Groepsdenken en Massapsychose

Denken als de groep en doen als de groep

Het is een proces dat zich geleidelijk voltrekt. Als enkel het getal bepaalt wat waarheid is heb je met een begin van dictatuur te maken en worden andere meningen op den duur niet meer getolereerd.

Alexis de Toqueville schreef: "Democratie is de tirannie van de meerderheid".

En zeker als de grondwet buiten spel wordt gezet wordt het slikken of stikken.

We kennen het uit de geschiedenis, maar misschien ook wel in het klein als gezag vervangen wordt door macht. Het is vaak veel dichterbij als we denken. Wat in het klein gebeurt zien we in het groot terug, want het heeft alles te maken met de autonome mens, die van nature als god wil zijn. Hij denkt dat het daarbij om macht gaat en zo wordt kennis macht en alles wordt rivaliteit en het gaat om het 'recht' van de sterke. 

We krijgen een chaos en de sterke zal verschijnen en de macht grijpen. Nietzsche had die gedachte en Hitler deelde dat weer en velen gingen in de gedachten mee. Voor de kwetsbaren is er dan geen plaats meer.

De oorzaak is dat de mens een verkeerd beeld van God en de ware Messias heeft en satan hem nog steeds doet geloven dat de mens als 'God' zal zijn, kennende het goed en het kwaad (Gen. 3:22), maar de mens komt in de fuik van het kwaad en zal uiteindelijk door God aan de leugengeest worden overgegeven en dat betekent een eeuwig oordeel.

Het is de geestelijke strijd van Genesis 3:15 en die komt in onze tijd tot een climax. In Mattheüs 24:21-22 sprak Yeshua over “een tijd van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.

En als die niet verkort zou worden dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort".

Het groepsdenken wordt geleerd in scholen en universiteiten. De hele evolutieleer is gebaseerd op de sterke. En dat staat haaks op de Bijbelse gedachtegang. Psalm 35:10

Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen: ‘HEER, wie is aan U gelijk? U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers, de zwakken en de armen van hun uitbuiters.'

Yeshua bracht het Evangelie tegen de stroom in. Het verkondigen van waarheid gaat altijd tegen de stroom in. Het roept bij velen weerstand op. De feiten kunnen helemaal kloppen en de massa kan het toch niet zien en gaat in de aanval. Eerst met woorden, maar als ze nog meer met de waarheid geconfronteerd worden komt leger en politie in actie en wordt de vrijheid steeds meer ingeperkt met allerlei dwangmaatregelen.

En de massa denkt dat ze nog steeds beschermd worden door de machtigen, die de minderheid als vijand neerzetten. Aan elke oorlog gaat een PR van leugen vooraf om de mensen tot anders denken te brengen. En ze zien de zaak ineens in een ander licht, maar ze praten vanuit de herhaalde propaganda en de mooie beelden en de mooie beloften en de leiders die zich eerst voordoen als het Lam, maar steeds meer spreken als de draak. (Op. 13:11) Het is een geestelijke strijd, die zich afspeelt in de hemelse gewesten en zichtbaar wordt op aarde.

Ons denken bepaalt ons leven

Het is de moeite waard eens na te gaan wat de bron, het doel en het resultaat van ons denken is. Een bekend gezegde is: je bent wat je denkt of je wordt wat je blijft denken. Als je denkt ‘Ik ben een mislukkeling”, dan word je het ook. Minder bekend is, dat het verschil zal uitmaken of je denkt af te stammen van een dier of bewust geschapen bent naar Gods beeld.

In families, kerken en andere organisatieverbanden bestaat een sterk groepsdenken. In de groep heerst een saamhorigheidsgevoel dat  je niet graag zou missen. Onbewust conformeert men zijn mening en gedachten aan die groep waardoor men niet meer zelfstandig denkt. Terwijl God ons in de Bijbel oproept om onze gedachten te vernieuwen.

Het is vervolgens belangrijk om je gedachten bij God te brengen en ze door Hem  te laten behoeden:
Filippenzen 4:7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Bijbelse waarschuwingen

In de Bijbel staan meerdere waarschuwingen voor ons denken:

zinloosheid van ons denken (Ef 4:17),

vleselijk denken (Col. 2:18),

niet helder van denken (1Tim 6:5),

bedorven denken (2Tim 3:8),

besmet denken (Titus 1:15).

Onze gezindheid hangt nauw samen met ons denken. (Een aantal keren vertaalt de HSV denken met ‘gezindheid’.)

In de Bijbel wordt geopenbaard dat de mens van nature denkt en handelt ‘overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid’ (Ef 2:2).

Gods Zoon Yeshua noemt die geest, ‘de vorst van deze wereld’ (Joh. 14:30). Deze kan via de mens over de hele wereld beschikken, zoals blijkt uit het aanbod dat hij doet aan Yeshua en dat door Yeshua de Messias afgewezen wordt (Mat 4:8).

Johannes wijst er ook op dat de duivel de hele wereld beheerst:

‘Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt’ (1 Joh 5:19).

Een geest stuurt de gedachten en aan de uitwerking kunnen we de geest herkennen, zoals

begeerten van het vlees (hedonisme), de wil van het vlees (goed voelen = goed zijn), de wil van de gedachten (Ef 2:3).        De Bijbel openbaart ook dat de duivel Eva verleidde: zij zag, begeerde, nam, overtrad. (Gen. 3)

Kies de bron!

Als we inzien, dat we van nature onze eigen wil doen en door zonde gescheiden zijn van onze Schepper, kunnen we onze zonden belijden en het aanbod van Yeshua’s offer aannemen. We worden opnieuw geboren, ‘van boven af geboren’. (Joh 3) We worden dan een geestelijk kind van God de Schepper. (Joh1:12)

In Yeshua de Messias hebben wij de verlossing door Zijn bloed. (Ef 1:7)

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. (1 Joh. 1:9)

Doet de wapenrusting van God aan. (Ef 6:11)

Jur