English & other languages: click here!

De Strijd om het Koninkrijk

Genade zij u en vrede van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven geesten die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de Overste der koningen der aarde. Amen. (Openbaring 1:4)

Wie zijn degenen die deze genade en vrede ontvangen van de Overste der koningen op aarde? Wie leven er van die genade en vrede die ons door Yeshua ter beschikking is gesteld? 

Hoeveel 'hulpverleners' in overheidsdienst of semi-overheidsdienst verwachten het zelf van de HEERE? Dezelfde vraag kun je stellen met betrekking tot al die mensen die zeggen het ware evangelie te brengen. Al snel kom je dan bij de conclusie van Pilatus uit: Wat is waarheid? Voor hem was er geen absolute waarheid en voor velen is dat ook het geval en ze voeden de duisternis alsof er geen absolute Wet zou zijn. En zo hebben we wetten uit de duisternis die ons meer en meer knechten. De regels boven de mens.

We zijn collectief schuldig en dat heeft vaak meer met onze passiviteit te maken en het geloof in ‘gezag is gezag’. Want we geloven in Jezus Christus, maar hebben niet het geloof vàn Jezus Christus. En daarom nemen we geen persoonlijke verantwoordelijkheid en zijn geen burgers van het Koninkrijk.

We zijn in de veronderstelling dat de kerk met haar belijdenisgeschriften ons de toegang tot het Koninkrijk verschaft. Ik zou daar nog maar eens heel goed over nadenken. Waarom zeg ik dit? Ik was zelf lid van een kerk en weet hoe je aan systemen gebonden kunt zijn. Of het nu religieus of politiek is.

Vaak is het gemakkelijker om deze zaken onder vier ogen, met de Bijbel open, te bespreken. Maar de binnenkamer is ook een goede plek om tot Hem te naderen.

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt. Jakobus 4:8 NBG51

Het Koninkrijk zou komen als Yeshua koning over de aarde zou zijn. Die mogelijkheid was aanwezig bij Zijn eerste komst:

Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Matth. 4:17.

Wat Yeshua heeft ervaren bij Zijn komst openbaarde Hij later via de apostel  Johannes:

Ik ken uw doen en laten. Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Wás u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent, word Ik misselijk van u, Ik zal u uitspugen. Openbaring 3:15-16 HTB

Tijdens onze ‘christelijke’ opleiding ging alles vaak zonder Gods Woord en werd de wijsheid uit  menselijke ‘gedragswetenschappen' geput. We verklaarden daarmee zelf steeds meer en meer de Bijbel met een eigen visie en naast de dominee kregen we vele hulpverleners. We richtten de kerk in zoals de wereld was georganiseerd. Velen met een goede baan in Babel werden ook gezien als een kracht voor de kerk. En zo stond de achterdeur open voor de wereld. We bouwden aan het koninkrijk Babel vanuit de kerk.

Velen dachten ook dat zij het Koninkrijk op aarde moesten brengen. Maar dat koninkrijk is satans koninkrijk. Het is opgebouwd uit menselijke wijsheid en overleveringen die God dwaasheid noemt (1 Korinthe 3:19). Wat is kennis zonder God anders? 

Het syncretisme {vermengen van religies) bracht de wereldgelijkvormigheid. En wie verwondert zich dan nog als we naar één wereldregering met één wereldreligie gaan? Het is de piramide van satan. Heel veel komt nu aan het licht wat lange tijd voor ons achter de coulissen  verborgen was. We zien steeds duidelijker dat het om de geestelijke strijd van waarheid en leugen gaat.

 De waarheid wordt meer en meer gemuilkorfd, maar Gods Woord is niet te keren!! Dat de wereld zich niet wil laten overtuigen is wat anders. De vrome vrienden van Job wisten het ook allemaal veel beter dan Job, die zijn oog op YHWH gericht hield en onderwezen werd door God Zelf.

Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem. Daniël 2:22

We bleven als gediplomeerde hulpverleners wel beweren - en meenden dat ook vaak oprecht - dat we geloofden, maar de Bijbel bleef dicht. We waren zelf geen wedergeboren mensen en kwamen bovendien in dienst van een kerk of gemeente die het van mensen verwachtte. ‘De dominee had er immers voor geleerd’ en wij nu ook en met al die geleerdheid waren we elkaar tot hand en voet. In de praktijk trapten we elkaar echter op de tenen, want er kwam rivaliteit en de man of vrouw die het hoogste diploma bezat, werd  gezien als degene die het meest bekwaam was. Voor alle ‘christelijke’ organisaties kwam een 'C'. Zoals een keurmerk. Maar de vlag dekte de lading niet.  De meeste mensen hadden het helemaal niet door dat de gemeenschap der heiligen daardoor niet meer functioneerde. Woord en Geest stonden er buiten......

Maar buiten klopte Yeshua aan de deur:

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Openbaring 3:20 NBG51

Onze activiteiten waren niet op de Rots gebouwd, maar het was een piramide van stenen geworden. We waren terug in Egypte.

Als ons denken niet gevormd is door de heilige Geest en Zijn Tora (Gods Woord), dan kom je in Babel uit en dan leef je uit de geest van de vader der leugen terwijl je meent dat je op de goede weg bent. Of je nu mbo-er, hbo-er of academisch geschoold bent, dat maakt niet uit. 

We zien de grofste leugens bij de academici of die door hoogmoed de macht willen grijpen en willen heersen, maar niet dienen.

Religie en machtspolitiek gaan samen in de eindtijd als de hoer op het beest. Dat noemt de Bijbel misleiding en verleiding van de eindtijd. Je wordt van het ene loket naar het andere gestuurd en komt in de Babylonische draaimolen terecht. Daar word je duizelig van en je kunt niet goed meer nadenken. Protocollen maken je tot een automaat. De ene cursus na de andere moet je doen en je denken staat religieus onder satans supervisie. Maar dat is ook de bedoeling, want het systeem denkt voor jou en heerst over jou en over je ziel. To be or not to be.

Ik zie evangelisten die tegenwoordig het Koninkrijk prediken, maar een half evangelie brengen. Ze benoemen niet de wereld van de duisternis, en de greep die de overste van deze wereld heeft op het reilen en zeilen. Dat bewerkt geen actief geloof, maar maakt de mensen lauw, passief en fatalistisch. Dus krachteloos. Het is het evangelie naar de mens.

...... die met een schijn van godsvrucht, de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 2-Timotheüs 3:5 NBG51

Gods woord geeft vele waarschuwingen in de strijd tegen valse leraars!

Petrus waarschuwt christenen:

“Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen” 2 Petrus 2:1, 2 .

In onze tijd zijn er valse leraars in overvloed.

Yeshua waarschuwde: “En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden” (Mattheüs 24:11). Het feit dat er onder ons zoveel valse leraars zijn en dat er massaal naar hen geluisterd wordt, is een vervulling van de voorzegging van Christus.

Hij zei ook: “Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven” (Mattheüs 7:15). Valse leraars zijn vals, niet alleen in hun leer, maar ook in hun verschijning. Zij doen alsof zij iets zijn dat zij niet zijn. Van binnen zijn zij kwaadaardige wolven die de schapen doden en uit elkaar jagen. Maar zij doen zich onschuldig en ongevaarlijk voor. Zij dragen een schapenvacht om de schapen te foppen. Toch kunnen scherpe ogen het verschil wel zien. Zoals Roodkapje zei: “Maar grootmoeder, wat heb je een verschrikkelijk grote bek!”

Paulus zei tegen de oudsten te Efeze:<,/p>

“Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken” (Handelingen 20:29, 30).

Johannes waarschuwde:

“Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1).

We hebben juist de opdracht de duisternis te ontmaskeren {Efeze 5:11-13}. Om deze reden gingen Paulus en de discipelen regelmatig in de gevangenis of vonden net als hun Verlosser en Zaligmaker de dood. We worden als slachtschapen gerekend {Rom. 8:36}. Vertrouwen op Hem betekent niet dat we niet vervolgd, gehaat en bespot zullen worden! Het lijkt vaak zelfs of we alles verliezen. Maar geestelijk zal het winst opleveren en gaan we de weg van het leven.

Een leven vanuit Gods Koninkrijk gaat tegen de stroom in. Yeshua zegt dat we in zeer kwade dagen leven en dat we op de tekenen der tijden moeten letten en de profetieën niet moeten verachten {Matth. 16 en 24}. Blijf in MIJ, zegt HIJ nadrukkelijk, want zonder MIJ kunt u niets doen {Joh. 15:5}. We doen het in Zijn kracht.

Hij geeft ons Zijn vrede in omstandigheden waar het naar de mens gesproken onmogelijk is. Wie enkel met zijn verstand wil geloven zal ook tot die conclusie komen en een gemakkelijke prooi van satan zijn. Nicodemus, de Schriftgeleerde, had (verduisterd) verstand genoeg, maar het geloof moest nog komen. Satan laat je verduisterd verstand over het geloof heersen en dan bestrijd je de waarheid met je verstand en bouw je als een gek aan Babel, het koninkrijk van Satan. Je bent misschien wel een geweldige spreker en weet je heel veel te organiseren en de mensen aan jou te binden. En die mensen denken daarbij dat ze het evangelie horen. Maar  je bent blind voor de geestelijke strijd, waarbij de duivel als een briesende leeuw tekeer gaat.

 

 

Waar is de wet van God gebleven?

 

Veel predikers brengen een evangelie zonder Tora en breken beetje bij beetje de waarheid af en de leugen wordt geloofd. De antichrist komt met vleierijen aan de macht en de valse religie maakt voor hem de weg vrij. Net zoals Johannes de Doper een heraut voor de Christus was, heeft de duivel ook zijn herauten, die het kwaad goed noemen en andersom.

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid. Matteüs 7:21-23 NBG51

Jezus zei: ‘Jullie moeten goed weten met welk doel ik gekomen ben. Ik ben niet gekomen om de wet van Mozes of de andere heilige boeken weg te doen. Ik ben juist gekomen om hun echte betekenis te laten zien. Luister goed naar mijn woorden: Zo lang als de hemel en de aarde bestaan, zal er geen punt of komma uit de Wet verdwijnen. De Wet zal altijd blijven bestaan, totdat alles gebeurd is wat er gebeuren moet. Stel dat iemand het kleinste regeltje van de Wet afschaft, en dat hij anderen leert om dat ook te doen. Dan zal hij op de laatste plaats komen in Gods nieuwe wereld. Maar stel dat iemand zich aan de hele Wet houdt, en dat hij anderen leert om dat ook te doen. Dan zal hij op de eerste plaats komen in Gods nieuwe wereld. (Mattheüs 5:17-19)

Toen zei Hij: "Daarom lijkt iedere wetgeleerde die een leerling is geworden van het Koninkrijk van God, op iemand die uit zijn voorraad oude en nieuwe dingen tevoorschijn haalt." Mattheüs 13:52 BasisBijbel (BB)

Hij ging verder en zei: ‘Iedere leraar van de Joodse godsdienst die een leerling van Mij wordt, heeft een dubbele schat: de oude schat van Mozes en de profeten én de nieuwe schat van Mij.’ Mattheüs 13:52 Het Boek (HTB)

Hij zei tegen hen: Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. Mattheüs 13:52 Herziene Statenvertaling (HSV)

Voordat een rabbi (of een ander) een discipel van Yeshua is geworden en onderwezen is in het Koninkrijk van God, kan hij geen onderwijs geven. Maar als hij de geheimen van het Koninkrijk heeft leren onderscheiden, de nieuwe ontwikkelingen van het Evangelie heeft leren kennen, is hij ook in staat de eerste dingen van de Tora en de profeten in het juiste licht te plaatsen.  Zij zullen Yeshua centraal stellen, zoals YHWH dat ook deed.

Rabbijnen die na de komst van Yeshua Hem bewust hebben afgewezen, kunnen onze leraars niet zijn. Zij kunnen niet onderscheiden wat heilig is en wat niet heilig is (Ezechiël 22:26). Zij zullen via de Noachitische wetten wegwijzers zijn naar het rijk van de antichrist (het koninkrijk van satan). 
Vereer ze niet en citeer ze niet. 

‘Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, Matth. 4:17.’ Yeshua, de Messias, de van God de Vader gezonden Profeet, Priester en Koning der Koningen is gekomen om te zoeken en te redden dat wat verloren was. Daarom is het nodig dat iemand zich bekeert. Keer je af van de wereld die voorbijgaat en straks zal eindigen in het vuur. Keer terug tot de levende God, belijdt Hem je zonden en schuil achter Yeshua. Let op wat Hij ons beloofd heeft en heb goede moed, want Hij die gestorven is tot een verzoening voor onze zonden, is opgestaan en opgevaren naar de hemel en staat gereed om te komen. Hij zal als de Koning der Koningen de wereld zuiveren van ongerechtigheid en Zijn Koninkrijk van gerechtigheid oprichten. Hij roept ook nu nog: Bekeer je! Hij komt Hij komt spoedig! Wat een dag zal dat zijn. Kom, laten we verlangend uitzien naar Zijn komst! Weest nuchter en waakt. 

Jur