English & other languages, click here!

Stammenleer - een valse doctrine

De liefde van God voor deze wereld vindt zijn basis in het verbond met Abraham:

Genesis 12:1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. 2. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 3. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.

God heeft het hier over “alle geslachten van de aarde”. Dus niet over bepaalde Joodse stammen waarbij je zou kunnen horen. In Yeshua  is noch Jood, noch Griek.....

Galaten 3:26 Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. 27. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. 28. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus. 29. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.

Steeds weer komen er visies naar voren die ontaarden in een leer, zoals de stammenleer. Eén die steeds naar voren komt is dat de stammen Zebulon en Issaschar in vroeger tijden aan de Nederlandse kust zijn neergestreken en zich hebben vermengd met vooral de Friezen in ons land. Er is geen enkel  Bijbels bewijs  voor deze gedachte en dit is derhalve inlegkunde. En zelfs, al zou het zo zijn, dan voegt het niets toe aan ons geloof. Alle aandacht aan zo’n veronderstelling besteed, leidt af van de dingen waarom het gaat in onze tijd: de tekenen van de tijd, het brandend houden van onze lampen, zodat we niet meegezogen worden in de leugengeest van de duisternis die in deze eindtijd om ons heengrijpt.

Verloren stammen of verloren schapen?

Ook het begrip “verloren stammen” wordt verkeerd gebruikt. Als Yeshua zegt: “Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël”  (Matth. 15:24) dan zien we dat Zijn missie alleen maar in Israël is, want Hij kwam nauwelijks daar buiten. En de “schapen”  in de stam Juda waren eveneens de verloren zielen, waar Hij genas en predikte.

Voor God zijn de schapen geografisch gezien nooit verloren, maar wel geestelijk.  God zelf heeft de scheiding tussen Juda en Efraïm in werking gezet (1 Koningen 11:12) en Hij zal ze ook zelf weer bij elkaar brengen:

Ezechiël 37:21,22 En spreek tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga de Israëlieten nemen uit de heidenvolken waarheen zij gegaan zijn. Ik zal hen van rondom bijeenbrengen en hen naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen van Israël. Zij zullen allen één Koning als koning hebben. Zij zullen niet langer als twee volken zijn, en niet langer nog in twee koninkrijken verdeeld zijn.

In Ezechiël 37:15 en 16 gaf Yahweh Ezechiël opdracht twee stokken te nemen en op de ene ‘voor Juda’ te schrijven en op de andere ‘voor Jozef, de stok van Efraïm’. (Lees Ezechiël 37:15, 16.)

Ezechiël 37:19 Spreek dan tot hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Efraïm bevindt, en van de stammen van Israël, zijn metgezellen, en Ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en Ik zal ze tot één stuk hout maken. ZE ZULLEN IN MIJN HAND ÉÉN WORDEN.

Als we lezen dat Yahweh de beide stokken Zelf tot één geheel maakt, dan mogen we Israël ook profetisch als één volk zien, inclusief zijn “metgezellen”, degenen die op de Edele olijfboom zijn geënt.  We hoeven daar ons niet druk om te maken. God zelf zal dit uitwerken en niet volgens een door mensen bedacht plan.

Laten wij maar waakzaam zijn en getuigen van onze Verlosser, daarvoor hebben we wel een opdracht. Het antichristelijk rijk is zich aan het vormen. Dat zal vervolging met zich mee brengen. Yeshua zei:

Johannes 15:20 Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen.

Laten we elkaar aanmoedigen om vol te houden en te strijden om in te gaan. Want satan legt veel hinderlagen en één van zijn tactieken is een valse doctrine die de aandacht afleidt van wat er werkelijk gaande is.

Hieronder een artikel over dit onderwerp van de in Jeruzalem wonende Jood: Richard Aaron Honorof

Jesaja 49:22 Alzo zegt de Heere HEERE: Ziet, Ik zal Mijn hand opheffen tot de heidenen, en tot de volken zal Ik Mijn banier opsteken; dan zullen zij uw zonen in de armen brengen, en uw dochters zullen op de schouder gedragen worden.

Dit is een belofte die werkelijkheid wordt in het komende Vrederijk. 

In Bijbelse tijden kwamen duizenden Joden kwamen uit de hele wereld naar Jeruzalem om jaarlijks de drie grote feesten van de HEER te vieren.

De waarheid  OVER DE TWEE HUIZEN THEORIE van Efraïm en Juda! 

door Richard Aaron Honorof

 

  1. Er zijn nooit 10 Noordelijke stammen verloren geweest! Ze waren nooit verloren! Deze 10 stammen kunnen opstandig naar God zijn geweest, maar een overblijfsel uit alle 10 stammen (die God wel vereerden) keerde terug naar God, om God in Jeruzalem te aanbidden. 1 Kronieken 9: 3; 2 Kronieken 11: 14-17; 2 Kron.15: 9,10; 2 Kron.30: 6,10,18; [2 Kronieken 21: 1,2]; Ezechiël 35:10. God had eerder door Mozes bevolen dat Hij aanbeden moest worden op de plaats van Gods keuze. Dat werd later  Jeruzalem. Deuteronomium 12: 5; Deut.14:23; Psalm 78: 67-69

 

  1. Toen Yeshua naar de aarde kwam waren  alle stammen van het huis van Israël vertegenwoordigd en  aanwezig in Israël! Het waren de eigen woorden van Yeshua dat Hij kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël. Mattheüs 15:24  Merk op dat Jezus niet zei dat Hij alleen voor de stammen van Juda en Benjamin kwam. Toen Yeshua verwees naar de verloren schapen van het huis van Israël, had Hij het alleen maar over Joden: 

Wijkt niet af op een weg der heidenen, ga geen stad van Samaritanen binnen. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Mattheüs 10: 5,6 

Toen Jezus zijn bediening begon, waren  alle stammen vertegenwoordigd in Israël. En vertegenwoordigers van alle 12 stammen keerden elk jaar uit vele landen van de diaspora naar Jeruzalem, zoals bevolen door God, om de Feesten van de HEER te vieren. Zie Handelingen 2: 5, en Jakobus 1: 1. 

Dit komt ook uit in de woorden die Petrus sprak: Laat al het HELE HUIS van Israël weten dat God Yeshua  tot Heer en Heiland heeft gemaakt.  Handelingen 2:36

  1. Dat elke gelovige uit de heidenen kan zeggen dat hij een  echte Israëliet is, als gevolg van een geloof of een gevoel dat zijn verre voorouders uit één van de 12 stammen van Israël (d.w.z.. Efraïm) kwamen,  is volslagen dwaasheid voor elke Jood. Het is iets dat niet kan worden bewezen. Het is alleen maar speculatief. Het verwijdert de gemiddelde Jood nog meer van de christenen en men trekt zich dan ook  terecht terug uit de buurt van zulke mensen. Men wil niets weten van Jezus  en de christelijke religie die deze heidenen vertegenwoordigen. Het vormt  een zeer slecht getuigenis van ons geloof aan de joodse gemeenschap. Deze theorie over Efraïm werd gebaseerd op de zegen die Jakob aan Efraïm gaf. Uit de nakomelingen van Efraïm zou  de volheid van de goyim (naties) ontstaan. (Genesis 48:19) Wat betekent dat? Misschien betekent dit dat zijn nakomelingen uit een groot aantal mensen zou bestaan , zoals de goyim (heidenen). Dit aantal zou veel groter zijn in vergelijking met het volk Israël. Maar als Efraims afstammelingen goyim (heidenen) zouden zijn, dan zijn ze niet meer Efraïm, ofschoon hun voorouders afkomstig kunnen zijn van de stam van Efraïm. Echter heidenen kunnen niet plotseling veranderen in Israëlieten of Efraïm, zelfs al zouden ze afstammen  uit het zaad van Efraïm, of van één van de andere stammen van Israël.  Ook al zouden ze daartoe behoord hebben in hun voorouderlijke geschiedenis, laten we zeggen zo’n 2500 jaar geleden(!) Ze zijn nog steeds heidenen! 

Maar God heeft de heidenen niet vergeten. Daniël 7:14; Jesaja 66:12; Openbaring 5: 9,10

  1. Israëlieten uit alle 12 stammen werden verbannen uit Israël vanwege de zonde en rebellie tegen God. Ze werden  meegenomen naar Assyrië (of Babylon). Sommigen keerden na de verbanning terug naar Israël, andere Israëlieten bleven wonen in de landen waarheen zij verstrooid werden. Er waren er ook die hun identiteit als Israëlieten (zonen van Jakob) prijsgaven,  en assimileerden in de vreemde culturen, door te huwen met buitenlanders, en daarmee van hun Israëlische erfgoed afstand deden.

 Wat gebeurde er met hun kinderen, laten we zeggen zo’n 2500 jaar later? Worden deze kinderen nog steeds als Israëlieten of Joden beschouwd? Nee, dat is niet mogelijk! Hun bloed kan nog steeds een klein percentage van de voorvader Jakob bevatten, maar waar leg je de grens? Honderd generaties terug was het nog puur bloed, maar nu is er nog slechts één honderdste zuiver tengevolge  van gemengde huwelijken. Zou die persoon nog steeds worden beschouwd als een Jood? Nee! Nooit! Van wie hun joodse erfgoed verlieten en niet terug keerden, na 2500 jaar van gemengde huwelijken en vermenging met buitenlanders, zijn hun nakomelingen van vandaag niet langer Joods. Dit ondanks het feit dat hun voorouders van 100 geslachten terug volbloed Israëlieten zijn geweest, afkomstig van één van de 12 stammen. [In het algemeen zijn de meeste verspreide Joden, die bij elkaar bleven, gehoorzaam gebleven aan God, hebben de joodse identiteit en erfgoed bewaard, zijn geen gemengde huwelijken aangegaan en zijn niet geassimileerd met buitenlanders. Ze bleven Joden, en bleven een deel van het overblijfsel van Israël.]

 

  1. Als u tegen een Jood zegt dat hij uit de stam van Juda is vanwege de term “Jood” maakt u  een andere fout. Want het woord Jood of joods is een term die verwijst naar het hele Joodse volk, naar al het erfgoed van de kinderen van Israël. Al de zonen van Jakob. de  Joden van vandaag, vallen niet noodzakelijk onder de specifieke stam van Juda. De term Jood kan  afkomstig zijn van het woord Juda, of vanuit het woord Judea, het zuidelijke deel van Israël en het land rond Jeruzalem. Maar dit op die manier te gebruiken is eigenlijk gewoon een subtiele vorm van antisemitisme, een poging van misleide heidenen om Joden in een vakje in te delen. Het is vernederend en een belediging van Joden. Het is ook vernederend ten aanzien van het  joodse erfgoed. De term Jood werd helemaal niet gebruikt voor Juda tot na hun verbanning uit Israël. Vandaag de dag worden al de kinderen van Israël, van alle 12 stammen Joden genoemd. Deze term Jood wordt gebruikt om te verwijzen naar de 12 stammen. Dit werd gebruikelijk sinds de tijd na Juda’s ballingschap in Babylon (Assyrië), en niet eerder! 

De term Jood had in eerste instantie alleen betrekking op de stam van Juda, maar later, tijdens de  ballingschap, werd het voor iedere Israëliet gebruikt, ongeacht of deze behoorde tot de noordelijke dan wel tot de zuidelijke stammen. In het boek van Esther werden alle Israëlieten Joden genoemd. Al de noordelijke stammen van Israël werden verspreid naar Assyrië. Dit omvatte de oostelijke grens land van Medië, en de steden van de Meden. 2 Koningen 17:6 Toen koning Ahasveros over het Perzische Rijk regeerde, vanuit Shushan de hoofdstad, waren alle steden van de Meden en de Perzen zijn grondgebied. Ester 1: 1-3 Al de verbannen Israëlieten, met inbegrip van Ester en Mordechai, van de stam Benjamin, werden daar in Medië- Perzië Joden genoemd. Ester 3: 6; Ester 3:13; Ester 9: 15-19. Het gebruik van de benaming Jood is sindsdien niet veranderd.

 

 Vandaag de dag, is een Israëliet een Jood die geboren is in Israël, of die verhuisd is naar Israël, en in Israël het burgerschap heeft ontvangen als een Jood, waarvan één of beide ouders van Joodse afkomst zijn. 

  1. De termen Jood en joden worden in het Oude Testament 84 keer gebruikt. Al deze verwijzingen worden gebruikt vanaf het moment dat de 12 stammen van Israël in ballingschap gingen. De termen Jood en joden worden ook in het Nieuwe Testament  191 keer gebruikt. De termen Israëlitische en de Israëlieten worden in het Oude Testament 18 keer gebruikt; en alle verwijzingen zijn vóór de ballingschap. Na hun terugkeer uit ballingschap, zijn deze termen niet meer in het Oude Testament gevonden. Deze benamingen worden slechts 4 keer in het Nieuwe Testament gevonden. De termen Hebreeuws en Hebreeën worden 32 keer in het  Oude Testament gebruikt, en alle verwijzingen zijn van vóór de ballingschap. Men gebruikt het slechts 5 keer in het Nieuwe Testament. Efraïm en de Efraïmieten vinden we meer dan 130 keer in het Oude Testament, maar slechts 3 keer na de terugkeer uit de ballingschap. En deze uitdrukkingen vinden we niet in het Nieuwe Testament.

 Deze bijbelse vermeldingen bewijzen dat Jood en joden de aanvaarde termen zijn geworden om naar al de kinderen Israëls te verwijzen, zowel vóór als tijdens de tijd van Yeshua, en vandaag.

 

  1. De Heer heeft bewerkt dat er duizenden Joodse gelovigen in Yeshua zijn, die  een diepe liefde voor Israël en voor de wortels van het Joodse volk en die hun erfgoed koesteren. Dit komt omdat Yeshua Zelf, als Jood geboren is uit joodse ouders. En de Joden, Zijn uitverkoren volk, liggen diep op Zijn hart. Veel Joodse gelovigen worden door God geroepen om wegwijzers te zijn voor de andere miljoenen heidense christenen, om hen de weg naar hun eeuwige Thuis te laten zien. 

Dat “thuis” betekent niet alleen de hemel, maar ook Jeruzalem, wanneer de Heer terugkeert naar de aarde met Zijn heiligen. Deze Joodse gelovigen worden nu ook door God geroepen om andere heidense gelovigen te helpen inzicht te krijgen in de waarheden van hun Joodse wortels in het christelijk geloof. Heidense gelovigen in Yeshua, die zich tegen de Joden en Israël keren, zullen worden afgesneden van Gods beloften en genade. Veel teksten laten deze waarheid zien: Genesis 12: 3, Joël 3:2

 

Vandaag de dag worden vele duizenden oprechte gelovigen uit de heidenen misleid en bedrogen door krachtige demonische geesten, dwaalgeesten, boze geesten. (1 Timoteüs 4: 1) Ze zijn erin getrapt vanuit de valse overtuiging dat ze zelf een Israëliet of Efraïmiet zijn, behorend tot een Joods erfgoed ver verleden. Zij baseren dat op een gevoel  betrokken te zijn bij de Joden en Israël. 

Hoewel enkele heidenen de waarheid van hun familielijn zullen ontdekken, is aan het merendeel van de  heidenen door God een joodse last gegeven, vanwege Gods plannen voor hun leven, om te getuigen en om ongeredde Joden te helpen (Jesaja 49 : 22), en om andere gelovigen uit de heidenen te helpen hun eigen geestelijke joodse wortels te ontdekken. Zacharia 14: 16-19

  1. Onder Hitler werden Zes miljoen Joden uitgeroeid. Zij vertegenwoordigden veel, zo niet alle van de 12 stammen van Israël. Er werd geen onderscheid gemaakt of zij uit Juda dan wel uit Efraïm kwamen. Ze werden allemaal bij elkaar gegroepeerd als Joden en ondergingen allen dezelfde gruwel. Aan de heidenen, die vandaag de dag aanspraak maken op hun vermeende Israëlische identiteit, kan de vraag worden gesteld: Zouden ze in Duitsland dezelfde aanspraak hierop hebben gemaakt toen Hitler aan de macht was? Zouden ze zijn behandeld als Joden, als zij hadden beweerd tot één van de 12 stammen van Israël te behoren. Toen tijdens de regering van de Romeinse dictators, 1000 van de joden werden vermoord, alleen al om het feit dat ze Joden waren, was het  niet bepalend uit welke  stam in Israël ze afkomstig waren. Handelingen 18:2. Welke positie zullen deze heidenen In de toekomst  innemen als het antisemitisme weer toeneemt, die nu beweren Israëlieten (Joden) te zijn...? Wat doen ze in de jaren van de komende Grote Verdrukking als er weer regeringen aan de macht komen zoals Hitler, (misschien in de VS of andere landen)? Zullen ze nog steeds beweren Israëlieten (Joden) te zijn?
  2.   In Ezechiël 37 spreekt God over twee stukken hout: Jozef en Juda. Deze twee stukken hout worden één in Gods hand.  Dit moest ten minste gedeeltelijk gebeuren voordat Yeshua naar de aarde kwam. We weten dit uit de woorden van Yeshua Zelf, toen Hij het doel van Zijn komst voor de verloren schapen van het huis van Israël aankondigde. Duizenden Joden kwamen uit de hele wereld naar Jeruzalem om jaarlijks de drie grote feesten van de HEER te vieren. Met 120 in de Opperzaal op Sjavoeot (Pinksteren), en met de uitstorting van de Heilige Geest, werden er op die dag 3000 toegevoegd aan het Lichaam van gelovigen. Veel van die op die dag in Jeruzalem geredde 3000 waren vertegenwoordigers van de 12 stammen , die uit de diaspora naar Jeruzalem kwamen, (samen met degenen die er woonden), toen zij in hun eigen verschillende talen de 120 gelovigen God hoorden prijzen. 

http://www.feedmysheepjerusalem.com/articles/the-truths-about-the-10-lost-tribes-of-israel 

Ida