English & other languages: click here!

Jozef en de Messias

DE OPVALLENDE EN ONOPVALLENDE PARALLELLEN TUSSEN JOZEF EN MESSIAS, DE ZOON VAN JOZEF, DE LIJDENDE DIENSTKNECHT.

Jozef had twee namen: Jozef (wat toevoegen, vermeerderen, opnieuw doen betekent) en Safenat-Paneach (Genesis 41:45) (wat onthuller van geheimen betekent).


Hoe verwijzen deze namen naar Yeshua’s missie? Tip: de zonde van de eerste Adam veroorzaakte de ontvolking van YHWH’s eeuwige koninkrijk, terwijl Yeshua, de tweede Adam, kwam om als een herder de verloren schapen van het huis Israël te vergaderen zodat het koninkrijk van Elohim vol zou zijn van geestelijk wedergeboren zonen en dochters.

Mattheüs15:24

Wat was Jozef’s bezigheid (voordat hij als slaaf verkocht werd)? Wat was Yeshua’s “bezigheid”? Ben je er niet zeker van? Lees dan Johannes 10:1-18.


Jozef’s vader hield van hem meer dan van al zijn broers (Genesis 37:3-4). Wat met de relatie tussen Yeshua en zijn Vader ? Lees Mattheüs 3:17, Mattheüs 17:5,24 en Johannes 10:17.Jozef was de zoon van zijn vaders ouderdom (Genesis 37:3).

Breng dit in verband met Yeshua’s Vader. (Tip: ouderdom = eeuwigheid) Lees Johannes 1:1, Johannes 17:5, Micha 5:.2-1 Petrus 1:20, Openbaring 13:8.

Jozef droeg een veelkleurig kleed van bijzonderheid en eer (Genesis 37:3). Wat deden de Romeinse soldaten Yeshua aan bij zijn geseling (Lukas 23:11, Johannes 19:24) en welk veelkleurig luisterrijk fenomeen omringde en decoreerde hem terwijl hij op zijn hemelse troon zit (Openbaring 4:3) ?

Jozefs broers haatten hem en spraken kwaad van hem wegens de boze intenties van hun harten (Genesis 37:4). Hoe was dat bij Yeshua? (Johannes 7:7)

Jozef droomde en voorzegde zijn toekomstige soevereiniteit.

Sprak Yeshua ooit van zijn toekomstige heerlijkheid in zijn Vaders’ koninkrijk ? (Mattheüs  26:64)

Jozef werd benijd door zijn broers. Yeshua? Lees Markus 12:6-7, Johannes 12:18-19, Mattheüs 27:17-18.

Jozef werd door zijn vader uitgestuurd op een liefdesmissie om zich te vergewissen van het welzijn van zijn broers (Genesis 37:14). Werd Yeshua niet met een gelijkaardige opdracht door zijn Vader naar deze aarde gestuurd ? (Johannes 3:16-17, 1 Johannes 4:10, Mattheüs 15:24)

Jozefs broers verwierpen hem. Werd Yeshua door zijn broers verworpen ? (Johannes 1:11, Jesaja 53:3) Jozef zwierf door de woestijn op zoek naar zijn verloren broers, tot hij hen vond (Genesis 37:15-17). En Yeshua? (Johannes 7:53, 8:1, Mattheüs 15:24, Lukas 19:10)

Tegen Jozef werd door zijn broers een complot gesmeed (Genesis 37:18) Yeshua? Lees Mattheüs 12:44

Jozefs woorden werden niet geloofd en hij werd gelasterd (Genesis 37:19-20). Accepteerden Yeshua’s broers zijn woorden ? (Mattheüs 27:27- Mattheüs 28:9-44)

Jozef werd in een put geworpen (Genesis 37:24). Wat gebeurde met Yeshua na zijn kruisiging? Mattheüs 12:40

Jozef werd lichamelijk levend uit de put gehaald (Genesis 37:28). Wat gebeurde met Messiah Zoon van Jozef na drie dagen en nachten in het graf te zijn geweest?
Jozef werd voor zilver verkocht. Dit was Juda’s idee (Genesis 37:28). Werd Yeshua verkocht? Wat was de naam van degene die hem voor zilver verraadde?

Jozefs jas werd gedrenkt in het bloed van een geit alsof het zijn bloed was, en werd aan Jacob getoond. Wie goot zijn bloed uit voor zijn Hemelse Vader? Wiens kleding is in bloed gedrenkt? Openbaring 19:13

Eenmaal in Egypte veranderde Jozef van een prins naar een dienstknecht en een verarmde (Genesis 39:1). Wat gebeurde met Yeshua toen hij vanuit de hemel naar deze aarde (geestelijk Egypte) kwam? Filippenzen 2:6-7

Jozef had succes in het huis van zijn meester. Zijn meester was zeer tevreden over hem (Genesis 39:3-4). Was de Vader zeer tevreden over Yeshua? (Mattheüs 3:17, Mattheüs 12:18, Mattheüs 17:5, Johannes 8:29)

Jozef werd erg in verzoeking gebracht, maar bleef zonder zonde (Genesis 39:7-12). En Yeshua? Hebreeën 4:15

Jozef werd vals beschuldigd (Genesis 39:16-18). Wat met Yeshua ? Mattheüs 26:59-60

Jozef verdedigde zich niet toen hij vals beschuldigd werd.

Wat met Messiah Zoon van Jozef? (Jesaja 53:7, Mattheüs 27:12,14)

In de gevangenis won Jozef het respect van de gevangenisbewaarder. Wat zei de Romeinse honderdman over Yeshua? Lukas 23:47

Jozef werd gerekend tot de overtreders. Wie was naast Yeshua gekruisigd ? (Jesaja 53:12, Markus 15:28)

Jozef werd het middel tot zegening van één (Farao’s schenker) en de oordeel uitspreker van de ander (Farao’s bakker) (Genesis 40:13 en Genesis 40:19). Wat gebeurde met de twee dieven die samen met Yeshua hingen? Lees ook Johannes 3:15- 21, Mattheüs  25:31-46, Mattheüs 13:24-30.

Jozef werd door de hand van Elohim uit de gevangenis bevrijd (Genesis 45:7-9). Hoe geraakte Yeshua uit zijn “gevangenis” van het graf? (Handelingen 2:24,32, Handelingen 10:40)

Jozef werd verheven vanuit de gevangenis (dood) naar de troon - tot nummer twee in bevel aan de rechterhand van de Koning (Genesis 41:14, Genesis 45:7-9). Wat gebeurde met Yeshua? (Handelingen 2:33-34, Handelingen 5:31, Handelingen 7:55-56, Efeze 1:20, Filippenzen 2:6-9, Hebreeën 1:13, 1 Petrus 3:22) Als u “met Yeshua de Messias verrezen bent” en “in Yeshua” bent, wat zal dienovereenkomstig met u gebeuren? (Efeze 2:5-6)

Jozef wordt gezien als een uitlegger van verborgenheden (Genesis 41:16,25,28). Welke was Yeshua’s missie op aarde? (Johannes 17:8, Johannes 8:28, Johannes 12:49)

Jozef waarschuwde voor een komend gevaar en spoorde zijn hoorders aan om daartegen gepaste maatregelen te nemen (Genesis 41:27). Waarvoor waarschuwde Yeshua zijn hoorders? (Mattheüs 11:11-24, Mattheüs 12:36, Mattheüs 15:13, Mattheüs 21:44, Mattheüs 25:31-46, Johannes 3:15-21,36, Johannes 5:24-30, Johannes 15:2,6)

In zijn nieuwe koninklijke positie werd Jozef publiekelijk erkend (Genesis 41:42-43). Hij droeg koninklijke gewaden, een gouden ketting en een ring van gezag. Allen moesten voor Jozef buigen.

Lees in Openbaring. 1:12-16 en Openbaring 5:13 de beschrijving van de verheerlijkte Yeshua. Evenzo moet elke knie zich buigen voor de verhoogde Yeshua. (Filippenzen 2:10).

Jozef begon zijn levenswerk en kreeg een Egyptische vrouw toen hij 30 jaar oud was (Genesis 41:45-46).

Wat gebeurde in Yeshua’s leven toen hij 30 jaar oud was? Yeshua begon zijn bediening en werd (opnieuw) getrouwd (letterlijk: verloofd, in Hebreeuwse zin) met Israël, zijn geestelijke bruid (gevormd door hen die het geloof van Yeshua hebben en zijn geboden houden, Openbaring 12:17, Openbaring 14:12), toen hij en zijn discipelen de derde Beker der Verlossing dronken (die bij de Joodse huwelijksceremonie overeenkomt met de Beker van Aanvaarding) tijdens de Pesach Seder, net vóór zijn kruisiging (Mattheüs 26:27-29).

 

Wie regelde Jozefs huwelijk? (Genesis 41:45) Wie regelde Yeshua’s huwelijk? Wie regelde Yeshua’s bruiloft? Lees de parabel van het bruiloftsmaal in Mattheüs 22 beginnend in vers twee. Jozef ging weg van de aanwezigheid van Farao om zijn zending in Egypte te volbrengen (Genesis 41:46). Wat stelt Egypte in de Schrift geestelijk voor? Van waar kwam Yeshua toen hij op zijn aardse missie naar geestelijk Egypte gezonden was? (Johannes 13:3, Johannes 16:28)

Jozef reisde door het land Egypte heen, zijn ministeriële verantwoordelijkheden vervullend (Genesis 41:6). Had Yeshua ook een rondtrekkende bediening? (Mattheüs 4:23, Mattheüs 9:35)

Jozef alleen reikte brood uit aan een ten onder gaande en hongerende wereld en aan zijn eigen broeders (Genesis 41:55).

Vervulde Yeshua’s bediening eveneens dit profetisch schaduwbeeld? Lees Johannes 6:48-58 en Handelingen 4:12.Jozef werd in de omliggende landen een Redder voor allen die verhongerden (Genesis 41:56-57).

Wie kwam Yeshua redden? (Johannes 3:16, 2 Petrus 3:9, Openbaring 5:9). Wie was en is de Redder van de ganse wereld? (Johannes 4:42, 1 Timotheüs 4:10, Titus 3:4, 1 Johannes 4:14)

Jozef had onbegrensde rijkdommen om te voldoen aan de noden van de hongerigen van de gehele wereld (Genesis 41:49). Zijn de rijkdommen van Yeshua begrensd om te voldoen aan de noden van allen die tot hem zouden komen? (Efeze 1:7, Efeze 2:4, Efeze 3:8, Kolossenzen 2:9, Romeinen10:12, 1 Petrus 1:3)

(Zie voor een tabel met parallellen tussen Jozes en Yeshua de studie over Genesis 39 en 40.)

Dit is een vertaling (Marcel Achten) van deel van het artikel  "Yeshua the Messiah Foretold in the Life of Joseph" van de site hoshanarabbah.org.   

Jur