To translate this website in different languages click here.

Amir Tsarfati 27 mei 2020

Amir Tsarfati 27 mei 2020

https://www.youtube.com/watch?v=Q3YOm7XL5WI 

Mijn aantekeningen  en in rood mijn commentaar op het gedeelte Bijbelstudie uit deze youtube. De tekst is onderbroken met groen gemarkeerde minuten van de video, zodat het gemakkelijk terug te vinden is.

Dit gedeelte begint ongeveer bij 38 minuten.

Matth. 24: 44 Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

39.13 Lukas 24: 44 En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen.

45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.

46 En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag.

47 En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.

48 En u bent van deze dingen getuigen.

49 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.

 

Yeshua zei dat alles vervuld moest worden wat er over Hem geschreven staat in Mozes en de Profeten. Hij zei dat zo dat ze het konden begrijpen, want de Heilige Geest was nog niet uitgestort. HET WAS NODIG dat Christus moest lijden en opstaan en dat het evangelie aan ALLE NATIES moest worden gepredikt, te beginnen bij Jeruzalem.

 

Handelingen 1: 1 Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theofilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen én te onderwijzen,

2 tot op de dag waarop Hij opgenomen is, nadat Hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die Hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven.

3 Hij heeft Zichzelf, nadat Hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang, waarbij Hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen.

4 En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt;

5 want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.

6 Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?

7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,

8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding,

11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.

12 Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt.

13 En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jakobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jakobus.

14 Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.

 

 

Amir zegt dat de discipelen niet bleven wachten in Jeruzalem, maar dat ze naar Galilea terug gingen om te vissen. Dat gebeurde wel na het sterven en de opstanding van Yeshua, maar niet ná de hemelvaart. Toen hebben ze wel degelijk 10 dagen gewacht te Jeruzalem. In Handelingen 1:13 staat: ze bleven daar in de bovenzaal.

 

Amir herhaalt de tekst: “7 En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, en geeft als commentaar: “Nee, het was niet de tijd om het Koninkrijk van Israël te herstellen, maar het was de tijd om de kerk te beginnen.” 43.56

 

Nee, het was beslist niet de tijd om het instituut kerk te beginnen. Het was wel de tijd om Gods Woord bekend te maken  aan de heidenen, waardoor het Lichaam van Christus, de gemeente: de geestelijke Tempel kon worden gebouwd. Ook dat was nodig om tot herstel van het Koninkrijk van Israël te komen, maar op Gods tijd.

 

Handelingen 2: 1 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.

2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.

3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.

4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

 

De wind en de tongen van vuur is een  bijna overeenkomende beschrijving van wat er op de Sinaï gebeurde toen de geschreven wet werd gegeven. Bij de zonde met het gouden kalf stierven 3.000 mensen, maar toen de Geest kwam op Pinksteren, op dezelfde tijd in het jaar, werden er 3.000 toegevoegd aan de kerk. (er werden 3.000 zielen toegevoegd aan de reeds bestaande gemeente en NIET AAN HET INSTITUUT KERK).

 

En het was voor de hele wereld.

47.02  Daniël 9 de Bijbel zegt dat toen Daniël echt aan het bidden was in het eerste jaar van de regering van koning Darius “in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de HEERE tot de profeet Jeremia gekomen was: zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan.” Daniël 9:2 – Een profeet leest de profetie van een andere profeet. Hij begreep dat er een vastgestelde tijd, een bepaald aantal jaren is, en een belofte van God aan één profeet zal God nooit verbreken. Hij  begreep deze dingen en hij zou 70 jaar in de verlatenheid van Jeruzalem doorbrengen. …

Daniël heeft het niet over het herstel van het Koninkrijk van God. Hij belijdt de zonde en de ontrouw van het volk.

 

Daniël 9: 20 Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël, en mijn smeekbede uitstortte voor het aangezicht van de HEERE, mijn God, omwille van de heilige berg van mijn God –

21 terwijl ik mijn gebed nog uitsprak, kwam de man Gabriël, die ik in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan, omstreeks de tijd van het avondoffer. 

22 Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen.

23 Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen.

 

In vers 22 staat dat Gabriël kwam om Daniël de dingen te doen begrijpen. Net zo als Yeshua in Lukas 24:45 het verstand van de discipelen opende zodat zij de Schriften begrepen. Gabriël zei ook dat Daniël zeer geliefd was (Daniël 9:23).  Zo kreeg hij een visie over de 70 weken. Jezus bereikte de 69ste week en hij zond de discipelen in de kloof tussen de 69ste en 70ste week  voor de grote opdracht.  Hij probeert te vertellen: “maak je geen zorgen om het herstel van Israël; het is nu de tijd om het evangelie aan de hele wereld te vertellen”.  “Jullie zijn mijn getuigen van Judea tot Samaria. Nadat Ik mijn getuigen heb opgenomen….

(Er staat niet  in de Bijbel dat God iets doet na de opname).  zend Ik mijn twee getuigen voor u naar Israël. “Als we weg zijn..” steeds weer die onbijbelse opname noemen en de antichrist en twee getuigen zullen er zijn.  51.25 Die zijn in Jeruzalem, vlakbij de tempel en "ze zullen voornamelijk voor het Joodse volk spreken", Dat is niet waar, want de hele wereld wordt door hen geraakt.

Openbaring 11, vers 10

En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden.

Amir: “God is nog niet klaar met Israël. 51.40 Daarom stemde ze op Harry Truman net zo als Israël op Donald Trump stemde.”  Hun oplossing ligt niet in de politiek maar in bekering.

We kunnen Israël steunen, liefhebben en ernaar kijken. Gods plan is veel groter dan alleen Israël en ja, de verdrukking zal uiteindelijk Israëls redding zijn. (het is geen redding, maar een oordeel. Het oordeel begint bij het huis van God. 1 Petrus 4:17 Tweederde zal uitgeroeid zijn en een overblijfsel zal gered worden. Zacharia 13:8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven (evenals een derde van de hele mensheid) 

We moeten doen wat we horen te doen, de grote opdracht: dat betekent Pinksteren voor mij.  52.40 Kijk wie Jezus naar Jeruzalem bracht om de woorden van Petrus te horen?

Handelingen 2: 8 En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

9 Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia,

10 Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, 11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.

 

Ze kwamen van heel de wereld en ze plantten kerken rondom de kerk van Rome aan wie het boek Romeinen is geschreven.  Die werd eigenlijk opgericht door degenen die met Pinksteren in Rome waren. Hierbij waren volgens Amir ook niet-Joden “en dergelijke”.

Dit waren geen heidenen  maar Joden die in het buitenland woonden en voor het feest naar Jeruzalem kwamen:

Handelingen 2: 5 Nu woonden (verbleven) er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.

En in vers 14 spreekt Petrus ze aan: “Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen”.

52.58 En dan zegt Amir dat Paulus een brief schrijft aan de Romeinen zonder er geweest te zijn. Geschreven aan een kerk waar hij nooit geweest was en waar hij niemand kende. Het gaat hier wel om Gods Woord en dan past het niet zo negatief daarover te spreken en het als doctrine te bestempelen. Bovendien is Paulus wel in Rome geweest, na het schrijven van de brief aan de Romeinen. De brief was bedoeld als voorbereiding voor zijn bezoek. Ik proef hierin de Joodse weerstand tegen Paulus, die ik vaker bespeurd heb. En dan over Romeinen 11 nog een wazige uitspraak. Maar de mensen van de bedelingenleer kunnen niets met het “enten op de olijfboom”, omdat ze Israël en de volken gescheiden laten, terwijl God ze één gemaakt heeft in Yeshua.

 

Met Pinksteren heb je alles ontvangen wat je nodig hebt. Ga daarom verder met de “grote opdracht”. Zodat de hele wereld weet dat Jezus niet dood is, maar is opgestaan en leeft. De herrezen Messias is de boodschap; Hij leeft en is niet dood. 55.20 Dit lezen we in 1 Korinthe 14 en 15. Dit is waar het met Pinksteren om draait. Hij neemt ons op en kijken we naar Daniël (Daniël spreekt niet over opname, zoals dat nergens in de Bijbel wordt aangegeven) die zal Gods timing en beloften niet in twijfel trekken, hij had het druk en zorgde ervoor dat zijn natie zich bekeerde en wachtte op de belofte. Hij was aangemoedigd omdat hij de Schriften bestudeerde. Dan weet je wat God gaat doen. Daarom kwam de engel en noemde hem “geliefde”. Hebben wij wel, zoals Daniël, voor de naties gebeden? Als mensen me vragen of ik geloof dat de antichrist al leeft , dan zeg ik “ja” en als ze vragen of ik de opname in mijn leven zal meemaken zeg ik: “natuurlijk maak ik dat mee”. 57.00 Als Paulus dacht dat het tijdens zijn leven was, dan zag hij nog geen 1% van wat ik vandaag zie. Hoeveel temeer zal ik er zeker van zijn dat het plaatsvindt in mijn leven. (weer zo’n negatieve uitlating over Paulus)

Israël zal straks als democratie niet meer bestaan, de antichrist zal het veranderen in een theocratie. (het heeft pas waarde als t Christus die verandering teweegbrengt)  De democratie is een fase die nu nodig is om de Joden terug te brengen. Israël zal geen democratie blijven die de antichrist tot stand zal brengen. De antichrist brengt een autocratie en een tirannie en als Jezus terugkomt zal het een theocratie zijn. Er zijn grote beloften waarmee ik u aanmoedig,  in plaats van om te gaan met wat verkeerd is. Zoveel energie die we besteden aan verkeerde dingen. Laten we ons bezig houden met de “grote opdracht”.

Als we hier nog zijn met de grote verdrukking dan zijn er alleen nog de twee getuigen. De Heilige geest is weg in de gemeente. Wij zijn hier niet meer. (Ook dat is een leugen, dat zegt de Bijbel niet,  de Heilige Geest is er zeker nog tijdens de grote verdrukking, want er komen nog mensen tot geloof, al is het onder doodsbedreiging. Waarom zegt Yeshua dan: wie volhardt tot het einde zie zal zalig zijn. Dat volharden kan alleen maar door de Heilige Geest) De beloften van God zijn JA. We moeten alleen gehoorzamen er zijn op de juiste tijd en plaats.  Dankgebed.