English & other languages: click here!

Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld! (worden als kinderen)

Jezus zegt ons hoe de eindtijd zal verlopen. Velen zullen het beest nalopen.

 

Ik hoorde een jonge predikant zeggen bij een oudejaarsconcert dat we de 'Palestijn' (nep volk) lief moeten hebben net als de Jood. Dit is het compromis model van de kerk onder de noemer van liefde zonder waarheid en gerechtigheid. Hij had moeten zeggen dat niemand de plaats van Israël/Jakob moet willen innemen. Niet het land, noch Jeruzalem.

 

Maar de kerk ziet zichzelf als geestelijk Israël en daarmee handelt men politiek ten aanzien van Israël. Ze zullen niet de waarheid over de nep-palestijnen en de Arabieren verkondigen dat niet het land Israël aan Ismaël is toegewezen.

Maar het lijden van Israël raakt ze blijkbaar niet. Woordenkramers noemt de Bijbel zulke mensen die de Schriften naar hun hand zetten. Zo houden de valse kerk en de moslim samen de leugen in stand en doen ze alsof er geen strijd mag zijn tussen Ezau en Jakob en dat de Amalekiet welkom zou zijn op de bruiloft van het Lam.

Religie heeft Israël veel kwaad gedaan en doet nog veel kwaad, zoals de Schriftgeleerden en farizeeën in Jezus dagen.

Maar lief zijn voor de vijanden van Israël en de waarheid verzwijgen en daardoor de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden is beslist niet onze opdracht. Hoe vroom we het ook brengen en alles met de mantel der liefde willen bedekken.

De wereld past dat en zeker met kerst en oud en nieuw, die heidense feestdagen zijn. Wij vieren het alsof God Zijn eigen Bijbelse feestdagen niet heeft bekend gemaakt. Het verpolitiekt christendom is een sta in de weg.

Het Koninkrijk van God wordt niet Bijbels gepredikt en de kerk trekt daardoor de scheidsmuur weer op en verhindert de mensen in te gaan in Zijn Koninkrijk. De Schriftgeleerden en farizeeën dachten ook dat de autoriteit bij hen lag en wezen Jezus' Autoriteit af. De kerk speelt eveneens een vals spel als het om het verbond met Israël gaat en eigent zich een autoriteit toe die ze niet van God de Vader hebben verkregen.

 

Het is geen evangelie, maar het moet er voor door gaan. Het is de traditie die men vaak volgt en niet tot een persoonlijke keuze komt van bekering. Ingelijfd in de kerk is nog geen bekering, want satan maakt gebruik van religie en zet de mensen tegen elkaar op. Zo maken de kerken het Woord krachteloos, net als de Schriftgeleerden en farizeeën in Jezus' tijd.

De religies zullen elkaar vinden en samen zullen ze dit Israël vervloeken. De kerk doet het niet hardop. Dat vervloeken van Israël wilde Balak ook en hij huurde de valse profeet Bileam in, maar God liet Bileam weten dat je dit volk niet kunt vervloeken. Maar Bileam was slim en zei tegen Balak dat ze wel zijn te verleiden. Satan zet alles op alles om dat te doen.

Balak meende dat met geld Israël zeker te vervloeken zou zijn en de machthebbers zijn als koning Balak en huren vele valse profeten in. Miljarden worden gegeven aan Israëls vijanden. Vele kerken verzwageren zich ermee. Wat dacht je van koning Josafat die zich verzwagerde met Achab.

Gaat uit van haar, Mijn volk,
opdat je geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.
Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel".
(Openbaring 18:4-5) (zie dit artikel daarover)

De brief van Paulus aan de Efeziërs 5:11-16 NBG51:

En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad.

Hoogleraars theologie beweren dat we dit Israël als een gewoon land moeten zien en dat Israël zich aan de politieke spelregels van deze wereld moet onderwerpen. Helaas sluit dit Israël verbonden met de dood en dat is met de wereld. Maar God blijft trouw aan Zijn verbond en er blijft een overblijfsel in Israël, dat de knieën niet zal buigen voor de antichrist. Dat is Jakob!

En wie niet geënt is op die Edele Olijf zal Zijn Koninkrijk niet zien. Bekeert u!, zei Jezus, want het Koninkrijk is nabij.

Zijn Koninkrijk kome!

De geestelijke strijd gaat gewoon door in het 'nieuwe jaar'. En dezelfde geestelijke strijd zal het zijn als in de dagen van Jezus' eerste komst, maar nu komt Hij als hemelse Rechter terug en zal al Israëls vijanden vernietigen. Zijn voeten zullen letterlijk op de Olijfberg staan, ten oosten van Jeruzalem.

Maar Hij roept nog steeds op tot bekering want de genadetijd is bijna voorbij. Intussen gaan de mensen meer en meer de leugen geloven en is Gods Woord schaars geworden.

Maar Christus heeft overwonnen en wee, die Israël benadert als een Bileam of als een Izebel. Lees Openbaring er maar op na. Veracht de profetieën niet, zegt de Christus. En vele kerken doen dat, verachten van de profetieën al jaren en willen zelf in het middelpunt van de religie staan. Ze binden de mensen aan hun leer en aan de overleveringen van mensen, alsof Jezus zich opnieuw zou moeten verantwoorden voor Schriftgleerden en farizeeën.

 

Maar straks zal Hij zeggen: "Ga weg van Mij, Ik heb u nooit gekend, gij werkers der wetteloosheid"(Mattheüs 7:23). Bid voor de vrede van Jeruzalem en ken de profetieën en getuig van Jezus van de Schriften zonder aanziens des persoons, maar maak Zijn liefde niet tot een spelletje, want dat is hoererij. Amen, Kom, Here Jezus'!

Jur