To translate this website in different languages click here.

Corona en de eindtijd (2)

We leven in een tijd waarin een wereldwijd plan is uitgerold om de mensheid te reduceren. De Corona ziekte wordt daarvoor als middel ingezet. Deze tijd is te vergelijken met de geschiedenis van Esther, waar een politiek plan was ontwikkeld om de Joden in het land om te brengen.  Esther was als koningin in het hof van een wereldse koning. Haar Joodse identiteit had ze tot nu toe verborgen gehouden.

De wetten in Perzië, waar Esther koningin was, waren wetten van “Meden en Perzen”,  wat inhield dat ze onveranderbaar waren. Zo’n wet kon niet ongedaan gemaakt worden.  

De wetten van Perzië werden bedacht  door minister-president Haman, die – onder misleidende voorwaarden en vleierijen – de goedkeuring kreeg van de koning.

Dat ging dus op dezelfde manier als in Nederland. De minister president Rutte, wiens werkkamer gedomineerd wordt door de afgod Baphomet, vaardigt de wetten uit en de koning ondertekent de wetten. Een koning die bij de “gratie Gods” regeert. Waaruit blijkt die regering en welke god geeft hem gratie om dat te doen? Waar is het “Schild ende Betrouwen” waarvan het Wilhelmus spreekt?

Koningin Esther was door haar oom Mordechai op de hoogte gesteld van dit decreet. Mordechai doorzag de bedoeling van Haman en maakte Esther erop attent dat zij mogelijk met het oog op deze zaak als koningin een plaats aan het hof had gekregen. Overtuigd door haar oom ging Esther naar de koning met het vooringenomen standpunt “kom ik om, dan kom ik om”.  Het kon immers haar dood betekenen als ze ongevraagd bij de koning kwam. Gesteund door het vasten van het Joodse volk, bewerkte God het hart van de koning, die erin toestemde een wet toe te voegen aan de reeds bestaande wet die de dood van de Joden inhield.  In deze nieuwe wet kreeg het Joodse volk het recht om zich te verdedigen.

Deze geschiedenis is ons bekend gemaakt om onze situatie te begrijpen. Wij moeten ook naar onze Koning, Yeshua, de vorst van Gods Koninkrijk waarvan we deel uitmaken.  We hebben niet te maken met de Corona, maar met de vervolging die eraan gekoppeld is. We worden uitgeroeid als satan zijn plannen zal uitvoeren.  We krijgen te maken met vaccinaties die het merkteken van het beest tengevolge hebben.  Het is een geestelijke strijd, waarbij we zowel geestelijk als lichamelijk bedreigd worden. 

Yeshua heeft ons gewaarschuwd voor de gevolgen van het volgen van Hem:

Johannes 15:18 Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.

  1. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.
  2. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen.
  3. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft.

 

Romeinen 8:36 Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.

  1. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
  2. Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
  3. noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

 

Weigering van het merkteken:    

                                                                                                                                            (overgenomen van deze site)

De heiligen zullen het merkteken van het Beest weigeren. Hun weigering spruit voort uit hun trouw en volharding. Hier is de volharding van de heiligen die de geboden van God en het geloof in Jezus bewaren.”(Openbaring 14:12). Hun weigering is niet zonder gevolg. De weigeraars halen zich een economische boycot op de hals. Het merkteken is het middel om deze boycot uit te voeren. Zonder merkteken zijn geen economische transacties mogelijk. en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam.(Openbaring 13:17) De volhardende zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God gedood worden, en die het merkteken niet ontvangen, zullen echter weer levend worden en in de regering van Christus delen. Hun weigering heeft kwalijke gevolgen, maar de zegen van God overtreft de schade. “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. “ (Openbaring 20:4)

 

Jur & Ida