To translate this website in different languages click here.

Corona en de eindtijd

Update 20 mei 2020. 
Inmiddels lijkt de Corona epidemie op zijn retour, althans in Nederland. Door deze epidemie, die blijkbaar kunstmatig over de wereld is gebracht, zijn overal verstrekkende maatregelen van kracht. Bij het aankondigen hiervan werd al direct al gesproken over "het nieuwe normaal", een term die over de hele wereld gehanteerd wordt (The New Norm").  De "lockdown" werd overal in de wereld verplicht. Hoewel er enige versoepeling is doorgevoerd, blijven er nog veel regels van kracht. Bij het overtreden ervan volgen forse boetes. 

We zien hierin de aanloop naar een toekomstige volledig gecontroleerde samenleving onder de antichrist, waar kopen en verkopen niet meer mogelijk is zonder het merkteken van de antichrist. Zie o.a. Openbaring 13 vanaf vers 11. De aangekondigde vaccinaties met daarin een nano-chip die in de bloedbaan komt zullen uiteindelijk worden gevolgd en compleet gemaakt voor het merkteken op de rechterhand of op het voorhoofd. Zie deze youtube.
Van meerdere kanten hoor je dat er binnenkort weer een opleving van het virus komt, mogelijk in een andere vorm. Daardoor heeft men een goede reden om de regels te handhaven en desgewenst te intensiveren. Vandaag schreef Jur op zijn Facebook:

<<Het lijkt dat het probleem Corona bewust in stand wordt gehouden. Maurice de Hond ziet een economische ondergang tegemoet als de economie niet per direct weer wordt opgestart.

Wie een beetje in de Bijbel thuis is weet dat er een strijd op aarde gaande is tussen het Koninkrijk van God en dat van satan. De antichrist komt met vleierijen aan de macht. Als de wereld geen oplossingen meer kan aandragen omdat de macht het niet goedkeurt, komt de macht zelf met een oplossing en bindt alle mensen aan zich. Satan wil aanbeden worden en gaat zijn wil de mens dwingend opleggen. In het begin doet hij alsof hij met de mens begaan is. En toen de mens in de hof luisterde naar de slang werd de mens door hem verleid en zo kwam de zonde over deze wereld. En dat spel wordt nog altijd op dezelfde manier gespeeld.

Van "de boom van kennis van goed en kwaad" mogen we niet eten, maar wie nu naar de tv kijkt denkt daar nog aan? Waar verwachten we het van als we bidden: "Uw wil geschiede zoals in de hemel zo ook op de aarde."? De mens lost het zondeprobleem niet op. Toch leeft hij niet op neutraal terrein. Deze wereld behoort de enige God toe en Hij gaat het herstellen, maar eerst komt de grote afval en de antichrist. Hij gaat op de troon zitten en velen zullen hem volgen en aanbidden.

Wil je nog even wijzen op de beelden van Hitler, die ook een antichrist was! Hoe snel werd hij door de mensen aanbeden met de groet " Heil Hitler !", " Heil , mein Führer !"  in een hysterische samenleving van duisternis.
En wie is satan? de leugenaar en de mensenmoordenaar van het begin!!>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In deze tijd schrijft en spreekt iedereen over de Corona epidemie die over de wereld is gekomen. En dat is ook begrijpelijk, want het bedreigt ons allemaal. Er zijn immers al veel mensen aan gestorven en anderen vechten voor hun leven aan de beademingsapparatuur. Bovendien is de kans aanwezig dat er straks niet voldoende apparaten meer beschikbaar zijn. Dan moeten er keuzes gemaakt worden die we eigenlijk niet willen.

Als we vanuit de Bijbel naar dit gebeuren kijken dan weten we dat deze dingen niet buiten God om gaan. Wie gelooft zonder Bijbel zegt: “God is liefde, Hij staat hier niet achter”. Maar Gods liefde is anders dan de mens zich voorstelt. Hij heeft het goede met de mens voor en dat goede heeft te maken met het doel waarvoor we leven en bepaalt ook onze eeuwige bestemming. Hij is onze Schepper en wil ook dat Hij het doel van ons leven is. We horen bij Hem. Door oorlogen, ziektes en tegenslagen, ook al zijn die terug te voeren op menselijke factoren, roept Hij ons om terug te keren naar Hem. Niet even, zolang de moeite er is, maar als levensdoel.

Onze wereld is zover afgedwaald van Gods doel, van Gods Woord en van Gods geboden. Datzelfde was zo vaak het geval met Israël. Dan kwam God met straffen, met ballingschap, met droogte waardoor honger ontstond.

1 Korinthe 10: 11 Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen gekomen is.

De plagen die Egypte meemaakte kwamen van God. In Egypte was de Farao een persoon die een beeld is van de antichrist die in onze tijd zal opstaan en van wie de geest al lange tijd onder ons werkzaam is. Deze plagen zijn in het boek Openbaring, in een andere vorm, geprofeteerd voor onze tijd. Plagen die weeën worden genoemd. Zeker, zoals velen als argument aanvoeren, pandemieën en epidemieën zijn er ook in vroegere tijd geweest. Maar weeën komen terug en nemen in hevigheid toe, totdat Gods Koninkrijk aanbreekt.

Onder invloed van de Corona epidemie gaan de mensen weer bidden en verwachten hulp van God. Op zichzelf is dat goed, maar het betekent nog niet altijd dat er van bekering sprake is, al kunnen de woorden vroom zijn. Het blijkt vaak een tijdelijke houding te zijn, waarbij men God beschouwt als een soort EHBO station. Als het probleem voorbij is houdt de relatie met God geen stand en wordt het leven voortgezet als voorheen. Het zijn vaak vrome kreten waarbij de Bijbel dicht blijft. Op enkele uitzonderingen na, die ervan geleerd hebben dat er met God niet valt te spotten en dat Hij Rechtvaardig en Liefdevol is.

In de tijd van de plagen van Egypte leek de Farao ineens een vroom moment  van bezinning te hebben:

Exodus 4: 27 Toen stuurde de farao boden en hij liet Mozes en Aäron roepen, en zei tegen hen: Ik heb deze keer gezondigd. De HEERE is de Rechtvaardige. Ik daarentegen en mijn volk zijn de schuldigen.

Maar als de plaag weer voorbij was, ging hij zijn eigen gang en stoorde zich niet aan wat God had gezegd. Hij zag zichzelf als God en durfde de krachtmeting wel aan. Zelfs de tovenaars die in het hof van de Farao waren aangesteld, erkenden dat deze plagen allemaal van God kwamen en dat zij met hun bovennatuurlijke krachten daar niet tegenop gewassen waren:

Exodus 8:19 Toen zeiden de magiërs tegen de farao: Dit is de vinger van God! Maar het hart van de farao verhardde zich, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de HEERE gesproken had.

Yeshua/Jezus heeft geprofeteerd over deze tijd in Mattheüs 24.

  1. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Als we dit lezen in combinatie met de profetieën in Openbaring, dan zien we dat die besmettelijke ziekten en andere plagen niet zonder God in de wereld komen. Wie opent de zegels met de plagen? dat is HET LAM, dat is Yeshua/Jezus: Hij is de Enige die de zegels kon openen.


Openbaring 6: 7 EN TOEN HET LAM HET VIERDE ZEGEL GEOPEND HAD, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! 8 En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde.

We hebben behalve oorlogen, terroristische aanslagen al extreme hitte over de aarde meegemaakt, zo zelfs dat men in bepaalde delen niet meer kon leven. Ook wordt er melding gemaakt van sprinkhanenplagen die zijn weerga niet kennen. Dat gebeurt in de subtropische gebieden. Dit veroorzaakt hongersnood.

Gods bedoeling is dat de mensen zich bekeren.

Openbaring 16: 8 En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur.
9 En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, EN ZIJ BEKEERDEN ZICH NIET OM HEM EER TE GEVEN.

God gaat deze verdorven wereld herstellen. en net zo als wij een huis renoveren, gaat daaraan heel wat vooraf. Maar Hij doet dat uit Liefde.

Joh. 3: 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

1 Petrus 2:6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.