English & other languages: click here!

De waarheid verdringen

Hoe komt het toch dat we in de prediking zo weinig horen over de antichrist, de grote verdrukking, de benauwdheid van Jacob? Wordt dat opzettelijk genegeerd? We praten er liever niet over. Is dat niet een vorm van het verdringen van de waarheid?  Je kunt beter aan mooie, leuke dingen denken...... toch? We hebben het liever over een opwekking, terwijl de geloofsafval rondom grote vormen aanneemt en we zien hoe alle ontwikkelingen in de wereld haaks staan op het Woord van God. Alles wat God verboden heeft wordt maatschappelijk geaccepteerd en zelfs aangemoedigd. Maakt dat ons dan niet waakzaam? De waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden (Romeinen 1:18). Het antichristelijk totale controleysteem is al in een ver gevorderd stadium. Het ligt klaar om door de antichrist in werking te worden gesteld.


We zien als gelovigen vol verlangen uit naar de komst van Yeshua en het Vrederijk, het hemelse Koninkrijk van God op aarde. We bidden daarom in het “Onze Vader”:

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.

 

Maar we verwachten ook de komst van de antichrist. We hebben over het algemeen niet zoveel zin om daarover na te denken. Maar het is uiterst belangrijk dat we weten met wie we te maken krijgen. Want de antichrist is een briljante persoon wat bovennatuurlijke kennis en misleiding betreft. Hij doet geweldige wonderen, zal zelfs, zoals het lijkt, uit de dood opstaan. Je moet als gelovige echt Bijbels voorbereid zijn om niet in zijn valstrikken terecht te komen.  Hij is een religieus persoon, zal meegaan in de godsdienst en zelfs leidend zijn op dat gebied. Maar zijn verborgen plan is om Yeshua te vervangen en zelf aanbeden te worden. Zijn komst gaat vooraf aan de komst van Yeshua, die de wereld zal oordelen, de satan en de antichrist zal uitschakelen en Zijn Koninkrijk zal vestigen.

Satan is overste van deze aarde geworden omdat de mens in de zondeval voor hem heeft gekozen. Hij liet dat ook merken aan Yeshua, toen hij Hem de koninkrijken van deze aarde aanbood, als Yeshua voor Hem zou knielen. (Lukas 4:6-8)..

De uitwerking van zijn plan is verschrikkelijk. We merken dat  de ‘geest van de antichrist’ al heel lang onder ons werkzaam is en steeds meer beslag op de mensheid legt. Die ‘geest’ wordt expliciet genoemd in Johannes 4

1 Johannes 4:1–3 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is

Paulus spreekt in Efeze 2:2 over “de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid”. In 2 Thess. 2:7-12  noemt Paulus hem de “wetteloze’, (dat is de Toraloze), “met allerlei misleiding van de ongerechtigheid”.  De mensen worden zo op de echtheid van hun geloof door God beproefd: 2 Thessalonicenzen 2: 11 En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Zowel Johannes als Paulus spreken erover dat die geest al aanwezig is.

De Bijbel geeft ook een duidelijk teken waaraan de antichrist te herkennen is:

1 Johannes 2:22-23 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 23. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.

We herkennen dat in de Islam. De Rotskoepel in Jeruzalem vertoont de inscriptie "God heeft geen zoon." Dat is dus onmiskenbaar een antichristelijk statement. De Islam is uit de antichrist. Ook de rabbijnen erkennen Yeshua niet als Zoon van God. Zij verwachten wel een messias, maar dat is niet de Zoon van God. Zolang zij niet tot bekering komen bevinden ze zich in het antichristelijk circuit. Dan moeten we hen geen 'wijzen' noemen, maar 'dwazen' (Rom. 1:22; 1 Korinthe 3:19)! Ze trekken hun achterban mee in het verderf.  

HET NEGEREN VAN DE GEPROFETEERDE ONTWIKKELINGEN IN DE EINDTIJD: 

We zien het in al die predikers die ons de dingen mooi voorspiegelen, maar ze negeren de grote verdrukking voor Israël, de komst van de antichrist, die zich in de eerste plaats op Israël concentreert en het verschrikkelijke oordeel dat over de aarde komt. Men verzwijgt dat er in de komende tijd 2/3 van Israël in het land zal worden uitgeroeid (Zacharia 13:8). God brengt echter in het Vrederijk  de verstrooide Israëlieten terug (Jesaja 49:22), zodat hun aantal weer groeit. 

Het is een overblijfsel dat gerechtvaardigd wordt. Men verzwijgt ook dat er één derde van de wereld zal worden gedood (Openbaring 9:18). Het is zo belangrijk dat Israël Yeshua van de Schriften zal erkennen. Het zal hun redding betekenen.

DE BENAUWDHEID VAN JAKOB

We hebben het te doen met Israël, omdat het zoveel ellende overkomt. Maar in plaats van hen alleen maar te beklagen en de vijanden de schuld te geven, moeten ze zich afvragen hoe het mogelijk is dat zulke vreselijke dingen hen overkomen.  We weten dat deze dingen moeten gebeuren! Het zijn de geboorteweeën van het Koninkrijk die we niet biddend moeten 'afremmen'. Bekering is de enige weg om tot vrede te komen. Daarom mogen we bidden, daarvan moeten we getuigen!

We wekken elkaar vaak op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem.  Dat gebed staat vermeld in Psalm 122:6. Als we hierom bidden dan bidden we om de komst van het Vrederijk. Want eerder komt er geen vrede. God moet eerst de vijanden oordelen en het overblijfsel van Zijn volk louteren. 
We kunnen in de felheid van de strijd wel bidden 'Spaar Here Uw volk!' En als we  die tekst in zijn context lezen, zien we dat verhoring plaatsvindt bij de overgang van  het oordeel naar het moment dat God in Sion, Zijn heilige berg Zijn intrek neemt.

Joël 2:17b Ontzie Uw volk, HEERE, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God?

Yeshua zei vlak voordat Hij hen verliet:

Mattheüs 23:38 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. 39. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

Het gaat om Hem die in de Naam van YAHWEH naar Israël kwam, en niet degene, de antichrist,  die straks in zijn eigen naam komt. Yeshua profeteert hier dat ze die, de antichrist,  zullen aannemen. En dat zal ook zeker gebeuren!

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

De benauwdheid van Jakob zal dan zeker toenemen. Er is ook een belofte: want Israël zal daaruit gered worden.

Jeremia 30:7 Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden.

Wat Israël overkomt is de uitwerking van de vloek en zegen die we kunnen lezen in Deuteronomium 28:

Als ze gehoorzaam zijn en echt op alleen God vertrouwen, dan is er Gods zegen:

Deuteronomium 28:7 De HEERE zal geven dat uw vijanden die u aanvallen, door u verslagen worden; over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen zij voor u wegvluchten.

Maar als Israël ongehoorzaam is en blijft vertrouwen op buitenlandse bondgenoten:

Deuteronomium 28 25. De HEERE zal geven dat u door uw vijanden verslagen wordt; over één weg zult u tegen hen uittrekken, maar over zeven wegen zult u voor hem wegvluchten. U zult een schrikbeeld worden voor alle koninkrijken van de aarde.

Bij het bloedbad op 7 oktober 2023, was de plek van het SUPERNOVA festival het epicentrum van de gewelduitbarsting (hamas-uitbarsting). De Bijbel noemt de antichrist ‘een man van geweld’ (in het Hebreeuws:  אִישׁ-חָמָס iesj hamas, een man van Hamas, Psalm 140 heeft het zelfs over ‘mannen van (geweld) Hamas’.  Israël hield daar een afgodsfeest met een groot Bhoedda-beeld, en de feestgangers waren gedrogeerd met drugs en drank. Israël moet dergelijke feesten verbieden.

Er moeten heel wat zaken veranderen. Neem bijv. de abortus praktijk, de gay parades, de bondgenootschappen met andere landen. Laten ze helemaal op God vertrouwen, dan zal dat mogelijk zijn. Dan zullen ze in plaats van een staart een hoofd van de volkeren worden.   Ze kunnen, als zij gehoorzaam aan het Woord zijn, wel een voorbeeldfunctie voor de wereld hebben. Het is natuurlijk niet alleen Israël dat zijn koers moet wijzigen. Het oordeel begint bij het Huis van God! 1 Petr.4:17 

Als Israël zondigde gaf God hen over aan de vijanden, volgens de regels van zegen en vloek. Maar dat deed Hij opdat ze ervan zouden leren, zodat ze zich zouden bekeren. Het is Gods manier om hen te behouden, hen los te maken van zonde en duisternis. God heeft geen behagen in de dood van zondaars, maar veelmeer dat men zich bekeert en leeft (Ezechiël 33:11). Om voor Hem ‘een koninkrijk van priesters en een heilig volk’ te zijn (Exodus 19:6). Israël, het koninkrijk van God. De vijanden maakten het meestal erger dan God bedoelde en daarvoor zullen ze ook gestraft worden. Maar als Israël niet luisterde zou God hen nog zeven keer erger straffen (Leviticus 26:27-33)! Daarom moeten we hen niet beklagen, maar hen oproepen om ondanks de dreiging en aanvallen de God van Israël te vertrouwen, zich aan de Tora te houden. In die weg zullen ze ook de Levende Tora: Yeshua leren zien en om Hem gaan roepen. Laten we wat dat betreft ook de hand in eigen boezem steken.      

De antichrist zal zich zeker van kerk en religie bedienen om de gelovigen af te leiden van het gehoorzamen en vertrouwen op YAHWEH en de ZOON YESHUA de Messias. Hij, de zoon van het verderf, trekt de mens ongemerkt steeds verder in zijn net. Het maakt satan niet uit wat mensen geloven, als ze allemaal maar één worden en hem aanbidden. Het maakt God wel uit hoe wij Zijn Woord geloven, gehoorzamen en naspreken. Hij is de Schepper, Hij gaf Zijn leven om ons te redden. Hij gaf Zijn priesters opdracht om de mensen het onderscheid te leren tussen rein en onrein, tussen heilig en onheilig, tussen waarheid en leugen. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (Kolossenzen 1:13). Hem komt de eer en aanbidding toe. Hij geeft Zijn eer niet aan een ander (Jesaja 42:8). 
Hij zal Israël en hen die op de Edele Olijf geënt zijn niet alleen laten in de strijd. Vervolging en haat is het deel van hen die Yeshua trouw blijven. Hij zal ons leiden door Zijn Woord en Geest. Hij zal ons de woorden geven als we moeten getuigen. Hij komt met het ware Israël tot Zijn doel, maar ook met hen die één zijn met Israël. Wie volhardt tot het einde zal zalig worden!

Bidt om stand te kunnen houden!

 

Ida