English & other languages, click here!

Werkt satan dan niet alleen?

WERKT SATAN DAN NIET ALLEEN?

(gedeelte uit het artikel van E. Smit: "Bestaat er een plan?" 1975)

Aangevuld met commentaar (cursief gedrukt) uit de tijd waarin wij nu leven!

Evenmin als God alléén werkt, maar Zich bedient van menselijke medewerkers, (zoals de Gemeente van Christus en het volk Israël) zo heeft ook de tegenstander zijn instrumenten onder de aardbewoners uitgekozen om zijn wereldrijk voor te bereiden. De apostel Paulus vertelt ons in de tweede Thessalonicenzenbrief, dat de geheime voorbereidingen van dit Grote Complot reeds in zijn dagen volop aan de gang waren. 

Verderop in dit artikel zullen wij op enkele punten, die de Bijbel ons hierover verder geeft, nader ingaan.

In onze dagen is het einddoel van deze samenzwering nog steeds niet bereikt  —  al is men al aanzienlijk verder gevorderd dan in de tijd van Paulus!  —  en van oude tijden af tot in ons tijdsgewricht zijn er mensen geweest, die bewust of onbewust, in geheime genootschappen, organisaties, politieke partijen en allerlei staatkundige en religieuze bewegingen hieraan hebben gewerkt.

2 Thessalonicenzen 2: 7 Want het geheimenis van de wetteloosheid [Toraloosheid] is al werkzaam. Alleen is er iemand [de antichrist] die hem [Yeshua] nu weerhoudt, totdat hij [de antichrist] uit het midden [is ontstaan].

Bovenbedoelde tekst volgens uitleg van de Jaïr studie  "De Weerhouder".

We hebben nu te doen met een andere professor (Klaus Schwab) maar er is niks nieuws onder de zon, want satan’s plan wordt verder uitgevoerd en het lijkt dat satan onoverwinnelijk is. Dat zou zo zijn als Christus de mensen niet had terug gekocht door hun schuld met Zijn bloed te betalen, zodat de dood ons los moest laten en we het eeuwig leven ontvingen en werden overgezet vanuit het rijk van de duisternis in het Koninkrijk van Gods geliefde Zoon. We hebben nog altijd met dezelfde strijd van doen van Genesis 3 vers 15.
De slang verleidt Eva en Adam in de hof van Eden. God vervloekt de slang en geeft de eerste mensen een belofte, de zogenoemde moederbelofte. Daarna worden Adam en Eva gestraft en uit het paradijs verbannen. Lees Genesis 3! 

De mens kwam onder de heerschappij van satan. (Jur)

WAT iS HET DOEL VAN DE ILLUMINATIE?

Het bleek, dat via infiltratie in vrijmetselaarsloges, universiteiten, kerken, scholen en regeringen, een waar "leger" van mensen uit de "establishment" zich hadden laten spannen voor het karretje van Weishaupt en zijn kornuiten. Spionage, infiltratie, afpersing, bedreiging, omkoperij en beïnvloeding der openbare mening, waren de middelen, die deze samenzweerders tot hun einddoel moesten brengen.

Deze "nieuwe orde" (herkent u de term?), zou dan uiteindelijk komen te staan onder een satanisch werelddictatorschap, dat aan alle oorlogen voorgoed een einde zou maken. Weishaupt was zich er van bewust, zijn doel niet tijdens zijn eigen leven te kunnen bereiken, maar de scheppers van het Complot hadden gezworen ervoor te zorgen, dat hun nakomelingen de grote taak zouden voortzetten tot het uiteindelijke succes.

Hoewel alle kerkelijke instellingen en regeringen van Europa door de Beierse regering volledig van de vondst op de hoogte werden gesteld, en de Orde der Illuminatie prompt verboden werd, maakte een en ander maar weinig indruk, aan welk feit de grote invloed, die de Illuminatie in de diverse regeringen reeds hadden, niet vreemd was. Spoedig daarna kregen de Illuminatie gelegenheid hun activiteiten onder andere namen, en verborgen in andere organisaties, ondergronds voort te zetten.

Het eerste grote Illuminatiesucces vond plaats in 1789. De Franse Revolutie met de erbij behorende terreur, moordpartijen, godslasteringen en andere ontsporingen, verliep tot in details en had plaats op het tijdstip, zoals door de Illuminatie lang van tevoren was gepland … 

Alle grote oorlogen en revoluties in Europa en Amerika sindsdien, blijken uiteindelijk te zijn uitgebroed en gefinancierd onder auspiciën der Illuminatie, en de praktijk heeft aangetoond, dat elk verder Illuminatiesucces heeft bijgedragen tot de degradering van het Bijbelse geloof in Christus en tot het groeien van de idee van een zo "noodzakelijke," wereldregering.

(Klaus Schwab heeft het over zijn Young global leaders en noemt ondermeer presidenten en koningen. Ze zijn de machtigen met de superrijken en streven naar één wereldregering waar de antichrist uiteindelijk het hoofd zal zijn. (dat is satan in het vlees, dus als een mens  . Satan is een naäper; Christus kwam in het vlees en zo komt satan ook in het vlees) Satan doet zich voor als de messias en verzet zich tegen het komende Koninkrijk van de ware Messias Yeshua.  Zie deze video. 

Efeze 6:12 HSV Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Ik ontmoet mensen die beter op de hoogte zijn van het bestaande onrecht en de corruptie en goed op de hoogte zijn van "the Great Reset" en de "Nieuwe Wereldorde" dan menig kerkmens en dat kon ik aanvankelijk niet begrijpen. Deze zijn blind voor de werkelijkheid en volgen de 'voorgeschreven werkelijkheid'. Ook daar is de Bijbel duidelijk over, als je niet wedergeboren bent kun je het Koninkrijk van God niet zien. Voor wedergeboorte is bekering nodig en daartoe riep Yeshua/Jezus op. De Bijbel roept ons op dat ons denken vernieuwd moet worden. De 'Great Reset' roept ook op tot een vernieuwing van denken, dat kunstmatig in ons wordt bewerkt.  Jur)

Hun handelwijze was als volgt: Door het uitbuiten, opblazen en vergroten van alle bestaande tegenstellingen tussen staten, rassen, klassen, individuen en levensbeschouwingen, en het openlijk aan de kaak stellen, via de door de Illuminatie gecontroleerde pers, van alle bestaande misstanden (die onze onvolmaakte maatschappij nu eenmaal altijd kenmerken!), wekten zij bij alle partijen gevoelens van onbehagen, onvrede, spraakverwarring en haat op. Daarnaast riepen zij vele, nog niet bestaande, misstanden in het leven, die zij dan later zelf, met veel geschetter, de bestaande orde in de schoenen konden schuiven. Op deze wijze werd de mensheid verdeeld in een groot aantal elkaar bestrijdende en hatende kampen, die elkaar in oorlogen en revoluties te lijf gingen.

Op plaatsen, waar geen tegenstellingen bestonden, werden nieuwe "ideologieën" in het leven geroepen, die na verloop van tijd vanzelf de wapens tegen elkaar gingen opnemen, zoals door de Illuminatie ook bedoeld was.

HOE WERKEN DE ILLUMINATI?

Aan de andere kant bewerkten zij een merkwaardige samenwerking tussen groepen, die in het oog van de wereld juist elkaars dodelijke tegenstanders zijn. Superrijke bankiers bleken soms nauwe relaties te onderhouden met leiders van revolutionaire volksmenigten. Het zal voor velen een verrassing zijn te vernemen, dat vele rellen, stakingen, opstanden en andere revolutionaire activiteiten, waarbij dan kreten als "Dood aan de kapitalisten" worden gebezigd, blijken te zijn georganiseerd en gefinancierd door superkapitalisten uit het hogere bankwezen. 

Eén voorbeeld zullen wij noemen. Het is een voorbeeld, dat zelfs door de daders later openlijk is toegegeven:

De Bolsjewistische Revolutie in Rusland aan het eind van de eerste Wereldoorlog is volledig voorbereid en gefinancierd in … . New-York. De schatrijke Wall Street-Bankier, Jacob Schiff, bijgestaan door Kolonel Mandel House,  —  die zelf de functie in het Witte Huis bekleedde bij President Wilson, als eenmaal door Henry Kissinger werd uitgeoefend bij President Nixon, (persoonlijk hoofdadviseur van de President)  —  zorgden samen met hun boezemvriend Leon Trotzky voor de opleiding van honderden Amerikaanse revolutionairen van Russische afkomst. Het is deze groep, die later in St. Petersburg de Russische Revolutie bewerkstelligde. Voor hun vervoer naar Europa per schip (nog midden in de oorlog!) en de financiering met tientallen miljoenen dollars zorgde de bankier Schiff …… .

Uit dit alles blijkt, dat een goed georganiseerde, duidelijk kleine minderheid in staat is hele volken onder hun heerschappij te brengen, indien de "grote zwijgende Meerderheid" te goed van vertrouwen is en blijft zwijgen!

(De geschiedenis herhaalt zich en we zien dat de illuminatie de democratie heeft gebruikt voor eigen doelen en velen dienen niet het volk, maar het systeem van satan en koersen af op één wereldregering met één wereldreligie. Het is een voorgeschreven werkelijkheid.  

Maar de bijbelse profeten weerleggen de valse profeten en ontvouwen het eeuwig plan van de eeuwige en enige God YHWH.
De profetie gaat aan de geschiedenis vooraf. Velen in de kerk werd voorgehouden dat de Tora voor Israël was en de profeten ook. Ze beschouwden het als geschiedenis, terwijl de toekomst van het hele wereldgebeuren daarin is verwoord. We zouden enkel Jezus nodig hebben, die ze dan ook voor hun eigen karretje spannen. Maar dat zal blijken een valse messias te zijn. Yeshua/Jezus begon de Emmaüsgangers over zichzelf te onderwijzen vanuit de Mozes en de profeten, maar ook uit de psalmen en toen gingen hun geestelijke ogen open...!!!
Veracht de profetieën niet, want alleen met geschiedenis zul je de waarheid niet vinden, omdat geschiedenis heel veel subjectieve invulling kent. Bij het eren van de overheid worden mensen al te gauw als afgoden gezien en dat brengt uiteindelijk de antichrist aan de macht. En dan worden we met een totale institutie geconfronteerd. De profeten zijn er niet onduidelijk over. Jur)

Jur