English & other languages: click here!

Het Geheimenis van de Wetteloze in werking

Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er de antichrist die de komst van Jezus nu weerhoudt, totdat de antichrist uit het midden van de mensheid naar voren is gekomen. Dan zal de wetteloze geopenbaard worden. (2 Thess. 2:7-8)

Jesaja 14:12 Hoe bent u uit de hemel gevallen,
morgenster, zoon van de dageraad!
U ligt geveld op de aarde, 
overwinnaar over de heidenvolken!
13. En ú zei in uw hart:
Ik zal opstijgen naar de hemel;  tot boven Gods sterren

In het begin van de illuminatie waren dezelfde denkbeelden in het geheim als nu. Maar nu is het eindtijd en gaat men het opleggen.
De kerk slaapt en denkt dat alles weer normaal gaat worden als ze doen wat het beest hen opdraagt. Ze werken mee aan het plan van de antichrist en verraden iedereen die zich aan Gods beloften vasthoudt en aan Zijn Wet. Het gaat zoals Judas Christus heeft verraden.

Even terug in de tijd:
Niettemin blijft ‘wereldregering’ het uiteindelijke doel van de samenzwering, geleid door satanische beïnvloeding. Kolonel Mandell House heeft de methodiek neergelegd in zijn boek "Intimate Papers": "Schep opzettelijk problemen en bied dan de oplossing, die je doelstelling dient". Schep toestanden die zo verschrikkelijk worden, zowel in eigen land als in het buitenland, dat het afstand doen van persoonlijke vrijheden en nationale soevereiniteit een redelijke prijs zal lijken voor een terugkeer naar rust in het land, en vrede in de wereld.

Het einddoel van de Illuminatie, dat via spionage, infiltratie, indoctrinatie, afpersing, omkoperij, bedreiging en beïnvloeding der openbare mening tot stand zou moeten komen, was: "Omverwerping van democratische regeringen en van godsdiensten, speciaal het christendom. De enorme chaos, die zou volgen, zou de massa doen roepen om een "sterke man" en een nieuw geloof, om zelf de macht te grijpen en een satanische werelddictatuur in te stellen. Hier vinden wij het "Geheimenis der wetteloosheid" {2Th 2:1 } ter voorbereiding van de antichrist, ten voeten uit.

 

De samenzwering die in elkaar is gezet, is zo goed doordacht, dat het voor de Monarchie en de Kerk hoegenaamd onmogelijk zal zijn eraan te ontsnappen".De geheime werkwijze van de Orde der Illuminatie werd spoedig verstoord, nadat Baron von Knigge na een ruzie met Weishaupt de orde verliet. In april 1785 verlieten nog vier Illuminaten het genootschap. Zij hadden meer dan genoeg van de dwingelandij, die binnen de Orde bedreven werd. Toen zij gedagvaard werden voor een hof van onderzoek, om getuigenis af te leggen over de leerstellingen en methodes der samenzwering, lieten zij geen twijfel bestaan over het duivelse karakter van het Illuminisme. "Alle godsdienst," zo verklaarden zij, "alle vaderlandsliefde en loyaliteit aan de soevereiniteit moest worden vernietigd …  en elke mogelijkheid werd benut om tweedracht te zaaien, niet alleen tussen regering en onderdanen, maar ook tussen ministers en departementen en zelfs tussen ouders en kinderen".

In begrijpelijke taal werden de leerstellingen weergegeven, die Adam Weishaupt reeds had opgesteld: afschaffing van het erfrecht, huwelijk en gezin, vaderlandliefde, alle godsdienst, privé-eigendom en het bevorderen van een gemeenschappelijke opvoeding van kinderen door de staat.  

Deze plannen van Weishaupt, de “Bund der Gerechten”, de Communisten en vele anderen, stammen in feite af van hetgeen Plato zoveel eeuwen eerder had gezegd. Plato was voorstander van drie soorten revoluties: economische, politieke en godsdienstige. Het is goed in dit verband het beroemde werk van Plato, "De Staat," eens te vergelijken met het Kommunistisch Manifest. Plato’s "Staat" is in feite een samenbundeling van de slechtste onderdelen van het Hellenisme.

In zijn boek "Between Two Ages" schreef Brzezinski ook nog dat de mensheid drie stadia van ontwikkeling heeft doorgemaakt en zich nu middenin het vierde en laatste stadium bevindt. De eerste trap was  —  volgens Brzezinski  —  van religieuze aard. De algemeen heersende gedachte van hemelse oorsprong, dat de bestemming van de mens uiteindelijk in Gods hand ligt, werd gecombineerd met primitieve opvattingen van aardse oorsprong, die ontstaan waren door onwetendheid, door ongeletterdheid en door de beïnvloeding van de mensen onderling.

Het tweede stadium was nationalisme, waarbij de christelijke gelijkheid gekoppeld werd aan nationale gelijkheid voor de wet, zodat de natuur van de mens en zijn plaats in onze wereld totaal anders werd omschreven. (In deze en: de derde fase werd Darwin’s evolutietheorie van harte verwelkomd.)

De derde fase was het marxisme, dat volgens Brzezinski belangrijk heeft bijgedragen tot de verdere rijping van de universele visie van de mensen. De vierde en laatste trap is, wat Brzezinski noemt het tijdperk van de technische toepassing van de elektronika. Dat is het resultaat van belangrijke uitvindingen op technisch gebied door geleerden van verschillende landen, zoals Amerika en Rusland. Hiermee is het ideaal bereikt van het louter verstandelijk denkend humanisme.

De besluiten worden niet bekend gemaakt. Tot de deelnemers behoren nochtans de kopstukken van de grote wereldpers. De vragen die velen zich steeds weer stelden, zijn deze:
Zijn regeringsfunctionarissen, die lid zijn van de CFR en de Ronde Tafel Groepen zich bewust dat zij deel hebben aan een organisatie die streeft naar wereldheerschappij? Zijn ze bezig de weg te bereiden voor de antichrist, de satanische wereldbeheerser? Als dat niet het geval is, waarom dan die geheimzinnigheid? Waarom dan een beperkt lidmaatschap, dat alleen toegankelijk is voor mensen, die macht in handen hebben of proberen te krijgen via de politiek, via volledige geldcontrole en via de massa-media? Is het een samenzwering? En zijn de Bilderbergers daar bij betrokken? Of is het alleen maar de zoveelste groep van zogenaamde weldoeners, die door anderen gemanipuleerd worden?

In deze eindtijd ontwikkelen de gebeurtenissen zich zo snel, dat het antwoord wellicht spoedig gegeven kan worden. Zeker is, dat de Bilderberg-conferentie evenals de Trilaterale Commissies geleid en beheerst worden door de Council on Foreign Relations, de CFR. Het is heel opmerkelijk dat niet alleen Nederlanders, maar ook de doorsnee Amerikaan nooit van de CFR heeft gehoord. Toch is het de onzichtbare regering van Amerika. Wat ons ernstig moet stemmen is het feit dat de verborgen machtsstructuur van het internationale bankierswezen een geweldige invloed uitoefent op de publieke opinie van de Verenigde Staten, doordat het vrijwel volledige macht heeft over het hoger onderwijs en het grootste deel van de massa-communicatie-middelen. Het menselijk brein is als een computer. Hoe efficiënt het ook moge zijn, de betrouwbaarheid ervan is afhankelijk van de gegevens die erin worden gebracht. Als het mogelijk is de betrouwbaarheid van deze gegevens te bepalen, dan is het  —  hoe intelligent een persoon ook moge zijn  —  zeer wel mogelijk de mensen zo te programmeren dat ze al beginnen te lachen als je het woord samenzwering noemt. Zo kunnen controleerbare informaties als zinloze fantasie worden afgedaan.

De "rede" schonk de mens bevrijding en uit dankbaarheid danste men rond de "Vrijheidsboom”.

Talloze pseudoreligies prediken hetzelfde thema. Centraal staat hierbij de volmaaktheid van de mens. Deze mens moet deze volmaaktheid ontdekken en vanuit dat besef streven naar een nieuwe wereld, een nieuw tijdperk (zie Alice Bailey’s "New Age"). Tegenover deze menselijke volmaaktheid stelt de Bijbel de genade van God voor een zondig mens: God die in Christus Jezus over die nieuwe wereld zal regeren. In de opvatting van de menselijke perfectionisten zal de mens met een verlichte geest over de wereld regeren. 

en als zodanig kunnen we deze opvatting (en de uitwerking ervan) beschouwen als een verlengstuk van een samenzwering tegen God en mens. De vele gebeurtenissen die elkaar in deze tijd zo snel opvolgen, met inbegrip van onrust ontevredenheid, gevoel van onbehagen, demonstraties, enzovoort doen de vraag rijzen of dat allemaal toevallig is, of dat het een onderdeel vormt van een "Groot Plan". Al deze gebeurtenissen kan men dan zien als de "vele tekenen van de Eindtijd," waar de Bijbel met zoveel nadruk over spreekt.

DE ANTICHRISTELIJKE SAMENZWERING

In de Bijbelboeken {Daniël 7:1 - Daniël 8:1 } en {Opb 13 } wordt ons langs profetische weg voorzegd dat er aan het eind "der tijden" een wereldrijk zal ontstaan, geleid door het "beest" of de "antichrist," hetgeen duidelijk wordt afgeschilderd als de concurrerende tegenhanger van het Koninkrijk van God, dat door Jezus Christus bij Zijn wederkomst op aarde, gerealiseerd zal worden. Een diepgaande studie over dit onderwerp met de Bijbel, Joodse traditie en wereldgeschiedenis als bronnen, toont aan, dat satan, die door Jezus Zelf "de vorst dezer wereld" (eeuw) wordt genoemd, in vele opzichten het werk zal trachten na te bootsen, dat ten grondslag zal liggen aan het komende Koninkrijk van God. Paulus toont ons in 2 Thessalonicenzen aan, dat het grote antichristelijke wereldcomplot reeds in werking is, maar dat de vestiging van de satanische macht op aarde, nog tot een bepaald tijdstip in het eind der tijden, zal worden tegengehouden. Indien dus de samenzwering in Paulus’ tijd reeds bestond en het antichristelijke rijk in onze tijd nog steeds niet verschenen is, en het "complot" derhalve ook in onze dagen nog moet bestaan, gaan we iets van de genoemde activiteiten herkennen. Als Paulus zegt: "Hebt geen deel aan hun boze werken, doch ontmasker ze veeleer," dan moet men ook weten wat hun "boze werken" zijn en hoe ze te ontmaskeren.

Men vindt in deze merkwaardige, voor de meesten onzer onbekende wereld, een opvallend duidelijk terugkerend patroon: Een kleine groep lieden, die wereldmacht nastreven, weten om zich heen een groot aantal goedwillende, soms zelfs naïef-idealistische, humanitair denkende figuren te verzamelen, die zij voor hun doel gebruiken, zonder dat de slachtoffers maar een flauw vermoeden hebben, welk doel door de leiders wordt beoogd. "Religieus"-aangelegde, maar ook machtsbeluste karakters voelen zich veelal aangetrokken door het geheimzinnige, waardoor dergelijke genootschappen zich kenmerken. Het toetreden tot een dergelijke interessante en mysterieuze club wordt als een eer voorgesteld (en ook als zodanig gevoeld), daar de "novice" verteld wordt, dat slechts "intelligente, progressieve en humanitaire" figuren als lid worden toegelaten en aangezocht. Vele van deze groepen prediken een zekere "religiositeit" die varieert van het meest grove satanisme, via Luciferianisme, Oosterse godsdiensten, Kabbalisme, verdraaid Judaïsme, verdraaid Islam, enzovoort, tot een soms christelijk-lijkend geloof.

Meestal wordt de leden al spoedig een zekere minzame minachting bijgebracht voor zogenaamde afgedane waarden, als christelijke moraal, vaderlandsliefde, eerbied voor het gezinsleven en de Bijbel. Men stelt daar dan zeer "nobele" waarden tegenover: vrijheid, gelijkheid, broederschap, naastenliefde, wereldburgerschap, ontwapening, rechten van de mens, eenheid, overbodigheid van nationale grenzen, enzovoort. De leden van de lagere regionen wordt te verstaan gegeven, dat zij voor een heel goed, wereldomvattend doel werken (zoals bijvoorbeeld Maitreya, de christus zegt: Samen delen, de wereldhonger bestrijden), maar het ware komen zij niet aan de weet. De verdere inwijding in de geheimen valt slechts aan nauwkeurig uitgezochte leden, uit de lagere graden voortkomend, ten deel. Uiterst voorzichtig worden die bevorderd en ingelicht en maar weinigen komen aan de weet, dat zij in feite medewerken aan de omverwerping van de bestaande orde, het christendom in zijn Bijbelse vorm, de democratie en vele overige goede dingen van het leven. Het is de bedoeling op de puinhopen van dit alles een dictatoriale, antichristelijke en verre-van-pacifistische super-staat onder een éénhoofdige leiding te vestigen. Verschillende min of meer geheime genootschappen zijn in elkaar verstrengeld: Illuminati  —  CFR  —  Ronde Tafel Groepen  —  Vrijmetselaars  —  Rozekruisers  —  Tempelieren. Aan de top van de pyramide bevindt zich de kern, die de geestelijke ruggegraat vormt van de geheime genootschappen, waarin immers zoveel antichristelijke leer, en zoveel hunkering naar een wereldregering is aan te treffen.

Uit het voorgaande moet men niet de conclusie trekken dat enkel en alleen een figuur als Weishaupt verantwoordelijk gesteld kan worden, evenmin een Rockefeller alleen, en dat alles in de moderne geschiedenis aan hun organisaties te wijten is.

Zij zijn de weinigen die bekend werden. Er hebben vele andere groepen bestaan en bestaan nog, die elkaar weer onderling bestreden.

Weishaupt heeft, om binnen het kader van deze groep te blijven, op een bepaald moment in de geschiedenis kans gezien een groot aantal groepen te bundelen en te inspireren en als zodanig een vuist te maken tegen de wereld. De ideeën van deze groepen zijn echter veel ouder dan van Weishaupt, de Illuminaten, de Jacobijnen, de Bund des Gerechten, Plato of de CFR. 

Zij zijn allen terug te voeren op de ideeën van de eerste revolutionair uit de geschiedenis, de eerste verlichte geest, die opstond tegen God en mens, de illuminaat die zich in vele vermommingen aan de mensheid presenteert en tracht hem over te halen de eerste stap te zetten op de ladder die leidt naar het "gelijk-zijn" aan God: Lucifer, de lichtdrager-satan. Wij hopen u te kunnen overtuigen dat hetgeen hier beschreven is, van het begin tot het einde bittere ernst en harde waarheid is.

De bedoeling van deze studie is dan ook om u te informeren over de noodsituatie waarin de wereld en de maatschappij zich bevinden. Maar al lijkt het een verloren zaak, we weten dat door alles heen de uiteindelijke overwinning niet is aan de machten van de antichrist, maar aan de Heer der Waarheid, Jezus Christus. Zoals gezegd, heeft God in Zijn Woord de meeste van de genoemde verschijnselen reeds aangeduid tot onze waarschuwing. En het is nu onze taak om nog een middel te zijn in Gods hand om deze machten openbaar te maken en in het licht te stellen en velen te behoeden in de val te lopen die voor hen is opgesteld. We mogen ons beroepen op het Woord van God voor de stellige richtlijnen die hierin gegeven worden. Drie facetten springen hierbij in het oog: "Let op de tekenen van de tijd," "God wil dat allen behouden worden" en "Heb geen deel aan hun boze werken, maar ontmasker ze veeleer". God zegene u hierbij.

J.J. van Baaren

Jur