To translate this website in different languages click here.

De Antichrist - bereid je voor

We zijn in een tijd aangekomen, waarin alle tekenen erop wijzen dat het Koninkrijk van God binnenkort zal aanbreken, maar dat daaraan vooraf het rijk van de antichrist zich zal openbaren. We zien uit naar dat Koninkrijk, maar willen onze ogen niet sluiten voor de strijd die daaraan vooraf gaat en die in feite al in Genesis 3:15 is begonnen. Die strijd is door Yeshua gewonnen, maar ook wij, als Zijn navolgers, staan in diezelfde strijd en mogen standhouden in de overwinning van Yeshua. Dat is geen gemakkelijke strijd en het kan ons zelfs, net zo als Yeshua en de apostelen, het leven kosten. Yeshua zei echter:

 

"wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden!" Mattheüs 24:13

 

Voor veel mensen is het ondenkbaar dat God de duivel zal toestaan om zijn satanische meesterwerk ten volle te laten uitvoeren. De duivel gaat een krachtmeting aan met de bedoeling om God te trotseren. Deze hele strijd komt tot een climax.

Door heel de geschiedenis heen was er voor Abel een Kaïn geweest; voor Jacob een Ezau en voor Mozes een Jannes en Jambres en een Herodes voor elke Johannes de Doper. 

 

Het zaaien van de tarwe werd gevolgd door het zaaien van onkruid tussen de tarwe. De uitstorting van de Heilige Geest resulteerde in zware vervolging.

 

Net voor de terugkomst van Yeshua om het Koninkrijk op te richten zal God de duivel toestaan om de valse Messias voort te brengen.

 

In de grote verdrukking zullen velen afvallen van het geloof. Er zal een getrouw overblijfsel van Israël zijn, maar ook een ontrouw deel van Gods volk. Diezelfde tweedeling is er onder de heidenen, waarbij de gelovigen uit hen tot de getrouwen van Israël gerekend worden.

 

We weten vanuit de Tora dat het oordeel over de Amorieten kwam toen de maat van de zonde tot volheid was gekomen. Gen. 15:16. Toen gaf God het bevel om hen uit te roeien (Deut.7:1,2)

 

In het visioen van Daniël, waarin een beeld de wereldrijken voorstelt lezen we:

 

Daniël 8: 23 Aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken.

 

Ook hier is sprake van het “volmaken van de maat van de zonde”. En als we dan om ons heen kijken kan dit uur niet ver weg zijn. God duwt hen die Yeshua en Zijn Woord brutaal negeren zelfs nog verder die richting in:

 

2 Thessalonicenzen 2:11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden zodat zij de leugen geloven,
12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

 

Het is alsof God zegt: “als je dan niet anders wilt, moet je de gevolgen maar dragen”. Dan stuurt Hij de engel zoals beschreven in het laatste Bijbelboek:

 

Openbaring 14: 15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden.

Ook hier is dus weer sprake van de “volheid van de maat van de zonde”. We zien dus dat de situatie voor de wereld er heel ernstig uitziet.

 

Wat God in Zijn Woord bekend maakte over de antichrist, wordt niet geopenbaard om de vleselijke nieuwsgierigheid te bevredigen. We zouden onze diepste motieven moeten onderzoeken. Hebben we ons levenshuis gebouwd op de Rots, is het stevig gefundeerd in Yeshua, het vleesgeworden Woord van God? Of is ons leven gefundeerd op het losse zand van menselijke gevoelens, inspanningen om onszelf te verbeteren of te vertrouwen op overheden bij wie geen heil is. Gods Woord leert ons dat het huis op het zand zal instorten.

 

Yeshua gaf ons dat voorbeeld van het huis op de Rots en het “huis op het zand” gebouwd. Yeshua zei ook:

Mattheüs 13: 41 de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen.

 

Wie zijn degenen die de wetteloosheid doen? Het christendom is humanistisch geworden en gewend politieke compromissen met de wereld te sluiten. Het gehoorzamen aan Gods wetten is vervangen door op een politiek-correcte wijze anderen te bekritiseren. Dit past precies in de strategie van de antichrist die zijn eigen wetten oplegt. Wie daaraan niet gehoorzaamt krijgt kritiek. Daardoor ontstaat vanuit de kerk enorme vervolging, zoals we dat ook lezen na de kruisiging en opstanding van Yeshua.

 

Handelingen 8:1
En Saulus stemde van harte in met zijn dood (Stefanus). En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen.

Hiermee wordt de maat van de zonde vol.

 

Binnenkort komt “de wetteloze” bij uitstek: de antichrist, de zoon van satan met bedrieglijke wonderen en tekenen. Hij, die de "overste van deze wereld" is. De Bijbel noemt hem ook “het beest”. Hij is enorm begaafd, uiterst religieus, intelligent, biedt oplossingen voor de wereldproblemen, maar hij is wetteloos ten aanzien van Gods wetten. Zelf vaardigt hij wetten uit om de wereld onder zijn totale controle te brengen. We zien dat in onze tijd al in voorbereiding.

 

Toch zal de kerk en de wereld, gewend aan het compromismodel, vol bewondering achter hem aanlopen. Een wettisch christendom zal hem direct volgen, omdat men al gewend is om eigen dogma's te volgen, die niet uit God zijn. Men kan niet meer zeggen "er staat geschreven" of "zo zegt de Here".

 

Iedereen die deze antichristelijke macht volgt en haar merkteken ontvangt, zal samen met hem in de poel van vuur geworpen worden. Het wordt de ondergang voor allen die op hem hun vertrouwen stellen.

 

En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Openbaring 20:12

 

God heeft de wereld ernstig gewaarschuwd.

 

2 Thessalonicenzen 2: 8-12 En dan zal de wetteloze, geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;
9 hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen,
10 en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,
12 opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Efeze 6:13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

 

Het allerergste is als de antichrist zich in de tempel zal zetten en zich als God laat aanbidden. Dan heeft hij zijn doel bereikt.

 

2 Thessalonicenzen 2: 4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

 

Dat is de climax, de maat van de zonde is vol. Dan zal Yeshua komen en satan verteren en tenietdoen en hem in de afgrond doen neerdalen. Dan komt de verlossing van het overblijfsel en zal Gods Koninkrijk op aarde aanbreken. 

Wat is het nu belangrijk om standvastig te zijn, elkaar te bemoedigen, de wapenrusting van het Woord ter hand te nemen en verbonden te blijven met Yeshua. Want zonder Hem kunnen we niets doen.

 

Openbaring 14:12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

Ida