English & other languages: click here!

Het drama van de eindtijd (deel 1)

In 1995 schreef J.J. van Baaren over het drama van de eindtijd.

Het zou ook vandaag geschreven kunnen zijn. De NWO krijgt de wereld steeds meer in zijn satanische greep. De kerken zwegen toen en ook nu. Van Baaren werd ook niet serieus genomen en veelal belachelijk gemaakt door hem als complotdenker aan te merken. Maar wie het Woord brengt is als een profeet. De profeten zijn ook altijd bespot. Elia werd bijvoorbeeld “ kaalkop” genoemd. 

In de brief van Judas, die in onze Bijbel zo vlak voor Openbaring staat, lezen wij dat er "… in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerten wandelen". (Judas 1: 18)  De Bijbel zegt dat mensen die de waarheid van het Woord brengen en daardoor geestelijk kunnen zien, door de wereld gehaat zullen worden, omdat ze het kwaad ontmaskeren.  De Heilige Geest maakt hen door Woord en Geest de toekomst bekend.

Van Baaren zegt het volgende:

(toevoegingen staan tussen [blokhaken])

Dit is een tijd van voorbereiding, niet alleen voor een nieuwe wereldsituatie, waarin de waarden en normen vervagen en van een cultuur in een nieuwe wereldorde [NWO], maar ook van de komst van een nieuwe geestelijke bedeling [het nieuwe normaal], en naarmate de tijd zich toespitst tot een culminatiepunt, krijgen veel Bijbelse gegevens een helderder inhoud.

De mensheid is niet aan toeval onderworpen, maar hij heeft wel een vrijheid van keuze. Er is een goddelijk plan in de kosmos en in het bijzonder met onze planeet  —  de wereld waarin wij leven  —  waar wij deel van uitmaken. Aan het eind van elke periode of tijd lijken de menselijke bronnen ontoereikend te zijn om de noden en problemen van de wereld aan te kunnen.

Een pseudoreligie zal dit proberen op te vullen. Voorbereidingen van mensen van goede wil, die luisteren naar Gods stem, zijn nodig om nieuwe waarden van het leven, nieuwe standaards van gedrag, een nieuwe houding ten aanzien van eenheid en samenwerking, die leiden tot goede intermenselijke relaties en een wereld van vrede, te realiseren. Binnen het kader van Gods plan is dit zeer wel mogelijk.

In het diepst van ons hart weten we: "Er is iets of iemand boven ons. Naast de zichtbare wereld moet er een grotere werkelijkheid zijn." Voor sommigen is dat "succes". En zelfs de meest onverschillige mens heeft in zijn hart nog hoop op een leven na de dood. Een paradijs waar alles vergeven zal zijn. Aldus is religie belangrijk en als het een uitleg verschaft voor menselijke noden, een doelbewust bestaan, relaties en condities, zoveel te beter.

De religie waarover wij spreken, is voor de christen in feite niet nieuw. Nieuw is de mogelijke herkenning van de fenomena [tekenen der tijden] , die volgens de Bijbel aan Jezus’ wederkomst voorafgaan. Nieuw is voor velen die Bijbelse erkenning die tot verdieping van het geloofsleven leidt. Waarschijnlijk is eeuwenlang de realisering ervan voor ons uitgeschoven.

New Age-doctrines, zoals die ons nu bij tientallen worden voorgeschoteld, voorzien in de behoeften van velen in deze tijd, voor zover men geen rekening houdt met de weg en de wil van God. Tientallen boeken, christelijk zowel als niet-christelijk, tijdschriften en talloze cursussen en seminars zijn in circulatie.

Dit benadrukt de noodzaak ons te bezinnen op de eindtijd en de plaats die wij daarin innemen. Wisselende Bijbelinterpretaties hebben geleid tot een veelheid van opstellingen ten aanzien van de voorbereiding hiervan. Een niet te verwaarlozen factor hierbij is de invloed van de grote "imitator," waarbij allerlei schoonlijkende drogredenen de mens van de hoofdzaak "Jezus’ komst te blijven verwachten," wegredeneren. God zegt in Zijn woord, dat die komende is. Dit geeft voor hen die zich ontvankelijk verklaard hebben voor Gods woord en leiding in leven en werken, reden dit met nimmer aflatende ijver en volharding door te geven aan hen die hoe dan ook, op hun weg komen. Want er komt, misschien binnen korte tijd, een situatie waarin dat niet meer kan en niet meer mag.

"Wij moeten werken de werken desgene die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan". (Johannes  9:4 )

We slaan de Bijbel open:

1 Johannes 2:18   Kinderen, het is het eind van de tijd. Jullie hebben gehoord dat er een vijand van Christus zal komen. Ook nu zijn er al veel vijanden van Christus. Daaraan kunnen we zien dat het inderdaad het eind van de tijd is.

1 Johannes 4:3  En iedereen die dat niet wil erkennen, hoort niet bij God, maar bij de vijand van Christus. Jullie weten dat die vijand zal komen. Hij is er ook nu al.

Colossenzen 2:15  We waren ongehoorzaam doordat het kwaad macht over ons had. Maar nu heeft Hij aan het kruis het kwaad ontwapend, overwonnen en voor iedereen te kijk gezet.

1 Johannes 2:22  Wie is een leugenaar? Iemand die zegt dat Jezus niet de Christus is! Zo iemand is een vijand van Christus omdat hij niet gelooft in de Vader en in de Zoon.

1 Johannes 2:1   Lieve kinderen, ik schrijf jullie dit om jullie te helpen niet ongehoorzaam aan God te zijn. Maar als iemand toch ongehoorzaam aan God is geweest, zal Jezus Christus, die rechtvaardig is, voor ons opkomen bij de Vader.

1 Johannes 2:18-23

Kinderen, het is het eind van de tijd. Jullie hebben gehoord dat er een vijand van Christus zal komen. Ook nu zijn er al veel vijanden van Christus. Daaraan kunnen we zien dat het inderdaad het eind van de tijd is. Die mensen hoorden vroeger bij ons. Maar niet echt. Want als ze ècht bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons zijn gebleven. Maar doordat ze niet bij ons bleven, werd duidelijk dat zij niet allemaal werkelijk bij ons horen.  Maar jullie zijn allemaal gezalfd door de Heilige Geest. Jullie kennen de waarheid.  Ik heb jullie niet geschreven omdat ik dacht dat jullie de waarheid niet kennen. Maar ik schrijf jullie juist omdat jullie de waarheid wél kennen. Daardoor kunnen jullie ook zien wat leugen is.   

Wie is een leugenaar? Iemand die zegt dat Jezus niet de Christus is! Zo iemand is een vijand van Christus omdat hij niet gelooft in de Vader en in de Zoon.   Mensen die niet in de Zoon geloven, kennen ook de Vader niet.

1 Johannes 4:1-3  Lieve broeders en zusters, geloof niet zomaar iedereen. Ga bij iedereen na of zijn boodschap wel echt van God komt. Want er lopen heel veel bedriegers op de wereld rond.  Zó kunnen jullie de Geest van God herkennen: iedereen die erkent dat Jezus Christus werkelijk een mens van vlees en bloed is geworden, hoort bij God.  En iedereen die dat niet wil erkennen, hoort niet bij God, maar bij de vijand van Christus. Jullie weten dat die vijand zal komen. Hij is er ook nu al.

1 Korinthe 2:8  De geestelijke machten van deze wereld wisten niet hoe Hij dat wilde doen. Als ze het wél hadden geweten, zouden ze de hoogste Heer niet hebben gekruisigd.

2 Thessalonicenzen 2:1-9  Nu willen we jullie iets schrijven over de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat zal het moment zijn dat we weer samen met Hem zullen zijn, broeders en zusters. Denk niet dat die dag nu al is gekomen. Laat je daarover door niemand iets wijsmaken. Niet door een profetie, want die is dan gelogen. Niet door een preek, want die is dan niet waar. En niet door een brief waarvan gezegd wordt dat die door ons is geschreven. Laat je door niemand iets wijsmaken, op wat voor manier dan ook. Want eerst moet er nog iets anders gebeuren: eerst zullen heel veel mensen hun geloof kwijtraken. En eerst zal er een mens aan de macht komen die zich helemaal niets van God aantrekt. Hij zal een slecht mens zijn.  Hij is de tegenstander van God. Hij is tegen de aanbidding van God. Hij zal zelfs in Gods tempel gaan zitten en beweren dat hij zelf God is. Hij zal zelf als god aanbeden willen worden.  Weten jullie nog dat ik dit ook al een paar keer heb gezegd toen ik bij jullie was?  En jullie weten nu wel wat hem op dit moment tegenhoudt. Hij kan pas aan de macht komen als het zijn tijd is.  De wetteloosheid is nu al in het verborgene aan het werk. Alleen is er nu nog iemand die hem tegenhoudt.   Pas als die weg is, zal hij aan de macht komen. Maar Jezus zal hem doden met de adem van zijn mond. Hij zal hem vernietigen als Hij komt. Die wetteloze mens komt aan de macht door het werk van de duivel. Met de macht van de duivel zal hij allerlei bijzondere dingen en wonderen doen. Daarmee zal hij de mensen bedriegen.

1 Thessalonicenzen  4:16-17  Op een bepaald moment zal één van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Hij zal op de trompet blazen en de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. De mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan.   Daarna zullen wij die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. Dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn.

Openbaring 13:1  Toen zag ik uit de zee een beest komen. Het had zeven koppen en tien horens. Op elke hoorn was een kroon. Op zijn koppen stonden namen die God beledigen.

HET CONTRAST TUSSEN DE WARE CHRISTUS EN DE ANTICHRIST

Er is een interessant contrast tussen de ware Christus en de valse. Toen Jezus Zijn bedieningsperiode begon, bood satan Hem macht aan over de gehele aarde, koning over alle koningen, op voorwaarde dat Hij hem zou aanbidden. Jezus weigerde, met het Woord als grondslag. Maar de valse christus aanvaardt dat wel.

Met het aanbidden van de antichrist wordt satan aanbeden. Dat is de belangrijkste ambitie van satan, aanbeden te worden. Doordat Jezus hem overwonnen en van zijn wezenlijke macht beroofd heeft kan hij dat zelf niet meer bereiken, en zoals gezegd, treedt een mens die geheel door hem beheerst wordt, voor hem op. Hij viel toen hij aan God gelijk wilde worden en God verwees hem naar de planeet aarde. Er is iets dat alleen God gegeven moet worden en niet aan een ander. Wat is dat? "Aanbidding". Als dat satan lukt, dan herstelt hij zijn oorspronkelijke claim, aan God gelijk te zijn en aanbeden te worden. Maar zeer waarschijnlijk weet hij ook dat het zijn laatste kans is.

Openbaring 13:1   Toen zag ik uit de zee een beest komen. Het had zeven koppen en tien horens. Op elke hoorn was een kroon. Op zijn koppen stonden namen die God beledigen.

Openbaring 13:6-7  Al die tijd beledigde het beest God, Gods tempel en iedereen die in de hemel woont.   Ook streed het beest tegen de gelovigen. Het kreeg de macht om hen te overwinnen. Het kreeg de macht over alle volken en stammen en landen en talen.

Openbaring 13:11   Toen zag ik uit de aarde een ander beest komen. Het had net als het Lam twee horens op zijn kop, maar het sprak als de draak.

Zoals in dit verband de zee regering en politiek voorstelt, verbeeldt de aarde religie. Satan neemt beide machten over, politiek en religie, de valse religie. Het lijkt vriendelijk en aardig, maar is zonder liefde en uitermate wreed. Ik denk dat religieus terrorisme erger is dan ongelovig terrorisme. Denk maar eens aan de inquisitie, toen duizenden hun leven lieten op de brandstapel. Het was erg genoeg onder het communisme, maar het is erger onder een valse religie. In Openbaring 19:20 wordt dit tweede beest de valse profeet genoemd:

Openbaring 19:20  Het beest werd gevangen genomen, samen met de leugen-profeet die namens het beest allerlei wonderen had gedaan. Met die wonderen en leugens had het beest de mensen verleid die zijn merkteken op hun voorhoofd hadden. Dat waren de mensen die zijn beeld aanbaden. Het beest en de leugenprofeet werden levend in een zee van brandende zwavel gegooid.

Met andere woorden, satan wil profetie gebruiken om zijn doel te bereiken. [Daarover zie deel 2]