English & other languages: click here!

De Amandelboom zal bloeien

In Israël viert men de 15e van de maand Sjevat "Toe Bisjwat" (bij ons achterin de maand januari). Het is het feest van de bomen. Het is geen Bijbels feest, maar een mooie traditie.

Het is nog winter, het is koud. De zon krijgt alweer meer kracht. In Israël bloeit de amandelboom alweer met roze of witte bloemen en gele meeldraden. Ze lijken zo teer, maar ze kunnen de kou verdragen. Plotseling komt er leven uit takken die kaal en dood leken. Zo spreekt God door heel de schepping van LEVEN dat voortkomt uit de dood. En dat mag ons moed geven.

God zelf gaf opdracht om de menora te voorzien van bloemkelken in de vorm van amandelbloesem.  Exodus 25:33-34 en Exodus 37:19,20.

De staf van Aäron bracht bloesem voort en bloeiende bloemen, en droeg amandelen. Numeri 17:8

Het woord van YHWH kwam tot mij: Wat zie je Jeremia? Ik zei:  ik zie een amandeltak (shaqed  שָׁקֵד = amandel). Toen zei YHWH tegen mij: dat heb je goed gezien, want ik waak (shoqed שֹׁקֵד = waken) over mijn woord om dat te doen.  (Jeremia 1:11, 12)

In deze tekst zien we een woordspeling in het Hebreeuws, zoals dat zo vaak in Gods Woord voorkomt. In onze vertalingen komt dat niet tot zijn recht. Het woord voor “amandel” en het woord voor “waken” wordt met precies dezelfde letters (medeklinkers) geschreven. Het Hebreeuws kent geen klinkers. De uitspraak verschilt enigszins.  

 

Het woord shaqed wordt  vertaald als waakzaam, alert of slapeloos zijn. De amandelvormige dragers van de olie in de menora, zorgden voor het licht in de tabernakel. Ze leren ons wat het is om een lichtdrager zijn. Zij, of wij, moeten waakzaam en alert zijn als "kinderen van het licht". 

 

1 Thessalonicenzen 5:2-6  Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. 3. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.  Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.  U BENT ALLEN KINDEREN VAN HET LICHT en KINDEREN VAN DE DAG. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan, zoals de anderen, NIET SLAPEN, maar laten wij WAAKZAAM EN NUCHTER ZIJN.

Kinderen van de duisternis zijn degenen die de Tora niet kennen, en geen deel aan de Levende Tora Yeshua hebben, die het LICHT van de WERELD is.  

God waakt over Zijn Woord! Hij brengt alles tot vervulling. Al zijn beloften worden waar gemaakt. Maar ook de aangekondigde oordelen, als we zelf onze weg bepalen en ons niet storen aan Zijn geboden. Dat geldt voor ieder persoonlijk, maar het geldt ook voor de naties van de wereld die geregeerd worden door hun machthebbers. In deze tijd zien we dat de machthebbers geregeerd worden door de duisternis. Maar ook dat heeft Gods Woord ons voorzegd. 

Psalm 2:1,2 Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde: Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!

God let erop wat onze houding ten opzichte van Hem is. Hij waakt over Zijn Woord om te doen wat daarin staat.

Acht het enkel vreugde, mijn broeders (en zusters), als gij in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. (Jakobus 1:2-4)   

We lijken soms net zo teer en zwak als de bloesem van de amandelboom. Vooral nu de wereld zo donker kleurt en de nacht komt, waarin niemand kan werken. Dit kan ons benauwen en daardoor wordt ons geloof op de proef gesteld. Dan komt het erop aan om te volharden, in de wetenschap dat God waakt over Zijn Woord. Gods Woord dat vast en zeker is zal ons bemoedigen. Dat maakt ons sterk, midden in de kou van de winter. En dan plotseling breekt de bloesem uit: het LEVEN! En dat zal gaan leiden tot veel vrucht waarmee YHWH verheerlijkt wordt. De winter gaat voorbij, de lente komt! Ook geestelijk! 

(Toe Bisjwat betekent gewoon 15 Sh'vat, dus de datum)

Ida