To translate this website in different languages click here.

Schapen zonder herder....

In de kerkelijke wereld heb ik ervaren dat er veel sceptische mensen onder hen zijn die alles wat buiten hun kerkvisie ligt min of meer belachelijk maken, omdat men de dingen niet zelf bijbels toetst en de geestelijke strijd op die manier vaak uit de weg gaat. Hier ontmoet je wel een zekere arrogantie. Ik noem het kretologie. Ze willen rust in hun tent en dan moet je wel heel veel verdringen van wat je werkelijk om je heen ziet gebeuren. En blind zijn voor de geestelijke strijd, waarbij de duivel als een briesende leeuw tekeer gaat.

1 Petrus 5:8 NBG51
Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.

Dan lijkt het misschien veilig binnen de kerkmuren, maar Yeshua zegt dat de gelovigen zullen worden gehaat, vervolgd en zelfs gedood. En zolang dat in jouw kerk nog niet is geconstateerd, denk je misschien: dat is onzin, dat is complot denken, maar dan heb je een antwoord in ongeloof.

De scepsis is gewoon kretologie en vaak wordt de ander na gepraat. (papegaaien), want de groep is vaak tot norm. Dan lijkt Yeshua ook een een complotdenker, want Hij zei dingen die nog moesten komen en Thomas zei: Eerst zien en dan geloven!

Maar de duivel organiseert samenzweringen (complotten!) om de mensen voor hem te winnen. Dat gebeurt in het donker, omdat het het licht niet kan verdragen en dan de leugen wordt ontmaskert en dat is wat Yeshua van gelovigen verwacht:

Efeziërs 5:11 NBG51
En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer

Mensen worden bezet door satan zijn demonen of kwade geesten.
Ze worden ingezet voor het rijk van satan en dat kan zowel politiek als religieus, dat maakt satan niet uit. Religie en politiek zijn samen al heel ver op die weg om tot een wereldreligie en wereldregering te komen. Dat is het rijk van satan!

Openbaring 17:1-6
1 En een uit de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel van de grote hoer, die daar zit op vele wateren; 2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. 3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der godslastering, en het had zeven hoofden en tien hoornen. 4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in haar hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinheid van haar hoererij. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. 6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, toen ik haar zag, met grote verwondering.

Maar ik denk dat een kerkelijke Jezus anders is dan de Man van Golgotha. de Man van smarten, die ons het Boek Openbaring heeft gegeven en zegt: "Veracht de profetieën niet":

1 Thessalonicenzen 5: 20 Veracht de profetieën niet.

Openbaring 1: 3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Openbaring 19:10 En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei tegen mij: Pas op dat u dat niet doet! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.

Openbaring 22: 7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.

We weten dat we strijd met satan en zijn trawanten zullen ondergaan en die strijd was al begonnen in het paradijs na de zondeval (Genesis 3:15). En die strijd komt tot een climax, want satans rijk zal worden vervangen en Yeshua komt en dan vestigt Hij Zijn Koninkrijk op aarde.

Van de geestelijke strijd worden vele gemeenten onwetend gehouden en theologisch in slaap gesust. En hoe lezen we dan Genesis 3 vers 15? Ik denk dat het niet meer gelezen wordt, want dat kan wel eens onrust geven. Je moet wedergeboren zijn, zegt Yeshua om het Koninkrijk te kunnen zien en dan het onderscheidingsvermogen geestelijk hebt.

Alles is aan Woord en Geest gebonden. Er zijn vele theologische boeken naast het geschreven Woord en vele theologen zoeken wijsheid bij rabbijnen en promoten zelfs de Noachitische wetten.

Maar luister naar Zijn Stem!!!!

Psalm 2 Waarom gaan de volken tekeer? Ze smeden plannen die toch niet zullen slagen. (complotten worden gesmeed!!!!). De koningen van de aarde maken zich klaar voor de strijd. Ze sluiten zich bij elkaar aan en komen in opstand tegen de Heer en tegen de man die Hij tot koning heeft gezalfd.
Ze zeggen: "We willen niet dat zij over ons heersen! We willen niet dat zij ons vertellen wat wel en niet mag!"

God in de hemel trekt zich niets van hun plannen aan. De Heer lacht om hen. Dan spreekt Hij woedend tegen hen. Als ze zien hoe kwaad Hij is, worden ze doodsbang. Hij zegt: "Deze koning heb Ik Zelf uitgekozen als koning over mijn heilige berg Sion!"

De Koning zegt: "Ik zal jullie vertellen wat de Heer heeft besloten. Hij heeft tegen Mij gezegd: ’Jij bent mijn Zoon. Vanaf vandaag ben Ik je Vader. Je mag Mij alles vragen. Ik zal je alle volken geven. De hele aarde zal van Jou zijn.

Je zal streng over hen regeren, als met een ijzeren staf. Je zal hen vernietigen, zoals je een kruik stukbreekt.’
Wees dus verstandig, koningen en leiders! Luister naar Mij en doe wat Ik zeg:

Dien de Heer met diep ontzag. Wees vol eerbied blij over Hem.
Buig je voor de Zoon, zodat Hij niet boos op je wordt. Wacht niet te lang, want straks is het te laat. Dan zal Hij iedereen vernietigen die Hem niet gehoorzaamt. Het is heerlijk voor een mens om op God te vertrouwen!"

Vaak komen de oude slogans weer boven van: "gezag is gezag". De antwoorden komen veelal uit de catechismus of andere theologische of rabbijnse geschriften naast de Bijbel als van een geprogrammeerd boek van vraag en antwoord, maar velen kennen de Bijbel niet, maar wel de uitleg van voorgangers of rabbijnen en dat houdt vaak de leer van het instituut in.

Ik heb ervaren dat je met je vragen vaak niet bij 'kerkmensen' terecht kunt of je krijgt antwoord met de Bijbel dicht. "Ik geloof dat ........................" maar dat is nog geen bijbels geloof, maar hun eigen mening. Het gaat om het geloof van Jezus Christus (Yeshua haMashiach)

Maar willen we Zijn Stem horen dan is dat met een geopende Bijbel. Maar dat laten we vaak over aan de mensen die er voor gestudeerd hebben. "Ieder in zijn vak", nietwaar? Hoe krom!

Matteüs 5, 13-16

5:13 Gíj zijt het zout der aarde;
maar als het zout flauw wordt,
waarmee moet het worden gezouten?-
voor niets heeft het nog sterkte,
alleen om buiten neergeworpen te worden
en vertreden te worden door de mensen;

5:14 gíj zijt het licht der wereld;
een stad die bovenop een berg ligt
is niet bij machte verborgen te blijven;

5:15 ook steken ze geen lamp aan
en zetten die onder de korenmaat;
nee, op de lampvoet, en dan straalt hij voor allen in het huis;

5:16 zo moet uw licht stralen voor de mensen,
opdat zij uw goede werken zien
en uw Vader verheerlijken die in de hemelen is!

Velen letten totaal niet op de tekenen der tijden en zitten op een doodlopende weg. En denken dat ze naar de hemel gaan. We verschillen dan niet zoveel met de moslims.

Men aanvaardt veelal kritiekloos de slogan "gezag is gezag" en de overheid en de dominee zijn gezagsdragers in hun ogen, maar verloochenen beiden vaak de Christus.

Matteüs 10:16-23

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot de twaalf: 'Zie, ik zend u als schapen tussen wolven. Weest dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven. Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe en wat van uw spreken: op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader. De ene broer zal de andere overleveren om hem te laten doden; de vader zijn kind; de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Wanneer men u in de ene stad vervolgt vlucht dan naar een andere. Voorwaar, ik zeg u: Gij zult niet gereed gekomen zijn met de steden van Israël op het ogenblik dat de Mensenzoon komt.'

Yeshua wist van adderengebroed en dat sommigen van de Schriftgeleerden de duivel tot vader hebben. Wit gepleisterde graven noemt Hij ze. Hij waarschuwde de discipelen voor het zuurdesem. Yeshua kon heel boos worden als Hij de schijnheiligheid zag en dat Zijn Vader de eer niet kreeg maar de arrogante leiders.

Volg geen mensen, zegt Yeshua en noem niemand rabbi of dominee, want één is uw Leraar!!  (Matt. 23:9)

Gelukkig zijn we niet afhankelijk van theologen.
In Yeshua's dagen konden de mensen zich ook moeilijk los maken van een systeem dat op zichzelf was gericht en waar de leiders het te zeggen hadden. Velen wilden Yeshua wel volgen, maar waren bang voor hun leiders. En velen hadden een Tempel geloof, maar zagen niet hoe corrupt er alles aan toeging en religie en politiek verweven waren. De Romeinen stelden zelfs de hogepriester aan en satan doet dat ook voor zijn tempeldienst. (de antichrist)

Het 'gewone' volk (ongeletterden) telde niet en daarom is het heerlijk om te horen uit Yeshua's mond in het Hogepriesterlijk gebed: "Te dier ure verheugde Zich Jezus in den geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U." (Joh. 17:

Ik denk dat de situatie voor de tweede komst van Christus dezelfde geestelijke omstandigheden betreft.

Schapen zonder herder                          (gedicht)

“Toen Hij – Jezus – de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, omdat zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben” – Mattheüs 9:36.

Voortgejaagd en afgemat
eigen wegen, eigen doel
dwalen, blaten
zo verlaten
drinkend uit een modderpoel
zo zijn mensen zonder Herder
zo zijn mensen zonder God
levend in een vreemde wereld
en hun sterven is het slot

met een hart vol medelijden
met barmhartigheid vervuld
ziet de Zoon van God de mensheid
en Hij wacht maar in geduld
tot de mens Zijn stem zal horen:
“Kom tot Mij en vind je rust
kom tot Mij wanneer je moe bent
licht en vuur zijn uitgeblust
want Ik ben het Licht der wereld
Waarheid, Vredevorst en Weg
laat je ziel door Mij bewaren
laat je redden – luister toch
naar de woorden
die Ik zeg !”.

 

Anttje D. Rhebergen

 

 

 

Mattheüs 11:29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30. want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Jur