To translate this website in different languages click here.

Niet de verkeerde messias aannemen...!!

NIET DE VERKEERDE YESHUA AANNEMEN

Iedereen die bekend is met de gruwelijke geschiedenis van de relatie tussen christenen en Joden door de eeuwen heen in o.a. Europa, is zich ervan bewust hoe ontzettend veel bloed er vergoten is door zogenaamde christenen. Deze 'Christenen' verkondigden een ontjoodste 'Jezus' die naar men zei, de Tora had afgeschaft. Hoe vurig men was als 'Christen' werd vaak afgemeten aan de hoeveelheid haat die men had voor het Joodse volk. Joden werden gedwongen zich te laten dopen, en vaak vermoord voor zulke onwaarschijnlijke overtredingen als het houden van de Sjabbat of de weigering om varkensvlees te eten.

Ik geloof niet dat het aangenaam geweest zou zijn in de ogen van HaSjem als een Jood zo'n verheidenste Jezus als zijn of haar Messias zou aannemen. Rav Sja'oel (Paulus) schreef :

"U hebt er immers geen enkel bezwaar tegen dat iemand u een andere Jezus verkondigt dan wij hebben gedaan, of dat u een andere Geest of een ander evangelie ontvangt dan u ontvangen hebt." (2 Kor. 11:4)

Met andere woorden: er bestaan ook 'andere' Jezussen. We worden gewaarschuwd voor het aannemen van een namaak Jezus (ik zeg liever: Yeshua). De oude heidense goden en godinnen van Babylon, Griekenland en Rome zijn niet dood. Ze zijn naar de kerk gegaan! De meeste Joden hebben nooit kennisgemaakt met Yeshua, de echte Joodse Messias. (Uit melech HaArtetz 2010)

Romeinen 10:12-13 Want er is geen onderscheid, noch van Jood noch van Griek; want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen. Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.

We zien duidelijk dat vele kerken en gemeenten de antichrist volgen en zich politiek correct zich gaan gedragen. Maar ook dat er meer verblinding en verharding is onder de Joden, die hun eigen Messias Yeshua afwijzen en hem bestempelen als een valse Messias.

Het christendom met zijn dogma’s kun je afwijzen als het niet Bijbels is, maar Yeshua niet en velen hebben het kind met het badwater weggegooid en verwachtten het van een messias en er zijn vele anti-messiasen in de geschiedenis geweest.
En de laatste messias die spoedig komt is de antichrist. Alles is in vergevorderde voorbereiding. Daniël 8:23-24 en 11:36

Daniël 8:23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. 24. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten, het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronde richten, ook het heilige volk.

Daniël 11:36 Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn totdat de maat van de gramschap vol is;. Want wat vast besloten is, zal gebeuren.

Daniël 7:25 en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd.

Johannes 2:18 en 2:22 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Johannes 5:43-46 Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en niet de eer zoekt die van de enige God komt? Meent niet dat Ik u bij de Vader zal aanklagen; hij die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven, want hij heeft over Mij geschreven.

Zie ook Jezus’ terechte verwijt aan de Emmaüsgangers (Lucas 24:24-35).

En een paar van ons zijn naar het graf gegaan en zagen dat het waar was wat de vrouwen hadden verteld. Maar Hém hebben ze niet gezien." Toen zei Yeshua tegen hen: "Wat hebben jullie toch een onverstandig hart en wat begrijpen jullie het toch langzaam. WANT JULLIE GELOVEN NIET WAT DE PROFETEN ALLEMAAL HEBBEN GEZEGD! De Messias móest dit allemaal lijden om zijn hemelse macht en majesteit te verkrijgen." En Hij legde hun uit wat er in de Boeken allemaal over Hem geschreven staat. Hij begon bij Mozes en alle profeten.

Ze kwamen bij het dorp waarheen ze op weg waren. Hij deed alsof Hij verder wilde gaan. Maar ze drongen bij Hem aan: "Blijf bij ons, want het wordt al avond. De dag is bijna om." Hij ging met hen mee naar binnen en bleef bij hen. Toen Hij met hen aan tafel zat, nam Hij het brood, zegende het, brak het in stukken en deelde het aan hen uit.

Toen was het alsof hun ogen open gingen en ze herkenden Hem. Op dat moment verdween Hij zomaar.

En ze zeiden tegen elkaar: "Het was ook net alsof ons hart in brand stond toen Hij onderweg met ons praatte en ons uitlegde wat er in de Boeken staat!"

Ze gingen naar de elf leerlingen en de mensen die bij hen waren.
Die zeiden tegen de twee: "De Heer Jezus is echt opgestaan! Simon heeft Hem gezien!"

Toen vertelden de twee mannen wat er onderweg was gebeurd, en dat ze Hem hadden herkend toen Hij het brood in stukken brak.

De vraag blijft: Wat dunkt u van de Gezalfde: Messias Yeshua?


Jur