To translate this website in different languages click here.

Waarin de kerkleer afwijkt

De positie van Israël 

Efeze 2:14 Want Hij is onze vrede, Die beiden (Jood en heiden) één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken.

Waar zijn degenen die door een tussenmuur van ons gescheiden waren? Of houden we die tussenmuur die door de Vredevorst is weggebroken in stand? Israël is en blijft Gods oogappel (Zach.2:8) ‘Nóg zal de HERE Sion troosten, Jeruzalem nóg verkiezen’ (Zacharia 1:17)

Vervangingstheologie

De kerk heeft zich de verbonden toegeëigend, de feesten vervangen, de besnijdenis veranderd in kinderdoop, heeft alle beloften voor Israël op zichzelf toegepast en de vloeken voor Israël laten staan. Als Joden tot geloof komen moeten ze zich voegen bij de kerk. 

Maar Romeinen 11 leert ons dat de gelovigen uit de heiden geënt worden op de Edele Olijf, waarmee Israël bedoeld wordt. De kerk eigent zich de term “Gods Volk” toe, terwijl dat de positie is die God aan Israël gaf. 

De sabbat

Ingesteld bij de Schepping, vastgelegd in de tien geboden en nergens in Gods Woord ongedaan gemaakt. Ook in de toekomst zal de sabbat gehouden worden (Jesaja 66:23)

De feestdagen

In Leviticus 23 worden ze de Feestdagen des HEREN genoemd. (Dus geen Joodse feestdagen). De najaarsfeesten zijn profetieën voor de komende tijden. In Zacharia 14 vanaf vers 16 lezen we dat het Loofhuttenfeest ook in de toekomst in het Vrederijk zal worden gehouden. De kerk viert christelijke feesten die God niet geboden heeft, op heidense gedenkdagen.

Duizendjarig rijk

Beschreven in Openbaring 20:1-6 en Jesaja 11:1-10. Hierin zal Yeshua/Jezus Koning zijn op de troon van David. Lukas 1:32 - 33, Deze bijbelse profetie werd door Augustinus ontkracht en vergeestelijkt en deze dwaalleer werkt door tot in onze tijd.

Doop

Nergens in de bijbel is sprake van kinderdoop. Hierin wordt uitgebeeld de éénwording met Christus, door met Hem te sterven, begraven te worden en op te staan in een nieuw leven, en met Hem plaats te nemen in de hemelse gewesten. Dit is wedergeboorte. (Gal. 2:20) Het is deze volgorde: wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. (Markus 16:16)

Verbond

Israël is het fysieke nageslacht van Abraham. Sinds Abraham zijn alle verbonden met Israël gesloten en niet met de kerk. Jeremia 31:31, Matt. 26:26-29.
“Indien gij nu van Christus zijt, DAN zijt ge zaad van Abraham, en naar belofte erfgenamen” (Gal.3:28). Dus eerst van Christus zijn, Hem aannemen. Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden. (Joh.1:12)

Onrein voedsel

In de bijbel wordt o.a. verboden om varkensvlees te eten. Leviticus 11:1-3. Ik werd er bij bepaald toen ik Jesaja 66:17 las. Het gaat in dat hoofdstuk over het eindgericht, dus in de toekomst! God noemde het gruwelijke beesten in dat vers en degenen die dat eten zullen tezamen verdwijnen. Ik begreep hieruit dat God ook in het Nieuwe Testament, Dezelfde is. Hij is niet veranderd.

Lichaam van Christus

De gemeente van Christus wordt in de bijbel vergeleken met het Lichaam van Christus, waarvan Christus het Hoofd is. Dit beeld komt overeen met de werking van het menselijk lichaam. Alle ledematen en organen reageren op elkaar, aangestuurd door het Hoofd. Het is een “organisme”. De kerken hebben dit vervangen door een systeem met juridisch opgestelde regels, een “organisatie” in plaats van een “organisme”. De werking van de Heilige Geest wordt zo aan banden gelegd, want die wordt alleen geaccepteerd als het in overeenstemming is met de kerkleer of regels. De Heilige Geest werkt wel en vooral volgens de leer van de Heilige Schrift.

De vrouw op het beest afgebeeld op postzegel,

standbeeld gebouw Europees parlement Brussel

en op een Griekse euromunt

de vrouw op het beest op Griekse euro

Eindtijd

Ik ben me ervan bewust dat we in de eindtijd leven. Er zijn allerlei tekenen die erop wijzen, maar die in de kerk niet worden opgemerkt. Dit is een gevolg van de afwijkende leer. De Bijbel zegt dat de religies zich in de eindtijd verenigen met de politiek een systeem waarvan ik geen deel wil uitmaken.
Dit wordt uitgebeeld in de “vrouw op het beest”.

Deze bijbelse profetie wordt letterlijk uitgebeeld op een postzegel t.g.v. de Europese verkiezingen. Er is ook een beeld van de vrouw ('Europa') op het beest ('Zeus') voor het gebouw van de Raad van Europa in Brussel te zien. Openbaring 17:3: 'En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens.
De natiën zullen zich tezamen verenigen tegen Israël. Zach.12:2,3. Ze zullen deze steen moeten verheffen en zich deerlijk verwonden. Zo gaat het met religie die Israël niet erkent als Gods volk. De natiën zullen hiervoor in het oordeel komen: Matth. 25:31 e.v..

Jur & Ida