To translate this website in different languages click here.

God meer gehoorzamen dan de overheid

GOD MEER GEHOORZAMEN DAN DE OVERHEID

De burgerlijke regering

We hebben vastgesteld dat we gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan de regering van overheden. Maar daarbij moeten we wel altijd één uitzondering maken: die gehoorzaamheid mag ons niet afvoeren van de gehoorzaamheid aan Hem aan wiens wil alle begeerten van koningen onderworpen horen te zijn, voor wiens besluiten hun bevelen moeten wijken en voor wiens majesteit hun scepters moeten buigen. Immers, het zou toch de omgekeerde wereld zijn als we, om mensen tevreden te stellen, Hem zouden beledigen omwille van wie we mensen gehoorzamen!

 

De Koning der Koningen

De Heer is dus de Koning van de koningen. Als Hij zijn heilige mond opent, moeten we alleen naar Hem luisteren, vóór we naar iemand anders luisteren en méér dan we naar iemand anders luisteren. Bovendien moeten we ons wel schikken onder de mensen die boven ons staan, maar niet anders dan onder Hem. Als zij iets bevelen dat tegen Hem ingaat, dan mogen we daar geen waarde aan hechten. En dan hoeven we ons niet druk te maken om heel die waardigheid waar overheden mee bekleed zijn. Want die waardigheid wordt geen onrecht gedaan als die zich moet schikken onder die speciale en werkelijk hoogste macht van God.

In overeenstemming met deze redenering verklaart Daniël dat hij niet tegen de koning gezondigd had toen hij niet had gehoorzaamd aan zijn goddeloze bevel. Daniël 6:22-23. Want de koning had zijn grenzen overschreden. Hij was niet alleen onrechtvaardig geweest tegenover mensen. Nee, hij had zijn hoorns opgeheven tegen God en zo zelf zijn eigen macht tenietgedaan.

Aan de andere kant worden de Israëlieten veroordeeld omdat ze te gemakkelijk een goddeloos gebod van de koning gehoorzaamden. Want toen Jerobeam gouden kalveren had gegoten, hadden ze Gods tempel losgelaten en waren ze omwille van hem afgedwaald naar nieuw bijgeloof. 1 Koningen 12:30 Even gemakkelijk bogen hun nakomelingen zich voor de wensen van hun koningen. De profeet Hosea verwijt hun streng dat ze de geboden van de koning accepteerden. Hosea 5:11-13

Het is dus absoluut niet prijzenswaardig als vleiers aan het hof zich verschuilen achter het excuus van gehoorzaamheid en daarmee eenvoudigen bedriegen door te zeggen dat het hun niet is toegestaan iets te weigeren dat een koning hun opdraagt. Alsof God zijn recht zou hebben overgedragen aan stervelingen, toen Hij hen aanstelde over het menselijk geslacht! En alsof aardse macht tekortgedaan wordt als je die onderwerpt aan Degene die die macht gegeven heeft en voor wiens ogen ook de hemelse regeringen onderdanig vrezen!

 

Standvastigheid lijkt gevaarlijk

Ik weet hoe groot en direct gevaar er dreigt als je zo standvastig bent. Koningen dulden niet dat ze geminacht worden. Dan worden ze heel kwaad, want hun woede is de bode van de dood, zegt Salomo. Spreuken 16:14. Maar de hemelse heraut Petrus heeft dit gebod afgekondigd: we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Handelingen 5:29 We kunnen ons dus troosten met deze gedachte: als we liever alles verduren dan dat we afwijken van vroomheid, dan bewijzen we de gehoorzaamheid die God eist.

 

Bemoediging

En om te voorkomen dat ons de moed in de schoenen zinkt, geeft Paulus ons nog een andere prikkel. Hij zegt dat Christus ons voor de hoge prijs gekocht heeft die onze verlossing Hem heeft gekost, om te voorkomen dat wij slaven zouden worden van de slechte begeerten van mensen. Laat staan dat we ons zouden moeten schikken onder hun goddeloosheid! (1 Korinthe 7:23)

LOF AAN GOD!

(Jur van Calkar: uit de Institutie)


In vele kerken was het: gezag is gezag. Er waren zelfs predikanten die meenden na de Duitse inval dat Duitsland toen de wettige overheid in Nederland was. Onze soldaten die naar Indië werden gestuurd waren ook vaak jongens uit de kerken, die leefden bij gezag is gezag. Ik heb die ervaringen ook wel opgedaan bij kerkelijke organisaties waar het gezag van het bestuur onvoorwaardelijk moest worden opgevolgd. Of dat je de drie formulieren van eenheid moest ondertekenen. Zo is de Chabad beweging bezig om mensen te laten ondertekenen dat ze de Noachitische geboden zullen houden. En Amerika heeft ze al in haar wetten. Dit is de weg van de antichrist waar politiek en religie samen gaan. Waak en bid!

Jur