Op Weg naar de Opstanding

English & other languages: click here!

8 nisan (sabbat)
ZONSONDERGANG (nieuwe dag begint bij zonsondergang)
* Arriveert zes dagen voor het Pesach in Bethanië
* Johannes 11:55–12:1
ZONSOPGANG
ZONSONDERGANG
  9 nisan
ZONSONDERGANG
*Eet bij Simon de melaatse
* Maria zalft Yeshua met nardusolie

ZONSOPGANG
* Joden komen om Yeshua en Lazarus te zien
* Mattheüs 26:6-13
* Markus 14:3-9
* Johannes 12:2-11

* Onderwijst in de tempel
* Mattheüs 21:1-11, 14-17
* Markus 11:1-11
* Lukas 19:29-44
* Johannes 12:12-19
ZONSONDERGANG
10 nisan

ZONSONDERGANG
• Overnacht in Bethanië
ZONSOPGANG
•  intocht Jeruzalem  (Hosanna!)
• Tempelreiniging
• YAHWEH spreekt vanuit de hemel
• Mattheüs 21:18, 19; 21:12, 13
• Markus 11:12-19
• Lukas 19:45-48
• Johannes 12:20-50
ZONSONDERGANG
11 nisan
ZONSONDERGANG
ZONSOPGANG
• Onderwijst in tempel met illustraties
• Veroordeelt farizeeën
• Ziet bijdrage van weduwe
• Op Olijfberg: voorspelt val van Jeruzalem en geeft teken van toekomstige aanwezigheid
• Mattheüs 21:19–25:46
• Markus 11:20–13:37
• Lukas 20:1–21:38
ZONSONDERGANG
12 nisan

ZONSONDERGANG (Joodse dag begint bij zonsondergang)
ZONSOPGANG
Judas Iskariot smeedt een complot met religieuze leiders.
Rustige dag met discipelen

Judas spreekt af Yeshua te verraden

Mattheüs 26:1-5, 14-16

Markus 14:1, 2, 10, 11

Lukas 22:1-6

ZONSONDERGANG
13 nisan
ZONSONDERGANG
ZONSOPGANG
Petrus en Johannes volgen een man die een waterkruik draagt.
Petrus en Johannes treffen voorbereidingen voor het Pascha

Yeshua en andere apostelen komen laat in de middag aan

Mattheüs 26:17-19

Markus 14:12-16

Lukas 22:7-13

14 nisan
ZONSONDERGANG
Yeshua en zijn trouwe apostelen liggen aan tafel aan tijdens het Avondmaal.
Eet het Pascha met de apostelen

Wast de voeten van de apostelen

Stuurt Judas weg

Stelt het Avondmaal in

Mattheüs 26:20-35

Markus 14:17-31

Lukas 22:14-38

Johannes 13:1–17:26

Verraden en gearresteerd in Gethsemané 

Discipelen vluchten

In het huis van Kajafas door het Sanhedrin berecht 

Petrus verloochent Yeshua

Mattheüs 26:36-75

Markus 14:32-72

Lukas 22:39-65

Johannes 18:1-27

ZONSOPGANG
Yeshua draagt een doornenkroon en een purperen gewaad en wordt door Pilatus gepresenteerd aan een
woedende menigte.
Staat opnieuw voor het Sanhedrin

Naar Pilatus gebracht , dan naar Herodes  en terug naar Pilatus 

Nikodemus, Jozef van Arimathea en andere discipelen bereiden Yeshua's’ lichaam voor op de begrafenis.

Ter dood veroordeeld en terechtgesteld op Golgotha 

Sterft rond drie uur ’s middags

Lichaam weggehaald en begraven

Mattheüs 27:1-61

Markus 15:1-47

Lukas 22:66–23:56

Johannes 18:28–19:42

ZONSONDERGANG
15 nisan (hoge sabbat)
ZONSONDERGANG
ZONSOPGANG
Pilatus geeft toestemming voor bewakers bij Yeshua's graf

Mattheüs 27:62-66

ZONSONDERGANG
16 nisan (wekelijkse sabbat)

Sabbat na zonsondergang (Vrijdagavond)

Op de Sabbat rusten de discipelen naar het gebod Lukas 24:1

Sabbat nacht (van vrijdag op zaterdag) 

Yeshua ligt de tweede nacht in het graf

Sabbat (gehele zaterdag)

Yeshua ligt de tweede dag in het graf

17 nisan 

zaterdagavond (na zonsondergang)

Na de sabbat kopen de vrouwen specerijen Markus 16:1

Nacht van zaterdagavond op zondag
Yeshua ligt de derde nacht in het graf

Zondagochtend vóór zonsopgang

De Opstanding van Yeshua
Zondagochtend na zonsopgang

De vrouwen bij het lege graf Mt 28:1-10; Mc 16:2-8; Lc 24:1-12; Jh 20:1-10
Yeshua verschijnt aan Maria Magdalena Mt 28:9-10; Mc 16:9
Joh. 20:11-18
De leugen van de Raad en omkopen van de soldaten

Matth. 28:11-15
Yom haBikurim  (Dag van de eerstelingen)  Lev. 23:9-14
Begin van de omertelling
Lev 23:15-16; Deut. 16:9

Zondagmiddag

De Emmaüsgangers  Markus 16:12-13; Lukas 24:13-35

Zondagavond voor zonsondergang

De verschijning aan de discipelen  Markus 16:14; Lukas 24:36-
Joh. 20:19-23

Jur