English & other languages: click here!

Opstanding - Beweegoffer

Heel frappant dat Yeshua uit het graf kwam precies op de dag dat het beweegoffer van de eerstelingsschoof aan God werd aangeboden.
Het moment van de kruisiging was ook zo bijzonder.


Rond 9.00 uur in de ochtend bond de hogepriester het Pesachlam voor de natie aan de hoorns van het brandofferaltaar. Niet toevallig zegt de Bijbel dat Yeshua precies op datzelfde uur werd gebonden aan het kruishout op Golgotha.

 

Een stukje van de site van Christpedia:

Het feest van de eerstelingsgarve heeft een zinnebeeldige betekenis. Op de morgen dat de eerstelingen als beweegoffer in de tempel werden gebracht - op de dag na de sabbat, dus de eerste dag van de week - waren vrouwen getuige van de opgestane Heer Jezus Christus. Hij is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.

1 Kor. 15:20-23 (Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21 Want waar de dood is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens.
22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Maar ieder in zijn eigen orde: Christus als eersteling, daarna die van Christus zijn, bij zijn komst.
(TELOS)

Met de eerstelingsgarve was het bloedig offer, brand- of opgangsoffer (olah  עֹלָה betekent 'omhoog gaan) van een volkomen eenjarig mannelijk lam verbonden (Lev. 23:12). Dit offerlam spreekt van de Heer Jezus, het lam Gods, de volmaakte mens, die na de opstanding omhoog ging naar de Vader als beweegoffer om Zijn bloed naar het hemels heiligdom te brengen. Het beweegoffer van de eerstelingsgarve is onlosmakelijk verbonden met het geslachte Lam. Ja, de opgestane Heer, de Eersteling uit de doden, is Dezelfde die als Lam zich geofferd heeft aan God.

Het bijbehorend spijsoffer is een zinnebeeld van het volmaakte menselijke leven van de Heiland. Dit spijsoffer was met olie gemengd, dat spreekt van de zalving en leiding door de Heilige Geest. Het spijsoffer werd verbrand en zo een vuuroffer. Het offer van Christus werd blootgesteld aan de rechtvaardige eisen van God, voor wie geen zondaar kan bestaan.
Het beweegoffer laat Yeshua zien op de opstandingsdag, de zondag na de sabbat (!), toen hij tot Maria zei: "Houd Mij niet vast, (= raak me niet aan) want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader." (Joh. 20:17). Maar later op diezelfde dag, werd het opgangsoffer uitgebeeld, toen Yeshua Thomas uitnodigde Hem aan te raken (Joh. 20:27). "Raak Mij aan" (Lukas 24:36).  Yeshua was in die tussentijd omhoog gegaan, opgevaren, wat profetisch werd uitgebeeld in het opgangsoffer dat op dezelfde dag als het beweegoffer werd gebracht. 

 

Het opgangsoffer/vuur- of brandoffer ((olah  עֹלָה) bereidde God een liefelijke (rustgevende) reuk. God kon daarin met welgevallen rusten. Dat wat nodig was om de zonden te vergeven, het bloed van Yeshua, was aan de Vader aangeboden.

Het zondeloze lichaam van Yeshua had in de dood geen ontbinding gezien (Hand. 17:37).  Zo was Zijn bloed onaangetast en bleven de wonden als tekenen zichtbaar. 

Het bijbehorende drankoffer was van wijn. De wijn spreekt van vreugde.

We leven in gemeenschap met de verrezen Heer, de Eersteling uit de doden ('Eerstelingsgarve'), in een rein leven, waarin wij ons geestelijk voeden met het 'Brood van het leven' ('Ongezuurde Broden').

zie ook

 

Ida