Maleachi

Maleachi (Mijn gezondene), naam van het laatste profetische boek in het eerste testament, geschreven omstreeks vier eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Uit de inhoud: De liefde van de Here voor Zijn volk (1:2-5), de tekortkomingen en zonden van de priesters (1:6-2:9), gemengd huwelijk en echtscheiding (vs. 10-16), de Dag des Heren (2:17-4:3); men lette op: 3:1,2. De wederkomst van de profeet Elia (4:5v), 'hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot de vaderen'(vs. 6)