OORLOGSGEBIED

1 Petrus 5:8

 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

Oorlog

Kogels die om je oren fluiten. Het geluid van inkomende bommen. Explosies en overal granaatscherven. 

De grond onder je voeten schudt en beeft. Oorlogsvliegtuigen vliegen zo snel en luid voorbij dat je ingewanden ervan daveren. Gewonden en doden zijn overal om je heen.

Oorlog

Het is een kwestie van ‘doden of gedood worden’.

Er is geen ontkomen aan als je in een oorlogsgebied bent. Wie dit nooit persoonlijk heeft meegemaakt, gaat uit van de voorstelling ervan in films of spellen. Maar wie dit echt meemaakte, zal jou vertellen dat het niet aangenaam is. In feite wordt het algemeen beschreven als: “Het is de hel!”.

Maar hoe ziet het dan met geestelijke oorlog? Hoe ziet die eruit? Wat zijn de geluiden? Hoe weten we wanneer we moeten schuilen… of aanvallen? Hoe onderscheiden we deze belangrijke vragen? Heb je daar wel eens over nagedacht?

Laten we er niet omheen draaien: we zijn in oorlog. De vraag is: “Waar ben jij… in deze oorlog?”. Sta je in de frontlinie? Ben je van de medische afdeling? Ben je bewust van je positie?

Zou het kunnen dat je ‘buiten bereik’ staat? De veilige zone waar de vijand niet kan komen? Als dit zo is, sta me dan toe je eraan te herinneren dat, als er niet genoeg strijders in de frontlinie zijn, er ook geen veilige zone zal zijn. En voor je het weet is de frontlinie vlak voor je neus…

2 Korinthe 10:3-4

Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.

Omdat het gaat om een geestelijke oorlog die we moeten voeren, zijn we geneigd om alles rond de oorlog te vergeestelijken. Zelfs over hoe de vijand tegenstand biedt. We mogen nooit vergeten dat de vijand waartegen we strijden inderdaad geestelijk is, maar wat de vijand tegen ons gebruikt, kan iets uit het wereldse zijn.

In feite, naarmate de strijd toeneemt, moeten we niet verbaasd zijn dat de strijd zich verplaatst naar het fysieke.

Ik geloof dat het naïef is te veronderstellen dat gelovigen vandaag nooit zo op hun geloof getest zullen worden als zij die in vorige eeuwen leefden. Denken dat we vandaag de dag immuun zijn voor wat gelovigen vóór ons ondergingen, klopt gewoon niet.

Het is een feit dat in een aantal landen sommigen door verdrukkingen en vervolgingen gaan wegens hun geloof in de Messias… op dit moment. De term “frontlinie in de oorlog” heeft voor hen een heel andere betekenis dan voor vele anderen.

Ben jij bereid te sterven vanwege jouw geloof? Hoe zit het met gemarteld worden voor je geloof? Hebreeën 11wordt graag geciteerd, omdat allen worden geprezen om hun geloof en de grote daden die ze gedaan hebben door geloof. Maar heel zelden is er een voorganger of predikant die over de verzen 35 tot en met 38 uitweidt. Laten we deze eens lezen:

Hebreeën 11:35-38

Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld.  De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde.

“De wereld was hen niet waard.” Wow! Wat een uitdrukking! “De wereld was hen niet waard.”

Kan dit over jou gezegd worden?

We kunnen niet anders dan erkennen dat deze gelovigen door “de hel” gingen, en het was nog niet eens… de eindtijd. Men gaat ervan uit dat alle discipelen, behalve Johannes, gemarteld werden. Nog eens: het was nog niet… de eindtijd.

Hoeveel martelaren zijn er tot nu toe al geweest? Terwijl het nog niet eens eindtijd was. En nu het lijkt dat we de eindtijd naderen, zijn er zovelen die vasthouden aan de overtuiging dat ze geen vervolgingen zullen moeten ondergaan omwille van hun geloof.

Bedenk dit: slechts 1/7 van het lichaam van de Messias zal beschermd worden tegen de Draak in de eindtijd. Enkel één van de zeven kerken werd beloofd dat ze beschermd zou zijn tegen de verzoeking die in Openbaring staat. De gemeente van Philadelphia.

Openbaring 3:10

Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

Natuurlijk zegt iedere kerk dat zij de kerk in Philadelphia zijn. Maar wat als…? Wat als je geen deel uitmaakt van de kerk die deze belofte kreeg en je moet de verzoeking van je geloof ondergaan in de handen van de Draak. Dat zullen er heel wat zijn. Lees maar eens:

Openbaring 12:17

En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

En…

Openbaring 14:12-13

Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.

Maar laten we even doen alsof we in de verste verte nog niet naderen tot de eindtijd… De vraag blijft… Ben je bereid te sterven voor je geloof? Of zelfs gemarteld te worden voor je geloof?

Alle martelaren tot nu toe, leefden niet ten tijde van het boek Openbaringen. Toch ondergingen ze evenzeer dood en foltering. Wat als dit in jouw leven zou gebeuren? Zou je erdoor heen komen? Zou je standhouden?

Het is een oorlogsgebied. Waar ben jij? Sta je in de frontlinie? Of misschien zelfs op vijandelijk gebied? Of voel je je makkelijk in de veilige zone?

Er kan geen tijd meer verspild worden.

Het is tijd om je leven te leven…alsof je het meent.

1 Petrus 5:8

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

Wees nauwkeurig in je leven. Verspil geen kogels.

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen. Sjalom!

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.-----------

Dit artikel is overgenomen van de website https://www.119ministries.com/ 

 

Jur