To translate this page into different languages, click here!

Corona-maatregelen en misleiding

Corona maatregelen en misleiding

 

Je mag kiezen of je het Covid-vaccin wilt, maar hebt niks te willen. Het is een contradictie. Als je nee zegt word je aangemerkt als een weigeraar. En een dienstweigeraar straf je. Ga je niet dood aan het vaccin dan ben je toch monddood. We leven in een doodscultuur en de wereld dramt door.

Waarom?

Omdat het een geestelijke strijd is. Als mens maken we ons vaak het meest druk over het maken van keuzes.

Waarom?

Omdat we ons realiseren dat onze keuzes gevolgen hebben.

Je vraagt je af: wat is nu de beste keus in deze situatie? Dat zul je vast wel herkennen… Het kost ontzettend veel energie om altijd te willen weten of je wel het juiste hebt gedaan. En achteraf denk je weer: had ik het niet anders moeten doen…?

 

“Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg, de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.”

Spreuken 16:2

 

In het Woord van God las ik: “Een mens kiest in zijn eigen ogen altijd de juiste weg.” Ja, dat klopt wel. Ik probeer altijd naar eigen inzicht het beste te kiezen. Maar het Bijbelvers gaat nog verder: “…de HEER toetst wat hem innerlijk beweegt.” En dat kwam even binnen! Het is alsof God de nadruk legt op dat tweede stukje van het vers. De mens is altijd maar bezig met ‘wat kan ik het beste doen’, maar het gaat God om de motivatie voor onze keuzes:

Waarom?

Waarom doen we wat we doen?

Wie geloof je?

Wiens plan volg je?

Welke profeet geloof je?

In wiens hand is jouw leven? Maar je kunt ook zeggen: in wiens hand is jouw dood? Dat is waarom de strijd gaat! Het gaat om je ziel, want de eerste dood zullen we allemaal sterven tenzij Yeshua eerder terugkomt, dan word je in een oogwenk veranderd als gelovige. Dan ondergaat je lichaam een verandering en heb je eeuwig leven.

Waar kies je voor?

Voor het tijdelijke of voor de eeuwigheid?

Alleen JHVH kan eeuwig leven geven wanneer je gelooft in Zijn Zoon, die voor jouw en mijn zonde heeft betaald.

 

De politici die de corona maatregelen hebben bedacht zie je op alle fronten afwijken van de geboden van God. Dan heb je met Gods tegenstander te maken. En wat doet een tegenstander? Hij zegt dat je “apen en beren op de weg ziet” en dat het slechts om een “prikkie” gaat. Hij maakt jouw inzicht belachelijk. Je hebt niet in de gaten dat er heimelijk een duistere geestelijke wereld bezig is. Dus in goed vertrouwen laat je je leiden, zoals een blinde zich ook moet laten leiden.

 

Maar ik vertrouw op het plan van God en zie dan ook dat de wereld in geestelijke duisternis is. Een duisternis die de wereld niet ziet en vele traditionele christenen evenmin. Inzicht krijg je niet door menselijke kennis.

 

Laodicea was een beroemd medisch centrum. En de geleerden daar hadden een uitstekende ogenzalf samengesteld, die gretig aftrek vond, en zo heel wat geld in het laatje bracht. Mede daardoor was men zeer welvarend geworden. Maar intussen was men geestelijk verslapt en verarmd. De farmaceutische wereld zonder God kun je daar mee vergelijken. Wie kent daar de God van het Leven nog? De mammon regeert!!

 

En daarover schrijft Jezus Christus, de Koning der koningen, via zijn profeet Johannes aan de christelijke gemeente van Laodicea. "Gij zegt: ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek en gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt." (Openbaring 3:17) Dus ook blind! 

En Hij voegt er aan toe: "Koop bij mij ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt." Hij prijst hen dus ook een goed geneesmiddel aan. Een geestelijk middel tegen geestelijke blindheid. Maar de wereld meent het allemaal in eigen hand te hebben, want satan verleidt en misleidt. Satan laat de mensen nog altijd eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Velen zullen zeggen dat ze genezen zijn dankzij de maatregelen, maar God komt niet in beeld.

De keuze is dus geestelijke bepaald. Je kunt niet terecht bij de meeste artsen. In hun ogen ben je waarschijnlijk een dwaas of, zoals de politiek laat doorschemeren: je vormt een gevaar voor de samenleving!

Satan wil nooit gedwarsboomd worden en maakt gebruik van het getal. Het begon met de wereldwijde democratie en Hitler zette die democratie heel gemakkelijk opzij. Hij gebruikte het als een opstapje voor zijn macht. Ook in deze tijd wordt de democratie met weinig moeite opzij gezet. De politiek doet alsof hun eigen wil de wil van het volk is.

 

Dan staat de vervolging voor de deur. We komen eerst in de digitale getto's, maar bedenk dat Yeshua ons heel goed geestelijk heeft geïnformeerd hoe de eindtijd zal zijn. Hij zegt: Let op de tekenen der tijden en Hij noemt een aantal duidelijke aanwijzingen. Maar velen die zeggen te geloven weten er niet één op te noemen. Hun belangstelling gaat uit naar andere dingen. De media die in dienst staan van de politieke machten zijn voor menigeen het evangelie van het nieuwe normaal geworden.

 

De mens zoekt het ook vaak zelf de media, maar waar blijft dan de Heer in het media verhaal? “Dat aan Zijn Naam niet meer gedacht worde”, zegt de Schrift. En we volgen de leiders die Zijn Naam uitwissen op alle fronten in de samenleving.

 

Satan heeft ook vele aanhangers en hij maakt gebruik van religie, want de mens is een religieus wezen en alle - ismen worden dan ook als een religie beleefd. Vroeger op de radio bij de Vara begon men met het lied Morgenrood. Dat waren hun psalmen en zo dansen velen nog steeds om de gouden kalf. En zij dansten om de meiboom. Ze geloven wel, maar de duivelen geloven ook. De duivelen (demonen) kennen de Bijbel ook veel beter dan de meesten van ons. Hun overste probeert Yeshua zelfs met Bijbelteksten te verzoeken (Lukas 4:10) en later roepen ze naar Hem: “Ik weet wel, wie Gij zijt: namelijk de Heilige Gods (Markus 1:24).” De duivelen geloven dus dat God bestaat en dat Hij één is.

 

We doen aan kunstmatige inseminatie en genetische manipulatie en intussen zien we de liefde niet meer. We zien ook de onzienlijke dingen niet meer. De geestelijke machten en krachten, goed en kwaad, die door alles heen werken. We zien ook God niet meer in en achter de dingen om ons heen. We zijn blind geworden voor onze nietigheid, onze verlorenheid, onze schuld tegenover Hem. We zijn blind geworden voor zijn macht, zijn rechtvaardigheid, zijn toorn over het kwaad, maar ook voor zijn oneindige liefde en trouw, voor de geborgenheid en vrede, die Hij schenken kan. Er zijn hele werelden, die buiten ons gezichtsveld geraakt zijn door onze eigen schuld. Door onze kortzichtigheid, waardoor onze blik gevangen zit in wat technisch en materieel nuttig en winstgevend is. Maar bij Yeshua kunnen jij en ik ogenzalf krijgen……

Waardoor we weer vèr ziende worden.

Waardoor er weer nieuwe werelden in ons gezichtsveld komen, waarover we ons verbazen en verwonderen.

Waardoor we weer gaan geloven, en geloven is dat we een overtuigend bewijs hebben van het bestaan der zaken, die we niet zien.

Waardoor we als Mozes gaan kijken: ziende de Onzienlijke, en zo de smaad van Christus grotere rijkdom gaan achten dan al de schatten van Egypte.

Waardoor we zelfs in ons afzichtelijke lijden nog zegeningen gaan zien.

Waardoor we zelfs op ons sterfbed zicht krijgen op de eeuwige heerlijkheid over de dood heen.

 

Heb je al een consult aangevraagd bij de heelmeester, die Jezus Christus heet? Hij geeft je een ogenzalf, die je van je geestelijke blindheid geneest en je het juiste zicht geeft op God, de wereld, je zelf. Hij wil voorkomen, dat we 'ziende blind' voor altijd in het duister dwalen. Hij wil momenten geven, waarin ons eens en voorgoed voor bepaalde zaken de ogen opengaan. Hij zalft ons met de Heilige Geest en dat is ook 'ogenzalf om onze oogleden te bestrijken, opdat wij zien mogen'.

 

Hij kan de belijdenis van de blindgeborene tot de onze maken: één ding weet ik: “dat ik blind was en nu zie!” (Johannes 9:25)

Jur