English & other languages: click here!

Overeenkomsten tussen Yeshua en Israël

                                                                            De Geboorte

ISRAËL YESHUA
De geboorte van het volk Israël gaat terug naar aartsvader Abraham. Hij verwekte op 100-jarige leeftijd een zoon bij zijn 90-jarige vrouw Sara: Isaäk. Voor menselijke begrippen is de geboorte van Isaäk, maar ook van Jacob die de naam Israël kreeg, een wonder De geboorte van Yeshua uit de de maagd Maria was eveneens een bovennatuurlijk wonder.

ZOON

ISRAEL YESHUA
tegen Mozes zegt God: “Israël is Mijn eerstgeboren zoon” (Exodus 4:22). Yeshua wordt vijf keer Gods “eniggeboren Zoon” genoemd (Lukas 7:12, Johannes 1: 18; 3:16,18; 1Johannes 4:9)

GEROEPEN UIT EGYPTE

ISRAEL YESHUA
Toen Israël een kind was, had Ik hem lief, en uit Egypte heb Ik Mijn zoongeroepen. Een engel des Heren verschijnt in de droom aan Jozef in Egypte, en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en reis naar het land Israël. Mattheus 2:19,20

HET DODEN VAN JONGETJES

ISRAEL YESHUA
Om Israël te vernietigen moesten de kleine jongetjes verdronken worden Om koning Yeshua te elimineren moesten de jongetjes in Bethlehem gedood worden

DOOP

ISRAEL YESHUA
1 Kor. 10:2 dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee Matth.3:13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden.

WOESTIJN

ISRAËL NA DE DOOP YESHUA NA DE DOOP
Israël verbleef 40 jaar in de woestijn en werd drie maal getest Yeshua verbleef 40 dagen in de woestijn en werd drie maal getest.

 CITATEN UIT DEUTERONOMIUM-DRIE TESTEN IN DE WOESTIJN 

ISRAEL TEST 1 YESHUA TEST 1
Test 1: Deut. 8:3 Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt. Test 1 Matth.4:4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt.
ISRAEL TEST 2 YESHUA TEST 2
Test 2: Deut. 33:8 U stelde hem op de proef in Massa, U riep hem ter verantwoording bij de wateren van Meriba. Ex. 17:2 en het volk kreeg onenigheid met Mozes en  zei: Geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken! Mozes zei tegen hen:  “waarom stelt u de HEERE op de proef?” Test 2: Matth. 4:7 Yeshua zei tegen hem: Er staat eveneens geschreven: U zult de HEERE, uw God niet verzoeken.
ISRAEL TEST 3 YESHUA TEST 3
Test 3: Deut. 6:13 U moet de HEERE, Uw God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn naam zweren. Test 3: Matth. 4:10 Toen zei Yeshua tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: de HEERE Uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.

OFFER

ISRAEL YESHUA
In Genesis 22 is te lezen dat Abraham van God de opdracht krijgt om zijn zoon Isaäk te offeren. Abraham moest dit doen op de berg Moria (Genesis 22:2). Uiteindelijk blijkt de opdracht ‘slechts’ een beproeving van Abraham’s geloof te zijn. De locatie blijft echter opvallend. Op de uitlopers van de berg Moria vinden we Golgotha: de plek waar God Zijn eigen Zoon heeft geofferd.

DE LIJDENDE KNECHT DES HEEREN

ISRAEL YESHUA
In Jesaja 41 tot en met 53 wordt bijna twintig keer gesproken over de Knecht des Heren. Hiermee wordt soms Israël bedoeld. Ondanks de zonden van Israël identificeert God zich met dat volk. Maar Yeshua is in de eerste plaats Gods Zoon. In Jesaja 49:1-6 en in Jesaja 50:6 is de Knecht des Heeren duidelijk Yeshua. Maar ook het volk Israël wordt de Knecht des Heeren genoemd. Jes. 42:18-19. En als er staat: IK HEB U UITVERKOREN EN U NIET VERWORPEN – VREES NIET, WANT IK BEN MET U’ (41:8-10), dan is het weer het volk Israël. Israël staat, nauw verbonden aan Zijn Messias, duidelijk centraal in de heilsgeschiedenis. Yeshua heet zelfs “Israël”, net als Jakob, zie Jes. 49:3 HIJ HEEFT TEGEN MIJ GEZEGD: U BENT MIJN KNECHT, ISRAËL, IN WIE IK MIJ ZAL VERHEERLIJKEN. Het is deze Knecht Israël die de andere knecht Jacob zal verlossen. Yeshua aan het kruis was bij uitstek "DE LIJDENDE KNECHT DES HEEREN". Daar hing Hij als "KONING DER JODEN" die de schuld van Zijn volk droeg. De grote paradox van het lijden van Yeshua lezen we in HANDELINGEN 5:30 DE GOD VAN ONZE VADEREN HEEFT JEZUS OPGEWEKT, DIE U OMGEBRACHT HEBT DOOR HEM AAN EEN KRUISHOUT TE HANGEN. 31. DEZE JEZUS HEEFT GOD DOOR ZIJN RECHTERHAND VERHOOGD TOT EEN VORST EN ZALIGMAKER, OM ISRAËL BEKERING TE GEVEN EN VERGEVING VAN ZONDEN. Het offer ging om de redding van Israël. Maar ook de gelovigen uit de heidenen kunnen daarin delen als zij Israël erkennen als het volk waarvoor deze Koning Zijn leven gaf. Deze Koning wacht totdat Israël zegt: 'GEZEGEND IS HIJ DIE KOMT IN DE NAAM VAN DE HEERE!' Mattheüs 23:39. MAAR OVER HET HUIS VAN DAVID EN OVER DE INWONERS VAN JERUZALEM ZAL IK DE GEEST VAN DE GENADE EN VAN DE GEBEDEN UITSTORTEN. ZIJ ZULLEN MIJ AANSCHOUWEN, DIE ZIJ DOORSTOKEN HEBBEN. ZIJ ZULLEN OVER HEM ROUW BEDRIJVEN, ALS MET DE ROUWKLACHT OVER EEN ENIG KIND; EN ZIJ ZULLEN OVER HEM BITTER KLAGEN, ZOALS MEN BITTER KLAAGT OVER EEN EERSTGEBORENE. ZACHARIA 12:10

EERSTELING

iSRAËL YESHUA
De eerstgeborenen (eerstelingen) onder Israël moesten geheiligd worden voor de Heer als zijn speciaal eigendom (Ex 13: 1,2,15,16) . Later kwam de stam Levi voor de eerstgeborenen in de plaats om de Heer te dienen (zie Num. 3: 11-13). 1 Korinthiërs 15:20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden van degenen, die ontslapen zijn.

DIENAAR

YESHUA
Jes. 61:1 De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; Lukas 4: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn. Vs. 21 Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

ISRAEL GODS KNECHT JES. 49:3 - YESHUA GODS KNECHT MATTH.12:17

YESHUA
Mattheüs zegt het net zoals Hosea 11:1; Hij paste het toe op Yeshua: Jes. 49:1,2,3 was oorsponkelijk bedoeld voor Israël GODS KNECHT; Nu zegt Mattheüs dat dit VERVULD is in Yeshua, maar het volk zal één zijn met Yeshua. Matth.12:15.16 –19-20 Mattheüs 12:17 opdat VERVULD zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei: 18. Zie, Mijn Knecht, Die Ik uitverkoren heb, Mijn Geliefde, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen.

HET VERBOND

ISRAËL YESHUA
God leidde Israël naar de Sinaï en maakte een verbond met hen: Ex.19:17; Hij maakte het eerste verbond met 12 stammen. Yeshua vernieuwde het verbond (Math. 26) met de 12 discipelen in de Bovenkamer.

HET BLOED VAN HET VERBOND

ISRAËL YESHUA
De Verbondssluiting op de Sinaï werd bekrachtigd met het bloed van dieren. Exodus 24:8 Yeshua vernieuwde Het Verbond met Zijn eigen bloed. Mattheüs 26:28

DE WIJNSTOK

ISRAËL YESHUA
In het eerste testament was Israël de wijnstok. Psalm 80:8 In Johannes 15:1 zegt Yeshua: "IK BEN de WARE wijnstok!

HET ZAAD

ISRAËL YESHUA
Jesaja 41:8 Maar u, Israël, Mijn dienaar: u, Jakob, die Ik heb verkozen, het zaad (zera זֶרַע) van Abraham, die Mij liefhad. Galaten 3:16 Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan; Hij zegt niet: En aan de zaden, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van Één: En aan uw Zaad; dat is Christus.

JOZEF DROOMT

ISRAËL YESHUA
In het eerste testament is een man met de naam Jozef. Hij droomt en gaat naar Egypte In het vernieuwde testament is een man met de naam Jozef. Hij droomt en gaat naar Egypte

VEEL NAKOMELINGEN

ISRAËL YESHUA
Genesis 12:2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Jesaja 53:10b Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij zaad (zera) zien, Hij zal de dagen verlengen; Hand.21:20 U ziet, broeder, hoeveel tienduizenden Joden er zijn die geloven. Toch worden hen die IN Christus zijn ook weer nageslacht van Abraham:
Galaten 3:29 Indien gij nu van Christus zijt, DAN zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen. Hieruit blijkt dat zo de éne volheid van Israël bereikt wordt.

ÉÉN MAN WORDT ÉÉN VOLK

ISRAËL YESHUA
Abraham die lange tijd kinderloos was werd tot een groot volk door bovennatuurlijk ZAAD. Eén Man, geboren uit goddelijk ZAAD, werd een volk: Yeshua is het beloofde ZAAD en die in Hem ingelijfd zijn!

KINDEREN VAN HET VLEES OF VAN DE BELOFTE?

ISRAËL YESHUA
Gelovigen die - na het volbrachte werk van Yeshua - denken zelf het heil te kunnen verwerven, op grond van de wet, blijken kinderen van het vlees te zijn. Zij zijn kinderen van de slavin Hagar. Yeshua herhaalde de geschiedenis van Israël, Hij overwon waar Israël faalde. Hij is het Israël, de Knecht van God: de Vredevorst. Degene die overwint. Hij was het ÉNE BELOOFDE ZAAD. Maar er is meer: Yeshua herhaalde de geschiedenis van Israël, Hij overwon waar Israël faalde. Hij is het Israël, de Knecht van God: de Vredevorst. Degene die overwint. Hij was het ÉNE BELOOFDE ZAAD. Maar er is meer: Galaten 3:29 En ALS U VAN CHRISTUS BENT, DAN BENT U ABRAHAMS ZAAD EN OVEREENKOMSTIG DE BELOFTE ERFGENAMEN. Paulus zegt tot de heidenen: als u in Yeshua gelooft bent u het Zaad van Abraham (Rom. 9:8) Je wordt deel van het Zaad van Christus Je bent ingelijfd IN HEM en erfgenaam van de BELOFTE.

LICHT

ISRAËL YESHUA
Jesaja 60:3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan Jesaja 49:6b Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken
Mattheüs 5:14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. Johannes 8:12 Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Ida