To translate this website in different languages click here.

Abraham Akkoord

HET ABRAHAM AKKOORD VREDESPLAN

Op 15 september 2020 ondertekenden Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein een historisch vredesakkoord op het gazon van het Witte Huis in Washington DC. Naar aanleiding van dit Abraham Akkoord is een herdenkingsmunt geslagen, waaruit de antichristelijke intenties van dit verbond heel duidelijk naar voren komen.

 

Het gaat om het “Abraham Accord Peace Plan”, 

Om te beginnen.... God heeft een plan met deze wereld. God heeft een plan met Abraham. God heeft een plan met Israël. Wie is de mens die denkt betere plannen en verbonden te bedenken dan die welke God heeft gegeven? Verenigd in Abraham.... ?? We kunnen alleen door Yeshua HaMashiach deel krijgen aan de zegeningen van Abraham en op geen enkele andere wereldse manier. Dit is het Verbond dat God met Abraham maakte:

Genesis 28:14 Uw nageslacht (het nageslacht van Abraham) zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw Zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

Om deel te krijgen aan de zegeningen van Abraham hebben we Yeshua nodig:

Galaten 3:29 En als u van Christus bent, DAN (alleen dan!) bent u Abraham's nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. 

Het gaat om het “Abraham Accord Peace Plan”. Profetisch gezien past dit zeer belangrijk en historisch vredesakkoord in de vorming van het antichristelijk rijk!

Een zogenaamd positief klinkende verklaring is de erkenning van Israël als een levensvatbare en soevereine natie door deze Arabische landen.  Tegelijk staan de Verenigde Emiraten en Bahrein een tweestaten oplossing voor. Er moet zelfs een Palestijnse staat in het midden van Israël gevormd worden.  Dit is in regelrechte tegenspraak met Gods Woord. Ze zullen daarvoor in het oordeel komen:

“… dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege MIJN VOLK EN MIJN ERFDEEL ISRAËL, dat zij onder de heidenen hebben VERSTROOID, EN MIJN LAND GEDEELD” (Joël 3:2)

Satan is erop uit om met goed en vertrouwd klinkende voorwaarden (de vleierijen van Daniël 11:21) alles voor Israël te doen, als ze er maar van afzien om hun recht op het land Kanäan te doen gelden.

In een artikel geschreven door Lars Enarson voor Pillar of Fire is te lezen:

Wij geloven niet dat dit toeval is. Slechts twee dagen na de publicatie van het vredesplan van president Trump op 28 januari, verklaarde de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van COVID-19 als een noodsituatie voor de volksgezondheid van internationale zorg. En met de ondertekening van de Abraham-akkoorden treft een tweede golf van de pandemie Israël. God probeert te spreken tot degenen die oren hebben om te horen. We moeten niet vergeten dat de ondertekening van de vredesakkoorden net zo veel, of misschien zelfs meer, op initiatief van premier Netanyahu is gekomen als van president Trump.

 

Deze ontwikkelingen bepalen ons bij wat God zegt in Zijn Woord:

1 Petrus 4:17 Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?

Het gaat dus, zoals men zegt,  om een vredesverbond, maar het is in feite een verbond met de dood. Het woord “vrede” wordt sterk benadukt. Zeggen ze niet keer op keer "Vrede en veiligheid" met dit akkoord van Abraham?

Het is inderdaad mogelijk dat een dergelijk verbond tijdelijk de afwezigheid van oorlog kan bewerken. Maar het is de “vrede” die uit de bron van satan komt en de vrede van God in de weg zal staan. De vijandschap die in Genesis 3:15 is ontstaan staat op het punt in volle hevigheid uit te breken. Het blijft ook zeker geen vrede:

 

1 Thessalonicenzen 5:3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

 

Het combineren van de Hebreeuwse religie met de islam.

Islam is de religie van de maangod en satan en daarom verwerpelijke vermenging in Gods ogen (syncretisme). Het is de religie die uitdrukkelijk belijdt dat God geen zoon heeft. Terwijl alles juist om DE ZOON gaat!

 

Jesaja 48:11 Omwille van Mij, omwille van Mij doe Ik het , want hoe zou Mijn Naam ontheiligd worden! Ik zal Mijn eer aan geen ander geven.

 

Dat naties in vrede met elkaar leven is op zichzelf een goede zaak, maar niet als die zogenaamde vrede op grond van samensmelting  van godsdiensten plaatsvindt onder leiding van de antichrist. Dat is religie en politiek dat in Openbaring wordt uitgebeeld met "de vrouw op het beest". 

We weten dat de antichrist "vrouwe religie" gebruikt om tot zijn doel te komen. Daarom gebruikt hij teksten uit de Bijbel zodat menig christen denkt dat het wel goed zit.  Maar "vrouwe religie" wordt afgedankt en weggeschopt als hij haar niet meer nodig heeft.  

Openbaring 17:1 En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.
2. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.
3. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien hoorns.
4. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.
5. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.
6. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.

Het is niet voor niets dat de Bijbel hier in Openbaring 17 over een grote hoer spreekt, in plaats van een overspelige vrouw. Deze vrouw is nooit Gods bruid of vrouw geweest en zal dit ook niet zijn.  De vele wateren waaraan de grote hoer zit zijn volgens vers 15 volken, menigten, naties en talen. Dit geeft aan dat de grote hoer de gehele mensheid, die de God van de Bijbel loochent, in haar klauwen heeft gekregen. De gehele niet in God gelovende mensheid zal onder haar controle zijn.

We moeten ons dus goed bewust zijn van de misleiding door middel van het religieuze element, dat de antichrist in zo'n vredesverbond aanbrengt. De Bijbel noemt dit "de geest van de antichrist":

Waaraan deze geest is te herkennen, lezen we in 1 Johannes 4:1-3: "Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is".

 

Satan misbruikt de naam van Abraham, de vriend van God.  Het verbond dat God met Abraham sloot is in de lijn van Isaak en Jakob voortgezet. De combinatie van deze drie aartsvaders met wie God het verbond heeft gesloten:  "Abraham, Isaak en Jakob" wordt 23 maal in de Bijbel gebruikt. Het gaat daarbij om de welvaart, de vrede van het volk Israël, waarvan de landsgrenzen door God veel verder werden bepaald dan de huidige grenzen. Het verbond met Abraham houdt dan ook een belofte voor Israëls  grondgebied in.

Exodus 6:7 Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, Izak en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEERE.

Dit verbond met Abraham, Isaak en Jakob mondde uit in Yeshua de Messias:

Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn Zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw Zaad, dat wil zeggen: aan Christus. Galaten 3:16 NBG

Dit is het belangrijkste element dat ontbreekt in het onlangs gesloten akkoord en dat duidelijk aangeeft dat we te maken hebben met een verbond van de dood, alle Bijbelteksten ten spijt.

 

Dit lijkt het exacte vredesplan te zijn dat, nadat Israël de Gog-MaGog heeft gewonnen,  de intenties van de antichrist zal ‘bevestigen’, wat betekent: versterken en verbeteren.

Daniël 9:27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden.

Naar aanleiding van dit Abraham Akkoord is een herdenkingsmunt geslagen, waaruit de antichristelijke intenties van dit verbond heel duidelijk naar voren komen.

Voor uitleg van de symbolen op deze munt, zie deze pagina.

De antichrist uitgebeeld in de geschiedenis van David en Absalom

Er zijn veel voorbeelden te vinden in de Bijbel, waarin de werkwijze van de antichrist te zien is in het gedrag van zondige mensen. We zien dit bijvoorbeeld duidelijk in de geschiedenis van David en Absalom. Hoe moeilijk dat was, beschreef David o.a.  in Psalm 3: “Een Psalm van David toen hij vluchtte voor Absalom”.  Zijn eigen zoon begeerde het koningschap van zijn vader David, die een beeld is van Yeshua op de troon. Zijn zoon wilde hem doden.  Absaloms naam betekent ‘vader van vrede’. 

Hij had een uiterlijke schoonheid, zonder enig waarneembaar gebrek, zijn uitstraling maakt dat het volk voor deze man zal ‘vallen’. Zo zal ook de antichrist een man zijn aan wie geen gebrek lijkt te zijn, waardoor hij alle afvalligen voor zich kan innemen. Absaloms haar krijgt een speciale vermelding. Wat een teken van toewijding aan de HEERE is (zoals bij de Nazireeër, zie Numeri 6), dient hier tot zijn eigen glorie. Absalom is innerlijk buitengewoon geraffineerd en hatelijk. 

Hij profileerde zichzelf als een koning die het goede wilde doen voor zijn onderdanen, zelfs veel beter dan zijn vader. 

2 Samuel 15:3 zei Absalom tegen hem: Zie, uw zaken zijn goed en rechtmatig, maar bij de koning vindt u niemand die u gehoor geeft. 4. Verder zei Absalom: Als men mij maar tot rechter in het land aanstelde! Dan zou ieder die een geschil of rechtszaak heeft, bij míj kunnen komen en zou ik hem recht kunnen verschaffen. 5. Ook gebeurde het, dat als iemand naderde om voor hem te buigen, hij zijn hand uitstak, hem vastgreep en hem kuste. 6. Op die manier deed Absalom met heel Israël dat naar de koning ging voor recht. Zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël.

Vergelijk dat eens met de profetie van Daniël over de antichrist:

Daniël 11:21 In zijn plaats zal er een verachtelijk man opstaan. Men zal hem de koninklijke waardigheid niet geven. Maar hij zal komen in zorgeloze rust en het koningschap zal hij grijpen door vleierijen.
22. De krachtige armen van de overstroming zullen vóór hem weggespoeld worden en ze zullen gebroken worden, ook de vorst van het verbond.

Zie je dat hij zal komen door vleierijen? En dan even verder:

Daniël 11:32 NBG En degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot afval bewegen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen.

In Absalom zien we het beeld van de antichrist die zich aan het volk voorstelt, terwijl Yeshua de Messias al onder Zijn volk is gekomen, maar nog niet al Zijn vijanden aan Zich heeft onderworpen. Als we dit toepassen op vandaag, dan weten we dat Yeshua nu Zijn rijk heeft in de harten van allen die Hem volgen. In deze tijd is de geest van de antichrist werkzaam om allen te misleiden die belijden tot Gods volk te behoren (1Joh. 2:18; zie ook 1 Joh. 4:1-4).

In Absalom zien we het beeld van de antichrist die zich manifesteert in de afval van het christendom.

1 Johannes 2:22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 23. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.
De grote afval die we in onze dagen zien heeft alles te maken met de komst van de antichrist:
2 Thessalonicenzen 2:3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.

Absalom is ook heel religieus. Hij gaat, naar Hebron, een plaats met herinneringen. Het is de plaats waar hij is geboren. Het is ook de plaats waar David tot koning over Juda is gezalfd en zeven jaar heeft geregeerd. Hij organiseert offerdiensten en nodigt  de priester Abjathar en andere voorname lieden uit voor de inhuldiging. Absalom verwacht daar de meeste aanhangers te hebben. Die plaats is dan ook heel tactisch door hem gekozen om zich daar tot koning te laten uitroepen. De tweehonderd mannen die met hem meegaan, weten niets van de plannen van Absalom. Hij weet zijn ware bedoelingen goed voor anderen verborgen te houden.

Nadat Absalom is gedood, wordt hij in “een grote kuil” geworpen en onder “een zeer grote hoop stenen” begraven. Dit is het eind van de man die tijdens zijn leven groot dacht van zichzelf. Hij is een treffend beeld van de antichrist, zowel in zijn hoogmoedige bestaan als in zijn roemloze dood. Zijn einde staat haaks op de zuil die hij tot verheerlijking van zichzelf voor zichzelf had opgericht. 
Zo zal ook de antichrist ten onder gaan. 
Als we dit voorbeeld voor ogen houden zullen we ook de ernst van dit Bijbelwoord herkennen in het zogenaamde "akkoord van Abraham":

2 Thessalonicenzen 2:8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;
9. hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,
10. en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
11. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,
12. opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. 

Ida