English & other languages: click here!

Max Blokzijl politicus en zanger 1940-1945

Volgens Wikipedia:

Marius Hugh Louis Wilhelm (Max) Blokzijl (Leeuwarden20 december 1884 – Den Haag16 maart 1946) was een Nederlandse zanger en journalist. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij één van Nederlands bekendste collaborateurs. Na de bevrijding werd hij ter dood veroordeeld en gefusilleerd.

 

Uit een artikel van E. Smit: ‘Bestaat er een plan? ‘ (1975)

De toepassing in "wit op zwart" is ter vergelijking onder een uitspraak van Weishapt toegevoegd.

 

HET VOORBEELD VAN MAX BLOKZIJL.

Een herinnering uit de oorlog ‘40-’45 (Mussert of Moskou in "De Meiboom") dient hiertoe als illustratie. De beruchte N.S.B.-er Max Blokzijl, de Nederlandse "Goebbels," hield in de oorlogsjaren regelmatig radiopraatjes, waarin hij aanklacht op aanklacht richtte tegen de zg. "verrotte vóóroorlogse Nederlandse democratie". Hij deed dit op zeer bekwame wijze, en zelfs goede vaderlanders moesten erkennen, dat zijn aantijgingen zeker voor 90 procent juist waren!

Ondanks zijn "gelijk" ging de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk er in 1945 mee akkoord, dat deze man als landverrader werd terechtgesteld En waarom? Niet om zijn gelijk, maar om zijn motief: hij wilde de "nieuwe orde" van het Nationaal-Socialisme voor deze inderdaad niet schitterend werkende democratie, in de plaats stellen.

Bij uw beoordeling van de huidige luidruchtige aanklagers van onze samenleving, zou het goed zijn, als u ook steeds de vraag blijft stellen naar hun werkelijk motief.

De lijst van verontrustende verschijnselen, zoals elders vermeld:: gezagsondermijning, seksuele ontsporing, verdovende middelen, bespotten van geloof, vaderlandsliefde en gezinsverband, enz., behoren alle tot de oorspronkelijk door de Illuminatie bedachte middelen, die tot "hun" einddoel moeten leiden. De plannen, omstreeks 1776 uitgedacht, zijn thans voor onze ogen in volle uitvoering!

 

Vindt u dit alles ongeloofwaardig?

Doordat tegenwoordig de Bijbelse waardering voor "de mens" in diskrediet is gebracht, en het een modeverschijnsel is, om vooral te geloven in de uiteindelijke "goedheid van de Mens" ("Mens" het liefst met een hoofdletter!), zal het velen van u bijna onmogelijk zijn om dit verhaal te geloven. Dat mensen zó slecht zouden kunnen zijn, is voor de meesten onvoorstelbaar.

 

Maar … ..bent u het optreden van Hitlers kampbeulen vergeten? Weet u niet, dat onder de regiems van Stalin, Nol Pot en Mao Tse Toeng reeds tientallen miljoenen mensen, in vredestijd n.b., zijn omgebracht wegens "ongehoorzaamheid" aan de leiders? Nog niet zo lang geleden, maar bijna weer vergeten, was er een burgeroorlog in Nigeria, waarbij eveneens miljoenen Biafranen om het leven werden gebracht. Iets dergelijks gebeurde er  —  nu, kort geleden, in onze tijd!  —  in het Afrikaanse landje Ruanda, waar de gehele stam der Watoetsi’s werd uitgeroeid. En het drama van Oeganda? En hoeveel honderdduizenden mensen sneuvelden er voor enkele jaren in de burgeroorlog tussen West- en Oost Pakistan, in het land Bangla Desh? Wat er na de machtsovername door de Viet Kong en de Rode Khmer in resp. Vietnam en Cambodja aan wreedheden plaats vond  —  waarbij eveneens miljoenen doden vielen  —  slaat nog alles, wat er in de laatste generatie geschied is, in afschuwelijkheid.

Zou de mens wel zo goed zijn? 

De Bijbel leert ons wel iets anders

 

En als u de Bijbel geen betrouwbare bron vindt, wat betreft de psychologische gesteldheid van de mens, leest u dan eens wat Adam Weishaupt, de stichter van de Orde der Illuminatie, en de meest geraffineerde samenzweerder van zijn tijd, omstreeks 1780 schreef aan zijn naaste medewerker Zwack. Deze brief werd gevonden bij de vermelde inval door de Beierse politie in 1786.

 

"Met dit plan," aldus Weishaupt, "zullen we de gehele mensheid kunnen leiden. Wij zullen alles in vuur en vlam zetten. Onze plannen moeten zó worden geplaatst en geïnstrueerd, dat we in het geheim alle politieke onderhandelingen en ontwikkelingen kunnen beïnvloeden. Ik heb alles zo geregeld en voorbereid, dat indien onze Orde vandaag te gronde zou gaan, ik haar binnen een jaar, briljanter dan ooit tevoren, zou hebben hersteld. Al zouden onze papieren worden ontdekt, en zelfs gedrukt"  —  hetgeen in 1786 inderdaad gebeurde! "zou dit geen beletsel meer zijn voor ons succes. Ik ben zó zeker van succes, ondanks alle tegenslagen, dat het mij zelfs koud laat, als dit alles mijn vrijheid of mijn leven zou kosten. Wij hebben de kiemen der revolutie gelegd in alle harten, en deze laten zich niet meer uitroeien. Wie zou ooit gedacht hebben, dat een hoogleraartje uit Ingolstadt (Weishaupt zelf!) nog eens de leermeester zou zijn van de professoren van Gottingen, ja, van de grootste mannen van Duitsland?" (Ook de dichter Goethe bijv. was lid van de Orde!). En aan zijn vriend Von Knigge schreef Weishaupt: Het zal nu net lijken, of wij alleen de ware Christenen zijn. O, kerel, kerel, wat je de mensen al niet kunt wijsmaken! Wie had ooit gedacht, dat ik nog eens de stichter van een nieuwe godsdienst zou worden?"

Uitspraak Weisshaupt toegepast op Klaus Schwab:

"Wie zou ooit gedacht hebben, dat een hoogleraartje uit Geneve nog eens de leermeester zou zijn van de wereldheersers, ja, van de grootste staatslieden uit de gehele wereld?".

"Het zal nu net lijken, of wij alleen de wereld van de ondergang kunnen redden. O, kerel, kerel, wat je de mensen al niet kunt wijsmaken! Wie had ooit gedacht, dat ik nog eens de stichter van een nieuwe wereldorde zou worden?"

Het cynisme van Weishaupt, die er juist op uit was het geloof in God te vernietigen, kan moeilijk duidelijker worden onthuld dan in zijn eigen, hierboven aangehaalde woorden. Hier komt weer iets aan het licht van het eeuwenoude wereldcomplot tot het stichten van een regiem, dat de gehele aarde moet omvatten; dat zal staan onder een streng dictatoriaal bewind; en dat door de apostel Paulus genoemd wordt: Met geheimenis der wetteloosheid". {2 Thess. 2 } Het einddoel van dit alles is hetgeen de Bijbel op verschillende plaatsen voorzegt: het rijk van de antichrist, d.w.z. de valse Messias, als vertegenwoordiger van Lucifer, die door iedereen als god aanbeden wenst te worden. {Openbaring 13 }

 

En wat de "innerlijke goedheid van de mens"  —  zoals dit bijv. door vele humanisten wordt geleerd  —  betreft ……  daarbij mogen we zeker over de gehele linie een vraagteken zetten. Want de historie bewijst, dat samenzweerders als Weishaupt, en dictators als Hitler en Napoleon, het nooit ontbroken heeft aan toegewijde medewerkers, die er een eer in stelden, om aan de uitvoering van de afschuwelijke plannen van hun leiders, hun steentje bij te dragen.

 

Jur