wordt dat tweede beest genoemd de valse profeet. Met andere woorden, de satan wil profetie gebruiken om zijn doel te bereiken. Het is van groot belang te begrijpen dat niet alle profetie ware profetie is en we moeten leren de ware en de valse te onderscheiden.

En dan zegt Opb 13:12 dat allen die op aarde wonen het eerste beest aanbidden, welks dodelijke wond was genezen. Dit is naast de in de profetie genoemde ‘grote afval’ het tweede signaal tot herkenning van de antichrist. De valse profeet gebiedt dan dat men een beeld moet maken voor het beest (let wel: niet ván het beest) dat de wond had en weer was genezen. Een beeld dat kan spreken. Dit kan een gerealiseerde geest zijn, een boze macht, of een elektronische truc. En het maakt dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, werden gedood.

Dan wordt ons verteld in Opb 13:16 dat aan allen een merkteken wordt gegeven op hun rechterhand of op hun voorhoofd en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Dit is nogal verwarrend, want hier worden drie mogelijke modellen genoemd, alle drie rond het getal van de naam (666). Wij zullen ons bepalen tot het ‘merkteken’.

Het maakt voor de antichrist niet uit wat men wel of niet gelooft. Maar voor God wel. Aan de andere kant heeft de antichrist zijn merkteken, zijn naam of het getal van zijn naam dwingend als voorwaarde gesteld. De getalswaarde van zijn naam is 666. Hier is eigenlijk geen sprake van mystiek, want in het Hebreeuws en in het Grieks hebben letters numerieke waarde, dus ook een naam. De vraag blijft alleen in welke taal dit moet worden toegepast. Het boek Openbaring kan in het Grieks of in het Hebreeuws zijn geschreven. De naam van Jezus in het Grieks is 888 (iesous). De valse Christus is het getal van een mens: 666.

Dan kijken we kort in Opb 17:12-14 waarin ons wordt verteld dat de tien horens op het hoofd van het beest tien koningen voorstellen, die de macht hebben op dezelfde tijd als de antichrist, maar staan onder controle van de antichrist. Deze tien koningen regeren in het laatste stadium van de heidense overheersing op aarde, voor Jezus wederkeert. De vraag die wordt gesteld is of de antichrist uit Europa zal voortkomen. Wij hebben de neiging dat te denken omdat we vaak spreken over de leidinggevende rol van Europa in de wereld en de lidstaten van de Europese Unie. Maar als we rekening houden met de profetie van Daniël is dat niet zo zeker.

Zeker vijftien gegevens uit Daniël komen overeen met het boek Openbaring, ja, geven er zelfs een verklaring voor. Da 2:31-33 geeft een overzicht van de menselijke geschiedenis in een beeld. Een hoofd van goud, borst en armen van zilver, buik en lendenen van koper, de benen van ijzer, de voeten deels leem en deels ijzer. De Bijbel maakt duidelijk wat deze vijf delen betekenen:

 1. hoofd van goud - Babylon;
 2. borst en armen van zilver - Medië-Perzië;
 3. buik en lendenen van koper - het Griekse rijk onder Alexander de Grote;
 4. benen van ijzer - het Romeinse Rijk;
 5. voeten van ijzer en klei - de antichrist en het tien-koningen-verbond;
 6. de steen die de gehele aarde vulde - de terugkeer van Jezus;
 7. de steen (zonder mensenhanden losgemaakt) vernietigt de tien heidense rijken van de wereld.

Het Romeinse Rijk was verdeeld in twee delen (twee benen), het westen met de hoofdstad Rome en het oosten met de hoofdstad Byzantium. Als we dus spreken van het herstel van het Romeinse Rijk, dan kan dat nooit alleen Europa zijn. De beide voeten moeten de uiteindelijke heidense machten zijn. Want de steen Jezus valt op de voeten en breekt ze in stukken. Dat moet dus het heidense dominium zijn dat Jezus verbreekt bij Zijn wederkomst. De tien tenen moeten overeenkomen met de tien koningen, want zij zijn de laatste machten van de heidense rijken.

Als we dus iets gaan zien van het herstel van het Romeinse Rijk, moeten het de beide benen zijn en ook de tien tenen. Europa is niet de finale van de uiteindelijke bijbelse vervulling. Europa is belangrijk, maar het is niet het uiteindelijke centrum. Het centrum moet liggen in het Midden-Oosten.

Als we het dus hebben over twee benen en tien tenen, laten we dan niet uitgaan van de mogelijkheid dat de nadruk ligt op Europa. Maar laten we nagaan wat de vijf tenen zijn van de linkervoet. Dan moeten we 5 namen noemen: Griekenland, Turkije, Syrië, Israël en Egypte. Dat is het oostelijke Romeinse Rijk.

De vijf tenen in Europa moeten de overwegend door het Vaticaan overheerste landen zijn. Er is één ding dat dit kan bevorderen en dat is een wereldbeheersend geloof. Maar er is slechts een probleem dat die vereniging belemmert: Jezus van Nazareth, Die benadrukt dat Hij de enige waarheid is.

Men is erg druk bezig Jezus uit te schakelen. Zowel de leiders van de rooms-katholieke kerk als die van sommige protestantse kerken hebben in de laatste jaren in kerken diensten gehouden waarbij zij vertegenwoordigers van de islam, het boeddhisme en andere heidense religies betrokken, waarin zij allen baden tot één God, met uitschakeling van Jezus, de Zoon van God. Vooral de paus, die het beeld van Maria benadrukt, ging hen hierin voor.

Er zijn in de westerse wereld vandaag duizenden mensen die onverschillig staan tegenover of bezwaren hebben tegen de verklaring die Jezus gaf: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ De geest van de antichrist moedigt die weerstand aan.

In de droom zag Daniël de voornaamste horen van de geit die de ram had overwonnen, afbreken en in de plaats daarvan kwamen vier kleinere horens. In Daniël 8:9-11 zag Daniël een kleine horen uit de vier andere horens komen. De meeste Bijbelcommentatoren zijn het er over eens dat deze kleine hoorn de antichrist is. Daniël 8:23 zegt dan: ‘Er zal een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn, maar niet door eigen kracht.’ Die koning is weer de antichrist, en let op de tijd: Het is in de laatste tijd, in de verre toekomst, {Daniël 8:26 }. De uiteindelijke, grootste boosdoener is de antichrist.

We moeten daarom kijken naar Griekenland, Turkije, Syrië of Egypte. Maar laat ons de anderen niet vergeten. De beer is Perzië (het Medo-Perzische wereldrijk), nu Iran. De leeuw is Babylon (het Babylonische wereldrijk). De hoofdstad Babel, ligt in het huidige Irak; alle met een grote haat tegen Israël. Daniël 7:20 zegt: ‘Er waren tien horens op zijn hoofd en er kwam dan een andere horen op, waarvoor er drie vielen.’ Verdere antwoorden vinden we in Daniël 8:21-23: namelijk de hoorn met een mond die vol van grootspraak was {Daniël 7:20 }. Die tien horens volgen dan de kleine horen die ook heiligen bestrijdt en overwint. Daniël 8:9 spreekt over diezelfde kleine horen en zegt: ‘Er kwam een kleine horen op, maar die zeer groot werd tegen het zuiden, het oosten en tegen het Sieraad (Israël).’ Hij is uitermate succesvol, {Daniël 8:12 }. Als hij zijn rijk vergroot in drie richtingen, waarvandaan startte hij dan? Er zijn twee mogelijkeden: Griekenland of Turkije. Het is waarschijnlijk dat dit Turkije is. Want dat strekt zich uit naar Syrië, naar Israël en naar Egypte. Turkije heeft tot 1917 Israël 350 jaar lang bezet. Het beheerst dan het hele oostelijke deel van de Middellandse-Zee, dat het laatste deel is van het drama. We moeten deze dingen serieus nemen, want o.a. in Daniël 8:26 lezen we: ‘Gij nu (Daniël), houd het gezicht verborgen, want het ziet op een verre toekomst.’ En in Daniël 12:4: ‘Maar gij, Daniël,  …  verzegel het boek tot de eindtijd, velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen.’
(Toevoeging: Lees in dit verband wat meer dan 50 jaar later onafhankelijk van elkaar door Franklin ter Horst is geschreven)

 

Opmerkelijk genoeg spreekt Jezus tot de gemeente in Pergamum in Opb 2:13: ‘Ik weet waar gij woont, daar waar de troon des satans is.’ Dat is dus in Pergamum. En in Opb 13:2, sprekend over de antichrist wordt gezegd dat de draak hem zijn kracht gaf, zijn troon en grote macht. Komt de antichrist uit of via Pergamum? Daniël 11:37 zegt: ‘Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan.’ In het algemeen gesproken moeten de Joden hem aanvankelijk accepteren.

Wat is belangrijk voor ons allen?

 

Te weten dat de geest van de antichrist aan het werk is, en te begrijpen wat zijn doelstelling is: Jezus weg te werken en Hem te vervangen door een ander, en te weten wat wij moeten doen in het midden van deze oorlog. Het is belangrijk te weten dat we in een oorlog zijn verwikkeld. We leven niet in vredestijd, we leven in een tijd van ontzaglijke druk, enorme gevaren, en grote machten proberen de gemeente te verzwelgen. Hun voornaamste wapen is bedrog.

God heeft vanaf de schepping de mens grote vrijheid gegeven, een vrijheid die tot een grote last werd. Juist hierdoor ligt op ons een grote verantwoordelijkheid. Wij komen straks voor een moeilijke keuze te staan. Accepteren wij het merkteken en aanbidden wij zijn beeld? Of zijn wij sterk genoeg in geloof om als eens Sadrach, Mesech en Abednego te zeggen: ‘Onze God is in staat ons te bevrijden, maar zelfs indien niet  —  het zij u bekend dat wij uw goden niet vereren en het beeld niet aanbidden’. God stond toe dat zij in het vuur gingen, maar redde hen daarná. Evenzo met Daniël, God redde hem daarná en daar kwam Gods glorie uit voort.

Jezus vroeg de Vader of deze bittere beker aan Hem voorbij mocht gaan. Het antwoord was dus ‘nee’. Gods glorie kwam daarná. Ik geloof niet dat dit vanzelfsprekend is. Er is slechts Één weg tot veiligheid, dat is het Woord van God lief te hebben en te gehoorzamen in zijn ganse omvang. Gods Geest zal ons leiden op het cruciale moment: als besloten moet worden het merkteken van het beest (wat dit ook moge zijn) niet te accepteren en ook het beeld niet te aanbidden. Is ons geloof groot genoeg dit aan te kunnen? Ik geloof dat wij daar langzaam naar toe groeien.

Gods opdracht is duidelijk: weigeren!

 

Wat kunnen wij doen in die periode? Ten eerste op God vertrouwen, en verder doen wat wij zelf kunnen, misschien door onderlinge ruilhandel. Durft u God ook te vertrouwen voor ‘manna’, of wat daarop lijkt? Het volk Israël wist ook niet hoe zij die tijd moesten doorkomen. Opb 16:2 vermeldt Gods straf voor hen die het merkteken aanvaarden, maar Opb 20:4 toont de zegen voor hen die trouw blijven. We mogen ons op grond van de Bijbel beschermen tegen invloeden van buiten. God geeft ons drie middelen om ons te beschermen tegen beïnvloeding van buiten:

 1. Bekleed zijn met Christus, {Ga 3:27 };
 2. Geleid worden door de Heilige Geest (Geest der waarheid), {Joh 16:13 };
 3. (Doe aan) de Geestelijke wapenrusting, {Efe 6:10-18 };
 4. Weet waar uw vijand zit.

 

Merk op dat deze vier elementen een persoonlijke wilsdaad inhouden.

 

De tweede optie

 

Ongetwijfeld zult u in gesprekken een andere benadering ontmoeten die wij met u willen bespreken. Die tweede optie spreekt vooral van een Europese invloed. Ook hier houden we rekening met het profetisch woord van Daniël. Verschillende beschrijvingen zullen opnieuw worden genoemd, maar dat is nodig voor een overzicht van het geheel.

In het zevende hoofstuk van Daniël vinden we precies dezelfde symbolen beschreven als in het boek Openbaring. Ook hier is er sprake van de dieren, de zeven koppen en de tien hoorns; ook hier zijn de leeuw, de beer en het luipaard. En hier vertelt de Bijbel ons wat deze symbolen voorstellen.

Let nu op het laatste deel van Daniël 7:24: ‘En de tien horens - uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan en na hen zal een ander opstaan; die zal van de overige verschillen en drie koningen ten val brengen.’ Het woord koning is synoniem met koninkrijk. De tien koninkrijken culmineren tot één, de leider ervan, ook een beest genoemd. De bijbelse beschrijving rechtvaardigt de gedachte dat we spreken over het gebied van het oude Romeinse Rijk als wereldmacht. Immers, men aanbad het beest en zei: ‘Wie kan er tegen oorlog voeren?’ {Opb 13:4 }.

De tien horens zijn dus tien koninkrijken die uit het vierde rijk, het Romeinse Rijk, zullen verrijzen. Alleen geldt; dat het niet langer een keizerlijk, maar een pauselijk Rome is. Maar nu nogmaals dat ene beest in Opb 13:3-5: ‘En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had en zij aanbaden het beest.’ Hierop volgen in Opb 13:5 de gegevens over de godslasteringen en de macht dit 42 maanden te doen. Laten wij ons over de vijandigheid aan God geen illusies maken. Door de tien horens in het 17e hoofdstuk zal zoals dit hoofdstuk verklaart, de herleving van het beest, het ‘Romeinse rijk’ in deze optie door een federatie van tien naties of leiders binnen de grenzen van het oude Romeinse Rijk worden gevormd, {Opb 17:12-18 }. Deze herleving is nu begonnen.

 

Wij hebben niet de pretentie nu haarfijn uit te leggen hoe alles zal gaan gebeuren, maar wij willen u ter waarschuwing de verschillende facetten die hier een onderdeel hiervan vormen, voorleggen en deze facetten analyseren. De nadruk valt hier op de verschijning van de antichrist en het zogenaamde merkteken dat het dagelijks leven van de mensheid gaat beïnvloeden.

Talloze onderzoekers komen tot evenveel verschillende visies, die elk op zich soms verdedigbaar zijn. Vooral over dat ‘merkteken’ en de 666-symboliek is veelvuldig gespeculeerd, ook op onlogische wijze, wat de aandacht van de realiteit afleidt, o.a. over afbeeldingen van een complete ‘streepjescode’ op het voorhoofd. Denk ook aan de rel in de jaren zeventig over het logo van Procter & Gamble, de fabrikanten van Dreft en Vizier wasmiddelen. Men zou met de dertien sterren (de dertien Staten waar de Verenigde Staten van Amerika mee begon) drie zessen kunnen tekenen, dus moesten deze middelen wel van de duivel zijn. De werkelijkheid is anders. Wij willen proberen dit soort speculaties te vermijden. Als wij de waarheid willen weten, moeten wij ons uitsluitend door de bijbelse verklaring laten leiden en niet door de interpretaties en denkbeelden van mensen.

De enige autoriteit in deze is het boek Openbaring van Jezus Christus

De enige autoriteit in deze is het boek Openbaring van Jezus Christus, dat werd doorgegeven door Johannes. Het boek is weliswaar voor een deel in symbolen geschreven, maar deze worden in deze tijd, nu het gebeuren voor de deur staat, meer en meer herkenbaar. De mogelijkheid van gedachtebeïnvloeding op dit terrein blijkt op grote schaal voor te komen, want ‘de gehele aarde gaat het beest achterna.’ De satanische voorbereidingen voor het systeem waarbij de ‘antichrist’ in de zichtbare wereld een hoofdrol speelt, zijn zoals ieder kan zien, in een vergevorderd stadium.

God heeft nog enkele dingen onverklaard gelaten, opdat wij ons niet op een bepaald object zouden fixeren, maar in voortdurende gemeenschap met de Heilige Geest naar Gods stem blijven luisteren, want volgens Joh 14:1,16:1 zal Die ons van de waarheid overtuigen en Jezus als de ware Messias vereren. Het is tevens belangrijk kennis te dragen van wat Gods woord daarover zegt, zodat we het optreden van de grote verleider zullen herkennen. Het heeft geen zin te blijven wachten ‘tot het over ons komt.’

In Opb 12:1 lezen we over de draak, waarmee de satan wordt bedoeld. Daarop zullen wij later terugkomen Opb 12:12: ’ …  Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.’ We lezen verder in Opb 13:1: ‘En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering’ en Opb 13:3: ’ …  en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had en zij aanbaden het beest zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er tegen oorlog voeren?’ Tien horens (kronen) en zeven koppen hebben ook de draak, {Opb 12:3 } het luipaard had ze {Opb 13:1 } en de vrouw op het rode beest (Babylon) {Opb 17:3 }. Dit wijst op 10 landen (koningen genoemd in Opb 17:2) die verbonden samengaan, in deze optie de Europese Gemeenschap met inbegrip van Amerika. Zeven is een symbool voor volheid en tien een symbool voor wereldmacht.

Maar verder lezen we nog in Opb 13:7: ‘Hem wordt macht gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd (voor 42 maanden) macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam.’ Dit moge voor ons een waarschuwing zijn Gods waarschuwing en richtlijnen te volgen, opdat ons niet dat onheil overkome. ‘Hieruit blijkt de volharding en het geloof der heiligen’, {Opb 17:10 }. ‘Ga uit van haar’, {Opb 18:4 }.

Hoewel een lijn als deze voor de hand ligt, moeten we niet vergeten dat Opb 18:1 en Opb 19:1 in dit verband spreken van ‘Babylon’ en de val daarvan. Het luipaard {Opb 13:12 } vertegenwoordigt de heidense macht, het lam {Opb 13:11 } imiteert de goddelijke macht, de draak verenigt hen tot een één-wereld macht voor 42 maanden. De lastering tegen God ziet H.Halley als de paus die als God onfeilbaarheid claimt en het vergeven van zonden, en beweert God te vertegenwoordigen op aarde.

Opmerkelijk genoeg wordt één van de koppen, ook beest genoemd, door een aanval als ten dode gewond en weer genezen. Houdt u dit beeld even vast. Verder lezen we in {Opb 13:11 } over het tweede beest: ‘En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest (dat gewond was) voor diens ogen uit.’ Hier zien we een mens die zich weliswaar vroom voordoet, de valse profeet, maar spreekt en handelt als de draak, de satan, onder zijn invloed. Hij voert namens hen al hun invloed uit. Hij doet grote tekenen ten aanschouwen van de mensen, en hij verleidt hen die op aarde wonen en zegt tot hen dat zij een beeld moeten maken voor het beest. ‘En hem werd macht gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden gedood zouden worden.’

Maar van belang is Opb 13:12: ‘En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was.’ Dit is dus in feite de ‘antichrist’. Deze zal het hoofd zijn van het vroegere Romeinse gebied, de federale staten van Europa (?). Gezien de bijna onoverkomelijke problemen die zich daar nu al bij voordoen, ook op financieel gebied, heeft dit veel voeten in aarde. Maar wij verwachten dat deze problemen zullen worden opgelost. Opmerkelijk is dat zij een van zin zijn en ‘hun kracht en macht geven aan het beest’ (de antichrist), {Opb 17:13 }. (Volgens sommige schrijvers heeft dit echter betrekking op het gebied rond Babylon zoals beschreven in Opb 17:1,18:1.

 

Die ander is de valse profeet die erop aandringt dit eerste beeld te aanbidden. Dit is naast de dodelijke wond een punt van herkenning. Deze valse profeet richt zich naar bijbelse gegevens niet zelf op aanbidding en verering. Hij verwijst naar dat andere beest, dat, geleid door de satan, optreedt als zijn vervanger. ‘Anti’ is niet altijd ‘tegen’, maar soms ook plaatsvervangend.

 

Met Opb 13:16-18 wordt ons onderwerp van belang: ‘En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een ‘merkteken’ wordt gegeven op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie: a) het merkteken, b) de naam van het beest, of c) het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.’

 

Wij hebben het hier in deze context over de vijf voornaamste zaken:

 1. de draak (de satan);
 2. het eerste beest met de tien kronen (landen) en de zeven koppen;
 3. Eén van die koppen (ook ‘beest’ genoemd) wordt door tegenstanders ten dode gewond, maar herstelt en neemt zijn taak weer op. Hij moet aanbeden worden. Hem wordt alle macht gegeven. Hij zal zich in de tempel zetten en, de satan vertegenwoordigend, ‘aan zich laten zien dat hij een God is.’ Hij gedraagt zich als een dictator;
 4. Hij voert een ken- of merkteken (dit kan een logo zijn), dat bepalend is om aan het werk- of handelsverkeer deel te nemen. De naam van het beest, of het getal van zijn naam (getalswaarde) is zeshonderd zesenzestig. Het is niet vreemd dat een ieder een teken of code zal ontvangen, een soort sofinummer en degenen die weigeren deze dictator te gehoorzamen zullen worden uitgesloten van het sociaal en economisch verkeer. Ja, mogelijk gedood worden. Wat dit merkteken ook mag zijn, het betekent ongehoorzaamheid aan Gods regering; (toevoeging Jaïr: 50 jaar later, brief minister van volksgezondheid Hugo de Jonge - zie ook deze link)   Het tweede beest, de valse profeet, die het beest met de genezen wond doet aanbidden, wonderen doet, en grote invloed heeft. Het verwijst naar het eerste beest voor aanbidding.

 

Zij die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun hand of voorhoofd hadden ontvangen, werden gedood, doch zij werden weder levend gemaakt em heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang, {Opb 13:15 20:4 }.

 

De derde optie

De derde optie bepaalt zich tot de toegepaste elektronica. Merk op dat hier de nadruk wordt gelegd op ‘kopen of verkopen’ en dat niemand van deze samenzwering wordt uitgesloten, met inbegrip van hen die met hun handen werken of hoofdarbeid verrichten. Volgens Young’s Bible concordance heeft het woord ‘merk’ de volgende betekenis: ingeperst teken - ingegraveerd. Als u het teken ziet, zou dat een perfecte beschrijving van de moderne credit card kunnen zijn. De drie merken zoals zij hierboven in punt 4 genoemd zijn, kunnen hierop worden ingegraveerd. Dat is een van de mogelijkheden. Wij zouden kunnen begrijpen dat Johannes bij het beschrijven van activiteiten rond kopen en verkopen zich moeilijk een computergestuurde credit card kon voorstellen. Niettemin noemt de Bijbel het als een teken op hand of hoofd. Met verschillende lasersystemen behoort dit tot de mogelijkheden.

 

Er bestaat al een internationaal systeem voor informatie-overdracht, het zogenaamde BC-Net. Het is een geautomatiseerd systeem waar enige honderden dienstverlenende instellingen en bedrijven zijn gekoppeld. Hier zien we in ieder geval het eerste teken van het satanische plan voor de wereld door het gebruik van gegraveerde gegevens op de nu zo bekende betaalkaart of credit card, waarop die gegevens staan, plus uw persoonsnummer. Het zou door een logo (merkteken) van het beest kunnen worden voorafgegaan om de authenticiteit van de kaart te waarborgen.

Een artikel in The Globe and Mail van 1 oktober 1984 bevestigt dit bijbels gegeven met als hoofd: ‘Debet cards voorspellen een Cashless Society’. Het artikel vermeldt dat de consumenten gewoon zijn te betalen met credit cards, cheques, of zelfs met contant geld, maar dat gaat nu veranderen. Banken, die aangesloten zijn bij het ‘Swift’ (waarover later) bereiden een ander programma voor, waarbij zij het volgend jaar reeds debet cards gaan gebruiken. Hiermee worden betalingen elektronisch overgebracht van de gebruikersrekening direct naar de rekening van de verkoper, wie dat ook moge zijn.

In de komende jaren wordt geen contant geld meer gebruikt. Volgens berichten is de SWIFT Current in Canada reeds klaar met de voorbereiding. Gewerkt wordt aan het verbeteren (fraudevrij maken) van het systeem. De kaart gaat door een terminal die de transactie goed- of afkeurt. Het is de eerste stap; je hebt alle gegevens die je nodig hebt voor het debiteren van de cliënt. Dit betekent wel een grote ingreep in het Nationaal Betalings Circuit (NBC).

In bankiersjargon is een ‘debet’ een technische uitdrukking voor het opnemen van geld van een rekening, maar omdat het soms tot verwarring leidt, geeft men de voorkeur aan de kaart die dit mogelijk maakt: een betaalkaart. De media onderstrepen de voordelen van zo’n betaalkaart, maar dat is het vergulden van de bittere pil. Accepteer Gods waarschuwing, want Hij weet dat de satan erop uit is de gehele wereld onder zijn controle te brengen en dat hij alles zal gebruiken om de mensen te misleiden.

Het systeem van het beest

Laten we nu eerst teruggaan naar Gods waarschuwing omtrent het systeem van het beest. Kijk naar de werkelijke nadelen: door het gebruik van de kaart is een persoon in de eerste plaats onder absolute controle van het Babylonische financiële systeem en is net als Daniël gedwongen het systeem te aanvaarden. Zonder kaart is niemand in staat te werken, dat wil zeggen het product van hand of hoofd te verkopen, want zonder deze kaart kunnen geen gelden worden overgemaakt op zijn bank.

Onder zo’n systeem wordt de werker een uitgestotene van de samenleving. Een aandachtig waarnemer zal weten dat het gehele systeem hiervoor reeds gereed is. Het is eenvoudig uw bankrekening te blokkeren. De antichrist treedt op als een dictator. En de privacy? Elke gulden die wordt besteed, is geregistreerd en er is controle over elke transactie.

Reizen staat onder toezicht, wordt belemmerd of verboden, eenvoudigweg door het blokkeren van iemands rekening, dus is er een effectieve controle van het hele volk in deze eeuw van de New Age, de nieuwe wereldorde, die op zuiver geestelijke wijze de ganse wereld aan zich onderwerpt, want er is geen lidmaatschap, geen hoofdkantoor, er zijn alleen maar ‘sympathisanten’.

In Rusland zien we dat communisten beweren dat ze een democratisch systeem willen adopteren, met behoud van het ‘communistisch’ systeem. Rusland blijft een angel in ons welzijn. In Nederland begeven de vermoeide ambtenaren zich op het gladde ijs van de Zen-meditatie. Hiermee wordt een groot deel van de gezaghebbende organen voorbereidend beïnvloed. Wie is het gelukt dit door te drukken? Als de mensen dezer dagen hun Bijbel zouden lezen, zouden ze inzicht krijgen in de waarschuwingen die God hen voorhoudt. In Mt 7:15 worden we gewaarschuwd: ‘Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.’ Aangezien de wereldplanners er op uit zijn de westerse landen onder de invloed van hun systeem te brengen, hoe kunnen ze dat beter doen dan door middel van een betaalkaart of een identificatiekaart?

 

Het geheim rond het merkteken van het beest draagt een aantal kenmerken:

 1. het merk; het kan een logo zijn;
 2. de naam van het beest; deze kunnen wij identificeren door de getalswaarde 666 te decoderen {zie brochure ‘Getallensymboliek’ zie Moria_Apologetiek 00038 };
 3. persoonsidentificatienummer ter registratie’;
 4. acceptatie en aanbidding van zowel de antichrist als zijn beeld.

 

Zoals zij worden genoemd, komt het ons voor dat zij niet kunnen worden gescheiden. Wel het merk aanvaarden, maar niet het beest aanbidden? Daniël kwam erdoor in de problemen. Het merkteken is een onderscheidingsteken. Het woord ‘merk’ in de Bijbel komt van het Griekse woord ‘charagma’ dat wijst op een ingegrift beeld of een zegel op de huid. Ook hier is veel speculatie over. Met de uitvinding van de microchip, een klein ding dat zowel een merk als gegevens kan bevatten, is het mogelijk dit onderhuids of via laserstralen aan te brengen. Het wordt reeds op dieren toegepast.

In het licht van de bijbelse betekenis van ‘merk’ mag het in Opb 13:1 als iets nadrukkelijks gezien worden. De komende new agewereldleider zal het merk aanbrengen als een geestelijk statussymbool dat de meeste volgelingen vol trots dragen. Het te verbergen zou tekort doen aan zijn doelstelling. Satan zal liever vol trots legers van mensen zien met zijn zichtbare teken. Een groeiend aantal new agers ondergaat een inwijdingsceremonie en maakt zich als zodanig kenbaar. Satan kan wijzen op miljarden mensen waarvan hij zegt: ‘Zij behoren mij toe, God kan ze niet bereiken.’ Aan het teken herkennen zij elkaar dan. De bekende Amerikaanse schrijver Texe Marss noemt een aantal tekens die reeds worden gebruikt:

-driehoek;

-cirkel met of zonder punt in het midden;

-Egyptisch Ankh-teken;

-ster (schild) van David en hexagram;

-zon;

-swastika;

-alziend oog met of zonder driehoek;

-wiel;

-lotus;

-kristal;

-diamant;

-draak of slang;

-yin/yang;

-unicorn, pegasus, centaur;

-meermin;

 

Er is in Amerika een boek verschenen met veel occulte nonsens, maar met een teken op de omslag, dat als model wordt aangegeven, een cirkel, waarin een driehoek waarin weer een cirkel. Ook is er een new ageblad met een vijfpuntige ster, soms met de punt naar boven of met de punt naar beneden, terwijl het bekende satansteken uitsluitend met de punt naar beneden wijst.

Djawal Khul, de Tibetaanse meester, spreekt ook van een vijfpuntige ster, het pentagram, als inwijdingsteken, {zie afbeelding  }.

 

Bij een van de verschijningen van de geest die zich Maria noemt, alsmede in het door die geest gedicteerde boek (’O.L.Vrouwe, aan haar veel-geliefde priesters’) wordt ook gezegd dat haar ware volgelingen door een teken herkenbaar zullen zijn. Het zou jammer zijn als gelovigen die toch op Rome en op Maria georiënteerd zijn, het ‘merkteken’ zouden accepteren. Veel new agestromingen huldigen de hindoesymboliek en daar kent men het ‘derde oog’ en het rode teken op het voorhoofd. Het teken is een voorbeeld van een bloedverbond met de satan, waardoor ook de gedachtengang wordt beïnvloed. Christenen herkennen dat als ‘gedemoniseerd’ worden.

Wat zegt de Bijbel over een dergelijk merkteken?

‘Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken. Ik ben de Here.’, {Le 19:28 1Kon 18:28 }. Dit betekent dat we ook geen tatoeages mogen laten aanbrengen. Opb 17:1 leert ons dat in satans laatste dagen het één-wereld religieus systeem een herleving van het Babylonmysterie zal zijn. Wij verwachten, gezien de nadruk die op het teken wordt gelegd, dat de new agechristus of het beest zal eisen dat het merkteken als een zichtbaar teken van het beest en de inwijding daartoe, zichtbaar is.

Aan de andere kant lezen wij bijvoorbeeld in een Amerikaanse financiele Nieuwsbrief van april 1984: ‘Geen bank kaart, geen credit cards, geen chequeboek, geen cash, slechts een onzichtbaar (voor het menselijk oog) teken op uw hand of voorhoofd.’ Dit is de kern van een experiment dat in maart 1983 in Zweden begon. zeshonderd mensen gingen ermee akkoord hieraan deel te nemen. Ieder van hen kreeg een speciaal merk op de betrokken plaats met een speciaal, pijnloos stralingsapparaat en is nu voor het leven getekend (het is niet uit te wissen). ‘Het merk is geregistreerd in een computer en zal opgenomen worden op banken of waar men belangstelling heeft.

Als u door ‘het poortje’ gaat, wordt geregistreerd of u het merkteken draagt. Het registreert direct de gegevens in een computercentrum vanwaar alle informaties of hun transacties naar hun bank gezonden worden. Er is geen contant geld bij betrokken.’ Niet vermeld wordt of dit actief functioneert. Maar al zou u het merkteken hebben, en uw rekening is geblokkeerd, dan is geen kopen of verkopen mogelijk.

U kunt dus wel een merkteken krijgen, maar de echte problemen komen voor hen die aanbidding van het beeld weigeren, ‘zij zullen gedood worden.’

Jezus Zelf leerde ons niet te vrezen voor hen die het lichaam kunnen doden, maar eerder te vrezen voor hen die de macht hebben de ziel te doden. Maar Opb 14:9,10 leert ons dat God hen straft die het teken aannemen. Hoe moet dat nu met de christen, ‘wiens naam ingeschreven is in het boek van het Lam’? Voor zover wij nu kunnen zien, wordt het de ware christen onmogelijk gemaakt deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.

In de eerste plaats is overleving mogelijk door ‘gemeenschap der heiligen’, waarbij men elkaar diensten bewijst. Een andere mogelijkheid biedt misschien Lukas 16:9: ‘Maak u vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon’. Doelt dit op de mogelijkheid van ruilhandel? Wij denken vooral aan het begrip ‘manna’ en wat daarmee verband houdt. De Israëlieten konden ook niet bevroeden hoe de Here zou voorzien.

Paulus laat in 2Th 2:3 niets aan duidelijkheid te wensen over. ‘Laat niemand u misleiden. Eerst moet de grote afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verzet tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien dat hij een God is.’ Zijn systeem is ongetwijfeld al in voorbereiding. Ook zijn al de benodigde elektronische mogelijkheden in onze dagen beschikbaar en voor een groot deel ook reeds operationeel. De gebeurtenissen die in Openbaring worden vermeld, zijn reeds in Daniël 9:27 voorzegd: ‘Hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang, in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden, en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen en wel tot aan de voleinding toe.’ Een superwerelddictator sluit een zevenjarig verbond met Israël en hij zal dit na drieëneenhalf jaar verbreken.

 

Getallensymboliek

 

In ieder geval vereist het systeem een gouvernement met aan het hoofd de leider en ‘gemachtigde’, het beest. Zoals gezegd spreken de betrokken teksten over een aantal samengaande landen. Die gedachte is niet zo vreemd. Als men spreekt over ‘Uncle Sam’ als Amerika, bedoelt men het land en in het bijzonder de regering als geheel.

 

Er is verstand en wijsheid nodig om het ‘getal van zijn naam’ te berekenen, en tevens wijsheid en praktische kennis. Johannes spreekt niet voor krantlezers of voor luisteraars naar radiocommentaren, maar voor hen die de woorden van de profetie horen en deze bewaren.

 

De kanttekenaars van de Statenvertaling nemen aan dat dit getal de naam van een paus is. Hij is hoofd van de Roomse of Latijnse kerk, waar de taal der kerk Latijn en de Vulgata de overzetting van de Bijbel in het Latijn is. Er is geen redelijke bewijsvoering voorhanden in welke taal Johannes oorspronkelijk het boek Openbaring heeft geschreven. Commentatoren spreken elkaar tegen.

 

De Griekse en Hebreeuwse talen hebben geen cijfers, maar letters die de getalswaarde uitdrukken. Een naam kan dus worden herleid tot cijfers, een getalswaarde. In het Bijbels Hebreeuws worden de letters aan elkaar geschreven. Klinkers komen in het Hebreeuws niet voor, de Aleph, Jod en Ajin fungeren soms als klinkers. In zekere zin is het Hebreeuws een soort geheimtaal, maar het heeft in de joodse overlevering en visie in haar nieuwe vertalingen een nieuw licht gekregen.

Hoewel Johannes in het boek Openbaring deze getallensymboliek gebruikt, is het Prof. Weinreb geweest die er voor onze tijd een nieuw licht op heeft geworpen. De infrastructuur van het Hebreeuws is niet alleen uitgedrukt in lettertekens. De lettertekens en combinaties ervan hebben alle een getalswaarde. Gezien de constante getalswaarde van de letters en de woorden is het duidelijk, dat als het ware ‘achter’ de woorden een patroon van getallen schuil gaat. De techniek van de getalswaarde zoals in het boek Openbaring wordt gegeven, vindt men in de structuur van de Tenach (Oude Testament) reeds vervat. Ivan Panin geeft van die methode van getalswaarden een goed voorbeeld. In zowel de Engelse ‘Authorized Version’ als in de Nederlandse (oude) Statenvertaling lezen we in Jes 9:2: ‘Gij hebt de natiën vemenigvuldigd. Gij hebt hun blijdschap niet groot gemaakt.’ In de nieuwere Engelse Bijbel leest men echter evenals in de Nederlandse NBG-vertaling 1951: ‘Gij hebt hun blijdschap vergroot’. In het Hebreeuws bestaat het gehele verschil slechts uit een letter. De bijbelgetallen bewijzen dat de vertaling van het NBG de juiste is. Nu kunt u zeggen dat dat niet belangrijk is, maar als u zou lezen ‘Wie gelooft en zich laat dopen, zal niet gered worden’, zal dit u overtuigen. Er kunnen hiervan nog meer voorbeelden worden gegeven. Onzekerheden in de vertaling zouden hiermee kunnen worden opgelost. Het zou echter te ver voeren hierop nader in te gaan. Prof. Weinreb heeft die methode vergaand gepropageerd.

 

In de brochure ‘Getallensymboliek in het licht van de Bijbel’ {zie Moria_Apologetiek 00038 } vinden we de uitspraak: ‘Als je de grenzen kent, dan weet je ook waar het gevaar ligt van de overschrijding ervan.’ Lang voor Weinreb toonde Ivan Panin aan in ‘De Wonderen der Bijbelgetallen’ waaraan hij tientallen jaren werkte, dat volgens zijn methode van ‘numerieke waarde van woorden’ ook het Nieuwe Testament, maar dan in zijn Griekse grondtekst, goddelijk geïnspireerd moest zijn. Men komt dus tot een numerieke waarde van een woord of een naam. Hoewel wij redenen hebben aan te nemen dat de joodse man Johannes in het Hebreeuws de oorspronkelijke tekst schreef, kunnen wij dit niet met al te grote stelligheid beweren.

Wij bepalen ons thans tot het principe van het gebruik van getalswaarde van namen en woorden, waartoe het noemen van het bekende 666 aanleiding geeft. Het Griekse alfabet heeft 24 letters met een letterwaarde van 1 tot 800. Dit betekent dat men elke letter van een woord een getalswaarde kan geven en die bij elkaar optellen. Het Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters met een getalswaarde van 1 tot 400. Aleph= 1, beth= 2, gimmel= 3. daleth= 4, Hee= 5, jod= 10, kaf= 20, lamed= 30, kof= 100, tav= 400, enz. Het Grieks werkt op dezelfde wijze: alfa= 1, beta= 2, gamma= 3, delta= 4, iota= 10, rho= 100, enz. Men telt dus de numerieke waarde van een woord of naam op. Vanuit het getal kan men dus ook omgekeerd de naam berekenen. Maar ook een andere naam kan in het Grieks worden geschreven. De naam Robert in het Grieks: rho omicron beta epsil rho tau 100 70 2 5 100 300= samen 577. Ongeveer 1 naam op de 10.000 geeft de getalswaarde 666.

 

Het chassidisme besteedt veel aandacht aan deze methode. Als stichter wordt Israël Ben Eliëzer beschouwd (1700-1760, Medshibosh in de Oekraïne). Hij kreeg de naam Ba’l Sjem Tov (Hebreeuws voor: bezitter van de goede naam), met de initialen Jesjt. Hij benadrukte dat elke jood even waardevol is, al is zijn kennis nog zo beperkt. Aangezien iedere Griekse en Hebreeuwse naam opgeteld dus tevens een getal weergeeft, kan men een cijfer boven iedere letter zetten en hun getalswaarde optellen. Wij willen hierbij niet aan enige speculatie doen, zoals bij veel schrijvers over dit onderwerp het geval is. In de Bijbel worden nog andere getallen genoemd, zoals 1260, 1290, 1335, 2520, enz. Zie hiervoor het reeds genoemde boek van Panin.

 

Ds. Grattan Guinnes schreef in 1880 een boek waarin hij op bijbelse gronden berekende dat ‘de tijd der heidenen’ in 1917 beëindigd zou zijn. Het gebeurde ook. Jeruzalem werd in dat jaar door de Engelsen bevrijd van de Turken. Hierbij werd de profetie van Jes 31:5 vervuld: ‘Als vliegende vogels zal de Here der heerscharen Jeruzalem beschutten, beschuttend redden en sparend bevrijden’. Waar het om gaat is: welke plaats krijgt het?

Als men in het Nederlands hetzelfde kunstje toepast met de cijfers van het alfabet, dan wordt bijv. de cijferwaarde van ‘Lateinos’: l= 30, a= 1, t= 300, e (epsilon) = 5, i= 10, n= 50, o= 70 en s= 200, samen 666. Veel uitleggers hebben met spits vernuft getracht historische personen op deze wijze als antichrist te bestempelen, zoals Nero, Napoleon, Mussolini, Hitler, enz. Bij de naam Jezus in het Grieks gespeld, komt men op deze wijze tot 888. I= 10, e (eta) = 8, s= 200, o= 70, u= 400, en s= 200. Kurios (Heer) wordt dan 800, Christos 1480.

Wanneer wordt gezegd dat het getal moet worden berekend, terwijl tegelijkertijd het getal 666 wordt genoemd, betekent dit dat het getal met wijsheid moet worden ‘verklaard’. Opb 13:1 spreekt over wijsheid en verstand als over de letterwaarde en het merkteken wordt gesproken. Dat is inderdaad wel nodig, want de gevaren van speculatie op die terreinen die God nog niet geheel heeft geopenbaard, zijn vele. De vraag is ook of wij de Hebreeuwse methode moeten toepassen en of tevens de Griekse toepassing mogelijk is.

Er zijn direct al een paar zaken die we in ogenschouw mogen nemen. Gesproken wordt over een 10-statenbond en we lezen dat de leider ervan, die zich in de tempel zet, geen acht zal slaan op de God zijner vaderen, maar goden zal nalopen die zijn vaderen niet hebben gekend, {Daniël 11:38 }. Ingevolge Opb 17:1 zal Rome de zetel zijn van het godsdienstig systeem van de antichrist. Rome is op zeven bergen gebouwd en deze aanduiding vinden we in Opb 17:9. In Opb 17:1 is sprake van het oordeel over die grote hoer en in Opb 17:3 zit de vrouw op een scharlakenrood beest met eveneens de vermelde 10 horens en 7 koppen.

De hoer, het zinnebeeld van de kerk met de naamchristenen, zit op dat beest en oefent grote macht uit over de politieke leiders. In Opb 17:1 is sprake van het Grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Dit geeft aan dat alle godsdiensten onder haar controle vallen. De hoer zal streven naar geestelijke en wereldlijke macht. Ingevolge Opb 17:15 beheerst de hoer natiën en menigten van volken en talen. Geweldig zal de macht zijn van de grote hoer in Rome, {Opb 17:18 }. ‘En de vrouw die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde.’  Koningen geven hun kracht en macht aan het beest, {Opb 17:13 }.

Uit Opb 13:1 weten we dat de getalswaarde van de naamletters van de antichrist 666 is. Dat wil zeggen dat de getalswaarde van de letters samengeteld zeshonderd zesenzestig is. Er wordt ook gesproken van een merkteken. Is dat een teken, een merk, een logo of iets dergelijks? Niemand weet het zeker. Zeker is wel dat men deze 666 op vaak speculatieve en overbodige wijze toepast. Wij willen de mogelijkheid van een ingegrifte identificatiekaart, waarop alle drie de gegevens mogelijk kunnen worden aangebracht, ter overweging geven. Want terwijl men wacht op het signaal van de tekens op hand en voorhoofd kan ongemerkt de kaart, die het product van hand en hoofd belemmert, al in gebruik zijn.

Dat aanbevolen wordt ‘wijsheid en verstand’ te gebruiken om die gegevens te decoderen, wijst op een gegeven waar openbaring voor nodig is om achter de waarheid te komen. De waarheid wordt gevonden in: ‘De Geest der waarheid zal u de weg wijzen tot de volle waarheid, Hij zal u de toekomst verkondigen’, {Joh 16:13 }. ‘Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd’, {1Co 4:1 }. Maar aan Daniël wordt opgedragen de woorden te verbergen en het boek te verzegelen tot de eindtijd, {Daniël 12:4 }.

Dr. Harvey A. Smith, een messiaanse jood kwam met een ander idee. Hij zei dat het Hebreeuwse getal 666, het getal van het beest (gouvernement) is, waarvan een man de leider is die voor hen optreedt. Als men 6 + 6 + 6 berekent, komt men op 18. Het getal 18 is in het Hebreeuws het woord voor chai = ‘Leven’. Dit is ook het getal van het college in Jeruzalem. Dit zou dan het merkteken van het beest zijn. Maar omdat dit chai het ‘goddelijk leven’ is, achten wij dit discutabel. Het ankh-teken is een Grieks religieus symbool en betekent eeuwig leven. Het is een denegrerende nabootsing van het kruis. De new agebeweging hecht er grote waarde aan.

 

De voortschrijdende techniek gaat ons leven beheersen

 

Het is interessant te zien hoe de gegevens die al in het boek Openbaring zijn beschreven, nu in onze tijd vaak onopgemerkt, probleemloos, worden gerealiseerd. De bank- en giropas zijn gemeengoed geworden, maar weinigen realiseren zich dat de magneetstrip of een chip met een voor de computer leesbare identificatie niet alleen deuren opent, maar dat ook de kredietwaardigheid van de rekeninghouders wordt gesignaleerd. Als men het woord ‘in behandeling’ leest op het scherm, realiseert men zich niet dat de verbinding met het computerbestand tot stand wordt gebracht. Als men het voor ieder persoon vastgelegde krediet overschrijdt, wordt de betaling geweigerd. Op hoog niveau wordt een controlecomputersysteem klaargemaakt, zonder ons en over ons.

In 1980 reeds is er een Internationaal Banksymposium gehouden in Kopenhagen met de titel SIBOS (Swift International Bank Operation Seminar), waar meer dan 1000 bankiers uit 35 landen waren verzameld. De organiserende instantie is de SWIFT (Society for Worlwide Interbanking Financial Telecommunication). Deze werd in 1973 opgericht en vervult thans een sleutelrol in het internationaal berichten- en betalingsverkeer. Het hoofdkwartier zetelt in Brussel, maar alle grote landen hebben een SWIFT-contact.

In ons land is in Leiden een contact- en trainingscentrum. Daar wordt de centrale bankadministratie gevoerd. Wij beschikken nog over een kopie van een advertentie waarin men academisch gevormd personeel vraagt, dat een jaar in Leiden wordt opgeleid. De decentralisatie van het computervermogen is een belangrijke fase in de elektronisering van de totale ‘administrering’ (data) in de samenleving.

Volgens een televisiespot probeert onze regering ons alsnog ervan te overtuigen dat onze persoonsgegevens ‘veilig’ zijn. Het is maar wat men daaronder verstaat. Als u momenteel bijvoorbeeld in Timboektoe door middel van een credit card een auto wilt kopen, anwoordt het SWIFT-kantoor of u kredietwaardig bent. Een en ander geschiedt zo geheimzinnig dat een loketbeambte vrijwel zeker niets met zekerheid over SWIFT zal kunnen zeggen. De dag komt, dat het onmogelijk is te handelen of in levensbehoeften te voorzien zonder (met een bepaalde goedkeuring) ‘geregistreerd’ te zijn. Alle facetten van dit systeem zijn reeds lang aanwezig en in gebruik.

Wij hadden in de jaren zeventig een bedrijf waarvoor wij voordelig inkopen konden doen bij de groothandel MACRO. Toen wij daaruit weg zouden gaan, dachten we nog wel even wat te kunnen inkopen. Toen we onze pas bij de kassa toonden en de cassière ons aansluitingnummer intikte, viel er een rood klepje voor. Toen de toegewenkte manager het klepje zag, zei hij: ‘U bent uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel. Neemt u dit nog maar mee, maar kom niet meer terug.’ Protest dat dit pas eind van die week zou geschieden, hielp niet. Toen begrepen we hoe het in de toekomst gaan zou.

Er komt een dag dat onze credit card een persoonlijke ‘identificatiekaart’ zal worden, waarop al onze persoonlijke gegevens vermeld staan. Wij zullen één registratienummer krijgen, waarmee al onze gangen kunnen worden nagegaan, of worden belemmerd. Dit gaat steeds verder en velen worden ongerust, zodat er een stichting in het leven werd geroepen om hier tegen te protesteren: ‘Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie’. De genoemde tv-spot waarmee men ons gerust wil stellen, houdt de erkenning in van het bestaan ervan. Wanneer gezegd wordt: ‘Indien iemand een oor heeft, hij hore’, wijst dat erop, dat opmerkzaamheid wordt gevraagd voor hetgeen er gaat gebeuren.

In deze uren der duisternis, die over de gehele wereld komt, wordt het volk Gods aangeraden zich te bezinnen op de waarheid, ongeacht het persoonlijk verlangen. Ook het christendom in de westerse welvaartstaten zal aan de waarheid moeten wennen dat vervolging onafscheidelijk aan de dienst van de Heer verbonden is. ‘In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed  … ’ Naast de bekende credit card, bankpas en magneetkaart bestaat er nog een aantal andere controlemogelijkheden in deze context. Voor de bar- of streepjescode verwijzen wij naar onze andere publicaties. {Zie afbeelding 30400 }

 

Overzicht

 

In de eerste plaats weten we de dag noch het uur waarop onze Heer Jezus Christus terugkomt. Wel weten we dat onze levenshouding moet zijn: in geloof en in verwachting van Zijn komst steeds bereid te zijn hem te ontmoeten. Alleen de Vader heeft dat tijdstip in Zijn hand. Wij kennen ook niet het uur van de antichrist. Wel zijn er voor beiden signalen die op hun komst wijzen.

 

De openbaring van de antichrist gaat aan die van Jezus vooraf. In de eerste drieënhalf jaar zal er (schijn) vrede zijn. De antichrist is een man van vlees en bloed, die volkomen door de satan wordt overheerst. De verdrukkingsperiode beslaat zeven jaar, een periode van wereldbeproeving en lijden. Het is de tijd dat de antichrist, bijgestaan door de valse profeet die iedereen tot gehoorzaamheid aan het beest zal brengen, zal regeren over een federatie van de tien staten, die vermoedelijk zal omvatten de EU, aangevuld met de Verenigde Staten (of de tweemaal vijf staten van het Oudromeinse Rijk), {zie Daniël 9:27 Mt 24:21-24 }.

A. Niemeyer merkt op dat het boeiend is de profetie van de wereldmachten te bestuderen, daar wij de elementaire karaktereigenschappen van het Romeinse wereldrijk in onze dagen opnieuw zien verschijnen. De tijden van toen zijn een blauwdruk voor de dagen van nu. Ook de kerk van Rome heeft haar geestelijke bouwstenen aangedragen tot op de dag van heden. Steeds meer neemt dit machtsblok de oude grenzen aan van het vroegere Romeinse Rijk. Inmiddels is een Europese munt ingevoerd. Met de euro is een uniforme macht gecreëerd die naar een wereldhandelssysteem kan voeren, dat in de Bijbel Babylon wordt genoemd. De bestaande munt zal verdwijnen door de overgang naar meer en meer elektronische betalingen.

 

Het merkteken kan, zoals beschreven staat een teken zijn op de hand of het voorhoofd met drie gegevens, of als resultaat van hand- en hoofdarbeid worden gebundeld op een identificatiekaart, met alle persoonlijke gegevens of een nummer dat computergestuurd alle informatie verschaft. Aangezien mensen nog wel eens hun kaart kwijtraken, kan een registratieteken op hand of hoofd worden aangebracht. Het merkteken en de daaraan verbonden levensvoorwaarden kunnen wereldwijd hun invloed uitoefenen. De antichrist is een demonische imitatie van de ware Christus, zelfs het beschreven merkteken is een imitatie.

In Deut. 11:18 lezen we: ‘Gij zult mijn woorden tot een teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdband tussen uw ogen zijn.’ Hier is dus het merkteken waar het om gaat, de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hierover is eindeloos gespeculeerd. God heeft echter nog niet geopenbaard hoe dit precies tot stand zal worden gebracht, teneinde te voorkomen dat het als gemeengoed overal (ontijdig) zou worden aangebracht. We weten verder dat het te berekenen getal van het beest het getal van een mens is, namelijk zeshonderdzesenzestig. Door de getalswaarde van de naam kan men, als de tijd daar is, de naam als zodanig controleren. Verder gaat het over kopen of verkopen, maar het is meer dan dat, het gaat over handel, bezit, vermogen, brood en hebzucht, kortom om het wezen van de mens en zijn levensvoorwaarden.

Hoewel de antichrist macht is gegeven over elke stam, natie, taal en volk, en het hem lukt heiligen te overwinnen, lezen we anderzijds in Opb 13:8: ‘En allen die op aarde wonen zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam’. Die zijn dus uitgezonderd. Hoort u daar ook bij? Terwijl de wereld het beest aanbidt, treedt hij op als imitator in de voetsporen van de komende Jezus in Jeruzalem. De indruk wordt gewekt, dat hij iets bijzonders doet in Israël, waardoor de Joden hem zullen aanvaarden. Is hij het die veiligheid brengt en het bestaan van Israël als natie ten opzichte van de omringende volken garandeert? Te denken valt vooral aan Syrië, maar ook aan Rusland, dat in de geschiedenis regelmatig zo’n twijfelachtige rol heeft gespeeld, of aan Iran met zijn vernietigende wapens.

De wereld juicht dat Rusland nu nog maar drie maal de wereld kan vernietigen met atoomwapens. Hoewel de Verenigde Naties reeds het symbool hebben van de wapens die omgesmeed worden tot een ploegschaar, zal nog menige oorlog worden gevoerd.

Ook spreekt de profeet Ezechiël nog over Magog in het land van Gog en de grote strijd in het Dal van Megiddo, een strijd die door God zal worden gewonnen. In de machtsverhoudingen is er in het land van de vorst van Rosh niets veranderd. En de Bijbel profeteert dat dit altijd zo zal blijven. Sommigen menen dat de militaire macht van het Kremlin niet zal wijken, want men bereidt een rooftocht voor op Israël. God zal het Rode Leger een vernietigende nederlaag toebrengen op Israëls bergen.

Wij leven nu in zeer ernstige tijden, zoals de wereld ze nooit eerder gekend heeft. Syrië werd zwaar bewapend door Rusland met de modernste wapens, ook China heeft wapentuig geleverd.

Ten slotte bespreken wij de persoon van de antichrist. Het is een zorgelijke zaak dat deze figuur wel uit hun eigen gelederen moet voortkomen, want anders zullen de Joden hem niet aanvaarden als de schijnchristus. Hij zou een afvallige kunnen zijn uit de stam Dan, die niet genoemd wordt in de 144.000 verzegelden in Opb 7:4-8. Nogmaals noemen wij Joh 5:43 waarin Jezus tot de Joden zegt: ‘Mij neemt gij niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen’. Satan zal een boze geest in hem doen komen. Deze macht zal uit de duisternis komen, {2Pe 2:4 }. Hierdoor zal de antichrist satanisch, occult en demonisch worden beïnvloed en hij zal de hele wereldbevolking in verbazing brengen. Hij zal daartoe een leider zijn, een economisch en financieel genie en een groot militair en politiek strateeg.

 

Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden, {Lukas 21:8 }. Van den beginne af heeft de satan alles in het werk gesteld om de mens te verleiden en af te leiden van Gods wegen. Hij verleidde de mens de verkeerde keuze te maken tussen geestelijk eeuwig leven en kennis en wetenschap, met de belofte van goddelijkheid. Dat was bepalend voor de menselijke levensstijl aller tijden en voor alles wat wij nu kennen als het leven van de wereldse mens. God gaf de mens een grote vrijheid en daarmee een grote last, die hij vrijwel niet aankon. ‘Alleen wanneer de Zoon u vrij heeft gemaakt, zult gij werkelijk vrij zijn.’

Satan stelde de Here Jezus in de woestijn drie belangrijke vragen: de eerste was de vraag naar brood. Ook hierin ligt het normale leven verborgen, dagelijks brood, brood en meer brood. De tweede was naar mystiek (spring van het dak af). Het tweede beest verricht ook wonderen. De derde was autoriteit, macht. Wie meer autoriteit heeft, heeft meer macht. Jezus wees ze alle drie af. Dit zijn drie uitermate intelligente vragen en ze vormen nog steeds de drie elementen waarmee de satan de wereldse mens beheerst. De stelling dat het ontsluiten van het geheim van het merk en de getallen van het beest wijsheid en verstand behoeven, doet ons waken voor de oppervlakkige benadering ervan, maar stelt ons alsnog voor een raadsel hoe het merkteken op de hand en op het voorhoofd wordt aangebracht of dat er een vergelijkende methode wordt toegepast.

 

Wat zijn de karakteristieken waaraan de antichrist herkenbaar is?

 1. Hij zal als leider van de federatie dodelijk gewond worden (mogelijk door een tegenstander), maar hij zal herstellen.
 2. Hij zal populair zijn en aanbeden worden, {Opb 13:8 }. De gehele aarde zal hem met verbazing achterna gaan. Men zal ook de draak (de satan) aanbidden.
 3. Niemand zal hem durven bestrijden, {Opb 13:4 }.
 4. Hij zal ‘de heiligen’ bestrijden en hen overwinnen.
 5. Hij zal zich als een dictator gedragen, maar ook die macht hebben, {Opb 13:7 }.
 6. Hij zal zich in ‘de tempel’ zetten om aan zich (namens de satan) te laten zien dat hij een god is.
 7. Daniël 9:27 spreekt van een zevenjarig verbond met Israël. Halverwege zal hij dit verbreken. Sommigen menen dat hij het altaar uit de tempel zal verwijderen en zijn beeld daarvoor in de plaats wil zetten. De Joden zouden dat weigeren.
 8. Hij stelt zichzelf boven God die hij niet erkent, {Daniël 11:37 }
 9. Op de goden van zijn vaderen zal hij geen acht slaan. Hij vereert de god die zijn vaderen niet hebben gekend.
 10. Hij beloont degenen die hem en zijn vreemde god vereren.
 11. Door middel van getallensymboliek is zijn naam te herkennen.
 12. Hij wil allen dwingen zijn merkteken te dragen.

 

Wij laten nog even in het midden of de bouw van de derde tempel in Israël een signaal kan zijn. Er is een mogelijkheid dat de antichrist zich zal aanbieden in het Israël-Arabieren-dispuut. Wij weten dat bij voorbaat ‘zij die het Lam volgen’ hierin afgezonderd worden en leggen dit in Gods hand: ‘Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is meerder dan die in de wereld is.’ {1Jo 4:4 }. Hieruit blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaard hebben.’ {Opb 14:12 }.

 

Met dit ‘beest’ en zijn valse profeet loopt het slecht af, {Opb 19:20 }: ‘En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden, levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs.’ Daniël 7:3-8 spreekt van de vier grote dieren die geweldig sterk waren, en de opkomst van een kleine horen met ogen van een mens, vol grootspraak. Drie van de overige horens werden daarbij uitgerukt. Opb 17:3 spreekt van de vrouw op het scharlaken beest met de zeven koppen en 10 horens die ook in Opb 13:1 genoemd worden, die godslasteringen sprak. Opb 17:7-10 spreekt van de vrouw (de koningin des hemels) en van de 7 koppen en 10 horens als de koningen. Daniël 7:25 spreekt weer van drieënhalf jaar. Daniël 7:21 spreekt van de grootspraak van de 10 horens (koningen) en het overwinnen van de heiligen.

 

Na die eerste drieënhalf jaar, waarbij de antichrist zich in al zijn hardheid toont, volgen er nog drieëenhalf jaar, waar Opb 15:1 en Opb 16:1 spreken van de oogst, het lied van de overwinnaars, de zeven schalen der gramschap en de zeven plagen van Godswege. De eerste kan men de vervolgingstijd noemen en de tweede de verdrukkingstijd. Daar komt een einde aan met de komst van de ware Messias, als het beest en zijn profeet worden overwonnen.

 

Er blijven voor ons een paar vraagtekens over. Misschien dat een lezer hierin visie ontvangt. Hoe komt men  —  vanuit een centraal punt  —  te weten wie het merkteken heeft geweigerd en als tweede: Hoe weet men dat iemand ‘het beest niet aanbidt  —  en wordt gedood’? {Opb 13:15 }.

 

De vierde optie: de new agebeweging en hun christus

 

Er leeft een stroming onder ons met miljoenen volgelingen die zich inzetten voor de eindtijd naar hun patroon, waarvan wij u de informatie niet mogen onthouden. Dat is de wereldwijde new agebeweging. Voor nadere informatie verwijzen wij naar onze publicaties hierover {o.a. ‘De Verborgen gevaren van de Regenboog’ zie Moria_Apologetiek 00023 }. De new agebeweging, beter genoemd de nieuwe wereldorde, heeft als zodanig geen eigen leider, geen wezenlijk hoofdkwartier, echter wel een aantal organisatorische en trainingscentra.

Wij noemen het TARA-Centrum en Lucis Trust (vroeger Lucifer Trust) in Amerika en de Findhorn Foundation in Schotland. In vrijwel elk land, ook in Nederland, hebben zij onderafdelingen. Men kent geen ‘leden’, slechts sympathisanten, dat zijn alle alternatieve en sektarische stromingen, ook al noemen zij zich niet zo, of menen zij geen directe banden met de beweging te hebben. Het aantal sympathisanten loopt in de miljoenen. Wij hebben ontdekt dat zelfs de hindoes en de moslims (gestimuleerd door de Hamaddiyah), en nu ook de kerk van Rome (door ‘Maria’), de communisten en de humanisten hierbij betrokken zijn.

De new agebeweging heeft wel een eigen ‘Messias’, die nog wel niet geopenbaard en geheel geaccepteerd is, maar die zich zal aankondigen op wat hij noemt ‘de Verklaringsdag’. Dat is Maitreya, die zich de Christus noemt. Een van hun symbolen is de slang die zichzelf in zijn staart bijt. Ik kan niet genoeg benadrukken dat het grootste obstakel voor de new agebeweging de kerk of gemeente is. Het zaad van de haat tegen de christenen wordt reeds op subtiele wijze gestrooid in allerlei lectuur, hoewel vaak niet opgemerkt. De feitelijke aanval is volgens de TARA-deskundige Troy Lawrence toebereid voor de periode 1992-1996. In subtiele hints en insinuaties, tot beschuldigingen toe, zal de christengemeenschap verantwoordelijk worden gesteld voor allerlei misstanden, met inbegip van bijvoorbeeld aids, asociaal gedrag jegens homoseksualiteit, tot wereldhonger toe.

De Lord Maitreya is levend en wel en verblijft in Londen. Ik wil niet met stelligheid beweren dat hij de antichrist is, de valse Messias, maar velen (uit de new agebeweging) geloven dit wel. Zeker is dat miljoenen moslims en new agers zich op zijn openbaring voorbereiden. De eigen naam van Maitreya is Mubarak Ahmad. Men zegt dat hij een nakomeling is van de stichter van de Hamaddiyah moslims. Hij wordt de nieuwe kalief, de leider en vertegenwoordiger van de Hamaddiyah- gemeenschap.

Deze man is voorbestemd de Kalief-ul-Masih V te worden, leider van de veertien miljoen moslims in de stroming. In 1977 werd hij door zijn oom, de Kalief-ul- Massih IV, naar Londen gezonden om de Londen-Mission van de Hamaddiyah op te zetten. De heilige profetenmantel zou op elk van Ghulams ware opvolgers vallen. De kaliefs waren profeten, priesters en leiders van de speciale islamitische tak, ook wel soefi’s genoemd. Hij zal de kalief zijn van een nieuw moslimimperium. Volgens Troy Lawrence is hij de achter-achter-kleinzoon van Ghulam Ahmad en zal hij de vijfde kalief van de islamitische Hamaddiyah-beweging zijn. Hij wacht slechts op de dood van zijn oom (die geen zoon heeft), Tahir Ahmad, die vrij oud en naar men beweert nogal ziekelijk is.

Voor de moslims is hij de lang verwachte Imam Mahdi, voor de hindoes is hij de Krishna, de boeddhisten verwelkomen hem als de lang verwachte vijfde (en laatste) Boeddha, voor de Joden is hij de Messias waar zij naar uitzien, en voor de niets-vermoedende christenen is hij de wedergekeerde Christus. De Lord Maitreya arriveerde in Engeland vanuit Pakistan en leeft in Londen. Hij is in 1962 geboren en nu ongeveer 30 jaar oud. De Maitreya-mantel zou in 1982 op hem vallen, maar de tijd was nog niet rijp. Zijn oom, Tamil Ahmad, de leider van de veertien miljoen Hamaddiyah-moslims kwam dat jaar zelf ook naar Londen; maar hij herstelde zich van die ziekte, zodat de toen beloofde ‘Verklaringsdag’ van Maitreya de christus uitbleef. Maar dat uur nadert snel.

In een publicatie van eind juni 1992 werd de spoedige komst van dat uur opnieuw aangekondigd. De samensmeltende politieke, economische en religieuze stromingen worden rijp voor die tijd. Maitreya wil slechts spreken voor een platform dat zij voorbereiden. Hij zal dan televisie en radio beheersen en een ieder zal hem verstaan. En als de judeo-christengemeenschappen dit weerstaan, dan komen zij in gevaar. Hij begon zich de grote wereldleraar te noemen  en is in feite het hoofd van de geestelijke hiërarchie van de meesters uit India, die evenals de new agers uitzien naar de realisering van het aquariustijdperk.

Hij heeft een eigen profeet, de Schotse Benjamin Creme, die als een Johannes de Doper de wereld rondreist om hem aan te kondigen. Hij zou in telepathisch contact met hem staan. Ook Nederland heeft een vertegenwoordiging die een eigen maandblad Share (letterlijk ‘verdelen’) uitgeeft en Benjamin Creme komt twee maal per jaar naar Nederland om de 75 transmissiegroepen die hier actief zijn, te trainen. Ik heb een paar uur met hem gesproken, o.a. om na te gaan of Maitreya al eerder in Krishnamurti herkend zou zijn. Het antwoord was bevestigend. Alleen de soefi’s hebben een ‘kalief’.

Volgens Robert F. Riggs, een occultist en kenner van de islam, zal het wel toeval zijn dat in het Koine Grieks, de taal van de Apocalyps, de woorden ‘Caliph’ en ‘Cal’lif’ de getalswaarde 666 hebben. Het oudste mannelijke kind in de directe lijn van Ghulam wordt steeds genoemd Khalifat-ul-Masih. De eerste kalief was Nuruddin, de zoon van Ghulam. Hij werd de Kalief-ul-Masih I (de eerste opvolger van de Messias). Elke kalief zou de drager zijn van de geest en de kracht van Ghulam. Daar wacht de Maitreya vrijwel zeker op.

De kaliefs regeren over de Hamaddiyahs met ijzeren hand. Zij verspreiden het soefisme als geheime gemeenschappen over de gehele aarde. Er zijn soefimeesters in Arabische Staten, Rusland, China, enz., maar ook in Nederland. De laatste kalief wordt genoemd ‘goddelijk licht’. Zij hebben allerlei soorten messiaanse namen en titels. Toen de kalief Tahir Ahmad IV kortgeleden in Nederland was, werd ik uitgenodigd voor een discussie met de kalief.

Een van de merkwaardigste vragen was wat het verband was tussen de vrijmetselaars en de illuminati. Het bleek dat verschillende van zijn volgelingen belangstelling hadden voor de vrijmetselarij. Op mijn vraag wat zij met de illuminati van doen hadden was zijn antwoord, dat zij daar in de toekomst mogelijk mee zouden samenwerken.

Kunt u zich een moslim voorstellen die veel afweet van de illuminati en de CFR (Council on Foreign Relations)? Het geeft te denken. De man was bijzonder intelligent en goed geïnformeerd. Het bleek wel, dat hij fel antichristelijk was. Hij zei dat de Bijbel vol fouten stond en dat Mohammed al die fouten in de Koran had verbeterd. Fundamentele christenen vormen een hinder voor Lucifer en zijn heir, met inbegrip van zijn menselijke volgelingen. New agepropagandisten vertellen hun volgelingen in nauwelijks bedekte termen dat de christenen hinderlijk zijn en ‘afgevoerd’ moeten worden. Als Maitreya aan de macht komt, zal dat soort hints duidelijker worden. Wij worden gezien als bijgelovige, gevaarlijke fanatiekelingen wier ‘slechte karma’ deze aarde belemmert in zijn volgende quantumstap in de evolutie. De yin en yang symbolen worden veel gebruikt in de new agelectuur, zoals in deze voorbeelden. {Zie afbeelding 20400 }

 

Troy Lawrence, die tot zijn bekering ingewijde was in het TARA-centrum, zegt dat ons een kans zal worden gegeven te veranderen en Maitreya te aanbidden, evenals de rest van de wereld. New ager Barbara Hubbard zegt: ‘Mensen zullen veranderen of sterven. Dat is de keuze.’ Benjamin Creme zegt: ‘Maitreya zal de nieuwe wereldorde leiden als de synthese van de nieuwe wereldstaat en de nieuwe wereldreligie.’ Verschillende onderdelen van de Verenigde Naties, geleid door de theosoof Robert Müller, bereiden mede die weg. Wie zal de nieuwe wereldorde leiden? Creme en anderen zeggen dat het ongetwijfeld Maitreya zal zijn. Hij zal wonderen werken en spreken in broederlijke liefde en de rijkdommen der aarde rechtvaardig verdelen (share). Zodra hij macht heeft, zal de sluier vallen. Bloed zal vloeien. Miljoenen zullen sterven door mismanagement. De christenen zullen de schuld krijgen. Dan zal het gebeuren, (Troy Lawrence). Veel christenen zullen ongetwijfeld hun knieën buigen voor Baäl. De ware evangelische en fundamentele christenen  —  minder dan nu geteld  —  zullen de bedreiging van de dood ervaren. Zij die niet het merk van het beest dragen, zullen ‘gemerkt’ worden voor verdelging. Landen die weigeren de christenen uit te leveren, zullen bedreigd worden met nucleaire vernietiging.

 

Wij willen nogmaals benadrukken dat het bijbelboek ‘Openbaring van Jezus Christus’ nadrukkelijk spreekt over hen ‘die het Lam volgen op de voet’. Zij zijn in Gods handen. Dit moge voor ieder een aansporing zijn dit persoonlijk in overweging te nemen. Een ding is zeker, aan die verdrukkingstijd komt een eind bij de komst van de ware Messias, als het beest en zijn profeet overwonnen worden, {Opb 19:1,20:1 }. Zij werden gegrepen en beiden geworpen in de poel des vuurs. Ook de draak, de oude slang, dat is de duivel en satan werd gegrepen en ‘Hij bond hem duizend jaren en wierp hem in de afgrond  …  en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest, noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.’

 

Gedurende deze duizend jaar zal Jezus heersen als koning met hen die ‘met Hem zijn’, in de eerste drie hoofdstukken van het boek Openbaring zeven maal genoemd: ‘Zij die overwinnen’. Satan zal ‘gebonden’ zijn gedurende die 1000 jaar en niemand kunnen verleiden. Er zal vrede heersen zowel tussen mensen als tussen dieren, {Jes 11:6-9 }. De ware vrede in de harten en de huizen der mensen blijkt uit de profetie van, {Jes 2:2,3 }. Als de volken naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs optrekken, ‘opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord des Heren uit Jeruzalem’. Tot slot: ‘Waak dan, want gij weet niet wanneer de heer des huizes komen zal, laat op de avond of te middernacht, bij het hanengekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet als Hij plotseling komt, u slapende vinde’, {Mr 13:35,36 }, Want Ik zeg u allen: Waakt!

'

Jur