English & other languages: click here!

Bazuinenfeest - Jom Teroe'ah

Leviticus 23:23-25 De HEERE sprak tot Mozes: 24. Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. 25. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een vuuroffer aanbieden.