To translate this website in different languages click here.

De Antichrist - Christian Verwoerd

https://youtu.be/Ig94zoOzv9w

De hele studie komt duidelijk naar voren vanuit een kerkelijk beleven, toegespitst op onze Europese regio. De nadruk ligt m.i.  te eenzijdig  op de paus. Die zal zeker een belangrijke rol hebben in de ontwikkeling van het antichristelijk rijk. Hij zou eerder een titel verdienen als “de valse profeet”. Vergeet ook de antichristelijke macht van de islam niet! De wereld is groter dan Europa. Ook Azië, Afrika en Amerika maken deel uit van het geestelijk klimaat in deze wereld en ook daar ontwikkelt de antichristelijke macht zich naar een wereldomvattende climax.

Er worden heel veel goede dingen gezegd in deze studie. Maar wat ik gevaarlijk vind is dat de grote verdrukking, en de komst van de antichrist als vervulde feiten

 worden gezien. We hoeven – volgens deze zienswijze - alleen maar in geloof te wachten op de komst van Yeshua. Maar we moeten ons voorbereiden op de strijd die al gaande is en die zal toenemen. Het is de strijd die begonnen is in de Hof van Eden:

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,

en tussen uw zaad en haar Zaad;

Dat zal u de kop vermorzelen,

en u zult Het de hiel vermorzelen.

Genesis 3:15


Hieronder de aantekeningen gemaakt aan de hand van de video, gemarkeerd met de minuten waar men de bedoelde passage kan terugvinden.

 

17.40 .... heel hoofdstuk 8 en 11 van Daniël is vervuld. Dat is de vraag. Profetieën hebben veelal een meervoudige vervulling.  De geschiedenis herhaalt zich in andere tijden en met andere machten. Epifanes is juist een beeld van de antichrist. Zelfs van Daniël 9 wordt gezegd dat dit vervuld is. Deze redenering heeft iets weg van het preterisme, volgens welke stroming ook alles al vervuld is.

18.20  de mens van de wetteloosheid. Taalkundig gezien zou je dit op “de mensheid” kunnen laten slaan.  Maar in de context gaat het hier wel degelijk om een persoon die in de tempel gaat zitten om zich te laten aanbidden. Het is satan, de naäper, die in het vlees op aarde komt.

Yeshua is het Zaad van de vrouw, de antichrist is het zaad van de slang (Genesis 3:15). Zo letterlijk als Johannes de komst van Yeshua beschrijft als ‘het Woord dat is vlees geworden en onder ons heeft gewoond’ (Johannes 1:14), zo letterlijk zal ook de antichrist - als satanische vleeswording - in de tempel tijdelijk onder de mensen woonachtig zijn.

Het is gevaarlijk als gelovigen hierop niet zijn voorbereid. Natuurlijk zijn er ook heel veel personen waarin de geest van de antichrist woont. Onderstaande tekst noemt Christian ook (25.45) maar hieruit blijkt duidelijk dat het zowel om vele, als om één antichrist gaat.  

1 Johannes 2: 18 Kinderen, het is het laatste uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.

19 Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn.

 

Daniël 8:23 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, HARD VAN AANGEZICHT (meedogenloos HSV) en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn -maar niet door eigen kracht- en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen.

 

Yeshua heeft gezegd: Mattheüs 24:5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

 

19.40 hier wordt ook weer ervan uitgegaan dat de antichrist niet een persoon is.  Wat niet wegneemt dat de antichrist vanuit de kerk komt, niet vanuit de “gemeente van Yeshua de Messias”. Die gemeente bestaat uit wedergeboren, door de Heilige Geest verzegelde gelovigen. Maar satan werkt inderdaad vanuit de kerkelijke instituten en religieuze organisaties en is daarom zeer verraderlijk.

 

22.15 hier wordt gezegd dat onze kerkelijke feesten en gewoonten de reden zijn dat Israël de Messias niet herkent. Dit is ten dele waar, want  vergeet niet dat het al eerder begonnen is met het afwijzen van Yeshua en de ongehoorzaamheid aan Gods geboden, zoals het met de “zegen en de vloek” is aangekondigd.

 

22.30 hier noemt Christian de Keizer van Rome de “weerhouder”. De weerhouder van de komst van Yeshua is satan zelf. Er is verwarring ontstaan door fouten in sommige vertalingen. Zie het artikel daarover in het boek “terug naar de Bron” van M.R. Doeve blz. 290-294. Deze bladzijden heb ik overgetypt. Zie hier. Dit is belangrijk!

 

26.50 Hier heeft Christian het terecht over het niet belijden dat Christus “in het vlees” gekomen is. Maar Christian ontkent op dezelfde manier dat de antichrist “in het vlees” komt, als volledig mens.

 

28.56 het is terecht dat reformatoren (Wilhelmus à Brakel, Spurgeon, Calvijn, Zwingli, Johannes Hus en Bunyan)  van 500 jaar geleden tijdens de opkomende reformatie de R.K. kerk als een antichristelijk instituut  zagen,  en de paus als een antichrist.

 

29.00  Francisco Ribera, een Jezuïeten-theoloog had het wel bij het juiste eind dat de antichrist aan het einde van de tijd zou komen, maar bracht blijkbaar ook al de opname theorie en de bedelingenleer, drie eeuwen voordat Darby ermee kwam.

 

30.00 de Joden die er flink van langs zouden krijgen.... volgens Ribera e.a. Ook de gelovigen uit de heidenen die geënt zijn op Israël, delen in de verdrukking van de Joden, die niet, zoals Christian zegt, hun ergste tijd hebben gehad. Men doelt dan op de Holocaust. De Bijbel heeft het ook nog over een loutering die in het land zal plaatsvinden (tijdens de Holocaust was men niet in het land) :


Zacharia 13: 8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat IN HEEL HET LAND TWEE DERDE ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven.

 

31.00  volgens Christian is de aanwezigheid van de antichrist NIET in een korte periode voor Christus wederkomst, maar vanuit de Bijbel leren we dat anders. De antichrist komt in de eindtijd tot een climax:


2 Thess. 2:4  de  tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

 

Daniël 11: 36 Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren.

 

Als de antichrist zich in de plaats van God zal laten aanbidden is de climax gekomen en zal Yeshua hem doden door de adem van Zijn mond. Zie ook Openbaring 17:11-14.

 

31.00 wat in Lucas 21 staat is een voorvervulling van de eindtijd. De uitleg van Christian lijkt weer sterk op het preterisme, dat ook predikt dat de vervullingen al in het jaar 70 waren. De grote verdrukking zou dan tussen het jaar 70 en 1948 hebben plaatsgevonden, toen het Joodse volk weer terug kwam in het land. Nee, want Zacharia 13:8 is ook nog niet vervuld.  En Yeshua plaatst het in Mattheüs 24 in de eindtijd. Bovendien staat Israël nog steeds onder de leer van Rabbijnen die Yeshua afwijzen. Gelukkig is er ook een kleine rest die Yeshua als Verlosser ziet en groeiende is. Christian noemt de “grote verdrukking”  als iets dat al geweest is en dat het niet alleen groot is vanwege zijn gruwelijkheid, maar ook door de lange tijdsperiode.

Bovendien is de tijd die vooraf ging aan de “grote verdrukking” de periode dat het evangelie over de hele wereld moest worden verkondigd. Mattheüs 28:19

 

Het klopt gewoon niet, de Bijbel spreekt op meerdere plaatsen van 3½ jaar: Daniël 7: 25 Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een TIJD, TIJDEN EN EEN HALVE TIJD.

 

Dat we daardoor geen zicht hebben op de oordelen van God, klopt niet. Er zijn altijd oordelen van God geweest en we zien ze in deze eindtijd toenemen.

 

35.00 die vergelijking met de inname van Jericho is mooi. Maar wat niet zo mooi is de boodschap dat een derde van de mensheid sterft bij de zesde bazuin.

 

44.00tijd 42 maanden, 1260 dagen en tijd, tijden en een halve tijd. Dat zou niet letterlijk bedoeld zijn? Pardon.....als het driemaal over zo letterlijk staat geschreven?

 

Lukas 21 zou aantonen dat de grote verdrukking begint met de verwoesting van de tempel in het jaar 70. Maar in Lukas 21 gaat het er ook over dat Yeshua terugkomt en dat  hemel en aarde zullen voorbijgaan. Er wordt gewoon een overzicht gegeven van wat er nog gaat gebeuren.

 

 

45.00 Christian zegt: “De tijd van de antichrist is dat het Joodse volk zwerft over de wereld”.  Yeshua zegt in Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.  En hij zet zich in de tempel 2 Thess. 2:4

 

We moeten het Joodse volk niet verheerlijken. Zeker ze zijn een apart gezet volk voor een doel dat God heeft bepaald. Het is Gods oogappel en God is trouw aan zijn verbond met hun vaderen. Maar ze zijn ook afgeweken en de vloek over hun ongeloof en ontrouw werd uitgesproken:


Deut. 32: 26 Ik zei: Ik zal hen naar alle kanten verspreiden, Ik zal de gedachtenis aan hen onder de stervelingen doen ophouden. 

Wij, als gelovigen uit de heidenen, hoeven ons ook niets te verbeelden. Paulus zei: Romeinen 11: 30 Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, 31 zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. 32 Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen.

 

46.00 merkteken. Openbaring 13. Het is niet alleen de Katholieke kerk die beperkingen oplegde aan het kopen en verkopen als je geen lid was.  Men kon in het verleden bij de overheid alleen een baan krijgen als je Nederlands Hervormd was, in Noorwegen moest je Luthers zijn. Bedrijven in de  Gereformeerd Vrijgemaakte kerk namen bij voorkeur personeel aan dat tot diezelfde kerk behoorde. Wie vroeger bij een boer werkte moest ook naar de kerk van die boer.  Het was “wiens brood men eet, wiens woord men spreekt”. Zo werden Joden gedwongen om Yeshua aan te nemen.  Maar wat er in Openbaring 13 bedoeld wordt geldt voor alle mensen: rijk en arm, vrije mensen en slaven. Genoemde beperkingen zijn nog maar kinderspel bij wat er komt en het vindt zijn climax in het “religieuze beest uit de aarde”, d.w.z. de antichrist.

 

50.50 Microsoft.... zou niets met het beest te maken hebben? Het gaat om het world-wide-web waarin je gevangen wordt. www, zijn de Hebreeuwse letters wav-wav-wav letterwaarde 6-6-6. En een chip in je lijf, waardoor je overal getraceerd en gecontroleerd kunt worden.

51.56 Een naam van de paus is Vicarus Filii Deï, dat als letterwaarde 666 heeft, Het getal 666 stemt overeen met de naam van Nero in het Hebreeuwse systeem van gematria, Kushner een schoonzoon van Donald Trump heeft een pand gekocht aan de Fifth Avenue 666, Midtown Manhattan.  

We vertrouwen erop dat God ons op Zijn tijd erop opmerkzaam zal maken als we met dit merkteken geconfronteerd worden.

 

Er zijn meerdere steden gebouwd op 7 heuvels, w.o. Rome. Het Vaticaan behoort niet tot die zeven heuvels, maar ligt daarbuiten op een eigen heuvel.

 

54.00  de hoer  op het beest. De antichrist komt uit de kerk, uit een organisatie, een systeem. Niet uit de gemeente, maar een instituut dat zich voordoet als de gemeente. Het klopt dat het gaat om de vermenging tussen heidendom en christelijk geloof. 

 

58.00 God gaat recht doen over de volken. Het gewaad van Yeshua is rood van bloed. Dat bloed komt door de strijd die Hij levert, waarmee Hij recht doet aan het onschuldig vergoten bloed.

 

59.30   Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Openbaring 18:4 – een terechte oproep!

 

1.01  een nieuwe reformatie, dat lijkt me er niet in zitten. We leven in een tijd van afval die vooraf gaat aan de komst van Yeshua.

2 Thessalonicenzen 2, vers 3 Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.

1 Timotheüs 4, vers 1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen.

Lukas 18:8 Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?

Jur & Ida