To translate this page into different languages, click here!

Oorlog tegen geest, ziel en lichaam

Geestelijke – en/of psychologische oorlogsvoering.


Een psychologische oorlogsvoering wordt niet met wapens gevoerd, maar door middel van propaganda, het verwekken van angst en paniek, het verspreiden van berichten en geruchten om de innerlijke weerstand van de bevolking te ondermijnen. Er bestaat verschil tussen vrees en angst. Angst is veel erger dan vrees. Het onbekende werkt altijd sterk op de fantasie. Het is zeker, dat ieder normaal mens tijdens oorlogsbeleving angst heeft: angst voor de dood, voor verminking, voor verlies van dierbaren, van have en goed. Deze angst komt tot uiting in een serie verschijnselen, die in de gegeven omstandigheden normaal genoemd moeten worden. Je lichaam gaat er op reageren. Dat kan paniek ten gevolge hebben, dat je onder invloed van grote angst het vermogen verliest om verstandig na te denken en een situatie rustig te beoordelen. Je doet dan dingen, die helemaal niet meer kloppen met de werkelijke gevaren.

Covid 19 is een psychologische oorlogsvoering.

Men spreekt over een pandemie en voorspelt nieuwe virussen, erger dan die van nu.

De slogan van de overheid is “vaccinatie maakt vrij”. Ook lezen we “een prik? Zo gepiept”. Op de uitnodiging voor de vaccinatie staat “Als iedereen zich laat vaccineren, kan corona niet meer om zich heen grijpen. Zo krijgen we stap voor stap meer vrijheid terug.”

Ook Israël heeft zijn slogan:

“Gevaccineerd worden is een morele plicht. Het maakt deel uit van onze wederzijdse verantwoordelijkheid ”, zei de minister van Volksgezondheid, Yuli Edelstein. Hij heeft ook een nieuwe mantra: “Whoever does not get vaccinated will be LEFT BEHIND’ "Wie zich niet laat vaccineren, blijft achter." Dat "LEFT BEHIND" heeft in opname-kringen ten onrechte een veroordelende inhoud. Dat komt door de boeken en films met deze titel van Tim LaHaye. Het betekent "Je bent (door God) in de steek gelaten of aan je lot overgelaten." 

De dreiging is dus het virus dat om zich heen grijpt en de vrijheidsbeperking ten gevolge van het virus.

Zo verspreidt men bewust onheilsvoorspellingen. De waarde van dergelijke geruchten wordt belangrijk vergroot, wanneer bepaalde gebeurtenissen als schijn van bewijs van het naderend onheil aangevoerd kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld het aantal doden volgens de statistieken als gevolg van corona. Het wordt een manier van biologische oorlogsvoering. Je boezemt mensen constant angst in en legt ze dwangmaatregelen op en zo krijg je meer en meer de controle over de mensen,die dan langzamerhand in letterlijke zin je onderdanen worden. Het is een geleidelijk proces. Zoiets begint altijd met vleierijen en daarna komt dwang. Protesten worden niet meer getolereerd en alleen de eigen PR mag worden gehoord. Je begint te censureren en zet de oppositie buitenspel. Je hebt een geplande strategie ontworpen en jouw werkelijkheid is de werkelijkheid geworden (dictatuur) Alleen het gezegde “dat we in 2030  niets meer bezitten en gelukkig zullen zijn”, doet men denken aan de opschriften  boven de concentratiekampen.

Dat er vele doden vallen na vaccinatie bagatelliseert de overheid., Men geeft niet toe dat het vaccin de oorzaak is en dus niet deugt en dat het ook niet mogelijk is het virus met een vaccin wereldwijd te verdrijven. Het heeft dan ook niet echt met de wereldgezondheid te maken. Maar het gaat allemaal onder die noemer om de mensen "een worst voor te houden". De mensen die wel de feiten kennen en daarover spreken worden monddood gemaakt, belachelijk gemaakt en als complotdenkers weggezet.

Omdat de grote massa door angst is gaan geloven in de goede bedoelingen van deze maatregelen heb je het getal aan jouw kant gebracht. Democratie wordt dan ook wel de dictatuur van de meerderheid genoemd.  De mensen gaan geloven in de maatregelen en gaan de ander daarop aanspreken en controleren. Dat is het gevolg van systematische hersenspoeling. Je zegt vervolgens dat er pas veiligheid kan komen als alle mensen zijn gevaccineerd. (Schwab & Co).  En het blijft niet bij één vaccinatie, nee de angst wordt erin gehouden door melding te maken van een nieuwe variant en dus weer een nieuw vaccin en zo word je gevangen in de cirkel van leugen. En je beweert dat de resultaten gunstig zijn en dat de mensen zich vooral aan de regels moeten houden, want samen kunnen we het probleem oplossen. Langs de wegen hang je borden op die de mensen dagelijks moeten lezen. Het zal werken als reclame voor een vaccin van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de komende dictatuur. Profetisch is dit geen geheim. Je bent een proefkonijn/testpersoon geworden van het nieuwe normaal dat een Total Reset voorstaat en waar leiders openlijk spreken over dépopulatie. Maar daar ben je inmiddels al doof voor geworden en hebt een Corona kokervisie gekregen.

De PR zal steeds blijven beweren dat het vaccin goede uitwerkingen heeft en degene die daar hun twijfels over hebben complotdenker zijn en de gevaarlijkste mensen voor onze ‘gezonde’ samenleving. En zo heb je een etiket opgeplakt. Daar pas je vervolgens je PR op aan. Er komen meer en meer borden met de mededeling dat mensen zonder vaccinatie geen toegang hebben tot bepaalde locaties en zo breng je ze in een getto. En dat alles natuurlijk elektronisch onder controle. Dan kun je niet meer kopen of verkopen en dat is profetie.

De massa gelooft de leiders en werken mee. Hoor en wederhoor is er allang niet meer. De media staan volkomen in dienst van de PR. Radio en tv zijn de kanalen die de PR als een soort mantra dagelijks over de mensen uitstrooien. Mensen horen geen tegengeluiden meer en geven zich over aan de leugen.

Maar er zullen altijd klokkenluiders zijn, die met kennis van zaken de PR weerleggen. Maar die hebben het etiket van complotdenkers opgeplakt gekregen.

Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden (1 Korinthe 2:14)

De wereld begrijpt wedergeboren gelovigen (opnieuw verwekt) niet, omdat de natuurlijke mens, die naar het vlees wandelt, de dingen van de Geest niet begrijpt. Daarom zul je een dwaas voor de wereld zijn, zodra je bent wedergeboren en naar de Geest wandelt.

Hoeveel kerkmensen hebben Jozef niet gezien als een klikspaan naar zijn broers. Ook Jozef leefde om zo te zeggen in de dingen van vader Jakob. We lezen immers dat Jozef kwaad gerucht aangaande zijn broers aan Jakob overbracht (Genesis 37:2). Velen hebben dit zo gelezen alsof Jozef een klikspaan, een verklikker was. Maar die gedachte is onjuist, naar ik meen. Iets vergelijkbaars staat ook geschreven van de Heer Jezus:

De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig dat haar werken boos zijn’ (Joh. 7:7; vgl. 3:19).

Jozef was één in denken met zijn vader Jakob. Daarom bracht hij een kwaad gerucht over, en daarom werd hij gehaat door zijn broers.

Wat deden zijn broers: ze haatten Jozef en wilden hem dood. Maar God had een ander plan en zo haat satan Yeshua/Jezus en wilde Hem aan het kruis en dacht dat hij daarmee de overwinnaar was. Maar hij werd juist daardoor zelf verslagen. Yeshua/Jezus stond op uit de doden en had voor de zonde van de wereld betaald en ieder die in Hem gelooft het eeuwig leven geschonken. De vraag is en blijft actueel: Wie is de Christus voor je?  Of hang je Baphometh aan of andere demonen en/of afgoden? Er is volop keuze. Religie lijkt wel een supermarkt van satan te zijn. Hij is de manager.

Het koninkrijk van God wordt tegengestaan en dat is de werkelijke strijd, die nu plaats vindt. Satan doet er alles aan om het gerucht te verspreiden dat Yeshua een valse messias is. De Joden helpen daar sterk aan mee door de zogenaamde Noachitische wetten als politiek aan de mensen op te dringen en dat heeft de instemming van het NWO. Het gaat ook hen om een samenleving zonder Christus en dat is wat satan voor ogen heeft. Echte broeders en zusters zijn één in Hem en doen de geestelijke wapenrusting aan.

Vele naamchristenen denken vanuit de politiek en het hier en nu. Paulus kwam tot deze slotsom:

"Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen" (1 Korinthe 15:19).

Het woord dat hier met 'beklagenswaardig' is weergegeven, wordt verder nog eenmaal gebruikt in het Nieuwe Testament en wel in Openbaring 3:17, waar het in de NBG'51-vertaling en de Statenvertaling met 'jammerlijk' vertaald is. 1 Korinthe 15:18 laat zien dat de opstanding absoluut noodzakelijk is voor de zaligheid zoals de apostel ook in vers 1 en 2 al schrijft. Laat je de opstanding weg, dan zijn ook zij die ontslapen zijn, verloren. Dan zouden we nog in onze zonden zijn, ja, dan heb je eigenlijk niets meer te prediken. Want dan zou je een boodschap brengen zonder inhoud. Zonder de opstanding der doden is het leven per definitie hopeloos. Tussen twee haakjes: hoeveel wordt er niet 'gepredikt' door mensen, die niet geloven in de opstanding der doden in het algemeen en in het bijzonder in de opstanding van Christus?! “Als de doden niet opgewekt worden ... laten wij dan maar eten en drinken, want morgen sterven wij" (vers 32). En dan zijn we inderdaad de "meest beklagenswaardige van alle mensen".

Satan wil regeren over dood en leven en hij voert bewust de angst op, zodat de mensen gaan doen wat hij wil. Hij plakt een etiket op de mensen die niet met hem meegaan en hem ook niet zullen volgen en aanbidden, en maakt ze in de beleving van mensen tot vijand. En zo werkt de psychologische oorlogsvoering van satan.

Maar…. ‘God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen’ (Num. 23:19). ‘Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid’ (Joh. 17:17). ‘De duivel...staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen’ (Joh. 8:44).

Deze verzen helpen ons om licht in deze moeilijkheid te krijgen. God kan niet liegen! Hij is absoluut trouw aan Zijn Woord, zoals Titus 1:2 en Hebreeën 6:18 ook bevestigen. De stem van God is altijd in overeenstemming met Zijn geopenbaarde Woord, de Bijbel. Dat is het enige betrouwbare richtsnoer. Zodra iemand iets beweert dat in strijd is met Gods Woord, kunnen wij er zeker van zijn dat het niet Gods stem is en Gods wil — wie het ook zegt en hoe mooi het ook klinkt. Satan heeft vanaf het begin geprobeerd de mens te verleiden. In de Hof van Eden zaaide hij twijfel aan het gebod dat God aan de mens had gegeven, en vervolgens wilde hij het helemaal loochenen. Hij had zelfs de moed om Jezus te verzoeken in de woestijn en daarbij de Schrift (onvolledig) te citeren (Ps. 91:11-12). Daarom noemt de Heer hem een leugenaar en een mensenmoordenaar vanaf het begin. Doordat onze eerste ouders gehoor gaven aan zijn leugens, moesten zij de dood sterven — eerst gééstelijk, en uiteindelijk ook lichamelijk. Satan gebruikt nog steeds dezelfde tactiek, omdat dit in zijn voordeel werkt. Hij appelleert aan onze behoeften en begeerten. Hij maakt misbruik van het Woord van God en past het verkeerd toe. Hij is een meester in het imiteren van de dingen van God, om ons daardoor in verwarring te brengen. Hij gebruikt iedere aanleiding om de mens van God te vervreemden en hem bij God aan te klagen.

De eensgezindheid die er nog was onder de bevolking wordt stelselmatig ondermijnd en het onderling vertrouwen geschokt. Het is de tactiek van “verdeel en heers”, die satan altijd al heeft gebruikt.
Maar hij heeft niet het laatste woord.

Corona wordt voorgesteld als een heel gevaarlijk virus met een grote besmettelijkheidsgraad. Blijkbaar niet voor de minister president en de zijnen. De inhoud van het vaccin wordt geheim gehouden en door de minister vergeleken met een frikadel. “Je weet ook niet wat daarin zit”, zegt hij als de man die de verantwoordelijkheid draagt voor de volksgezondheid. Maar je vraagt je dan wel af voor wie. Vele mensen zoeken buiten het leven om naar een eeuwig leven en dat is al uit de tijd van de alchemie. Het zoeken naar een lang leven en onsterfelijkheid kunnen we terugvinden in bijvoorbeeld de zeer moderne nanotechnologie en de geneeskunde, het transformeren van elementen kan men terugvinden in nucleaire technologie en van de spirituele kant van de alchemie is via het hermetisme veel verweven geraakt in de New Age.   

Corona is een middel om het einddoel van de Nieuwe Wereldorde te bereiken. Satan is een na-aper en we weten dat er een nieuwe hemel en aarde komt: het Koninkrijk der hemelen.  Maar er is ook een koninkrijk van duisternis.
Satan boezemt de mens angst in en heeft het over een pandemie waar velen aan zullen sterven en roept de noodwet uit en heeft de democratie daarmee buiten werking gesteld. En nu moetje geloven wat hij zegt,want er komen dwangmaatregelen. Politici in dienst van de duisternis.  

In 2030 zijn onze hersenen door middel van meerdere vaccinaties genetisch gemanipuleerd en we kunnen tot grote prestaties komen door de kunstmatige intelligentie die aan onze hersenen wordt gekoppeld. Dit is allemaal geprogrammeerd in het stappenplan dat wordt afgewerkt. Dit is het zogenaamde “transhumanisme”, de samensmelting van mens en machine. Dat wordt ook uitgewerkt in het boek van Klaus Schwab, “de vierde industriële revolutie”.

Men heeft het erover dat we miljoenen malen meer intelligentie hebben dan nu, zoals we door God geschapen zijn.
Genesis 1:27 En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

Geloof het niet! Satan wil onze ondergang. Hij zal ongetwijfeld tot grote dingen in staat zijn om ons te verleiden. Maar hij is verslagen aan het kruis. Laten we ons vastklemmen aan Yeshua, D

ie voor ons de dood is ingegaan, opdat wij zouden LEVEN.

Satan heeft ook gezegd dat de mens de dood niet zal sterven en de mens gelooft zeker in de eindtijd in het beest. Satan zal ook wonderen doen op dat gebied, maar het zal zijn als de tovenaars van Egypte. Dat was ook een krachtmeting tussen God en alle Egyptische afgoden. Openbaring heeft het ook weer over de plagen die over de aarde komen, net als de plagen over Egypte, waar farao een beeld was van de antichrist (satan in het vlees)

Het ene virus is er nog en men voorspelt al een tweede, een derde etc. Het is allemaal in het draaiboek van covid 19 vastgelegd. God heeft een plan met deze werelden de na-aper satan ook. Geen strijdmiddel werkt op de verbeelding zo angstaanjagend  als de “bacteriën” of "virus" - oorlog. Daarom is het bij uitstek geschikt voor de psychologische oorlogsvoering! De corona pandemie zal niet verdwijnen voordat de doelstellingen van het nieuwe normaal tot het komen van een NWO gerealiseerd zijn. Vele nieuwe varianten van corona zullen nog volgen.

Vele naamchristen zijn blind voor de komst van de antichrist en leven in het hier en nu en willen op korte termijn overleven. Satan  maakt dankbaar gebruik van dit soort religie dat samenwerkt met het beest. Vele voorgangers zijn voertuigen van  onheilsvoorspellingen buiten de Bijbel om. Zij volgen de maatregelen van de politiek en durven te beweren dat het een zegen van God is. En zo misleidt men het volk en ze voeren niet de geestelijke strijd, maar gaan mee in de psychologische strijd van oorlogsvoering. Het is het terrein waar satan heer en meester is en gebruik maakt van  leugen, misleiding en verleiding. Hij voert zo de mensen op een doodlopende weg, waarop velen, die dachten op de goede weg te zijn, ook de dood zullen vinden

Het verspreiden van geruchten veroorzaakt méér schade aan lichaam en geest, dan de hele medische dienst kan herstellen. Het betekent dat de leugen van satan de mens naar ziel, geest en lichaam beschadigt en tenslotte doodt.  

Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. Exodus 15:26 

Vaak  denken we bij een heelmeester aan een dokter. Een dokter kan alleen wat betekenen voor ons vlees en is zelfs daarin (sommige zijn zich daar van bewust anderen niet) nog afhankelijk van God. De Nederlandse artseneed (2003)

“Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen.”

God is de ware Heelmeester en Hij kijkt veel verder dan ons tijdelijke lichaam. Hij wil ons herstellen voor de eeuwigheid. Vele artsen staan ook onder druk en het verstandelijk kiezen  zal niet voldoende zijn in een strijd die geestelijk is. Je ziet ook dat artsen meegaan als hun eigen beroep op de tocht komt te staan.
We moeten veel bidden voor onze oprechte medici. Ze hebben nooit eerder voor deze keuze gestaan. En velen met hen in andere beroepen ondergaan hetzelfde lot.
Kies je voor de Bijbelse waarheid of voor Babelse leugen.
Niemand leeft op neutraal terrein.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.


Mattheüs 10:28-29 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om.

Shalom!

Jur