English & other languages: click here!

Een overdenking voor onze tijd

Onder de vlag van een "pandemie" werden ons de laatste jaren veel vrijheden ontnomen.  Sommigen misten tijdens de absurde corona maatregelen de kerkcultuur en het SAMEN komen. In feite gaat het niet om de kerk op zich als traditie, het gaat ook niet om de kerkcultuur, maar om Christus.  Van belang is dat je tot Zijn lichaam behoort en niet enkel tot een denominatie. Of je naam in de ledenlijst van de kerk staat telt voor God niet, maar wel of je in het Boek des Levens bent ingeschreven.

De voorgangers die al zo lang hebben gezwegen over de tijd waarin we leven, willen weer terug  naar "gezag is gezag". Rutte geeft weer een beetje ruimte en dan kan er blijkbaar weer georganiseerd worden, maar misschien hebben de schapen niet zoveel zin meer.

Baphomet regeert in Nederland. Werd door de christen politicus Balkenende binnen gebracht. Hij hangt in het torentje van Rutte en denk maar niet dat beelden er niet toe doen. Het staat niet op zichzelf.  Toen een aantal jaren geleden de Gotthardtunnel werd geopend werd de openingsceremonie gekenmerkt door een  "geitenbok-man", die sterft, wordt opgewekt, wordt aanbeden, en wordt gekroond als "de koning van de wereld". De "geitenbok-man" die deze belangrijke rol speelde in de voorstelling, had een opvallende gelijkenis met Baphomet. Zie voor info deze site.

Deze ceremonie werd bijgewoond door een groot aantal Europese regeringsleiders. 

We weten uit de Schrift dat religie en politiek in de eindtijd samen zullen gaan. We hebben hier met twee beesten te maken. Het beest uit de zee en het beest uit de aarde.

Jesaja 57:20 Maar de mensen die zich niets van Mij aantrekken, zijn zo rusteloos als de zee die wordt opgezweept door de wind. De zee komt nooit tot rust: altijd woelen de golven modder en zand op.

De kerkgangers zijn door de corona maatregelen buiten de stal (kerk) geweest en werden min of meer op zichzelf teruggeworpen.  Ze hebben een nieuwe ervaring opgedaan en hebben in het gunstigste geval zelf de Bijbel ter hand genomen, omdat men zich terdege zorgen maakte over de tijd waarin we leven en onze kinderen en kleinkinderen opgroeien onder een dictatuur. Maar welke autoriteit erken je?

Het waren niet de Schriftgeleerden en de farizeeën die de ogen van de Emmaüsgangers openden voor Zijn Woord, maar Christus zelf en zo kan Hij ook ons onderwijzen als we daarvoor openstaan en naar Zijn stem willen luisteren. Er ging voor de Emmaüsgangers een nieuwe wereld open: de wereld van Gods Koninkrijk.

Schriftgeleerden hadden over het algemeen geen enkele waardering voor mensen die niet tot hun klasse (elite) behoorden. Ze bonden de mensen aan zich. Dat kenmerkt de religie van Babel. Hoe wordt geoordeeld over mensen die buiten de kerk om een relatie met Christus onderhouden en zelf de Bijbel onderzoeken, die in het openbaar getuigen en zaken van de duisternis aan het licht brengen. Zij hebben wijsheid van boven ontvangen en niet de wijsheid van kerken. Ze willen die wijsheid met anderen  delen.

Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander. Spreuken 27:17 - NBG

Maar hen wordt net als in Jezus’ dagen een etiket opgeplakt, zoals de politiek ook doet bij mensen die de waarheid aan het licht brengen. Men noemde ds. van Raalte in die tijd een opruier en separatist. Hij zag het gevaar van een Staatskerk.  Krijgt ds. Paul Visser steun van zijn collega's in de kerken en gaan ze zelf nu voor de waarheid? Dominees zijn ook maar mensen en het hemd is nader dan de rok of toga. Daar is moed voor nodig want als we Christus toebehoren behoort ook ons leven Hem toe en als we in het openbaar moeten getuigen dan zijn we niet meer als onze Heer, die om de waarheid gedood werd.

Daarom zegt God in zijn wijsheid: ‘Ik zal profeten en boodschappers naar hen toe sturen. Jullie zullen sommigen van hen doden, anderen wegjagen.’ Lukas 11:49

De schapen verwachten steun van de herder, maar de herder laat niets horen, want de wolven zijn in de buurt. Waar draait het geloof om? Om de waarheid en niet of je de vormendienst mist met een spreker en verder zwijgt. De gemeenschap der heiligen is geen georganiseerde bijeenkomst en Yeshua heeft ook geen kerken gesticht. We kunnen slechts één zijn in Christus. Het was nog steeds Zijn gemeente waar Hij verder mee ging. En de heidenen die tot geloof kwamen en geënt waren op de edele olijf behoorden tot die Gemeente waar Yeshua de Messias de Hogepriester is naar de ordening van Melchizedek.

 

Er zijn valse en ware herders.

 

Ezechiël schrijft over de veroordeling van trouweloze herders (heersers). De wet van persoonlijke verantwoordelijkheid (3:16-21) toegepast op de leiders van de staat, de ‘herders’ die Gods kudde misbruikten (Jer. 23:13-17) en verstrooiden (Jer. 10:21; 23:1-4). 

Ezechiël 3:16-21 Na die zeven dagen zei de Here tegen mij: ‘Mensenzoon, Ik heb u als wachter over Israël aangesteld, elke keer als Ik mijn volk een waarschuwing geef, moet u die onmiddellijk doorgeven.  Als u weigert de goddeloze te waarschuwen, als Ik wil dat u hem vertelt: “U zult binnenkort sterven, bekeer u daarom en red uw leven,” dan zal hij in zijn zonden sterven, maar Ik zal u dan voor zijn dood ter verantwoording roepen.  Maar als u hem wel waarschuwt en hij blijft zondigen en weigert zich te bekeren, zal hij in zijn zonden sterven, maar buiten uw schuld. U hebt alles gedaan wat u kon en zult vrijuit gaan. Als een goed mens afdwaalt en slechte dingen gaat doen en u weigert hem op de gevolgen daarvan te wijzen en Ik vernietig hem, zullen zijn vroegere goede daden hem niet helpen, hij zal in zijn zonde sterven. Maar Ik zal u verantwoordelijk stellen voor zijn dood en u eveneens straffen.  Maar als u hem wel waarschuwt en hij bekeert zich, dan zal hij blijven leven omdat hij zich de waarschuwing aantrok, en dan hebt u ook uw eigen leven gered.’


Herders, die Gods kudde misbruiken

 

Jeremia 23:13-17 Ik heb gezien wat de profeten van Samaria deden. Ze profeteerden namens hun goden. Zo bedrogen ze mijn volk Israël. Dat vond Ik vreselijk. Maar wat de profeten van Jeruzalem doen, is nog afschuwelijker. Ze zijn ontrouw aan hun vrouw. Ze liegen en bedriegen. Ze doen mee met misdadigers. Maar ze zeggen niet tegen de mensen dat zij Mij weer moeten gaan dienen. Ze zijn allemaal net zo slecht als de bewoners van Sodom en Gomorra.  Daarom zegt de Heer van de hemelse legers over deze profeten: Let op, Ik zal hen bittere kruiden laten eten. Ik zal hen bittere gal laten drinken. Want de profeten van Jeruzalem hebben hun leugens door het hele land verspreid.

Dit zegt de Heer van de hemelse legers: Luister niet langer naar wat jullie profeten zeggen. Want zij laten jullie leugens geloven. Ze zeggen wat zij zelf willen, niet wat Ik wil. Ze zeggen aldoor tegen de mensen die niets meer met Mij te maken willen hebben: 'Dit zegt de Heer: er zal vrede zijn.' En tegen iedereen die Mij ongehoorzaam is, zeggen ze: 'Er zal je geen kwaad overkomen.'


Ze jagen de kudde uiteen (verstrooien de kudde)

 

Jeremia 10:21 De leiders, de herders van dit volk, zijn dwaas. Ze willen niet teruggaan naar de Heer. Daarom nemen ze onverstandige besluiten en is hun hele kudde uit elkaar geslagen.

Jeremia 23:1-4 De Heer zegt: "Pas maar op, leiders van mijn volk! Want jullie leiden mijn volk niet goed. Jullie zijn slechte herders. Jullie laten mijn volk, mijn schapen, sterven en verdwalen! Daarom zegt de Heer, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk moeten hoeden: Jullie hebben mijn schapen uit elkaar gejaagd en er niet naar gezocht. Daar zal Ik jullie voor straffen, zegt de Heer. Maar Ik zal Zelf de rest van mijn schapen weer verzamelen. Ik zal ze verzamelen uit alle landen waarheen Ik ze eerst had weggejaagd. Ik zal ze terugbrengen naar hun eigen stal, hun eigen land. En ze zullen weer een grote kudde worden. Dan zal Ik ze herders geven die goed voor ze zullen zorgen. De schapen zullen nergens meer bang voor hoeven te zijn. Er zullen ook nooit meer schapen vermist worden, zegt de Heer.

De farizeeën hadden veel kennis, maar hun hart richtte zich niet op het Woord en ze merkten de tijden niet op toen God naar ze omzag. Ze waren verbonden met de boom van kennis van goed en kwaad, maar niet met de Levensboom.

Wel wisten ze hoe ze de mensen aan zich moesten binden en zichzelf daarbij heel belangrijk vonden. Yeshua omschrijft ze. Maar voor het ‘gewone’ volk hadden ze minachting

Zij vervloekten het volk dat de wet niet kent (Johannes 7:49)  en daar was in hun ogen ook Yeshua één van. Maar Yeshua bracht aan het licht wat in hun harten leefde. Er was geen liefde tot God en de naaste. Het was vrome schijn. En Yeshua werd een bedreiging voor hun positie, dachten ze.

Daarmee legde Yeshua bloot dat ze hun eigen wetten volgden, zoals satan ook doet. "Jullie hebben de duivel tot vader", zei Yeshua openlijk tot hen. Dat zette kwaad bloed en ze wilden Hem vanaf het begin al liquideren, om maar een ander woord te gebruiken dan MOORD, maar dat was het! Ze deden de werken van hun vader: liegen en moorden. En dat is in onze tijd niet anders.

Geloof Yeshua nu maar onvoorwaardelijk: Hij is onze Leraar en "noem niemand je leraar, want jullie zijn allen broeders", zegt Yeshua. Geen geestelijke en leken. Geestelijken die in het religieus Babel zijn opgeleid bouwen aan Babel en niet aan het Koninkrijk van God.

En dat ontdekten velen in de kerk ook, dat het meer om de organisatie draaide dan om Zijn Koninkrijk. En dat de geestelijke strijd niet werd geleerd en het Koninkrijk veelal niet wordt genoemd, evenmin de profeten en de vervulling daarvan in de eindtijd. Er is geen kracht, maar heel veel retoriek! Gods koninkrijk van kracht bestaat niet uit woorden, maar uit kracht (1 Cor. 4:20)

Ds. A.C. Visser liet wel van zich horen als het om de "Great Reset' ging en wees naar Openbaring 13, maar velen waren daar al langere tijd van overtuigd en stonden alleen in de strijd van de geestelijke klokkenluiders; het kerkvolk volgde hun leiders en men begreep daarom niet in welke tijd ze leefden.  Dit signaleerde Yeshua in Mattheüs 24 en in het boek Openbaring.

Maar een dominee begeeft zich van nature niet op glad ijs, want velen van ons (de dominee is ook maar een mens) hebben niet echt schaatsen geleerd met tegenwind en het risico dat je in een wak rijdt is te groot, want je rijdt in de duisternis. Je hebt licht nodig.

De dominee is, net als een rechter, ook maar een mens en daarom moet je niet zondermeer op hen bouwen, maar zelf biddend de Schriften ter hand nemen. Hoeveel vertrouwen heb je nog in de "Rechtsstaat"? En hoeveel vertrouwen in het "Instituut Kerk"?

"Gezag is gezag" heeft veel kwaad gedaan en nog steeds. Gezag blijkt vaak tot macht te worden als je het zondermeer accepteert. God stelt voorwaarden aan gezag!!

Jeremia diende God 600 jaar voor Christus. De afstammelingen van Jakob hadden zich in twee koninkrijken gesplitst: Israël in het noorden en Juda in het zuiden. Velen aanbaden afgoden en waren onzedelijk.

Valse leraars

God riep Jeremia om Zijn boodschap bekend te maken. Hij was een echte profeet van God. Er waren ook vele valse profeten in het land, die de mensen vertelden wat zij wilden horen.

In Jeremia 23, waarschuwt God het volk niet naar de valse profeten te luisteren. En Hij waarschuwt de valse profeten, dat Hij hen zal straffen. Uit dit hoofdstuk leren wij belangrijke waarheden die ons kunnen helpen valse leraars in onze tijd te vermijden.

Gods Woord geeft vele waarschuwingen tegen valse leraars!

Petrus waarschuwt christenen: “Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen” (2 Petrus 2:1, 2).

In onze tijd zijn er valse leraars in overvloed. Yeshua waarschuwde: “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden” (Matteüs 24:11).

Het feit dat er onder ons vele valse leraars zijn en dat velen naar hen luisteren is een vervulling van wat Christus profeteerde. Hij zei ook: “Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven” (Matteüs 7:15)

Valse leraars zijn vals, niet alleen in hun leer, maar ook in hun verschijning. Zij doen alsof zij iets zijn dat zij niet zijn. Van binnen zijn zij kwaadaardige wolven die de schapen doden en uit elkaar jagen.

 Maar zij doen zich onschuldig en ongevaarlijk voor. Zij dragen een schapenvacht om de schapen te foppen. Toch kunnen scherpe geestelijke ogen het verschil wel zien. De Heilige Geest zal ons het onderscheid leren te zien.

Paulus zei aan de oudsten te Efeze: “Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken” (Handelingen 20:29-30).

Johannes waarschuwde: “Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1).

Hoe kunnen wij valse leraars herkennen? 

Deze waarschuwingen van Christus en Zijn apostelen zouden zinloos zijn indien er geen manier was om een onderscheid te maken tussen wie de waarheid spreekt en wie de dwaling leert.

Wanneer men de duizenden predikers en priesters in de wereld beschouwt, is het duidelijk dat de meesten niet voor God spreken, omdat zij tegenstrijdige dingen leren.

Eén man begon de Bijbel te lezen omdat verschillende voorgangers in zijn eigen kerk tegenstrijdige dingen aan het leren waren.

Zijn reactie was: “Aangezien de voorgangers verschillende dingen zeggen, zal ik de Bijbel zelf lezen. Wat daarin staat zal zeker juist zijn.” Hij geloofde Gods Woord en ging het onderzoeken. En daar volgt zegen op!

Gods Woord stelt ons in staat om de waarheid van de dwaling te onderscheiden. De Heer zal je doen wedergeboren worden en je ontvangt de Heilige Geest.

Hoe denkt God over valse leraars? 

“Wee de herders, die de schapen welke Ik weid, verderven en verstrooien, luidt het woord des HEREN” (Jeremia 23:1).

Voor hun slechte daden worden zij gestraft:

“Daarom, zo zegt de HERE, de God van Israël, tot de herders die mijn volk weiden: Gij verstrooit en verstoot mijn schapen, en zoekt ze niet op; zie, Ik bezoek aan u de boosheid uwer handelingen, luidt het woord des HEREN” (Jeremia 23:2).

In de verzen 9 en 10 beklaagt Jeremia de vreselijke toestanden in het land wegens de profeten. “Want zowel profeet als priester plegen heiligschennis” (vers 11). Letterlijk staat er “zijn ongewijd” of “zijn onheilig”. De profeten en priesters moesten geestelijk en heilig zijn. Maar zij waren profaan, zij waren werelds.

Maar er zijn uitzonderingen als het om voorgangers gaat en die worden ook "een eenling onder de eenlingen", maar zijn samen wel in Christus verbonden; de zonen van God moeten nog geopenbaard worden. (1 Joh. 3:2) Paulus was een duidelijk voorbeeld van een farizeeër die geroepen werd tot volgeling van Christus.

Yeshua zei tot Zijn discipelen: Matt. 13:52 "Daarom lijkt iedere wetgeleerde die een leerling is geworden van het Koninkrijk van God, op iemand die uit zijn voorraad oude en nieuwe dingen tevoorschijn haalt."

De Goede Herder brengt Zijn kudde samen en spreekt over grimmige wolven en heeft het over zuurdesem, dat de disciplen aanvankelijk niet begrepen en vele kerkmensen ook niet. Men denkt dat het de mensen zijn die niet op een christelijke politieke partij stemmen.

Over de wereld oordeelt God wel, maar binnen Gods Gemeente moet het onderscheid zijn om te kunnen oordelen uit welke geest de dingen komen.

Al het eigen georganiseerde van kerken zal vergaan, net zoals de tempel werd verwoest toen Yeshua Zelf de Tempel werd. Zijn juk is licht.

VOLG MIJ!  -    Hij is de Rots.

"Volg Mij", zegt Yeshua of verwachten we nog steeds een andere messias. die zich met religie verbindt? Die messias (anti-christ) komt eerst en velen zullen het beest nalopen. Zal Ik nog geloof vinden...., zegt Yeshua.

Religie in de eindtijd ten over, die allen toewerken naar SAMEN en ZICH ook "samen sterk" voelen, de groep tot norm stellen. "Wie niet meedoet valt af", zei ds. Visser, maar dat zegt Yeshua ook en op Hem kunnen we bouwen. Hij is de Rots.

Pas op voor valse profeten, predikers en priesters. Zij stellen meer belang in wereldse zaken dan in geestelijke waarden.

Yeshua zei tot de godsdienstige leiders: “Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij reinigt de buitenzijde van de beker en van de schotel, maar van binnen zijn zij vol roof en onmatigheid. ... Zo ook gij, van buiten schijnt gij de mensen wel rechtvaardig, doch van binnen zijt gij vol huichelarij en wetsverachting” (Matteüs 23:25 en 28).

In Jeremia 23 zegt God dat Hij onheil over de valse profeten zal brengen.

De profeten van het noordelijke rijk lieten Israël dwalen door afgodendienst. (Zijn er godsdienstige leiders in onze tijd die de mensen aanmoedigen zich voor beelden neer te buigen?) Van de profeten in het zuidelijke rijk zegt God:

“Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik gezien wat afschuwelijk is: echtbreken en met leugen omgaan; zij sterken de handen der boosdoeners, dat niet één zich van zijn boosheid bekeert; zij zijn Mij altezamen als Sodom geworden, zijn inwoners als Gomorra” (Jeremia 23:14).

Het gaat zoals geprofeteerd is over het beeld van Nebudkadnezar.

Daniël 2:38-40 U heerst over alle mensen, waar zij ook wonen, en over alle wilde dieren en de vogels. U bent dat gouden hoofd. Maar na u zal er een ander koninkrijk ontstaan, dat minder glorieus is dan dat van u. Daarna komt er nóg een rijk, een derde koninkrijk. Dat is het koninkrijk van koper. Het zal over de hele wereld heersen. Het vierde en laatste koninkrijk zal zo hard zijn als ijzer. IJzer kan alles verbrijzelen en verpletteren. Net als ijzer zal dit koninkrijk verbrijzelen en verpletteren.

Lukas 21:24 spreekt over "de tijden van de heidenen", de periode waarin wij leven. In die tijd wordt het bestuur van de wereldrijken onzichtbaar gedirigeerd door kwade geesten en demonen uit het rijk van satan. Zij trachtten het antwoord van Daniëls gebed voor Gods volk te voorkomen. in Daniël 10 lezen over "De Man" die speciaal was gekomen om Daniël te antwoorden op zijn aanhoudend gebed dat diep uit zijn hart kwam. "De Man" had eerder willen komen, want Daniël was drie weken aan het bidden en vasten, maar "De Man" was 21 dagen tegen gehouden en nu maakte Hij Daniël de reden daarvan bekend: het waren de onzichtbare machten die niet wilden dat hij inzicht zou krijgen in wat er plaats zou vinden in de "tijden van de heidenen". 

De Steen: Yeshua, de Rots.

Daniël 2:31-35  Mijn heer de koning, u zag plotseling in uw droom een enorm groot beeld. Het was heel hoog en zag er schitterend uit. Het stond vlak vóór u en zag er heel indrukwekkend uit. Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en zijden waren van koper, zijn heupen en bovenbenen waren van ijzer en zijn onderbenen en voeten van een mengsel van ijzer en klei. Terwijl u keek, werd er een steen losgehakt, zonder dat een mens dat deed. De steen rolde naar beneden en raakte de voeten van het beeld.

Hij verbrijzelde de voeten die van ijzer en klei waren. Onmiddellijk viel het beeld helemaal uit elkaar: het ijzer, de klei, het koper, het zilver en het goud vielen helemaal tot stof uit elkaar. Het stof werd door de wind weggeblazen. Al gauw was er niets meer van te vinden. Maar de steen die het beeld had geraakt, werd groter en groter. Hij werd zo groot als een berg die de hele aarde vulde." Psalm 118:22 De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.

Valse leraars willen mensen van de wereld behagen.Maar wie “een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God” (Jakobus 4:4). Valse leraars versterken de handen van boosdoeners: “Zij zeggen voortdurend tot wie Mij verachten: De HERE heeft gesproken: gij zult vrede hebben; en tot ieder die wandelt in verstoktheid van hart, zeggen zij: geen kwaad zal u overkomen” (Jeremia 23:17).

Dit verklaart waarom valse leraars populair zijn! Zij zijn politiek correct. Ze gaan met hun tijd mee. Hun boodschap wordt aangepast om geen aanstoot te geven. Ze zeggen de mensen wat zij graag willen horen.

Worden mensen in onze tijd die hun eigen hart volgen door sommige godsdienstige leiders verteld dat geen kwaad over hen zal komen? Zijn er godsdienstige leiders in onze tijd die de zonden van Sodom en Gomorra goedpraten? Zijn er predikers in onze tijd die zeggen dat geen kwaad zal komen over mensen die volgens Yeshua overspel plegen wegens onrechtmatige echtscheiding en hertrouwen (Matteüs 5:31, 32; 19:9)?

Pas op voor valse profeten, predikers en priesters, die de jeukende oren van boosdoeners kietelen (2 Timoteüs 4:3, 4).

“Want van de profeten van Jeruzalem is de heiligschennis uitgegaan over het gehele land” (Jeremia 23:15). Zij waren zelf profaan (werelds gezind), en profaanheid verspreidde zich van hen naar het gehele land.

Wij leven in een profane samenleving, een samenleving die vrij van God (JHWH) wil zijn in plaats van het behartigen van. godsdienstvrijheid. Wij moeten oppassen dat wij niet een profane gemeente worden door naar vleiende valse leraars te luisteren.

“Zo zegt de HERE der heerscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken, dat gij u aan een ijdele waan overgeeft, zij spreken het gezicht van hun eigen hart, niet uit des HEREN mond” (Jeremia 23:16).

Valse leraars vertellen wat zij denken in plaats van wat God zegt. Wegens de nalatigheid van de valse profeten, kwam het volk niet tot bekering:

“Ik heb die profeten niet gezonden, toch hebben zij gelopen; Ik heb tot hen niet gesproken, toch hebben zij geprofeteerd. Maar als zij in Mijn raad hadden gestaan, dan zouden zij mijn volk Mijn woorden hebben doen horen, dan zouden zij hen hebben doen terugkeren van hun boze weg en van de boosheid hunner handelingen” (Jeremia 23:21, 22).

2 Timotheüs 3:1-5 Onthoud dat de laatste tijd van de wereld een moeilijke tijd zal zijn. Want de mensen zullen alleen maar aan zichzelf denken. Ze zullen hebzuchtig, trots en overmoedig zijn. Ze zullen God beledigen en ongehoorzaam zijn aan hun ouders. Ze zullen ondankbaar en slecht zijn en nergens respect voor hebben. Ze zullen liefdeloos en trouweloos zijn. Ze zullen leugens over andere mensen rondvertellen, geen zelfbeheersing hebben, wreed zijn en een hekel hebben aan goede mensen. Ze zullen verraderlijk, roekeloos en trots zijn, en meer houden van plezier maken dan van God. Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God. Blijf vér bij dat soort mensen vandaan..

We zijn gewaarschuwd! Wij moeten een onderscheid maken tussen wat van God komt en wat van de mens komt:

“De profeet die een droom heeft, vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn woord naar waarheid; wat heeft het stro met het koren gemeen? luidt het woord des HEREN. Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des HEREN, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?” (Jeremia 23:28, 29).

Indien men een droom heeft en die wil vertellen, goed, maar hij mag niet beweren dat die van God kwam. Het woord van de mens is stro. Gods woord is voedzaam graan. Wie Gods woord heeft, moet Gods woord naar waarheid spreken. Het is krachtig, zoals een laaiend vuur en een hamer die rotsen verbrijzelt.

Petrus zei: “Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God” (1 Petrus 4:11).

Hoe kunnen wij een onderscheid maken tussen het woord van de mens en het Woord van God? Door Jesaja beval God het volk: “Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad” (Jesaja 8:20).

Om valse leraars te herkennen, vergelijken wij wat zij zeggen met Gods woord. Valse leraars zijn onder ons, net zoals er valse profeten in het Oude Testament waren. Luister niet naar hen. Valse leraars zijn profaan (werelds), meer bezorgd om populariteit dan om zuiverheid. Hun profaanheid verspreid zich als kanker.

Valse leraars versterken de handen van boosdoeners door hen in hun zonden aan te moedigen in plaats van hen tot bekering te roepen. God heeft ons de Schrift gegeven opdat wij het verschil kunnen weten tussen het woord van de mens en het woord van God.

“Tot de wet en tot de getuigenis!” “Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen” (Romeinen 16:17, 18). Wacht u voor de valse leraars! Amen.

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. (Efeziërs 5:11-16 NBG51)

Deel van de tekst ontleend aan Roy Davison

Jur