English & other languages: click here!

Advocaat van de waarheid


Door het internationaal strafhof/International Criminal Court ICC is een panel gevormd van internationale juridische experts om bewijsmateriaal van vermoedelijke oorlogsmisdaden te beoordelen, in de kwestie van de Israëlische oorlog tegen de terroristienstaat Hamas.


We hebben maar ÉÉN ADVOCAAT van de WAARHEID en er zijn vele advocaten van de duivel. We moeten deze zaken geestelijk leren onderscheiden. Zo niet, dan blijft het een vleselijke politieke en religieuze strijd op weg naar de antichrist. Israel kan zichzelf nooit redden. De weg zonder Christus is een doodlopende weg. We moeten het van Hem alleen verwachten.

De waarheid kan hard zijn maar is tot herstel en genezing. De leugen is keihard en dodelijk voor eeuwig. Waar kiest Israël zelf voor?

Geloof de Bijbelse profetieën en beproef de geesten of ze uit God zijn..... zonder wedergeboorte kun je Gods Koninkrijk niet binnengaan en velen in Israel willen Jezus niet aannemen. Maar dat zijn woorden van hun eigen Messias Yeshua!

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Johannes 3:5

Met de kreet. ‘Ik sta achter Israel’ zijn we er niet, maar het gaat erom of we Hem volgen en Zijn profetische woorden laten doorklinken. Allen die Zijn weg gaan zullen vervolgd worden.

Ook Israël moet zich bekeren en Hem aanroepen. Daar moeten voor blijven bidden en Israël het leven voorleven en voorhouden. Israël heeft geen leven in zichzelf, maar in Hem gaan alle beloften voor Israël in vervulling. Kies dan heden wie je wilt dienen! Het hart moet open staan voor Hem. Hij heeft alles in liefde gegeven! De keuze is aan ons en satan is niet veranderd. Hij is de vader der leugen en de mensenmoordenaar van het begin (Joh. 8:44)! De antichrist, satan in het vlees, misleidt dit Israel. En dat zijn de woorden van hun ware Messias.

Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Johannes 5:43

Hij is Israëls Redder, maar niet automatisch. Israël moet zich bekeren en Hem aanroepen!

Het Evangelie van Johannes 5:46 STV Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.
Johannes 5:41-47 HTB Eer van mensen vind Ik niet belangrijk, omdat Ik weet hoe u bent: u hebt de liefde van God niet in u. Ik ben gekomen om mijn Vader te vertegenwoordigen en u ontvangt Mij niet. Maar wie uit zichzelf komt, zult u wel ontvangen. U vindt het zo belangrijk wat de mensen van u zeggen dat u vergeet dat het erom gaat wat God van u denkt. Daarom kunt u niet in Mij geloven. Denk maar niet dat Ik u bij de Vader zal aanklagen. Dat doet Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. Maar u hebt hem niet echt geloofd. Anders zou u Mij ook geloven. Mozes heeft immers geschreven dat Ik zou komen? Als u niet gelooft wat hij heeft geschreven, hoe zult u dan geloven wat Ik zeg?’

Wij moeten ons ook niet schamen om Yeshua te belijden voor de Joden, maar het ook niet verzwijgen uit een zogenaamd respect als God ons de gelegenheid geeft, want het zal tot hun redding zijn! God laat hen in de benauwdheid komen opdat ze gaan beseffen dat Hij de Enige is die redding kan geven. Wat de rechtbanken ook onterecht uitspreken, daarvoor zullen ze geoordeeld worden, maar het zal meewerken aan de bekering van een overblijfsel. 

Mattheüs 10:32-42 HTB Als je er bij de mensen openlijk voor uitkomt dat je bij Mij hoort, zal Ik dat ook doen bij mijn hemelse Vader. Maar als je voor de mensen net doet of je Mij niet kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader net doen of Ik jou niet ken. Denk niet dat Ik ben gekomen om vrede op aarde te brengen. Nee, eerder een zwaard. Ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. Iemands ergste vijanden zullen zijn huisgenoten zijn. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard. En wie meer van zijn zoon of dochter houdt dan van Mij, is Mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij als leerling volgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven niet wil opgeven, zal het verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het behouden. Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt, ontvangt God die Mij gestuurd heeft. Wie een profeet ontvangt omdat hij een knecht van God is, zal dezelfde beloning krijgen als een profeet. Wie een goed man ontvangt omdat hij goed is, zal dezelfde beloning krijgen als hij. En wie een van deze geringe mensen iets te drinken geeft, al is het maar een beker koel water, omdat het een leerling van Mij is, die zal zeker worden beloond.’

Tenslotte komt er een rechtspraak en een oordeel van God. Dan zal Yeshua de naties vragen "wat heb je gedaan met mijn minste broeders?" (Mattheüs 25:31-46) 

Psalm 75:8 maar God is Rechter: Hij vernedert de een en verhoogt de ander.

Dat mag ons rust geven. Wat mensen ook beslissen: GOD IS RECHTER! Hij oordeelt rechtvaardig! Yeshua pleit voor ons, Hij is onze advocaat. Het zal rechtvaardige rechtspraak zijn. Hij zal vernederen wie hoogmoedig over Zijn volk en Zijn land beslissen en Hij zal verhogen hen die op Hem hun vertrouwen hebben gesteld. De antichrist zal op de valreep proberen de mensheid op zijn hand te krijgen. Velen zullen het beest achterna gaan, zelfs in Israël. Yeshua heeft het zelf gezegd. Gods oordeel komt ook steeds dichterbij. Een rechtvaardig volk zal verlost Zijn, want God is Rechter, die beslist! Op grond van Zijn Tora!

Jur