To translate this page into different languages: click here!

 "IEDER GELIJK" als inzet

Het "NIEUWE NORMAAL" begon met:

Wie zich daar niet aan onderwerpt heeft bij voorbaat ongelijk.

Er zijn slechts nog schijn-inspraken, maar de koers verandert niet. Wie tegen de heilstaat van Babel ingaat zal het zwaar te verduren krijgen.
Yeshua windt er geen doekjes om:

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede (shalom) vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16:33

"Jullie zullen als God zijn", zei satan tegen Eva en velen geloven die leugen nog steeds.
Genesis 3:5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.

Onder de antichrist mag eigen bezit, dat eerlijk verkregen is, niet meer. Elk eigen bedrijf wordt systematisch om zeep geholpen en dan word je automatisch bezitloze. En heb je je hypotheek op je huis keurig afgelost moet je daarvoor straks belasting gaan betalen.

"Alle Menschen werden Brüder".....de koorfinale van de Negende Symfonie van Beethoven werd tot volkslied van Europa gebombardeerd.

In het socialisme zijn we allemaal gelijk, dat betekent niemand mag iets bezitten, behalve de leiders, die dan wel zeggen gelijk te zijn, maar een beetje meer gelijk. Zo herinner ik me Rusland nog uit de tijd van mijn zeemans- carriëre. Het is de religie van de duisternis.

 Satan bedient zich van religie en elke ideologie is religie. En zo bouwt men aan luchtkastelen en satan doet het voorkomen alsof we daar in kunnen wonen en leven.

Hitler had het over "het duizendjarig rijk". Ook dat is een Bijbels begrip uit zijn verband getrokken. En zo hebben er heel veel Bijbelse begrippen een andere inhoud gekregen. Je denkt dat hetzelfde bedoeld wordt, maar het is enkel Babylonische spraakverwarring of een duivelse manier om de Schriften te ontkrachten en mensen te misleiden.

Het "nieuwe normaal" koerst af naar een communistisch systeem d.w.z. naar een politiek systeem met één partij en dat heet "dictatuur". Voor satan is elke slaaf bezitloos en van zijn genade afhankelijk. Satan is een na-aper van God, maar dan niet in het dienen maar in het heersen en onderdrukken. En als de bureaucratie, het leger, de politiek en de valse religie tot je dienst staan (onderworpen zijn) dan lijkt het alsof niemand het tij kan keren. En wie daartoe een poging doet valt in ongenade, want andere meningen mogen niet meer geventileerd worden. De censuur doet zijn werk en de eigen "nieuwe normaal PR" is alleen nog maar te horen als een soort mantra.
De ware kennis wordt vervangen door duistere partij ideologie. Het is de godsdienst van de duisternis. Al het socialistisch denken zonder God, met hun broertjes en zusjes, heeft altijd naar wereldoverheersing gestreefd, waarbij men God dacht buiten te sluiten. Het is een utopie en het blijft een opgedrongen utopie. Rusland was velen tot voorbeeld en Zweden werd ook gezien als het socialistisch voorbeeld. En dit is hun gedachte: "Als de God van de Bijbel echt bestond en almachtig was, dan had Hij alles toch al lang tot een socialistische heilstaat gemaakt".

God heeft men in de politiek dood verklaard en de valse religie deed daaraan vrolijk mee. Het is hun eigen goddeloze visie, die in dienst van de duisternis staat. Men vreest God niet en dat deed Amalek ook niet en daarin was hij anders dan de volkeren, die ook afgoden hadden. Amalek viel de zwakkeren van achteren aan en dat is wat nu ook gebeurt. Maar velen vinden Amalek een held en de zwakkeren moeten verdwijnen. Het gaat om het recht van de sterkste en die "Sterke man" zal politiek gezien snel verschijnen. De Bijbel noemt het "het beest" of "de antichrist". Hij zal de goddelozen privileges geven en de zwakken het leven onmogelijk maken. Amalek is enkel uit op vernietiging. (Meer over Amalek: zie deze pagina. )

De Here heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht. (Ex. 17:16)

Deuteronomium 25:17 Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u uit Egypte wegtrok:
18. hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was; en hij vreesde God niet.

Numeri 24:20 Toen Bileam Amalek zag, hief hij zijn spreuk aan, en zei: Amalek is de voornaamste van de heidenvolken, maar zijn einde is dat hij ten onder gaat.

We leven in bijzondere tijden. De “grote exodus”  van Gods volk om terug te keren naar het Beloofde Land, staat voor de deur. Daar zal “de grote samenbinding” waar Zacharia 11 over spreekt, plaatsvinden. Maar dit is dan ook het moment dat Amalek zijn grote wereldwijde aanval inzet en de mensen wereldwijd uiteendrijft en van elkaar scheidt.

Amalek wil de Gemeente, het volk van God verhinderen in te gaan in het beloofde Land, en dreigt met een wereldwijde aanval met dood en vernietiging.

Deuteronomium 25:17 Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u uit Egypte wegtrok: 18. hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was; en HIJ VREESDE GOD NIET. 19. Als de HEERE, uw God, u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zó zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. VERGEET HET NIET!

En de haat tegen God en Zijn geboden zal de grootste vormen aannemen. De antichrist gaat tijden en wet veranderen en dat is "het nieuwe normaal". Het is de tijd van de wetteloosheid. Alles zal het tegenovergestelde zijn van Gods wetten.

Jesaja 5:20-21 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.

Openbaring 13 beschrijft 2 beesten die opstijgen en de macht overnemen in de eindtijd. Het eerste beest, dat de Bijbel “het beest” noemt, is een politieke macht die heerst over de aarde in de laatste tijd. Het andere beest is de antichrist.

Openbaring 17:8-12 bevat een meer gedetailleerde beschrijving van het beest. Het is duidelijk dat het beest een soort verbond van verschillende naties en politieke krachten is, die als een eenheid samenwerken. Hun doel is om de wereld los van God, onafhankelijk te besturen.

Het beest en de hoer

Het beest werkt samen met de hoer, een geestesmacht die bezig is om het evangelie te gronde te richten, en de mensen af te keren van de waarheid. De hoer vermengt het christendom met de wereld, en verkondigt dat de mensen gelijktijdig voor God en voor zichzelf kunnen leven. Zij staat voor alle valse kerken in de wereld.

De affiniteit tussen het beest en de hoer is voordelig voor beiden, maar tegelijk haten ze elkaar. De hoer geeft de volkeren in de wereld een prettige religie en helpt om hen rustig en op hun plaats te houden. Van zijn kant geeft het beest de hoer geld en steun van de regering.

Het beest werkt ook nauw samen met de antichrist (het beest uit de aarde, Openbaring 13:11-12). De antichrist oefent de macht van het beest uit en heeft als doel om alle mensen op aarde zover te krijgen dat ze het beest aanbidden.

Alle duivelse symbolen zullen meer en meer zichtbaar worden in de eindtijd en Baphomet hangt al jaren in het regeringstorentje, waar ook eens de vlag met het hakenkruis wapperde.

De geest van Amalek is nog springlevend en Israël maakt zich op om de antichrist te verwelkomen, omdat men verblind is. Wie het anders meent leest Gods Woord door een gekleurde bril. En de grote massa in deze wereld zal het beest achterna lopen.

Openbaring 13:3-5 En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen, en zijn dodelijke wond werd genezen; en de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij het gezag aan het beest had gegeven, en zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan het beest gelijk, en wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven die grote dingen en lasteringen sprak; en hem werd gezag gegeven om te handelen, tweeënveertig maanden.

Openbaring 13:8 En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, ieder wiens naam, van de grondlegging van de wereld af, niet geschreven staat in het boek van het leven van het Lam dat geslacht is.

De werken der wetteloosheid, die zich voor het grootste deel in het verborgene afspelen, zullen uiteindelijk leiden tot de komst van de mens der wetteloosheid. Mét hem zal de samenleving zich als één mens opstellen tegenover God. Dit is de goddeloze Babelcultuur, waarin voor alles en iedereen plaats is, behalve voor de God van de Bijbel en Zijn onderdanen!

Openbaring 18:1-8
Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen, die grote macht had; en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep met krachtige stem de woorden: Gevallen, gevallen is het grote Babylon, en het is een woonplaats van demonen en een bewaarplaats van elke onreine geest en een bewaarplaats van elke onreine en gehate vogel geworden. Want van de wijn van de grimmigheid van haar hoererij hebben alle naties gedronken en de koningen van de aarde hebben met haar gehoereerd en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de macht van haar weelde. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat u van haar plagen niet ontvangt; Vergeldt haar zoals ook zij vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel naar haar werken; mengt haar dubbel in de drinkbeker die zij gemengd heeft. Naarmate zij zichzelf verheerlijkt heeft en weelderig geleefd heeft, geeft haar zoveel pijniging en rouw. Want zij zegt in haar hart: Ik zit als koningin en ben geen weduwe en zal helemaal geen rouw zien. Daarom zullen haar plagen op een dag komen: dood en rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden; want sterk is de Heer, God, die haar geoordeeld heeft.

Openbaring 18:11  En de kooplieden van de aarde wenen en treuren over haar, omdat niemand hun koopwaar meer koopt:

Openbaring 18:15-21
De kooplieden in deze dingen, die door haar rijk geworden zijn, zullen uit vrees voor haar pijniging in de verte blijven staan, terwijl zij wenen en treuren en zeggen: Wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken en versierd met goud, edelgesteente en parels; want in een uur is die zo grote rijkdom verwoest.

En iedere stuurman en iedere zeereiziger en de zeelieden en allen die op zee hun werk hebben, bleven in de verte staan en terwijl zij de rook van haar brand zagen, riepen zij de woorden: Welke stad was aan die grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofden en terwijl zij weenden en treurden, riepen zij de woorden: Wee, wee de grote stad, waarin allen die hun schepen op zee hadden, door haar kostbaarheid rijk werden; want in een uur is zij verwoest.

Wees vrolijk over haar, hemel, en u, heiligen en apostelen en profeten, omdat God uw rechtszaak tegen haar berecht heeft.

En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei: Zo zal de grote stad Babylon met geweld neergeworpen worden en zij zal geenszins meer gevonden worden.

Genesis 3:7  Toen zagen ze de waarheid: ze zagen dat ze naakt waren. Daarom maakten ze twee schorten van de bladeren van een vijgenboom. Zo hadden ze iets om aan te trekken.

Maar voor Babel is er geen bedekking voor de zonde meer, zoals bij Adam en Eva:


Genesis 3:21 En de HEERE God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee.

Openbaring 19:19-21
En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers verzameld om oorlog te voeren tegen Hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen in diens tegenwoordigheid had gedaan, waardoor hij hen misleidde die het merkteken van het beest ontvingen en die zijn beeld aanbaden. Levend werden deze twee geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard dat kwam uit de mond van Hem die op het paard zat, en alle vogels werden verzadigd van hun vlees.

Openbaring 20:11-15.

En ik zag een grote, witte troon en Hem die daarop zat, voor Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan; en er werden boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven. En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hades gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder naar zijn werken. En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur. En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur.

En de dood en de hades werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de tweede dood: de poel van vuur. En als iemand niet geschreven gevonden werd in het boek van het leven, werd hij geworpen in de poel van vuur.

Jur