English & other languages: click here!

Werelddictatuur

Hieronder volgt opnieuw een gedeelte uit het artikel "Bestaat er een plan" van E.Smit, geschreven in 1975. Wij zijn geboren in een tijd (1938 en 1945)  waarin de tweede wereldoorlog een grote rol speelde. Na WOII hebben we geen wereldvrede gekend. Israël werd in 1948 weer een natie. Uit de Volkerenbond ontstonden de Verenigde Naties en ze beloofden dat daardoor de vrede gewaarborgd was. Hun doelstelling was "het nastreven van een wereld zonder oorlog en armoede."

Kent u deze verschijnselen van onze tijd (1975)?

 

IN HET VRIJE WESTEN:

Demonstraties

Protestbijeenkomsten

Loon- en prijzenspiraal

Afval van Christelijk geloof

Atheïsme

Anarchisme

Oosterse godsdiensten

Spiritisme

Ontevredenheid en onbehagen in een tijd van materiële voorspoed

Seks-explosie

Homoseksualiteit

Bewapeningswedloop

Gezagsondermijning

Verdwijnen van vaderlandsliefde

Sensitivity Training

De roep om "eenheid"

Rassenstrijd, Klassenstrijd, Generatiestrijd

Ontstaan van de "massamens" door flatbouw, televisie,

sportevenementen enz.

Roep om "inspraak"

Toeneming van de misdaad

IN ANDERE DELEN VAN DE WERELD?

Dictatuur

Hongersnood

Volkerenmoord

Revoluties

Oorlogen

Fascisme

Communisme

Concentratiekampen

Christenvervolgingen (o.a. in het Oostblok, Cuba, China, Biafra,

Soedan enz.)

Gemuilkorfde pers

Militarisme

Een groot deel van alle bovengenoemde verschijnselen zijn vele eeuwen geleden door Israëls profeten, wier uitspraken te vinden zijn in het Oude en Nieuwe Testament reeds vermeld als te zullen voorafgaan aan de komst van de laatste wereld-dictatuur, het zg. antichristelijke rijk, dat een aantal jaren zal bestaan, voordat Jezus Christus opnieuw op aarde zal verschijnen om de werkelijke "heilstaat," waarnaar ook u in uw hart altijd verlangd hebt,  —  op deze aarde te vestigen.

 

Maar we willen nu terugkomen op het eerstgenoemde rijk, nl. dat van de Antichrist. Deze aspirant-wereld-dictator zal alle naties, alle godsdiensten, alle levensbeschouwingen en alle mensen trachten te bundelen in één grote wereldstaat, onder een strenge dictatoriale leiding. Het staat volgens de Bijbel vast, dat althans de kern van dit rijk, er werkelijk eens zal komen. In deze "Nieuwe Orde" zal geen anarchisme of atheïsme geduld worden. Integendeel: één god zal hier slechts getolereerd worden, die allen zullen moeten aanbidden. En u raadt reeds welke god: LUCIFER  —  anders geheten Satan of Duivel. Dus uitgerekend die macht, die u wellicht tot nu toe placht te zien als een "product van middeleeuws bijgeloof …… "

 

Hoe komen wij nu aan onze boute bewering, dat deze Duivel werkelijk bestáát? Hetzelfde Boek, dat op onze gehele cultuur zo’n bijzonder duidelijk stempel gedrukt heeft, en dat onze voorouders  —  en nog velen in onze tijd!  —  gebracht heeft tot het geloof in God en Jezus Christus, leert ons, dat de menselijke geschiedenis een onbegrijpelijk raadsel is en blijft, wanneer geen rekening wordt gehouden met het bestaan en de werkzaamheid van Gods tegenspeler Satan, aan wie  —  zij het niet voor "eeuwig”  —  een grote macht is toegekend. Wij leren zowel God als Satan in hun beider ware gedaante kennen door hetzelfde Boek: de Bijbel.

 

Iemand, die gelooft in Christus, en daarnaast het bestaan van de duivel loochent, zouden we kunnen vergelijken met iemand, die mooi weer of bijvoorbeeld het feit, dat vogels kunnen vliegen normaal vindt, terwijl hij aan de andere kant het bestaan van slecht weer en de werking van de zwaartekracht niet wil accepteren … 

 

Anderen, die in God geloven, dat als er dan een duivel zou bestaan, deze zich uitsluitend bezighoudt met het aanzetten en verleiden van individuele mensen tot morele overtredingen. Maar hetzelfde Boek, op grond waarvan zij in God geloven, vertelt ons, dat de duivel nog veel méér doet. De door hem geïnspireerde persoonlijke misstappen van u en van mij moeten slechts dienen als kleine onderdelen van een wereldomvattend plan.

 

Het einddoel hiervan zal pas bereikt zijn, wanneer Satan zich in de plaats van God gedrongen zal hebben, zodat alle aardbewoners zijn opperheerschappij officieel moeten erkennen.

HET VOORBEELD VAN JENNER

 

Hoe belangrijk het is, dat u er goed van doordrongen bent, dat kleine, schijnbaar onbeduidende overtredingen of voorvallen onderdelen van een "meesterplan" kunnen zijn, hopen wij u in dit boekje o.a. aan te tonen. Een bijzonder goede illustratie van dit feit, is de "gelijkenis," die de Amerikaanse Senator Jenner eens in de Senaat ten beste gaf, en welke we hier willen navertellen:

 

In de tweede wereldoorlog werkte in Hitler-Duitsland een man in een kinderwagenfabriek. De fabriek was zo groot, en het werk zo gespecialiseerd, dat van het personeel eigenlijk niemand het gehele productieproces kon overzien. Toen op een gegeven moment de vrouw van onze hoofdpersoon in blijde verwachting kwam te verkeren, gaf zij haar man de hint, om geleidelijk en ongezien uit alle afdelingen van zijn fabriek een onderdeel weg te nemen, om die dan later thuis tot een kinderwagen in elkaar te zetten. De man deed, wat hem gevraagd was. Maar, toen hij thuis dan eindelijk zo ver gevorderd was met het "assembleren" van de kinderwagen, dat het werkstuk zichtbaar gestalte begon aan te nemen, ontdekte hij tot zijn schrik, dat hij bezig was een machinegeweer in elkaar te zetten!

 

Moraal: Deze man wist dus niet, dat hij al jaren bezig was met het vervaardigen van één onderdeel voor machinegeweren. Ook een machinegeweer is opgebouwd uit op zichzelf "onschuldige" onderdelen.

 

U ziet, hoe noodzakelijk het is, dat wij op de hoogte zijn van het Grote Plan van God, ook dat van satan, om niet ongewild zelf in de uitvoering hiervan betrokken te worden.

 

Film over de oprichting van de Verenigde Naties.